Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0370(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0319/2011

Teksty złożone :

A7-0319/2011

Debaty :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Głosowanie :

PV 05/02/2013 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0034

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 84k
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - Strasburg
Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0767),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0003/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 marca 2011 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 19 listopada 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0319/2011),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.   zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji, załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 82.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lutego 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006
P7_TC1-COD(2010)0370

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 229/2013.)


Załącznik do rezolucji ustawodawczej

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Z uwagi na specyfikę działań na rzecz rolnictwa na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, podejmowanych w ramach programu SAI, Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że porozumienie osiągnięte w kwestiach dostosowania tego rozporządzenia nie będzie przesądzać o stanowisku żadnej z trzech wymienionych instytucji w sprawie podobnych kwestii, jakie mogą się pojawić w innych wnioskach ustawodawczych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności