Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0370(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0319/2011

Ingivna texter :

A7-0319/2011

Debatter :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Omröstningar :

PV 05/02/2013 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0034

Antagna texter
PDF 198kWORD 91k
Tisdagen den 5 februari 2013 - Strasbourg
Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 februari 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0767),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 första stycket, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0003/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 mars 2011(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 november 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0319/2011),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma förklaringen från Europaparlamentet, rådet och kommissionen som bifogats denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 132, 3.5.2011, s. 82.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 februari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1405/2006
P7_TC1-COD(2010)0370

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 229/2013.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Med hänsyn till särdragen i åtgärderna inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna inom ramen för ordningen för de mindre Egeiska öarna tillkännager Europaparlamentet, rådet och kommissionen att den överenskommelse som har nåtts om anpassningar i samband med denna förordning inte ska föregripa någon av de tre institutionernas ställningstagande i liknande frågor som kan uppstå i samband med andra förslag till EU-lagstiftning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy