Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0256(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0321/2011

Внесени текстове :

A7-0321/2011

Разисквания :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Гласувания :

PV 05/02/2013 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0035

Приети текстове
PDF 289kWORD 109k
Вторник, 5 февруари 2013 г. - Страсбург
Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза ***I
P7_TA(2013)0035A7-0321/2011
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0498),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0284/2010),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 349 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 февруари 2011 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 19 ноември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони, и становищата на комисията по международна търговия, на комисията по бюджети, както и на комисията по регионално развитие (A7-0321/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 33.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 февруари 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета
P7_TC1-COD(2010)0256

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 228/2013.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията

С оглед на спецификите на мерките в подкрепа на селското стопанство в най-отдалечените региони в рамките на схемата POSEI, Европейският парламент, Съветът и Комисията заявяват, че споразумението, постигнато по въпросите на привеждане в съответствие по отношение на този регламент не предопределя позицията на която и да е от трите институции по сходни въпроси, които могат да бъдат поставени с оглед на други законодателни предложения на ЕС.

Правна информация - Политика за поверителност