Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0256(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0321/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0321/2011

Keskustelut :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Äänestykset :

PV 05/02/2013 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0035

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 85k
Tiistai 5. helmikuuta 2013 - Strasbourg
Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet ***I
P7_TA(2013)0035A7-0321/2011
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. helmikuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0498),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 42 artiklan ensimmäisen alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0284/2010),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 349 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. helmikuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 19. marraskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0321/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julistuksen;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 107, 6.4.2011, s. 33.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta
P7_TC1-COD(2010)0256

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 228/2013.)


Lainsäädäntöpäätöslauselman liite

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus

Koska Posei-järjestelmän yhteydessä syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan toimenpiteet ovat hyvin erityisluonteisia, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio toteavat, että tämän asetuksen yhdenmukaistamiskysymyksistä sopimukseen pääseminen ei vaikuta kantaan, jonka jokin näistä kolmesta toimielimestä muodostaa vastaavista kysymyksistä, jotka saattavat tulla esille muiden EU-lainsäädäntöehdotusten yhteydessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö