Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0321/2011

Teksty złożone :

A7-0321/2011

Debaty :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Głosowanie :

PV 05/02/2013 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0035

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 91k
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - Strasburg
Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej ***I
P7_TA(2013)0035A7-0321/2011
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0498),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 akapit pierwszy oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0284/2010),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 lutego 2011 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 19 listopada 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0321/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.   zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji, załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 33.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lutego 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006
P7_TC1-COD(2010)0256

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 228/2013.)


Załącznik do rezolucji ustawodawczej

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Z uwagi na specyfikę działań na rzecz rolnictwa w najbardziej oddalonych regionach objętych programem POSEI Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że porozumienie osiągnięte w kwestiach dostosowania tego rozporządzenia nie będzie przesądzać o stanowisku żadnej z trzech wymienionych instytucji w sprawie podobnych kwestii, jakie mogą się pojawić w innych wnioskach ustawodawczych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności