Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2134(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0001/2013

Indgivne tekster :

A7-0001/2013

Forhandlinger :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Afstemninger :

PV 05/02/2013 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0036

Vedtagne tekster
PDF 152kWORD 133k
Tirsdag den 5. februar 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Bedre adgang til finansiering for SMV'er
P7_TA(2013)0036A7-0001/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for SMV'er (2012/2134(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »En handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er« (COM(2011)0870),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (COM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens rapport »Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov« (COM(2011)0803),

–  der henviser til Kommissionens program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder, »COSME«-programmet (COM(2011)0834),

–  der henviser til »Small Business Act« for Europa» (COM(2008)0394), der anerkender SMV'ernes centrale rolle i EU's økonomi og sigter mod at styrke den rolle, SMV'erne spiller og fremme deres vækst- og jobskabelsespotentiale ved at afbøde en række problemer, som menes at være hindrende for SMV'ernes udvikling,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 om status vedrørende »Small Business Act« for Europa (COM(2011)0078) og sin beslutning af 12. maj 2011 desangående(1),

–  der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde (COM(2011)0860),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862),

–  der henviser til Kommissionens og Den Europæiske Centralbanks undersøgelse fra 2011 om SMV'ers adgang til finansiering,

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 2/2012 om finansielle instrumenter for SMV'er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,

–  der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48;

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget og Retsudvalget (A7-0001/2013),

A.  der henviser til, at den dårligt udtænkte regulering af finansbranchen i kombination med de alvorlige og gennemgribende indvirkninger af den finansielle og økonomiske krise og gældskrisen kan gøre adgangen til finansiering endnu vanskeligere for SMV'er;

B.  der henviser til, at det er af afgørende betydning at skabe og udvikle de nødvendige redskaber til at fastsætte de rette betingelser for, at EU vil kunne fremme væksten i euroområdet og i Unionen som helhed;

C.  der henviser til, at banklån er den primære kilde til finansiering for SMV'er i EU;

D.  der henviser til, at der ifølge data fra ECB er store forskelle i udlånsrenterne imellem medlemsstaterne, og der består ubalancer vedrørende adgangen til likviditet og med et stort omfang af afslag til forretningsprojekter i nogle lande;

E.  der henviser til, at SMV'er udgør mere end 98 % af EU's virksomheder og skriver sig for mere end 67 % af arbejdspladserne i Unionen; der henviser til, at SMV'er således er rygraden i EU's økonomi og udgør en væsentlig drivkraft for vækst- og beskæftigelsesmulighederne på lang sigt i de 27 medlemsstater;

F.  der henviser til, at 85 % af alle nye jobs i EU mellem 2002 og 2010 opstod i SMV'er, navnlig i nystartede firmaer; der henviser til, at 32,5 millioner mennesker i EU er selvstændigt erhvervsdrivende;

G.  der henviser til, at der findes forskellige slags SMV'er, som alle har forskellige behov;

H.  der henviser til, at foranstaltninger til støtte af SMV'er og iværksætterånd reguleres ved »Small Business Act«, som medlemsstaterne har forpligtet sig til at gennemføre sammen med Kommissionen;

Generelle forhold

1.  glæder sig over Kommissionens handlingsplan og dens brede vifte af forslag og anbefalinger vedrørende SMV'erne;

2.  er enig med Kommissionen i, at EU’s økonomiske succes, fortræffelighed og samhørighed i overvejende grad er afhængig af bæredygtig vækst og jobskabelse baseret på SMV’er, der bestræber sig på at skabe kvalitetsprodukter og -tjenesteydelser; fremhæver betydningen af at give incitament til økonomisk vækst inden for alle typer virksomheder; fremhæver, at SMV’er er en del af et større »økosystem« af virksomheder; bemærker, at der i dette »økosystem« også er behov for at sikre et ligeligt fokus på forbedringen af adgangen til finansiering for mikrovirksomheder eller eneindehavere; bemærker, at større virksomheder i udpræget grad er afhængige af et bredt netværk af mindre SMV’er;

3.  understreger, at mange SMV'er på grund af de stadigt værre virkninger af den finansielle og økonomiske krise har vanskeligt ved at få adgang til finansiering, og at SMV'er skal efterleve nye og sommetider strengere reguleringsmæssige kriterier, end det tidligere var tilfældet; understreger, at bankinstitutter, der under krisen har modtaget statsstøtte såvel som andre implicitte tilskud, såsom offentlige garantier og likviditetsstøtte fra nationalbankerne og Den Europæiske Centralbank, bør underlægges mål for de finansieringsbeløb og betingelser, de opstiller for SMV'er; tilskynder Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at fremme indførelsen af »tænk småt først-princippet« i nationalt regi, hvilket indebærer en yderligere forenkling af de reguleringsmæssige og administrative rammer for SMV’ernes virke;

4.  understreger, at der i forbindelse med forenklingen af de reguleringsmæssige og administrative rammer for SMV’ernes virke skal sikres tilstrækkelig beskyttelse af medarbejderne inden for social sikkerhed og arbejdssundhed og -sikkerhed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at imødegå eventuel forskelsbehandling i adgangen til finansiering i tilfælde af SMV’er, der drives af ugunstigt stillede personer eller sociale grupper;

5.  bemærker, at der i de seneste år er gjort betydelige bestræbelser på at nedbringe omfanget af bureaukratiske formaliteter;

6.  fremhæver betydningen af, at det lokale bankvæsen styrkes; understreger bankernes ansvar og funktioner, lige fra banker på europæisk plan til lokale banker, hvad angår fornuftige investeringer i økonomien og navnlig i SMV’er; tager de forskelle til efterretning, der eksisterer mellem medlemsstaterne, hvad angår låneomkostninger for SMV’erne og disses adgang til finansiering, hvilket er resultatet af de ugunstige økonomiske forhold og kan få negative konkurrencemæssige implikationer i grænseområder; påpeger, at SMV'ernes problemer med adgang til lån ganske vist stadig varierer mellem medlemsstaterne, men at resultaterne af ECB's undersøgelse af bankudlån fra oktober 2011 dog viser en betydelig generel stramning af kreditstandarderne for udlån til SMV’er, hvilket viser, at reducering af investeringer til det absolutte minimum kan føre til en kreditstramning; erkender desuden, at der er et betydeligt behov for mikrokreditter i EU;

7.  gentager, at reviderede regler for offentlige udbud og koncessionskontrakter ikke må vanskeliggøre SMV'ernes og mikrovirksomhedernes adgang til udbudsmarkedet;

8.  minder om, at banksektoren i Europa er den primære kilde til finansiering til SMV'er; er af den opfattelse, at det på grund af fragmenteringen af banksektoren og den heraf følgende markante uensartethed i udlånsrenter og lånemuligheder mellem landene er nødvendigt med en differentieret tilgang til forbedring af SMV'ers adgang til finansiering, under hensyntagen til de landespecifikke omstændigheder;

Små og mellemstore virksomheders forskelligartethed

9.  minder Kommissionen om, at SMV'erne i EU er meget forskelligartede og varierer lige fra meget traditionelle familieforetagender til hurtigvoksende foretagender, højteknologi-firmaer, mikrovirksomheder, sociale foretagender og nystartede virksomheder, og om at tilgangene til at bistå dem derfor skal være ligeså forskelligartede;

10.  gør opmærksom på, at i den nuværende situation, hvor utilstrækkelig adgang til passende kilder til risikovillig kapital, navnlig på de tidlige stadier, fortsat er en af de væsentligste hæmsko for skabelsen og udviklingen af vækstorienterede firmaer, lægger Kommissionens handlingsplan stor vægt på venturekapital som en mulig tilgang til vækstfinansiering; understreger ikke desto mindre, at denne form for finansiering kun er tilstrækkelig for et begrænset antal SMV’er, og at banklån fortsat er den primære kilde til finansiering;

11.  understreger, at der ikke findes nogen universaltilgang til finansiering, og opfordrer Kommissionen til at støtte etableringen af en bred vifte af skræddersyede programmer, instrumenter og initiativer, både inden for egenkapital (såsom private individuelle investorer, crowd funding og multilaterale handelsfaciliteter), kvasiegenkapital (såsom mezzaninfinansiering) og gældsinstrumenter (såsom lavpris-selskabsobligationer og garantifaciliteter og platforme) og i partnerskaber mellem banker og andre erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med SMV-finansiering (bogholdere, erhvervs- eller SMV-sammenslutninger eller handelskamre), i den hensigt at støtte virksomhederne i deres etablerings-, vækst- og overførselsfaser, under hensyntagen til deres størrelse, omsætning og finansielle behov;

12.  understreger, at Kommissionen bør fremhæve den vigtige rolle, som aktiemarkedet kan spille for forbedringen af både SMV'erne og investorernes adgang til likviditet på forskellige stadier; minder om, at der inden for euroområdet allerede findes aktiemarkeder, der er særligt indrettet til SMV’erne, og at de blev udformet til at imødekomme specifikke markeds- og finansieringskrav;

SMV'ernes sårbarhed

13.  anmoder Kommissionen om at underkaste ny regulering med betydning for SMV’erne en samlet og altomfattende konsekvensundersøgelse, herunder omfattende afprøvning, under hensyntagen til de behov og udfordringer, som SMV’erne står over for;

14.  fremhæver, at SMV'erne ofte befinder sig for enden af en lang transaktionskæde, og derfor er det led, der er mest påvirket af sene betalinger og korte afregningsperioder; glæder sig derfor over Kommissionens initiativ til kraftigt at tilskynde medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af direktivet om forsinkede betalinger;

15.  understreger, at Kommissionens undersøgelser viser, at ikke blot adgangen til finansiering, men også til kvalifikationer, herunder lederkompetencer, og finans- og bogholderekspertise, er afgørende faktorer for SMV'er adgang til finansieringsmidler og deres evne til at skabe innovation, at konkurrere og at vokse; mener, at anvendelsen af EU's finansielle instrumenter derfor bør ledsages af hensigtsmæssige mentor- og vejledningsordninger og videnbaserede forretningstjenester;

16.  anser det for nødvendigt at støtte SMV'er på lokalt niveau for at udvikle politikker til at fremme iværksætterånden, forbedre SMV'ernes situation gennem hele deres livsforløb og bistå dem med at opnå adgang til nye markeder; mener, at anerkendelse og udveksling af god praksis er nøgleelementer i denne politik;

Professionalisering af iværksætterinitiativer

17.  bemærker, at iværksætteres manglende viden om grundlæggende finansieringsforhold indskrænker kvaliteten af deres forretningsplaner og dermed også af chancen for, at en låneansøgning imødekommes; opfordrer derfor medlemsstaterne til at støtte erhvervsfaglige kurser for potentielle iværksættere og støtte initiativer til partnerskaber mellem banker, handelskamre, forretningssammenslutninger og bogholdere;

18.  er af den opfattelse, at iværksætterånden blandt kvinder er en ubrugt ressource til vækst og konkurrenceevne i EU, som bør fremmes og styrkes, og at alle hindringer, som kvinder står over for på arbejdsmarkedet, bør fjernes;

19.  er af den mening, at udviklingen af iværksætterevner og læringsprogrammer om, hvordan markedet, økonomien og det finansielle system fungerer og hænger sammen, bør indgå i alle grundlæggende uddannelsesforløb; mener, at en omhyggeligt udarbejdet forretningsplan er første skridt på vejen mod bedre adgang til finansiering og levedygtighed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde undervisning i finansiering i deres uddannelsesprogrammer hurtigst muligt; støtter i denne forbindelse programmet »Erasmus for unge iværksættere«, der er beregnet til at fremme iværksætterånd og udvikling af det indre marked og konkurrenceevnen;

20.  mener, at der er brug for en særlig strategi for virksomhedsopstart og finansielle redskaber til gennemførelse af innovative projekter og udvikling af kreativitet blandt unge iværksættere;

21.  fremhæver, at der i visse medlemsstater allerede findes tilfælde af bedste praksis vedrørende forbedring af iværksætteres forberedelsesniveau; opfordrer Kommissionen til at støtte indførelsen heraf i andre medlemsstater;

22.  understreger, at det er absolut nødvendigt, at iværksættere, potentielle iværksættere og banker regelmæssigt og på forenklet vis informeres om kursusinitiativer, EU-finansiering og programmer for SMV'er på nationalt, regionalt og lokalt niveau, og at de skal drage fordel af alle de til rådighed stående muligheder og tiltag; opfordrer Kommissionen til at sikre, at nationale SMV-organisationer behørigt informeres om EU-initiativer og politikforslag;

23.  opfordrer til en intensivering af EIB-gruppens formidlingsindsats for at fremme finansielle ordninger over for SMV'er i samarbejde med SMV-organisationer;

24.  gør opmærksom på, at vejledning til iværksættere, der er gået fallit, er et uundværligt element, idet 15 % af de virksomheder, der lukker ned, gør dette på grund af fallit; støtter forenklingen og afkortningen af fallitprocedurerne med det formål at give de pågældende iværksættere en ny chance, da virksomheder etableret af genstartere måske vil blive mere vellykkede;

Åbenhed

25.  bemærker, at kreditgivere generelt har bedre kendskab til kreditredskaber end iværksættere, og at iværksættere bør kommunikere bedre med kreditgiverne om deres forretningsplaner og langsigtede strategi; understreger, at disse mangler i kommunikationen skaber vanskeligheder ved overvejelserne om en låneansøgning; anerkender, at der for SMV’erne er behov for særligt tilpassede rådgivning om lånemuligheder; opfordrer Kommissionen til at fostre udveksling af bedste praksisser om specifikke løsninger vedrørende dialog, samarbejd og udveksling af oplysninger mellem kreditgivere og iværksættere; opfordrer Kommissionen til at styrke dialogen og samarbejdet mellem iværksættere og kreditorer;

26.  fremhæver, at kreditgiverne skal opstille klare og udspecificerede kriterier for ansøgninger om finansiering på gennemskuelig vis; understreger, at når en kreditgiver giver helt eller delvist afslag på en låneansøgning, skal vedkommende på fyldestgørende og konstruktiv vis give iværksætteren oplysninger om årsagerne til afslaget; opfordrer Kommissionen til at opstille klare retningslinjer for denne konstruktive tilgang til gennemsigtighed;

27.  bemærker, at SMV’er, når de tilbagebetaler et lån tidligt, skal dække investeringstabet og derudover betale en bøde til kreditoren, hvilket resulterer i en samlet udgift, der er for stor at afholde; opfordrer Kommissionen til at foreslå mere gennemsigtighed i alle kontrakter om tidlig tilbagebetaling for SMV'er og til at undersøge muligheden for et loft, der kan begrænse omkostningerne ved denne form for operation;

28.  bemærker, at SMV’er konfronteres med stadig strengere krav, inklusive personlige garantier, med det formål at opnå finansiering fra kreditinstitutioner; bemærker, at forhøjet rentesatser kan medføre en forhøjelse af de ikke-prismæssige betingelser og vilkår, herunder personlige garantier; mener derfor, at den lovgivning, der er påkrævet til at regulere finansbranchen, eksplicit skal beskytte og stimulere virkningsfulde udlån til realøkonomien, især til SMV’er;

29.  opfordrer medlemsstaterne til at reducere den administrative byrde ved opstart af SMV'er og i deres videre livsforløb, i betragtning af forskellene mellem landene på dette område, som hindrer fuldstændiggørelsen af det indre marked; understreger, at det er vigtigt at nedbringe antallet af dage, som det tager at etablere en ny virksomhed; anmoder Kommissionen om at undersøge de bedste, potentielle praksisser at bringe i anvendelse i alle medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at indføre ét enkelt SMV-identifikationsnummer, der registreres i én samlet EU-database for SMV'er, herunder med alle finansielle data, således at SMV'er lettere kan ansøge om programmer og finansiering i EU- og nationalt regi; påpeger, at der ved indførelse af et SMV-identifikationsnummer som dette skal tages hensyn til principperne for databeskyttelse;

30.  glæder sig over Kommissionens forslag om at fremme anvendelsen af kvalitativ rangordning som et middel til at supplere den kvantitative standardvurdering af SMV'ers kreditværdighed;

Nye finansieringsmåder

31.  glæder sig over Kommissionens nye finansieringsprogrammer, der tager hensyn til SMV'ernes specifikke særtræk; opfordrer Kommissionen til at videreudvikle skræddersyet EU-finansiering til SMV'er; understreger, at fragmentering af finansieringen bør undgås, og at finansieringen kun kan blive virkningsfuldt, hvis den er i stand til at dække en væsentlig del af, hvad de pågældende SMV'er har brug for;

32.  slår stærkt til lyd for, at finansieringsrammen for fremmed- og egenkapitalinstrumenterne under Cosme-programmet og Horisont 2020 kraftigt forhøjes og SMV'ernes adgang hertil i betydelig grad forbedres;

33.  mener, at Kommissionen bør undersøge mulighederne for at forbedre det europæiske marked for kvasiegenkapital, navnlig mezzaninfinansiering; anbefaler, at Kommissionen undersøger, hvordan EIF's Mezzanine Facility for Growth kan styrkes, og undersøger mulighederne for nye mezzaninprodukter, såsom en garanti for mezzaninlån; anbefaler også, at der stilles data og analyser vedrørende de finansielle instrumenter til rådighed for at reducere barriererne for finansielle formidlere, der ønsker at undersøge lånemarkedet for mezzaninkapital i EU;

34.  opfordrer til, at mindst 20 % af Horisont 2020-budgettet afsættes til SMV’er;

35.  bemærker, at kapitalgarantier i vidt omfang påskønnes og anvendes af SMV'er og kreditinstitutioner; glæder sig over Kommissionens indsats på dette område; opfordrer medlemsstaterne til at opstille hensigtsmæssige rammer for kapitalgarantier;

36.  opfordrer Kommissionen til at opstille hensigtsmæssige og nøje tilpassede reguleringsmæssige rammer for emittenter af finansiering til SMV’er, idet rammerne ikke må være for byrdefulde og derudover skal sikre investorernes tillid (inden for EU-lovgivningen om regnskabsstandarder, prospektdirektivet, gennemsigtighedsdirektivet, markedsmisbrugsdirektivet og MiFID-direktivet);

37.  glæder sig over den aftale, der blev indgået på Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012 om en forhøjelse af EIB's kapital med 10 mia. EUR, hvormed EIB-gruppen vil kunne øge sin udlånskapacitet inden for EU i de kommende år med omtrent 60 mia. EUR og geare omtrent 180 mia. EUR af de samlede investeringer og dermed spille en kærkommen rolle i bestræbelserne på at sætte skub i den europæiske økonomi; bifalder, at EIB i sine udlånsprioriteringer eksplicit har fastslået behovet for at udvide viften af bankpartnere i forbindelse med udlån til SMV'er, så viften omfatter nye finansielle og ikke-konventionelle formidlere; understreger, at dette nye tiltag ikke må undergrave de sideløbende forsøg på at styrke og forbedre de fælles EIB-EU-budgetinstrumenter, der anvendes til at dele risici og optage egenkapital-aktiver; opfordrer på denne baggrund Kommissionen til at styrke og optimere risikodelingsinstrumenterne under Den Europæiske Investeringsbanks og Den Europæiske Investeringsfonds programmer for egenkapitalporteføljer eller mezzaninfinansiering ydet af finansinstitutioner (formidlere) til SMV’er; anerkender, at samhørighedspolitikken er en af de primære kilder til finansiel støtte til SMV’er, og at finansiering af programmerne under strukturfondene, en begrænsning af bureaukratiske formaliteter og øget tempo og effektivitet er essentielt for at kunne fostre en genrejsning af EU’s økonomi og konkurrenceevne;

38.  opfordrer Kommissionen til at etablere en permanent EU-garantiplatform under den Europæiske Investeringsfond for at lette SMV'ers adgang til finansiering, hvilket vil forbedre udviklingen af garanti- eller lånprodukter baseret på EU-garantier og reducere bankkapitalkravene og den risiko, som de finansielle mellemled udsættes for;

39.  tilskynder EIB til at bygge videre på dets projekt-mikrofinansieringsinitiativ og således fremme dets bidrag til gennemførelsen af EU-politiske prioriteter inden for social inddragelse;

40.  bemærker, at bankkonti i visse medlemsstater indeholder rekordstore beløb i private opsparinger, mens indskuddene i andre medlemsstater er faldende som følge af krisen; understreger, at opstillingen af egentlige rammer for incitamenter til at aktivere disse private opsparinger vil kunne lette SMV'er adgang til finansiering, både nationalt og tværnationalt, og give impuls til EU's økonomi; opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag om aktivering af disse opsparinger, f.eks. ved at indføre incitamenter baseret på bedste foreliggende praksis i medlemsstaterne;

41.  bemærker, at SMV'er bidrager til beskæftigelsen i de regioner, hvor beskæftigelsesniveauet er lavere, til at stimulere øget beskæftigelse og til at opfylde regionernes indbyggeres aktuelle behov, og de har dermed en positiv indvirkning på udviklingen i lokalsamfundene; det ser derfor ud til, at udviklingen af SMV'er er én måde til at mindske ulighederne inden for det enkelte land;

42.  glæder sig over den støtte, som SMV'er og mikrovirksomheder modtager gennem initiativer såsom PSCI, programmet Et Kreativt Europa (herunder lånegarantifaciliteten for den kulturelle og kreative sektor), COSME og Horisont 2020, der alle giver nye muligheder for at styrke kompetencer og viden, hvilket muliggør en dynamisk udvikling af SMV'er og mikrovirksomheder;

43.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage skridt til at forbedre adgangen til finansiering for SMV’er, der ønsker at udføre innovative opgaver, leverancer eller tjenesteydelser for den offentlige sektor; opfordrer navnlig til, at der træffes foranstaltninger, der kan forbedre finansieringsbetingelserne ved at sikre, at projektkapital og andre relevante finansieringsstrømme fuldt ud anerkender vækstpotentialet af innovative virksomheder, der arbejder med partnere i den offentlige sektor, både med henblik på projekter vedrørende prækommercielle indkøb og i forbindelse med innovationspartnerskaber;

44.  understreger, at et rimeligt, åbent og gennemskueligt EU-regelsæt for offentlige indkøb og en forholdsmæssigt afpasset, gennemskuelig og ikke-diskriminerende håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser(3) er absolut nødvendige for at skaffe SMV'er bedre adgang til offentlige kontrakter og reel mulighed for at opfylde disse kontrakter;

45.  tilføjer, at der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at en forenkling af grænseoverskridende aktiviteter for SMV'er ikke på samme tid fremmer grænseoverskridende aktiviteter for skinselvstændige, navnlig inden for byggebranchen;

o
o   o

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 102.
(2) EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 6.
(3) EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik