Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2134(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0001/2013

Teksty złożone :

A7-0001/2013

Debaty :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Głosowanie :

PV 05/02/2013 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0036

Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 102k
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - Strasburg
Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP
P7_TA(2013)0036A7-0001/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie poprawy dostępu MŚP do finansowania (2012/2134(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP” (COM(2011)0870),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla MŚP. Dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw” (COM(2011)0803),

–  uwzględniając program Komisji na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME) (COM(2011)0834),

–  uwzględniając „Small Business Act” dla Europy (COM(2008)0394), który uznaje centralną rolę MŚP w gospodarce UE oraz ma na celu wzmocnienie roli odgrywanej przez MŚP oraz wspieranie ich wzrostu i potencjału tworzenia miejsc pracy poprzez rozwiązanie szeregu problemów uważanych za szkodliwe dla rozwoju MŚP,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeglądu programu „Small Business Act” dla Europy (COM(2011)0078) i rezolucję Parlamentu w tej sprawie z dnia 12 maja 2011 r.(1),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital (COM(2011)0860),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (COM(2011)0862),

–  uwzględniając badanie dotyczące dostępu MŚP do finansowania przeprowadzone przez Komisję i Europejski Bank Centralny w 2011 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 2/2012 w sprawie instrumentów finansowych dla MŚP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zwiększania potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki(2),

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Prawnej (A7-0001/2013),

A.  mając na uwadze, że marnie zaprojektowana regulacja sektora finansowego w połączeniu z poważnymi i rozległymi skutkami kryzysu finansowego, gospodarczego i zadłużeniowego może być przyczyną trudniejszego dostępu MŚP do finansowania;

B.  mając na uwadze, że niezwykle istotne jest stworzenie i rozwinięcie niezbędnych narzędzi oraz stworzenie odpowiednich warunków, aby umożliwić Unii pobudzenie wzrostu w strefie euro oraz w całej Unii;

C.  mając na uwadze, że w Unii Europejskiej kredyty bankowe są głównym źródłem finansowania MŚP;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z danymi EBC oprocentowanie kredytów udzielanych MŚP różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich i że istnieją różnice w dostępie do płynności przy wysokich wskaźnikach odmowy udzielenia kredytu na projekty biznesowe w niektórych państwach;

E.  mając na uwadze, że MŚP stanowią ponad 98 % przedsiębiorstw europejskich i oferują ponad 67 % miejsc pracy w Unii; mając na uwadze, że w związku z tym MŚP są filarem gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi siłami napędowymi długoterminowego wzrostu gospodarczego Europy oraz tworzenia trwałych miejsc pracy w 27 państwach członkowskich;

F.  mając na uwadze, że MŚP, a w szczególności nowe firmy, stworzyły 85 % wszystkich nowych miejsc pracy w UE, które powstały w latach 2002–2010; mając na uwadze, że 32,5 mln ludzi w UE pracuje na własny rachunek;

G.  mając na uwadze, że istnieją różne rodzaje MŚP, spośród których każde ma inne potrzeby;

H.  mając na uwadze, że działania wspierające MŚP i przedsiębiorczość reguluje program „Small Business Act”, do którego wdrożenia państwa członkowskie zobowiązały się wraz z Komisją Europejską;

Zagadnienia ogólne

1.  z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji oraz zawarty w nim obszerny zbiór propozycji i zaleceń dotyczących MŚP;

2.  zgadza się z Komisją, że gospodarczy sukces, doskonałość i spójność Unii Europejskiej w dużym stopniu zależą od zrównoważonego wzrostu i tworzenia trwałych miejsc pracy w oparciu o działalność MŚP zaangażowanych w dostarczanie wysokiej jakości produktów i świadczenie wysokiej jakości usług; podkreśla znaczenie promowania wzrostu gospodarczego wśród różnych przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości; podkreśla, że MŚP są częścią szerszego „ekosystemu” przedsiębiorstw; zauważa, że w ramach tego „ekosystemu” istnieje również potrzeba zapewnienia jednakowego skoncentrowania się na poprawie dostępu do finansowania dla mikroprzedsiębiorstw lub podmiotów prowadzących jednoosobową działalność; zauważa, że większe przedsiębiorstwa opierają się w znacznym stopniu na rozległej sieci mniejszych MŚP;

3.  podkreśla, że z powodu skutków kryzysu finansowego i gospodarczego wiele MŚP ma większe trudności z dostępem do finansowania oraz że obecnie MŚP muszą spełniać nowe, i czasami bardziej rygorystyczne niż dawniej, wymagane przepisami kryteria; podkreśla, że instytucje bankowe, które w czasie kryzysu skorzystały z pomocy państwa i innych ukrytych form udzielania dotacji – takich jak gwarancje publiczne i pomoc na utrzymanie płynności finansowej udzielane przez banki centralne i Europejski Bank Centralny – powinny podlegać celom dotyczącym ich kwot finansowania oraz warunków stawianych MŚP; zachęca Komisję do kontynuowania wysiłków na rzecz sprzyjania wdrożeniu zasady „najpierw myśl na małą skalę” na szczeblu krajowym, co wiąże się z dalszym uproszczeniem środowiska regulacyjnego i administracyjnego dla MŚP;

4.  podkreśla fakt, że upraszczając środowisko regulacyjne i administracyjne dla MŚP, należy jednocześnie zapewnić odpowiednią ochronę pracowników w kontekście zabezpieczenia społecznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaradzenia ewentualnej dyskryminacji w dostępie do finansowania w przypadku MŚP prowadzonych przez osoby lub grupy społeczne w niekorzystnej sytuacji;

5.  zauważa, że w ostatnich latach podjęto istotne wysiłki na rzecz ograniczenia biurokracji;

6.  podkreśla znaczenie wzmocnienia lokalnych systemów bankowych; podkreśla odpowiedzialność i funkcje banków – od tych na skalę europejską po banki lokalne – polegające na mądrym inwestowaniu w gospodarkę, a konkretniej w MŚP; zauważa różnice między państwami członkowskimi w ponoszonych przez MŚP kosztach zaciągania pożyczek oraz w dostępie MŚP do finansowania, wynikające z niekorzystnego kontekstu makroekonomicznego, co może mieć negatywny wpływ na ich konkurencyjność na obszarach przygranicznych; zwraca uwagę, że chociaż problemy MŚP związane z dostępem do kredytu nadal różnią się w zależności od państw członkowskich, wyniki badania EBC dotyczącego udzielania kredytów bankowych z października 2011 r. wskazują na znaczne ogólne zaostrzenie standardów udzielenia kredytów MŚP oraz dowodzą, że redukowanie do minimum inwestycji może prowadzić do kryzysu kredytowego; uznaje ponadto, że w UE istnieje duże zapotrzebowanie na mikrokredyty;

7.  ponownie podkreśla, że zmienione przepisy dotyczące zamówień publicznych i umów koncesyjnych nie powinny utrudniać MŚP i mikroprzedsiębiorstwom dostępu do rynku zamówień;

8.  przypomina, że w Europie głównym źródłem finansowania dla MŚP jest sektor bankowy; uważa, że ze względu na rozdrobnienie sektora bankowego oraz wynikające z tego znaczne zróżnicowanie oprocentowania kredytów i oferty kredytowej w poszczególnych państwach należy przyjąć zróżnicowane podejście do poprawy dostępu MŚP do finansowania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw;

Różnorodność małych i średnich przedsiębiorstw

9.  przypomina Komisji, że MŚP w Europie są bardzo różnorodne, poczynając od bardzo tradycyjnych przedsiębiorstw rodzinnych, a kończąc na szybko rozwijających się przedsiębiorstwach, firmach opartych na zaawansowanych technologiach, mikroprzedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach społecznych i tzw. przedsiębiorstwach start-up, oraz że podejścia do udzielania im wsparcia muszą być w równym stopniu zróżnicowane;

10.  zwraca uwagę, że w obecnej sytuacji, gdy niewystarczający dostęp do odpowiednich źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w szczególności na wczesnych etapach, nadal jest jedną z głównych przeszkód utrudniających zakładanie i rozwój przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, plan działania Komisji kładzie duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka jako możliwy sposób finansowania wzrostu; podkreśla jednak, że ten rodzaj finansowania jest odpowiedni jedynie dla niewielu MŚP i że kredyty bankowe nadal są głównym źródłem finansowania;

11.  podkreśla, że nie istnieje uniwersalny rodzaj finansowania odpowiadający wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania tworzeniu szerokiego zakresu dostosowanych do potrzeb programów, instrumentów i inicjatyw – poczynając od instrumentów kapitałowych (takich jak aniołowie biznesu, finansowanie społecznościowe, wielostronne platformy obrotu), przez instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak finansowanie typu mezzanine) po instrumenty dłużne (takie jak obligacje przedsiębiorstw na małe kwoty, instrumenty gwarancyjne i platformy) – w partnerstwie między bankami i innymi podmiotami zaangażowanymi w finansowanie MŚP (specjaliści od księgowości, stowarzyszenia zrzeszające podmioty gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie rozpoczynania działalności, rozwoju i transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, obrotu i zapotrzebowania na finansowanie;

12.  podkreśla, że Komisja powinna uwypuklić istotną rolę, jaką rynek akcji może odegrać w poprawie dostępu zarówno MŚP, jak i inwestorów do płynności na różnych etapach; przypomina, że rynki akcji stworzone specjalnie dla MŚP już funkcjonują w strefie euro i że zostały one stworzone z myślą o spełnieniu określonych wymogów rynkowych i finansowych;

Niewielka odporność MŚP

13.  zwraca się do Komisji o poddawanie nowych przepisów dotyczących MŚP ogólnej i włączającej ocenie skutków, w tym całościowemu testowi, z uwzględnieniem potrzeb MŚP i wyzwań, przed którymi one stoją;

14.  podkreśla fakt, że MŚP znajdują się często na końcu długiego łańcucha dostaw, w związku z czym zaległości w płatnościach i krótkie terminy płatności są dla nich najdotkliwsze; przyjmuje zatem z zadowoleniem inicjatywę Komisji polegającą na zdecydowanym zachęcaniu państw członkowskich do przyśpieszenia wdrożenia dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach;

15.  podkreśla fakt, że rezultaty ankiet Komisji wskazują na to, iż nie tylko dostęp do finansowania, lecz również dostęp do umiejętności, w tym umiejętności kierowniczych oraz wiedzy finansowej i rachunkowej, jest podstawowym czynnikiem pozwalającym MŚP uzyskiwać dostęp do źródeł finansowania, wprowadzać innowacje, konkurować i rozwijać się; jest przekonany, że w związku z tym wraz z uruchamianiem unijnych instrumentów finansowych należy oferować stosowne programy wsparcia mentorskiego i coachingu oraz usługi dla przedsiębiorstw opartych na wiedzy;

16.  uważa, że należy wspierać MŚP na szczeblu lokalnym w celu opracowania strategii politycznych służących promowaniu przedsiębiorczości, poprawie sytuacji MŚP przez cały czas trwania ich działalności oraz udzielaniu im pomocy w uzyskiwaniu dostępu do nowych rynków; jest przekonany, że uznanie i wymiana dobrych praktyk są kluczowymi elementami tej polityki;

Profesjonalizacja przedsiębiorczości

17.  zauważa, że brak wiedzy o podstawach finansów ze strony przedsiębiorców negatywnie wpływa na jakość biznesplanów, a w rezultacie na pozytywne rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa zatem państwa członkowskie do oferowania potencjalnym przedsiębiorcom wsparcia w postaci szkoleń zawodowych oraz do wspierania partnerstw między bankami, izbami handlowymi, stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorstwa oraz specjalistami od księgowości;

18.  uważa, że przedsiębiorczość kobiet jest dotychczas niewykorzystanym zasobem na rzecz wzrostu i konkurencyjności UE, który powinno się promować i wzmocnić, oraz że należy zlikwidować wszelkie przeszkody, z jakimi kobiety borykają się na rynku pracy;

19.  uważa, że systemy szkolnictwa podstawowego powinny obejmować rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych oraz programy uczące o tym, jak rynek, gospodarka i system finansowy funkcjonują i wzajemnie na siebie oddziałują; uważa, że dobrze przygotowany biznesplan jest pierwszym krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do finansowania oraz ku rentowności; wzywa Komisję i państwa członkowskie do bezzwłocznego włączenia edukacji finansowej do krajowych programów nauczania; w związku z tym popiera program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, którego celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz rozwój jednolitego rynku i konkurencyjności;

20.  uważa, że potrzebna jest specjalna strategia na rzecz zakładania nowych przedsiębiorstw start-up oraz narzędzia finansowe umożliwiające realizację innowacyjnych projektów i rozwijanie kreatywności przez młodych przedsiębiorców;

21.  podkreśla fakt, że w niektórych państwach członkowskich wypracowano już pewne najlepsze praktyki w dziedzinie lepszego przygotowania przedsiębiorców; wzywa Komisję do sprzyjania wdrażaniu tych praktyk w innych państwach członkowskich;

22.  podkreśla, że konieczne jest regularne, skrótowe informowanie przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców oraz banków o inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu UE i unijnych programach dla MŚP na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, gdyż powinni oni korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości i środków; wzywa Komisję do zadbania o to, by o propozycjach inicjatyw i polityk UE były odpowiednio informowane krajowe organizacje MŚP;

23.  wzywa grupę EBI do zwiększenia wysiłków komunikacyjnych na rzecz promowania programów finansowania w środowisku MŚP we współpracy z organizacjami zrzeszającymi MŚP;

24.  zwraca uwagę, że niezbędne jest poradnictwo dla przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość, zważywszy na to, że 15 % likwidowanych przedsiębiorstw znika z rynku w wyniku upadłości; popiera uproszczenie i skrócenie procedur upadłościowych, aby dać zaangażowanym w nie przedsiębiorcom drugą szansę, gdyż przedsiębiorstwa zakładane przez przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność mogą sobie radzić lepiej;

Przejrzystość

25.  zauważa, że kredytodawcy zasadniczo lepiej znają narzędzia kredytowe niż przedsiębiorcy oraz że przedsiębiorcy powinni lepiej informować kredytodawców o swoich biznesplanach i strategiach długoterminowych; podkreśla, że ten niedostatek informacji po obu stronach utrudnia dyskusję podczas starania się o kredyt; uznaje potrzebę MŚP dotyczącą specjalnie dostosowanego do potrzeb doradztwa w zakresie możliwości uzyskania kredytu; wzywa Komisję do sprzyjania wymianie najlepszych praktyk dotyczących konkretnych rozwiązań w zakresie dialogu, współpracy i wymiany informacji między kredytodawcami a przedsiębiorcami; wzywa Komisję do wzmocnienia dialogu i współpracy między przedsiębiorcami i kredytodawcami;

26.  podkreśla, że kredytodawcy powinni w przejrzysty sposób określić jasne i szczegółowe kryteria starania się o finansowanie; podkreśla, że gdy kredytodawca w całości lub częściowo odrzuca wniosek o kredyt, musi on w odpowiedni i konstruktywny sposób poinformować przedsiębiorcę o powodach odmowy; wzywa Komisję do opracowania jasnych wytycznych dotyczących tego konstruktywnego podejścia do przejrzystości;

27.  zauważa, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu MŚP muszą uiścić kredytodawcy „stratę na finansowaniu” i często dodatkową opłatę karną, w wyniku czego łączny koszt takiej operacji jest zbyt wysoki do poniesienia; wzywa Komisję do zaproponowania większej przejrzystości wszelkich umów o przedterminowej spłacie kredytu dla MŚP oraz do rozważenia możliwości wprowadzenia limitu kosztów tego rodzaju operacji;

28.  zauważa, że MŚP, pragnąc otrzymać finansowanie z instytucji kredytowych, napotykają coraz bardziej surowe wymagania, w tym wymóg gwarancji osobistych; zauważa, że podwyższenie stóp procentowych może prowadzić do zwiększenia niecenowych warunków, w tym gwarancji osobistych; uważa zatem, że przepisy mające na celu uregulowanie sektora finansowego muszą wyraźnie chronić i pobudzać skuteczne udzielanie kredytów podmiotom w sferze realnej gospodarki, a w szczególności MŚP;

29.  wzywa państwa członkowskie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z zakładaniem firmy oraz dotyczących całego czasu trwania działalności MŚP, zważywszy na różnice między poszczególnymi państwami w tej dziedzinie utrudniające urzeczywistnienie jednolitego rynku; podkreśla, że ważne jest zmniejszenie liczby dni potrzebnych do założenia nowej firmy; zwraca się do Komisji o przeanalizowanie potencjalnie najlepszych praktyk, które należałoby wdrożyć w państwach członkowskich; wzywa Komisję do oceny możliwości wprowadzenia jednolitego numeru identyfikacyjnego dla MŚP, przechowywanego w jednej europejskiej bazie danych MŚP, włącznie z wszelkimi danymi finansowymi, co umożliwiłoby MŚP łatwiejsze składanie wniosków o udział w krajowych i unijnych programach oraz wniosków o krajowe i unijne dofinansowanie; zaznacza, że w razie wprowadzenia takiego numeru identyfikacyjnego dla MŚP należy zwrócić uwagę na zasady ochrony danych;

30.  przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji mający na celu promowanie stosowania oceny jakościowej jako narzędzia uzupełniającego standardową ocenę ilościową zdolności kredytowej MŚP;

Nowe ścieżki finansowania

31.  przyjmuje z zadowoleniem zaproponowane przez Komisję nowe programy finansowania uwzględniające specyfikę MŚP; wzywa Komisję do dalszego rozwijania finansowania UE dostosowanego do potrzeb MŚP; podkreśla fakt, że należy unikać rozdrobnienia finansowania oraz że finansowanie może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy jest w stanie pokryć istotną część zapotrzebowania danego MŚP;

32.  wyraża zdecydowane przekonanie, że kopertę finansową na rzecz instrumentów finansowania dłużnego i kapitałowego w ramach programów COSME i „Horyzont 2020” należy znacznie zwiększyć, a także znacznie polepszyć dostęp do niej ze strony MŚP;

33.  jest zdania, że Komisja powinna przeanalizować sposoby usprawnienia funkcjonowania europejskiego rynku quasi-kapitałowego, a w szczególności finansowania typu mezzanine; zaleca, by Komisja zbadała, w jaki sposób wzmocnić instrument na rzecz wzrostu typu mezzanine w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, a także przeanalizowała nowe produkty typu mezzanine, takie jak gwarancja dla kredytów typu mezzanine; zaleca ponadto udostępnianie danych i analiz dotyczących instrumentów finansowych, co pozwoli zmniejszać przeszkody, jakie napotykają pośrednicy finansowi, którzy chcieliby spenetrować unijny rynek pożyczek na rzecz kapitału typu mezzanine;

34.  apeluje o to, aby co najmniej 20 % budżetu programu „Horyzont 2020” zostało przeznaczone na MŚP;

35.  zauważa, że MŚP oraz instytucje kredytowe powszechnie doceniają i wykorzystują gwarancje kapitałowe; przyjmuje z zadowoleniem starania Komisji w tym zakresie; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia odpowiednich ram dla gwarancji kapitałowych;

36.  wzywa Komisję do zapewnienia odpowiednich, dostosowanych do potrzeb ram regulacyjnych dla podmiotów dostarczających finansowanie dla MŚP, które to ramy nie będą dla nich kłopotliwe oraz przyczynią się do zdobycia zaufania inwestorów (zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym standardów rachunkowości, dyrektywą w sprawie prospektu emisyjnego, dyrektywą w sprawie przejrzystości, dyrektywą w sprawie nadużyć na rynku oraz MiFID);

37.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału EBI o 10 miliardów euro, co pozwoli grupie EBI zwiększyć swoją zdolność udzielania pożyczek w Unii w latach 2012–2015 o ok. 60 miliardów euro oraz lewarować ok. 180 miliardów euro łącznych inwestycji, i w ten sposób odegrać oczekiwaną rolę w ramach wspólnych wysiłków podejmowanych w celu ożywienia gospodarki europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI w kontekście swoich priorytetów dotyczących udzielania kredytów stwierdził konkretną potrzebę powiększenia grupy partnerów bankowych udzielających kredytów MŚP, tak by uwzględnić nowych pośredników finansowych i niekonwencjonalnych; podkreśla, że to nowe zobowiązanie nie może osłabiać równoległych wysiłków podejmowanych w celu wzmocnienia i udoskonalenia wspólnych instrumentów budżetowych EBI i Unii, wykorzystywanych do podziału ryzyka i udziałów kapitałowych; w związku z tym wzywa Komisję do wzmocnienia i zoptymalizowania instrumentów Europejskiego Banku Inwestycyjnego opartych na podziale ryzyka oraz programów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz portfeli obejmujących finansowanie kapitałowe lub typu mezzanine udzielone MŚP przez instytucje finansowe (pośredników); uznaje, że polityka spójności jest jednym z głównych źródeł wsparcia finansowego dla MŚP i że programy finansowania MŚP w ramach funduszy strukturalnych, ograniczenie biurokracji oraz większe tempo i skuteczność działania mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarki UE i wsparcia jej konkurencyjności;

38.  wzywa Komisję do ustanowienia stałej europejskiej platformy gwarancji w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu ułatwienia MŚP dostępu do finansowania, co usprawni rozwój gwarancji lub produktów kredytowych opartych na gwarancjach europejskich oraz zmniejszy wymogi kapitałowe wobec banków i ekspozycję pośredników finansowych na ryzyko;

39.  zachęca EBI do dalszego bazowania na jego inicjatywie mikrofinansowania projektów oraz do zwiększenia dzięki temu jego wkładu w osiąganie priorytetowych celów polityki UE w dziedzinie włączenia społecznego;

40.  zauważa, że na rachunkach bankowych w niektórych państwach członkowskich są zgromadzone rekordowe kwoty oszczędności gospodarstw domowych, podczas gdy w innych państwach członkowskich depozyty zmniejszają się w wyniku skutków kryzysu; podkreśla, że stworzenie właściwych ram zachęt dotyczących uruchomienia tych oszczędności gospodarstw domowych powinno ułatwić MŚP dostęp do finansowania, zarówno ze źródeł krajowych, jak i transgranicznego, oraz pobudzić gospodarkę UE; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego uruchomienia tych oszczędności np. poprzez wprowadzenie zachęt w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane w państwach członkowskich;

41.  stwierdza, że MŚP przyczyniają się do aktywizacji zawodowej mieszkańców regionów o niższym poziomie zatrudnienia, pobudzając wzrost zatrudnienia i zaspokajając bieżące potrzeby ich mieszkańców, a tym samym mają pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności; w związku z tym uważa, że rozwój MŚP jest jednym ze sposobów zmniejszenia różnic na szczeblu krajowym;

42.  przyjmuje z zadowoleniem wsparcie dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw w formie takich inicjatyw jak Program Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych, program „Kreatywna Europa” (w tym instrument gwarantowania pożyczek dla sektora kultury i sektora kreatywnego), COSME i „Horyzont 2020”, które oferują nowe rozwiązania pogłębiające wiedzę i umiejętności, co umożliwia MŚP i mikroprzedsiębiorstwom dynamiczny rozwój;

43.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się sposobami poprawy dostępu MŚP do finansowania z myślą o zapewnieniu sektorowi publicznemu innowacyjnych robót, towarów lub usług; apeluje w szczególności o przyjęcie środków na rzecz poprawy warunków finansowania poprzez zadbanie o to, by kapitał podwyższonego ryzyka oraz inne odpowiednie strumienie finansowania w pełni dostrzegały potencjał wzrostu przedsiębiorstw innowacyjnych, które współpracują z partnerami z sektora publicznego zarówno nad projektami dotyczącymi zamówień przedkomercyjnych, jak i w ramach partnerstw innowacyjnych;

44.  podkreśla, że aby MŚP uzyskały lepszy dostęp do zamówień publicznych i miały faktyczną możliwość realizacji takich zamówień nieodzowne jest stworzenie sprawiedliwych, otwartych i przejrzystych ram regulacyjnych UE dotyczących przetargów publicznych oraz proporcjonalnego, przejrzystego i niedyskryminującego egzekwowania dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług(3);

45.  dodaje, że należy podjąć środki w celu zadbania o to, by uproszczenie transgranicznej działalności MŚP nie ułatwiało jednocześnie prowadzenia transgranicznej działalności w oparciu o fikcyjne samozatrudnienie, zwłaszcza w sektorze budowlanym;

o
o   o

46.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 102.
(2) Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 6.
(3) Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności