Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2134(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0001/2013

Ingivna texter :

A7-0001/2013

Debatter :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Omröstningar :

PV 05/02/2013 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0036

Antagna texter
PDF 220kWORD 101k
Tisdagen den 5 februari 2013 - Strasbourg
Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering
P7_TA(2013)0036A7-0001/2013

Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2013 om att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (2012/2134(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande En åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (COM(2011)0870),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–  med beaktande av kommissionens rapport Att minska regelbördan för små och medelstora företag – Anpassning av EU:s regler till småföretagens behov (COM(2011)0803),

–  med beaktande av kommissionens program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosmeprogrammet) (COM(2011)0834),

–  med beaktande av En ”Small Business Act” för Europa (COM(2008)0394), där de små och medelstora företagens centrala roll i EU-ekonomin bekräftas, och vars syfte det är att stärka de små och medelstora företagens roll och främja deras tillväxt- och sysselsättningsskapande potential genom att mildra ett antal problem som anses hindra deras utveckling,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2011 om översyn av småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078), och parlamentets resolution av den 12 maj 2011 om detta(1),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (COM(2011)0862),

–  med beaktande av den enkätundersökning som genomfördes 2011 av kommissionen och Europeiska centralbanken om de små och medelstora företagens tillgång till finansiering,

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2012 om finansieringstekniska instrument för små och medelstora företag som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om att utveckla sysselsättningspotentialen av en ny hållbar ekonomi(2),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling och utskottet för rättsliga frågor (A7-0001/2013), och av följande skäl:

A.  En bristfälligt utformad reglering av finansbranschen kombinerat med de allvarliga och genomgripande effekterna av finanskrisen, den ekonomiska krisen och skuldkrisen, kan försvåra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering.

B.  Det är nödvändigt att utforma och utveckla de verktyg som krävs och att skapa de rätta förutsättningarna för att EU ska kunna stimulera tillväxten inom euroområdet och inom unionen som helhet.

C.  Bankkrediter utgör den främsta finansieringskällan för små och medelstora företag i Europeiska unionen.

D.  Enligt uppgifter från ECB råder det stora skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om utlåningsräntorna för små och medelstora företag. Samtidigt varierar tillgången till finansiering, eftersom en stor andel låneansökningar för företagsprojekt avslås i vissa länder.

E.  Små och medelstora företag utgör mer än 98 procent av alla företag i EU och står för 67 procent av alla arbetstillfällen i unionen. De utgör därför ryggraden i EU:s ekonomi och är viktiga drivkrafter för en långsiktig tillväxt i Europa och för skapandet av hållbara arbetstillfällen i de 27 medlemsstaterna.

F.  Mellan 2002 och 2010 skapades 85 procent av alla nya jobb i EU i små och medelstora företag, framför allt i nya företag, och 32,5 miljoner människor i EU är egenföretagare.

G.  Det finns olika typer av små och medelstora företag och alla har olika behov.

H.  Stödinsatserna för små och medelstora företag och entreprenörskap regleras av Small Business Act, som medlemsstaterna har förbundit sig att tillämpa parallellt med kommissionen.

Allmänna frågor

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärdsplan och dess breda uppsättning med förslag och rekommendationer med avseende på små och medelstora företag.

2.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att EU:s ekonomiska framgång, förträfflighet och sammanhållning i stor utsträckning beror på den hållbara tillväxt och de arbetstillfällen som skapas av små och medelstora företag som tillhandahåller kvalitetsprodukter och kvalitetstjänster. Parlamentet påpekar hur viktigt det är att samtliga företags ekonomiska tillväxt stimuleras. Parlamentet betonar att små och medelstora företag utgör en del av ett större ”ekosystem” av företag. Parlamentet påpekar att det i detta ”ekosystem” också finns ett behov att se till att samma vikt läggs vid att förbättra mikroföretagens och ensamföretagarnas tillgång till finansiering. Parlamentet noterar att de större företagen i hög grad är beroende av ett omfattande nätverk av små och medelstora företag.

3.  Europaparlamentet betonar att på grund av den finansiella och ekonomiska krisens förvärrande effekter har många små och medelstora företag svårigheter att få tillgång till finansiering och att de måste uppfylla nya och ibland strängare rättsliga kriterier än tidigare. Parlamentet betonar att mål bör sättas upp för bankerna när det gäller deras finansieringsbelopp och villkor gentemot små och medelstora företag, med tanke på att bankerna har gynnats av statligt stöd och andra indirekta subventioner under krisen. Exempel på sådana är statliga garantier och likviditetsstöd från centralbankerna och Europeiska centralbanken. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att principen att ”tänka småskaligt först” ska tillämpas på nationell nivå. Det innebär att ytterligare förenklingar måste göras när det gäller regelverket och de administrativa förutsättningarna för små och medelstora företag.

4.  Europaparlamentet understryker att när man förenklar regelverket och de administrativa förutsättningarna för små och medelstora företag måste man samtidigt säkerställa ett adekvat skydd för arbetstagarna med avseende på socialförsäkringsskydd och arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra något åt den diskriminering som eventuellt förekommer när det gäller tillgången till finansiering för små och medelstora företag som drivs av missgynnade personer eller samhällsgrupper.

5.  Parlamentet noterar att de senaste åren har betydande ansträngningar gjorts för att minska den byråkratiska bördan.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av att stärka det lokala banksystemet. Parlamentet påpekar att bankerna, både de som är verksamma på europeisk nivå och de lokala bankerna, har ett ansvar och en roll för att investera klokt i ekonomin i allmänhet och i små och medelstora företag i synnerhet. Parlamentet noterar skillnaderna mellan medlemsstaterna i fråga om lånekostnader för små och medelstora företag på grund av det ogynnsamma makroekonomiska läget, vilket kan få negativa följder för konkurrensen i gränsområden. Parlamentet påpekar att resultatet av ECB:s bankutlåningsenkät från oktober 2011 visar på en betydande åtstramning av kreditstandarderna för krediter till små och medelstora företag totalt sett, samtidigt som problemen för små och medelstora företag att få tillgång till krediter fortfarande varierar mellan olika medlemsstater, vilket visar att en minskning av investeringarna till ett minimum kan leda till en kreditåtstramning. Parlamentet konstaterar dessutom att det finns en betydande efterfrågan på mikrokrediter i EU.

7.  Europaparlamentet påpekar återigen att ändrade regler för offentlig upphandling och koncessionsavtal inte får försvåra för små och medelstora företag att få tillgång till upphandlingsmarknaden.

8.  Europaparlamentet erinrar om att banksektorn utgör den viktigaste finansieringskällan för små och medelstora företag i EU. Parlamentet menar att den fragmenterade banksektorn och de stora variationer i utlåningsränta och kreditgivning mellan de olika länderna som detta leder till gör att det behövs en differentierad syn på hur man ska förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering, där landsspecifika förhållanden bör beaktas.

Mångfalden bland små och medelstora företag

9.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att små och medelstora företag i EU är mycket heterogena (från mycket traditionella familjeföretag till snabbväxande företag, högteknologiföretag, mikroföretag, sociala företag och nystartade företag) och att de därför kräver helt olika strategier.

10.  Europaparlamentet påpekar att under rådande omständigheter, där otillräcklig tillgång till lämpliga riskkapitalkällor, i synnerhet i ett tidigt skede, fortsätter att utgöra ett av de största hindren för att tillväxtinriktade företag ska kunna bildas och utvecklas, lägger kommissionen stor vikt i sin åtgärdsplan på riskkapital som möjlig tillväxtfinansiering. Parlamentet vill dock påpeka att denna finansieringsform endast passar ett fåtal små och medelstora företag och att bankkrediter fortfarande är den främsta finansieringskällan.

11.  Europaparlamentet betonar att det inte finns någon finansieringsform som passar alla och uppmanar kommissionen att stödja utvecklingen av en bred uppsättning skräddarsydda program, instrument och initiativ, både när det gäller aktieinstrument (exempelvis affärsänglar, gräsrotsfinansiering (crowd funding) och multilaterala handelsplattformar), sekundärt eget kapital (såsom mezzaninfinansiering) och skuldinstrument (såsom småskaliga företagsobligationer, garantiinstrument och garantiplattformar) samt partnerskap mellan banker och andra aktörer med verksamhet som rör finansiering till små och medelstora företag (redovisningskonsulter, branschorganisationer, intresseorganisationer för små och medelstora företag eller handelskamrar) för att kunna stödja företag under etablerings-, expansions- och överlåtelsefasen och ta hänsyn till deras storlek, omsättning och finansieringsbehov.

12.  Europaparlamentet framhåller att kommissionen bör lyfta fram den viktiga roll som aktiemarknaden kan ha för att förbättra tillgången till likviditet för både de små och medelstora företagen och investerare under olika utvecklingsfaser. Parlamentet erinrar om att det redan finns särskilda aktiemarknader för små och medelstora företag som utformats för att svara mot de särskilda marknads- och finansieringsbehov som finns inom euroområdet.

De små och medelstora företagens sårbarhet

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att nya regler som berör små och medelstora företag blir föremål för en övergripande och heltäckande konsekvensbedömning, inklusive en långtgående bedömning som tar hänsyn till de behov och utmaningar som små och medelstora företag ställs inför.

14.  Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag ofta befinner sig i slutet av en lång leveranskedja och därför drabbas hårdast av sena betalningar och korta betalningsperioder. Parlamentet välkomnar därför kommissionens initiativ att eftertryckligen uppmana medlemsstaterna att påskynda genomförandet av direktivet om sena betalningar.

15.  Europaparlamentet understryker att kommissionens undersökningar visar att det inte endast är tillgång till finansiering, utan även tillgång till kompetens, däribland ledarskapskompetens och finansiella kunskaper och redovisningskunskaper, som är avgörande för att små och medelstora företag ska kunna få tillgång till kapital, vara innovativa, konkurrera och växa. Parlamentet anser att de EU-finansieringsinstrument som erbjuds därför bör åtföljas av lämpliga mentorstjänster, coachingprogram och kunskapsbaserade företagstjänster.

16.  Europaparlamentet anser att små och medelstora företag måste få stöd på lokal nivå genom en politik som främjar företagandet och förbättrar situationen för små och medelstora företag under hela deras livslängd och som hjälper dem att få tillträde till nya marknader. Parlamentet anser att erkännande och utbyte av bästa metoder är de viktigaste inslagen i denna politik.

Professionellt företagande

17.  Europaparlamentet noterar att företagarna ofta saknar kunskap om grundläggande finansieringsgränser och kvaliteten på affärsplaner, vilket i sin tur innebär att de inte vet hur man utformar en kreditansökan på lämpligt sätt. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att stödja blivande företagare med utbildning i sådana frågor och att stödja initiativ som partnerskap mellan banker, handelskamrar, företagsorganisationer och redovisningskonsulter.

18.  Parlamentet anser att företagandet bland kvinnor är en outnyttjad resurs för tillväxt och konkurrenskraft i EU, att detta företagande måste uppmuntras och stärkas och att man dessutom måste undanröja alla hinder för kvinnor på arbetsmarknaden.

19.  Europaparlamentet anser att utbildning i entreprenörskap och program för att lära sig hur marknaden, ekonomin och det finansiella systemet fungerar och interagerar bör införas som ett ämne i grundskoleutbildningen. Parlamentet anser att en noggrant utformad affärsplan är första steget mot tillgång till finansiering och hållbarhet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att utan dröjsmål införa finansiell utbildning som ett ämne i sina utbildningsprogram. I detta sammanhang stöder parlamentet programmet ”Erasmus för unga företagare” som syftar till att främja företagaranda och utveckling av den inre marknaden och konkurrensförmågan.

20.  Europaparlamentet anser att det krävs en särskild strategi för startande av företag och finansieringsinstrument för att genomföra innovativa projekt och utveckla de unga företagarnas kreativitet.

21.  Europaparlamentet betonar att det redan finns goda exempel i vissa medlemsstater när det gäller att förbereda företagare på ett bättre sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja genomförandet av sådana goda exempel i andra medlemsstater.

22.  Europaparlamentet betonar att regelbunden och förenklad information till företagare och blivande företagare och banker om utbildningsinitiativ, EU-finansiering och program för små och medelstora företag är absolut nödvändigt på nationell, regional och lokal nivå och att man måste utnyttja alla tillfällen och åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att nationella organisationer för små och medelstora företag får tillräckligt med information om olika initiativ och politiska förslag på EU-nivå.

23.  Europaparlamentet efterlyser ökade informationsinsatser från EIB-gruppen för att i samarbete med de små och medelstora företagens organisationer informera små och medelstora företag om olika finansieringssystem.

24.  Europaparlamentet påpekar att vägledning till företagare som har gått i konkurs är oumbärligt eftersom 15 procent av företagsnedläggningarna beror på konkurs. Parlamentet vill se en förenkling och ett förkortande av konkurrensförfarandena och förespråkar att berörda företagare får en andra chans eftersom företag som etablerats av företagare som startar om eventuellt blir mer framgångsrika.

Transparens

25.  Europaparlamentet konstaterar att kreditgivarnas kunskaper om tillgängliga kreditmöjligheter i regel är bättre än företagarnas, och att företagarna bör kommunicera bättre med kreditgivarna om sina affärsplaner och långsiktiga strategier. Parlamentet betonar att denna informationslucka skapar svårigheter vid bedömningen av kreditansökningar. Parlamentet påpekar att det finns ett behov hos små och medelstora företag av skräddarsydd rådgivning om kreditmöjligheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja ett utbyte av goda exempel om särskilda lösningar för dialog och samarbete och informationsutbyte mellan kreditgivare och företagare. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka dialogen och samarbetet mellan företag och kreditgivare.

26.  Europaparlamentet betonar att kreditgivare bör fastställa tydliga kriterier för kreditansökningar på ett transparent sätt. Parlamentet betonar att kreditgivarna, när de helt eller delvis avslår en kreditansökan, måste informera företagaren på lämpligt och konstruktivt sätt om skälen till avslaget. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa tydliga riktlinjer för detta konstruktiva tillvägagångssätt för transparens.

27.  Europaparlamentet noterar att när små och medelstora företag återbetalar en kredit i förtid måste de betala den förlorade vinsten, och ofta en extra straffavgift, till kreditgivaren vilket leder till att de sammanlagda kostnaderna blir för höga att bära. Parlamentet uppmanar kommissionen att verka för ökad transparens i alla avtal om betalning i förtid för små och medelstora företag och att undersöka möjligheten att införa ett tak för kostnaderna för denna typ av förfarande.

28.  Europaparlamentet noterar att de små och medelstora företagen ställs inför allt strängare krav, även personliga garantier, för att få finansiering från kreditinstituten. Parlamentet påpekar att räntehöjningar kan leda till hårdare icke prisrelaterade villkor, exempelvis personliga garantier. Parlamentet anser därför att den lagstiftning som krävs för att reglera finansbranschen explicit måste skydda och stimulera effektiv utlåning till den reala ekonomin, särskilt till små och medelstora företag.

29.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att mildra den administrativa bördan för små och medelstora företag, såväl under företagsstarten som under företagens livstid, med tanke på de skillnader mellan länderna inom denna sektor som förhindrar förverkligandet av den inre marknaden. Parlamentet betonar att det är viktigt att minska antalet dagar som krävs för att starta ett nytt företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga goda potentiella exempel som kan genomföras i alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att överväga möjligheten att införa ett särskilt identifieringsnummer för små och medelstora företag som lagras i en gemensam EU-databas för små och medelstora företag, inbegripet alla finansiella uppgifter, vilket skulle göra det lättare för små och medelstora företag att ansöka om finansiering från EU-program och nationella program. Parlamentet påpekar att man vid införandet av ett sådant identifieringsnummer för små och medelstora företag måste beakta uppgiftsskyddsprinciper.

30.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att främja användningen av kvalitativa kreditbedömningar som ett verktyg för att komplettera de standardmässiga kvantitativa bedömningarna av små och medelstora företags kreditvärdighet.

Nya finansieringsformer

31.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya finansieringsprogram, som tar hänsyn till de små och medelstora företagens särdrag. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla skräddarsydd EU-finansiering för små och medelstora företag. Parlamentet understryker dessutom att fragmenterad finansiering bör undvikas och att finansiering endast är effektiv om beloppet är så stort att det täcker en betydande del av det berörda företagets finansieringsbehov.

32.  Europaparlamentet anser att den finansieringsram för låne- och egetkapitalinstrument som anges i programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, Cosme, och Horisont 2020 bör höjas avsevärt, och att de små och medelstora företagens tillgång till dessa instrument bör förbättras betydligt.

33.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör undersöka olika möjligheter att förbättra den europeiska marknaden för sekundärt eget kapital, särskilt mezzaninfinansiering. Parlamentet rekommenderar att kommissionen undersöker hur Europeiska investeringsfondens mezzaninfond för tillväxt kan förstärkas och undersöka möjligheterna för nya mezzaninprodukter, såsom en garanti för mezzaninlån. Parlamentet rekommenderar vidare att uppgifter och analyser som rör de finansiella instrumenten bör tillhandahållas för att minska hindren för finansiella intermediärer som önskar undersöka lånemarknaden för mezzaninkapital i EU.

34.  Europaparlamentet anser att minst 20 procent av Horisont 2020-programmets budget ska avsättas för små och medelstora företag.

35.  Europaparlamentet noterar att kapitalgarantier är allmänt uppskattade och används av små och medelstora företag och kreditinstitut. Parlamentet välkomnar kommissionens insatser på detta område. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta en lämplig ram för kapitalgarantier.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det finns ett lämpligt och skräddarsytt regelverk för emittenter som tillhandahåller finansiering till små och medelstora företag, som inte är betungande för dem och som dessutom skapar förtroende hos investerare (inom ramen för EU-lagstiftningen om redovisningsstandarder, prospektdirektivet, insynsdirektivet, marknadsmissbruksdirektivet och försäkringsförmedlingsdirektivet).

37.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som nåddes i Europeiska rådet den 28–29 juni 2012 om att öka EIB:s kapital med 10 miljarder euro, något som kommer att göra det möjligt för EIB-gruppen att under perioden 2012–2015 utöka sin utlåningskapacitet i EU med cirka 60 miljarder euro och mobilisera cirka 180 miljarder euro av de totala investeringarna, för att därmed kunna spela en välkommen roll inom ramen för de samordnade insatserna för att stimulera den europeiska ekonomin. Parlamentet ser positivt på att EIB i sina utlåningsprioriteringar särskilt tar fasta på behovet av att de typer av bankpartner som är aktuella för utlåning till små och medelstora företag utvidgas, så att även intermediärer som ägnar sig åt nya och okonventionella finansieringsformer omfattas. Parlamentet framhåller att detta nya åtagande inte får undergräva de ansträngningar som samtidigt görs för att stärka och förbättra EIB:s och EU:s gemensamma budgetinstrument för riskdelning och förvärv av aktieposter. Mot bakgrund av detta uppmanar parlamentet kommissionen att stärka och optimera riskdelningsinstrumenten under Europeiska investeringsbankens och Europeiska investeringsfondens program för aktieportföljer eller mezzaninfinansiering som finansinstitut (intermediärer) tillhandahåller till små och medelstora företag. Parlamentet konstaterar att sammanhållningspolitiken är en av de främsta källorna för finansiellt stöd till små och medelstora företag och att finansieringsprogrammen inom ramen för strukturfonderna, minskad byråkratisk börda och ökad snabbhet och effektivitet är nödvändigt för att främja EU-ekonomins återhämtning och dess konkurrenskraft.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom Europeiska investeringsfonden inrätta en permanent EU-garantiplattform som skulle underlätta de små och medelstora företagens tillgång till finansiering, en plattform som skulle främja utvecklingen av garanti- och utlåningsprodukter baserade på EU-garantier och leda till sänkta bankkapitalkrav och minskad riskexponering för finansiella intermediärer.

39.  Europaparlamentet uppmanar EIB att vidareutveckla sitt initiativ projekt för mikrokrediter och därmed stärka sitt bidrag till EU:s politiska prioriteringar när det gäller social integration.

40.  Europaparlamentet noterar att det i vissa medlemsstater finns rekordstora hushållsbesparingar på bankkonton samtidigt som besparingarna i andra medlemsstater minskar på grund av krisen. Parlamentet betonar att små och medelstora företags tillgång till finansiering, både inom landet och gränsöverskridande, kan underlättas om man skapar lämpliga ramar för incitament för att aktivera dessa hushållsbesparingar, vilket även skulle ge en välbehövlig skjuts åt EU-ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om hur dessa besparingar kan aktiveras, exempelvis genom att införa incitament som grundas på goda exempel i medlemsstaterna.

41.  Europaparlamentet konstaterar att små och medelstora företag bidrar till att befolkningen får arbete i regioner med lägre sysselsättningsnivå och till ökad sysselsättning samt tillgodoser de rådande behoven bland den befolkning som lever där och påverkar lokalsamhällenas utveckling positivt. Utvecklingen av små och medelstora företag förefaller därför vara ett sätt att minska klyftorna inom ett land.

42.  Europaparlamentet välkomnar stödet till små och medelstora företag samt mikroföretag genom initiativ såsom programmet för social förändring och social innovation, programmet Kreativa Europa (inbegripet lånegarantin för den kulturella och kreativa sektorn), Cosmeprogrammet och Horisont 2020-programmet, som alla erbjuder nya lösningar för att fördjupa kunskaper och kompetens och underlätta en dynamisk utveckling för små och medelstora företag och mikroföretag.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över hur tillgången till finansiering kan förbättras för små och medelstora företag vars målsättning är att tillhandahålla innovativt arbete, varor eller tjänster till den offentliga sektorn. Parlamentet efterlyser framför allt åtgärder för att förbättra finansieringsförutsättningarna genom att säkerställa att man både när det gäller riskkapital och andra relevanta finansieringsformer i full utsträckning ser tillväxtpotentialen hos innovativa företag med en samarbetspartner inom den offentliga sektorn och som arbetar med förkommersiella upphandlingsprojekt och inom ramen för ett innovationspartnerskap.

44.  Europaparlamentet betonar att ett rättvist, öppet och transparent EU-regelverk för offentliga upphandlingar och ett proportionerligt, transparent och icke-diskriminerande genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster(3) är absolut nödvändigt för att små och medelstora företags tillgång till offentliga upphandlingsavtal ska förbättras och för att företagen i praktiken ska kunna uppfylla sådana avtal.

45.  Europaparlamentet tillägger att åtgärder måste vidtas för att säkerställa att en förenkling av gränsöverskridande verksamhet för små och medelstora företag inte samtidigt underlättar gränsöverskridande verksamhet för fiktivt egenföretagande, framför allt inom byggsektorn.

o
o   o

46.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
(2) EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
(3) EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy