Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0409(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0435/2012

Внесени текстове :

A7-0435/2012

Разисквания :

PV 05/02/2013 - 15
CRE 05/02/2013 - 15

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 7.2
CRE 06/02/2013 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0041

Приети текстове
PDF 1038kWORD 1250k
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
Ниво на шума от моторни превозни средства ***I
P7_TA(2013)0041A7-0435/2012
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства (COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0856),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0487/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по транспорт и туризъм (A7-0435/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 76.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 февруари 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства
P7_TC1-COD(2011)0409

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което трябва да бъде осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. За тази цел е въведена цялостна система на Съюза за одобрение на типа на моторните превозни средства , тъй като пътните превозни средства са най-големият източник на шум в рамките на транспортния сектор. Техническите изисквания за одобрение на типа на моторните превозни средства и техните изпускателни уредби по отношение на допустимите нива на звука следва да бъдат хармонизирани, за да се избегне приемането на изисквания, които са различни за отделните държави-членки, и за да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, като в същото време се гарантира високо равнище на опазване на околната среда и на обществена безопасност, както и по-добро качество на живот и по-добро здраве. Комисията следва да предприеме също така и оценка на въздействието по отношение на условията за етикетиране, приложими спрямо нивата на въздушно и шумово замърсяване. Тази оценка на въздействието следва да отчита различните видове превозни средства, обхванати от настоящия регламент (включително електрически моторни превозни средства), както и въздействието, което това етикетиране би могло да окаже върху автомобилната индустрия. Подобно етикетиране би могло да се разглежда като полезен инструмент за повишаване на осведомеността сред потребителите и за защита на техните права по отношение на прозрачността преди закупуването на превозно средство. [Изм. 1]

(1a)  Изискванията на ЕС относно одобрението на типа вече се прилагат за целите на съответното законодателство на Съюза за емисиите на CO2, включително Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства(3), Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства(4), Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства(5) и Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства(6). Техническите изисквания, които се прилагат по отношение на законодателството на Съюза за граничните стойности на емисиите на CO2 и емисиите на замърсители, следва да съответстват на изискванията, които се прилагат по отношение на законодателството относно намаляването на излъчвания шум. Следователно изискванията на ЕС относно одобрението на типа следва да се установяват по начин, който гарантира изпълнението на тези двойни цели. [Изм. 2]

(1б)  Уличният шум уврежда здравето по много начини. Продължителният стрес, свързан с шума, може да изтощи физическите запаси, да наруши регулаторния потенциал на функциите на органите и така да ограничи тяхната ефективност. Шумът от движението е потенциален рисков фактор за развитието на заболявания и злополуки като високо кръвно налягане и инфаркти. Последиците следва да бъдат допълнително изследвани в същия дух, както е предвидено в Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно относно оценката и управлението на шума в околната среда(7).[Изм. 3]

(2)  В Директива на Съвета 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства(8) са хармонизирани различните технически изисквания на държавите-членки по отношение на допустимото ниво на шума от моторни превозни средства и от техните изпускателни уредби за целите на създаването и функционирането на вътрешния пазар. За целите на доброто функциониране на вътрешния пазар и за да се гарантира еднакво и последователно прилагане в целия Съюз, е целесъобразно посочената директива да бъде заменена с регламент.

(3)  Настоящият регламент е отделен регламент в контекста на процедурата за одобрение на типа съгласно Директива 2007/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива)(9).

(4)  Директива 70/157/ЕИО се позовава на Правило № 51(10) на Икономическата комисия на Обединените нации за Европа (ИКЕ на ООН) относно излъчвания шум, по което Съюзът е договаряща страна, в което се посочва методът на изпитване за излъчван шум.

(5)  След приемането ѝ Директива 70/157/ ЕИО е изменяна съществено няколко пъти. Последното намаление на граничните стойности за шума от моторни превозни средства, въведено през 1995 г., нямаше очакваните последици. Проучвания показаха, че методът на изпитване, използван съгласно директивата, вече не отразява действителното поведение при кормуване в градско движение. По-специално, както беше изтъкнато в Зелената книга относно бъдещата политика за борбата срещу шума от 1996 г.(11), в метода на изпитване беше подценен приносът на шума от гумите при търкаляне към общия излъчван шум.

(6)  Поради това настоящият регламент следва да въведе метод, който се различава от задължителния метод от Директива 70/157/ЕИО. Посоченият метод следва да се основава на метода, публикуван през 2007 г. от Работната група на ИКЕ на ООН за шума, в който е включена версия от 2007 г. на стандарта ISO 362(12). Резултатите от мониторинга на стария и новия метод на изпитване бяха представени на Комисията. Освен това, за да бъдат преодолени недостатъците, присъщи на предходния метод на изпитване, Комисията следва в срок от 24 месеца от влизането в сила на настоящия регламент да представи оценка на въздействието пред Европейския парламент и пред Съвета относно ефективния принос на оборудването, свързано с търкалянето на гумите, при намаляването на нивата на шума от превозните средства, като се фокусира върху въздействието на пътната настилка и необходимостта от изследвания в тази конкретна област, с оглед на приемането на нов европейски метод на изпитване, който взема предвид и поведението на пътната настилка. [Изм. 4]

(7)  Представителността на новия метод на изпитване на излъчвания шум по време на нормалните условия на движение се счита за добра, но методът е по-малко представителен за излъчвания шум при най-неблагоприятните условия. Затова е необходимо в настоящия регламент да се въведат допълнителни разпоредби за излъчвания звук. Тези разпоредби установяват превантивни изисквания, предназначени да обхванат условията на управление на превозното средство при действително движение извън цикъла на движение за одобрение на типа. Посочените условия на кормуване са от значение за околната среда и е необходимо да се гарантира, че излъчваният от превозното средство звук в условия на градско кормуване не се различава съществено от това, което може да се очаква от резултата от изпитването за одобрение на типа на конкретното превозно средство.

(8)  Настоящият регламент следва също така да намали допълнително граничните стойности за шума. В него следва да се вземе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях(13), с който се въведоха нови по-строги изисквания за шума за гумите на моторни превозни средства и в който се подчерта необходимостта от съгласуван и всеобхватен подход за решаването на проблема с шума по пътищата, включително като се вземе предвид значителният принос на пътните настилки за шума по пътищата. Този хоризонтален подход ще намали по-ефективно общия шум от движението по пътищата в сравнение с един секторен и вертикален подход. Намаляването на шума от движението по пътищата . Следва също така следва да бъде да бъдат взети под вниманиесе разбира като цел на общественото здравеопазване, с оглед на проучвания, посветени на дискомфорта и здравните последиците от шума от пътното движение(14)(15), както и свързаните с това разходи и ползи(16). Настоящият регламент следва също така да вземе под внимание Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри(17). Комисията следва да гарантира етикетирането на гумите по отношение на шумовите им показатели. Освен това следва да бъде взета предвид сравнимостта на видовете превозни средства от гледна точка на шума в околната среда. [Изм. 5]

(8a)  Комисията следва да публикува насоки за „тихи“ пътища, предназначени за пътните органи, които да им предоставят полезен инструмент за спазване на изискванията за по-устойчива пътна инфраструктура. [Изм. 6]

(8б)  Шестата програма за действие в областта на околната среда заложи рамката за създаване на политика в областта на околната среда в Съюза за периода 2002‐2012 г. В програмата се призовава за действия в областта на шумовото замърсяване за „съществено намаляване на броя на хората, подложени редовно на дългосрочни средни нива на шум, по-специално от пътното движение“. [Изм. 7]

(8в)  Техническите мерки за намаляване на нивата на шума от моторните превозни средства трябва да отговарят на набор разнопосочни изисквания, например намаляване на излъчвания шум и емисиите на замърсители и подобряване на безопасността при същевременно запазване на въпросното превозно средство възможно най-евтино и ефективно. Стремежът да се отговори на всички тези изисквания в еднаква степен и да се постигне баланс между тях често довежда автомобилната индустрия до границите на физически възможното при настоящите условия. Конструкторите на автомобили нееднократно са успявали да изместят тези граници благодарение на използването на нови, иновационни материали и методи. Законодателството трябва да определи ясна рамка и реалистични срокове за иновациите. Настоящият регламент създава точно такава рамка и по този начин предоставя незабавен стимул за иновации в съответствие с потребностите на обществото, като същевременно по никакъв начин не ограничава икономическата свобода, която е толкова важно значение за сектора. [Изм. 8]

(8г)  Шумовото замърсяване е преди всичко местен проблем, за който обаче е необходимо решение в мащабите на целия Съюз. Първата стъпка на всяка устойчива политика за излъчвания шум трябва да бъде определянето на мерки, които да намаляват шума при източника. Превозното средство като източник на шум, към който е насочен настоящият регламент, по дефиниция е подвижно, така че чисто националните мерки не биха били достатъчни. [Изм. 9]

(8д)  Могат да се предприемат сериозни мерки с цел разработване и подобряване на инфраструктура по начин, който да доведе до максимално намаляване на шума от превозните средства, например посредством широкомащабно използване на шумозаглушаващи прегради. [Изм. 10]

(9)  Общите гранични стойности следва да бъдат намалени по отношение на всички източници на шум от моторни превозни средства, включително смукателния колектор, двигателя и изпускателната уредба, като се вземе предвид приносът на гумите за намаляване на шума, който е предмет на Регламент (ЕО) № 661/2009.

(9a)  Разпоредбата относно информирането на потребителите, управителите на автомобилни паркове и обществените органи за излъчвания звук може да повлияе върху решенията за закупуване и да ускори прехода към по-тих автомобилен парк. С цел предоставяне на необходимата информация на потребителите производителят следва да предоставя информация относно нивата на шума на превозните средства в съответствие с хармонизирани методи на изпитване на мястото на продажба и в рекламно-информационните технически материали. Етикет, подобен на използваните за информация относно емисиите на CO2, разхода на гориво и шума на гумите, следва да информира потребителите относно излъчвания от превозното средство звук. [Изм. 11]

(9б)  Информацията, отнасяща се до шума, включително данните от изпитванията, следва да бъде предоставена на разположение по ясно видим начин в търговските обекти и в рекламните материали за превозни средства. [Изм. 18]

(9в)  За да намалят шума от движението по пътищата, публичните органи могат да въведат мерки и стимули за ускоряване на закупуването и използването на по-тихи превозни средства. [Изм. 12]

(9г)  Нивата на шума от превозните средства отчасти зависят от околната среда, в която те се движат, по-специално качеството на пътната инфраструктура и равнището на интелигентност на системите за управление на движението по пътищата. Поради това следва да се помисли за приемането на интегриран подход, по-специално в най-шумните градски райони и в случаите, в които са необходими бързи действия. [Изм. 13]

(9д)  Когато леките автомобили пътуват със средна скорост под 45 км/ч, най-силният шум е този от двигателя и от системата за отработени газове, докато при пътувания с по-висока скорост най-силен е шумът от гумите и от вятъра. Тези шумове се проявяват независимо от вида и мощността на двигателя. Чрез развитието на автомобилостроенето от 70-те години на миналия век насам двигателите станаха значително по-тихи, а средната им мощност и тегло се повишиха. По-тежките двигатели и по-сложните системи за безопасност доведоха до увеличаване на теглото на цялото превозно средство, което създаде необходимост от увеличаване на контактната повърхност на автомобилните гуми с пътната настилка с цел повишаване на стабилността на превозното средство. С всяко увеличаване на широчината на тази повърхност нараства и шумът на превозното средство от контакта на гумите с пътя. [Изм. 14]

(9е)  Шумът е многоаспектен проблем с множество източници и фактори, които засягат звука, възприеман от хората, и въздействието върху тях. Законодателството, насочено към намаляване на шума от пътното движение, трябва да отразява тези аспекти, като взема предвид шума от двигателя, превозното средство и гумите, пътната настилка, начина на шофиране и управлението на движението по пътищата и трябва да бъде уредено в законодателство като Регламент (ЕО) № 1222/2009 и Директива 2002/49/ЕО.[Изм. 15]

(10)  Ползите за околната среда, очаквани от хибридните електрически превозни средства и изцяло електрическите пътни превозни средства, имаха за резултат съществено намаляване на шума, излъчван от тези превозни средства. Това доведе до премахването на важен източник на звуков сигнал, който се използва от незрящи или със слабо зрение пешеходци и велосипедисти, наред с други участници в пътното движение, за информация относно приближаването, присъствието или потеглянето на тези превозни средства. С оглед на това промишлеността разработва акустични системи, с които да се компенсира тази липса на звуков сигнал в електрическите и хибридните електрически превозни средства. Експлоатационните показатели на системите за звуково сигнализиране на приближаващо превозно средство, монтирани на превозни средства, следва да бъдат хармонизирани. Монтирането на тези системи обаче следва да остане вариант по усмотрение на производителите на превозни средства.

(10a)  Комисията следва да проучи потенциала на активните системи за безопасност в по-тихите превозни средства, като хибридните и електрическите превозни средства, за по-добро постигане на целта за подобряване на безопасността на уязвимите участници в движението в градските зони, като незрящите, пешеходците с ограничено зрение и слух, велосипедистите и децата. [Изм. 16]

(10б)  Нивата на шума от превозните средства имат пряко въздействие върху качеството на живот на гражданите на Съюза, по-специално в градските райони, в които са слабо развити или въобще не съществуват електрически и/или подземен обществен транспорт, условия за придвижване пеша или с велосипед. Следва също така да се вземе предвид целта да се удвои броят на лицата, ползващи обществения транспорт, която Европейският парламент определи в своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно пътна карта за постигането на единно европейско транспортно пространство(18). Комисията и държавите членки следва да насърчават, в съответствие с принципа на субсидиарност, обществения транспорт и придвижването пеша и с велосипед с оглед намаляване на шумовото замърсяване в градските райони. [Изм. 17]

(10в)  Нивото на шума от дадено превозно средство отчасти зависи от начина на използването му и качеството на неговата поддръжка след закупуването му. Във връзка с това следва да се предприемат мерки за повишаване на обществената осведоменост в Съюза относно важното значение на възприемането на стил на плавно шофиране и спазването на действащите ограничения за скоростта във всяка държава членка. [Изм. 19]

(11)  С цел опростяване на законодателството на Съюза относно одобрение на типа, в съответствие с препоръките от 2007 г. на доклада на CARS 21(19), е целесъобразно настоящият регламент да се основава по отношение на метода на изпитване на Правило № 51 на ИКЕ на ООН относно излъчвания шум, а по отношение на заменяемите шумозаглушители на изпускателната уредба ― на Правило № 59 на ИКЕ на ООН относно шумозаглушителните системи(20).

(12)  С цел да се създаде възможност за Комисията да замениадаптира техническите изисквания на настоящия регламент с пряко позоваване на Правила № 51 и № 59 на ИКЕ на ООН, когато граничните стойности, свързани с новия метод на изпитване, бъдат определени в посочените правила, или да адаптира посочените изисквания към техническия и научния прогрес, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на разпоредбите вза изменение на приложенията към настоящия регламент, свързани с методите на изпитване ипроцедурите на ЕС за одобрение на типа във връзка с нивата на звука на типовете превозни средства и на изпускателните уредби, методите и инструментите за измерване на шума, произвеждан от моторни превозни средства, шумозаглушителните уредби, шума от сгъстен въздух, проверките за съответствие на производството, спецификациите за изпитвателните площадки, методите за измерване за допълнителните разпоредби за излъчвания звук и мерките за гарантиране чуваемостта на хибридни и електрически превозни средства. От особено значение е Комисията да провежда съответните консултации по време на своята подготвителна работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и по подходящ начин предаването на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 20]

(12a)  Потенциалът за решаване на проблема с шума при източника, което е целта на настоящия регламент, е по-малък в сравнение с потенциала на мерки за промяна на състава на пътната настилка, с която осъществяват контакт гумите на превозното средство. Намаляването на шума в последния случай би било технически значително по-лесно осъществимо. С вече съществуващите видове асфалт, като например шумопоглъщащия асфалт, асфалтите със свойства за намаляване на шума или оптимизираните по отношение на шума асфалти, включени в цялостен подход, който да съчетава различни прости строителни методи, още сега може да се постигне намаляване на шума на местно ниво от около 10 децибела. Този ефективен подход към местните източници на шум не е обхванат от настоящия регламент, тъй като прилагането му би натоварило сериозно държавните бюджети, по-специално тези на местните органи. Трудно би могло да се обоснове такъв подход във време на фискална криза и освен това така би била засегната областта на регионалната и структурната политика. [Изм. 21]

(13)  Вследствие прилагането на нова нормативна рамка с настоящия регламент, Директива 70/157/ЕИО на Съвета следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява административните и техническите изисквания за ЕС одобрение на типа на всички нови превозни средства, посочени в член 2, по отношение на тяхното ниво на звука и техните изпускателни уредби, както и за продажбите и пускането в експлоатация на части и оборудване, предназначени за посочените превозни средства.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за превозните средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, както и за системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и произведени за тези превозни средства.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

   (1) „одобрение на превозно средство“ означава одобрението на тип превозно средство по отношение на шума;
  (2) „тип превозно средство“ означава:
   а) за превозни средства, изпитвани съгласно параграф 4.1.2.1 от приложение II, група превозни средства, определени в част Б от приложение II към Директива 2007/46/EО;
  б) за превозни средства, изпитвани съгласно параграф 4.1.2.2 от приложение II, група от превозни средства, които не се различават съществено в аспекти като:
   i) формата на каросерията или материалите от които тя е изработена, (по-специално отделението на двигателя и неговата звукоизолация);
   ii) вида на двигателя (напр. принудително или компресионно запалване, дву- или четиритактов, бутален или роторнобутален), броя и капацитета на цилиндрите, вида инжекционна система, подредбата на клапаните, номиналната честота на въртене (S) или вида електрически мотор. Превозните средства с един и същ тип двигател и/или различни общи предавателни отношения може да се считат за превозни средства от един и същ тип.

Въпреки това, ако горепосочените различия произтичат от различен метод на изпитване, тези различия трябва да се разглеждат като промяна на типа.[Изм. 22]

   (3) „максимална маса“ означава технически допустимата максимална маса, обявена от производителя на превозното средство;

Чрез дерогация от параграф 3, максималната маса може да е по-голяма от максималната маса, разрешена от администрацията на държавите-членки;

   (4) „номинална мощност на двигателя“ означава мощността на двигателя в kW (ИКЕ на ООН), измерена по метода на ИКЕ на ООН съгласно Правило № 85 на ИКЕ на ООН(21);
   (5) „стандартно оборудване“ означава базовата конфигурация на превозно средство, включително всички характеристики, които са предвидени, без от това да произтичат допълнителни спецификации по отношение на конфигурацията или оборудването, като то е оборудвано с всички елементи, необходими съгласно регулаторните актове, посочени в приложение ІV или приложение ХІ към Директива 2007/46/ЕО;
   (6) „маса на водача“ означава маса, приета за 75 kg, разположена в базовата точка на сядане на водача;
   (7) „маса на превозното средство в готовност за движение“ (mro) означава масата на превозното средство, включително масата на водача, на горивото и течности, оборудвано със стандартното оборудване в съответствие със спецификациите на производителя.

Когато са монтирани, масата на каросерията, кабината, теглително-прикачното устройство и резервното колело(а), както и на инструментите, трябва да бъде включена.

Горивният резервоар (резервоарите) трябва да бъде напълнен най-малко 90 % от неговия капацитет;

   (8) „номинална честота на въртене на двигателя“ (S) означава обявената честота на въртене на двигателя в min-1 (об./мин.), при която двигателят развива своята номинална максимална полезна мощност съгласно Правило № 85 на ИКЕ на ООН или, когато номиналната максимална полезна мощност се достига при няколко честоти на въртене на двигателя, най-високата от тези честоти;
   (9) „специфична мощност на двигателя на единица маса“ (PMR) е числена величина, изчислена в съответствие с формулата, посочена в точка 4.1.2.1.1 от приложение II;
  (10) „базова точка“ означава една от следните точки:
  (а) в случай на превозни средства от категории M1, N1:
   i) при превозни средства с двигател отпред, предният край на превозното средство;
   ii) при превозни средства с двигател в средата, средата на превозното средство;
   iii) при превозни средства с двигател отзад, задният край на превозното средство.
   (б) в случай на превозни средства от категории M2, M3, N2, N3 границата на двигателя най-близко до предния край на превозното средство.
   (11) „целево ускорение“ означава ускорение при частично отворена дроселна клапа /непълна мощност/ при движение в градски условия, получено от статистически проучвания;
   (12) „базово ускорение“ означава изискваното ускорение по време на изпитване за ускоряване върху пистата за изпитване;
   (13) „коефициент на претегляне k за предавателното отношение“ е безразмерна числена величина, използвана да обедини резултатите от изпитвания при две предавателни отношения по време на изпитване за ускоряване и по време на изпитване с постоянна скорост;
   (14) „коефициент на частична мощност“ (kp) е числена цифрова величина, използвана за претеглената комбинация от резултати от изпитването за ускоряване и изпитването при постоянна скорост за превозните средства;
   (15) „предварително ускорение“ означава прилагане на устройство за регулиране на ускорението преди AA' за целта на достигане на постоянно ускорение между AA' и BB', както е посочено на фигура 1 от допълнение 1 към приложение II;
   (16) „блокирани предавателни отношения“ означава управлението на силовото предаване, така че предавателното отношение не може да се промени по време на изпитването;
  (17) „проектно семейство шумозаглушителна уредба или компоненти на шумозаглушителна уредба“ означава група шумозаглушителни уредби или техни компонентите, чиито следни характеристики без изключение са еднакви:
   (а) наличието на нетен газов поток от отработили газове през звукопоглъщащия влакнест материал, когато газовете са в контакт с посочения материал;
   (б) тип влакна;
   (в) когато е приложимо, спецификациите на свързващия материал;
   (г) средни размери на влакната;
   (д) минимална степен на уплътняване на насипния материал в kg/m³;
   (е) максимална контактна повърхност между газовия поток и звукопоглъщащия материал;
   (18) „щумозаглушителна уредба“ означава пълен комплект компоненти, които са необходими за ограничаване на шума, произведен от двигател и изпускателната му уредба;
  (19) „шумозаглушителна уредба от различни типове“ означава шумозаглушителни уредби, които се различават съществено по отношение на поне една от следните характеристики:
   (а) търговски наименования или марки на техните компоненти;
   (б) характеристиките на материалите, от които са изработени техните компоненти, с изключение на покритието на посочените компоненти;
   (в) формата или размера на техните компоненти;
   (г) принципите на работа на най-малко един от техните компоненти;
   (д) сглобяването на техните компоненти;
   (е) броят на шумозаглушителни уредби или компоненти;
   (20) „заменяема шумозаглушителна уредба или компоненти на посочената уредба“ означава всяка част от изпускателната уредба, определена в параграф 17, предназначена за използване в превозно средство, която е различна от типа част, монтирана на превозното средство, когато се представя за одобрение на типа съгласно настоящия регламент;
   (21) „акустична система за сигнализиране на превозното средство“ (АССПС) са системи за хибридни електрически и електрически пътни превозни средства, които осигуряват информация за работата на превозното средство на пешеходците и уязвимите участници в пътното движение;
   (21a) „място на продажба“ означава мястото, на което превозните средства се складират и предлагат за продажба на потребителите; [Изм. 23]
   (21б) „технически рекламен материал“ означава технически наръчници, брошури, листовки и каталози, независимо дали са в печатна, електронна форма или онлайн, както и уебсайтове, целта на които е да бъдат популяризирани превозните средства сред обществеността. [Изм. 24]

Член 4

Общи задължения на държавите-членки

1.  Държавите-членки не могат на основания, свързани с допустимото ниво на звука и изпускателната уредба, да отказват да издават ЕС или национално одобрение на типа по отношение на тип моторно превозно средство или тип изпускателна уредба, или компонент на тази система, разглеждан като отделен технически възел, когато са изпълнени следните условия:

   (а) превозното средство удовлетворява изискванията от приложение I,
   (б) изпускателната уредба или неин компонент, разглеждани като отделен технически възел по смисъла на член 3, параграф 25 от Директива 2007/46/ЕО, удовлетворяват изискванията от приложение Х към настоящия регламент.

2.  Държавите-членки не могат на основания, свързани с допустимото ниво на звука и изпускателната уредба, да отказват или забраняват продажбата, регистрацията, пускането в експлоатация или използването на превозно средство, чийто ниво на звука и изпускателна уредба удовлетворяват изискванията от приложение I.

3.  Държавите-членки не могат на основания, свързани с допустимото ниво на звука и изпускателната уредба, да забраняват пускането на пазара на изпускателна уредба или неин компонент, разглеждани като отделен технически възел по смисъла на член 3, параграф 25 от Директива 2007/46/ЕО, ако съответстват на тип, за който е издадено одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент.

3a.  Когато извършват технически проверки на превозните средства, държавите членки измерват нивото на шум въз основа на данни в типовото одобрение на ЕС за всеки тип превозно средство. [Изм. 25]

Член 4а

Мониторинг

Държавите членки гарантират ефективния мониторинг на своя пазар в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти(22). Те извършват подходящи проверки на характеристиките на продукти в адекватен мащаб в съответствие с принципите, заложени в член 19, параграф 1 от посочения регламент. [Изм. 26]

Член 5

Общи задължения на производителите

1.  Производителите гарантират, че превозното средство, неговият двигател и неговите системи за намаляване на шума са проектирани, изработени и сглобени така, че да позволяват на превозното средство при нормална експлоатация да съответства на разпоредбите на настоящия регламент, независимо от вибрациите, на които е типично подложено.

2.  Производителите гарантират, че системата за намаляване на шума е проектирана, изработена и сглобена така, че да може добре да устоява на корозионните явления, на които е подложена, като се имат предвид условията на експлоатация на превозното средство и регионалните разлики в климата. [Изм. 27]

3.  Производителят отговаря пред одобряващия органа за всички аспекти на процеса на одобрение и за гарантиране на съответствието на производството, независимо от това, дали производителят участва пряко във всички етапи на производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел.

Член 6

Гранични стойности

Условията на изпитване, определени в приложение ІІ, отчитат типичните пътни условия за управление на превозното средство и изискванията за изпитване на други основни компоненти на превозното средство, които вече са включени в приложното поле на Регламент (ЕО) № 661/2009. Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука, закръглено до най-близкото цяло число, не трябва да надвишава граничните стойности, определени в приложение III. [Изм. 28]

Член 7

Клауза за преразглеждане

В рамките на три години След датата, посочена в приложение III, трета колона, фаза 1 от настоящия регламент, Комисията извършва подробно проучване, за да установи далиосъществява преглед на граничните стойности са се оказали целесъобразнив приложение III. Този преглед включва оценка на въздействието, която включва обща оценка на въздействието върху автомобилната индустрия, и по-специално зависимите от нея сектори, като се отчита влиянието на други регламенти ‐ като например тези в областта на намаляването на емисиите на CO2 и безопасността ‐ върху нивото на звука на моторните превозни средства. Въз основа на заключенията на проучванетотози преглед и неговата оценка на въздействието, Комисията може, когатоако е целесъобразно, да представи предложения запредлага изменение на настоящия регламент по начин, който е възможно най-неутрален от гледна точка на конкуренцията. Граничните стойности, посочени в приложение III, четвърта колона, фаза 2, влизат в сила шест години след потвърждаване на оценката на въздействието и приключване на процеса на преглед от Комисията. [Изм. 29]

Представените съгласно първия параграф предложения за изменение на настоящия регламент отчитат новите стандарти, установени от Международната организация по стандартизация, по-специално стандарт ISO 10844:2011. [Изм. 30]

Член 8

Допълнителни разпоредби за излъчвания звук (ДРИЗ)

1.  Параграфи 2 ‐ 6, както и втора алинея от настоящия параграф не се прилагат за превозни средства от категории M1 и N1, оборудвани с двигател с вътрешно горене.

Превозните средства автоматично отговарят на изискванията на приложение X, ако производителят на превозни средства представи на органа по одобрението на типа технически документи, показващи разликата между максималната и минималната скорост на двигателите на превозните средства при BB'1 ≤ 0,15 x S, за всяко условие на изпитване в рамките на контролния обхват на ДРИЗ, определен в точка 3.3. от приложение VIII по отношение на условията, посочени в приложение II.

Превозни средства от категория N1 се изключват от ДРИЗ, ако е изпълнено едно от следните условия:

   а) Капацитет на двигателя ≤ 660 куб. см и специфична мощност на двигателя на единица маса PMR, изчислена с помощта на максималната разрешена маса на превозното средство ≤ 35;
   б) Товароносимост ≥ 850 кг и специфична мощност на двигателя на единица маса PMR, изчислена с помощта на максималната разрешена маса на превозното средство ≤ 40. [Изм. 31]

Счита се, че превозните средства изпълняват изискванията от приложение X, ако производителят на превозното средство предостави технически документи на органа за одобрение на типа, които показват, че разликата между максималната и минималната честота на въртене на двигателя на превозните средства в BB’(23), за всяко условие на изпитване в обхвата на регулиране на ДРИЗ, определен в точка 3.3. от приложение VIII, по отношение на условията, определени в приложение ІІ, не превишава 0,15 x S.

Превозните средства от категория N1 се освобождават от ДРИЗ, ако е изпълнено едно от следните условия:

   а) Капацитетът на двигателя не надвишава 660 куб. см и специфичната мощност на двигателя на единица маса PMR, изчислена с помощта на максималната разрешена маса на превозното средство, не надвишава 35;
   б) Товароносимостта е най-малко 850 кг и специфичната мощност на двигателя на единица маса PMR, изчислена с помощта на максималната разрешена маса на превозното средство, не надвишава 40.[Изм. 32]

2.  Звукът, излъчван от превозното средство при типични пътни условия на кормуване, които са различни от тези, при които е проведено изпитването за одобрение на типа, посочено в приложение II, не трябва да се отклонява неприемливо от резултата от изпитването. [Изм. 33]

3.  Производителят на превозното средство не трябва преднамерено да променя, адаптира или въвежда механично, електрическо, термично или друго устройство или процедура единствено за целите на изпълнението на изискванията за излъчвания шум съгласно настоящия регламент, които не са в експлоатация по време на типична пътна експлоатация при условията, приложими за ДРИЗ. Тези мерки обикновено се наричат заобикаляне на изискванията на изпитвателния цикъл (cycle beating). [Изм. 34]

4.  Превозното средство трябва да отговаря на изискванията от приложение VIII към настоящия регламент.

5.  В заявлението за одобрение на типа производителят представя декларация, подкрепена от резултатите от подходящи изпитвания, която е изготвена в съответствие с образеца, посочен в допълнение 1 към приложение VIII, че подлежащият на одобрение тип превозно средство съответства на изискванията на член 8, параграф 1 и член 8, параграф 2. [Изм. 35]

Член 8а

Потребителска информация

Производителите и дистрибуторите на превозни средства гарантират, че нивото на шума в децибели (dB(A)), в съответствие с хармонизираните методи за изпитване за одобрение на типа за всяко превозно средство, се показва на видно място на мястото на продажба и в техническия рекламен материал.

След цялостна оценка на въздействието Комисията, до две години след влизане в сила на настоящия регламент, предоставя на Европейския парламент и на Съвета, в съответствие с обикновената законодателна процедура, предложение относно потребителската информация. Това предложение може да бъде включено в Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на CO2 по отношение на търговията с нови леки автомобили(24). [Изм. 36]

Член 8б

Класификация и качество на пътната настилка

В съответствие с графиците за преглед, посочени в Директива 2002/49/ЕО, Комисията оценява възможността за въвеждане на система за пътна класификация, която окачествява типичния шум, излъчван при търкаляне върху пътя, за всяка пътна настилка в Съюза, и ако е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Комисията разглежда възможността за включване в предложението на изискване към държавите членки да предоставят информация относно качествата на пътната настилка в стратегическите карти на шума, предвидени в Директива 2002/49/EО. [Изм. 37]

Член 9

Акустична система за сигнализиране на превозното средство (АСПСС)

Когато Производителите решат да монтират АСПСС на превозни средства, в превозните средства. Звукът, генериран от АССПС, е непрекъснат звук, който информира пешеходците и уязвимите участници в пътното движение за действащо превозно средство. Звукът указва лесно поведението на превозното средство и може да е подобен на звука на превозно средство от същата категория, оборудвано с двигател с вътрешно горене и работещо при същите условия, като трябва да са изпълнени изискванията от приложение XIX.

Комисията, в срок една година след влизане в сила на настоящия регламент, оценява необходимостта от неговото преразглеждане, като взема предвид, наред с другото, дали активните системи за безопасност могат по-добре да обслужват целта за подобряване на безопасността на уязвимите участници в пътното движение в градските зони, в допълнение към акустичните системи за сигнализиране на превозното средство или в сравнение с тях, и когато е целесъобразно, в съответствие с обикновената законодателна процедура, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение, което предвижда максимално ниво на звука за АССПС, монтирани на превозни средства. [Изм. 66]

Член 10

Изменение на приложенията

1.  С цел адаптиране на техническите изисквания на настоящия регламент към техническите и научните промени, На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 11 за изменение на приложения І ХІприложения І, ІІ и ІV‐ХІІ. [Изм. 39]

2.  Когато граничните стойности, свързани с метода на изпитване, са определени в Правило № 51 на ИКЕ на ООН, Комисията разглежда замянатапреценява възможността за замяна на техническите изисквания, посочени в приложение ІІІ, с пряко позоваване на съответните изисквания на Правила № 51 и № 59 на ИКЕ на ООН, при условие че те не водят до занижаване на стандартите на Съюза в областта на околната среда и здравеопазването и при надлежно отчитане на становищата на Европейския парламент и на Съвета, и по целесъобразност представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на приложение III в съответствие с обикновената законодателна процедура. [Изм. 40]

Член 11

Упражняване на делегирани правомощия

1.  ПравомощиятаПравомощието да приема делегирани актове се предоставятпредоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия. [Изм. 41]

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години от датата на приеманевлизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощие се удължава мълчаливо за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопостави на такова удължаване не по-късно от три месеца преди края на всеки период. [Изм. 42]

3.  Делегирането на правомощиеправомощия, посочено в член 10, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването муна решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в негорешението по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 43]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 1, влиза в сила единствено ако не е направено възражение от страна на Европейския парламент или Съвета в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с един месецдва месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 44]

Член 12

Възражения срещу делегираните актове

1.  Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегирания акт в срок от два месеца от датата на нотификацията. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с един месец.

2.  Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт или ако преди тази дата както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията за решението си да не повдигат възражения, делегираният акт влиза в сила на датата, предвидена в неговите разпоредби.

3.  Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу приетия делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която представи възражения, посочва причините за възраженията срещу делегирания акт.[Изм. 45]

Член 13

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно член 10, параграф 1 влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде представено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за представяне на възражения.[Изм. 46]

Член 14

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не обезсилва никое от ЕО одобренията на типа, издадени за превозни средства или за системи, компоненти или отделни технически възли преди датата, посочена в член 16.

2.  Одобряващите органи продължават да издават разширения на одобренията на посочените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли съгласно условията на Директива 70/157/ЕИО.

3.  До ...(25), превозните средства със серийно хибридно задвижване, които имат допълнителен двигател с вътрешно горене без механично куплиране към силовото предаване, се изключват от изискванията на този член 8.

Член 15

Отмяна

1.  Директива 70/157/ЕИО се отменя.

2.  Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение XII.

Член 16

Влизане в сила

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага от ...(26) .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в

За Европейския парламент:

Председател

За Съвета

Председател

(1) ОВ С 191 29.6.2012 г., стр. 76.
(2) Позиция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г.
(3) ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.
(4) OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.
(5) ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1.
(6) ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.
(7) ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.
(8) ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16.
(9) ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.
(10) ОВ L 137, 30.5.2007 г., стр. 68.
(11) COM(1996)0540 окончателен.
(12) ISO 362-1, Измерване на шума, излъчван при ускоряване на пътни превозни средства ‐ Инженерен метод – Част 1: категории М и N, ISO, Женева, Швейцария, 2007 г.
(13) OВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.
(14) Knol, A.B., Staatsen, B.A.M., Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 – 2020, RIVM report 500029001, Bilthoven, Нидерландия, 2005 г.; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500029001.html.
(15) Доклад на СЗО-СИЦ относно заболеваемостта, дължаща се на шума в околната среда, количествена оценка на загубените в Европа години живот в добро здраве; http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2011/burden-of-disease-from-environmental-noise.-quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe.
(16) Оценка на шума ‐ Становище на работната група по здравните и социално-икономическите аспекти, Европейска комисия, Генерална дирекция „ Околна среда “, Брюксел, 4 декември 2003 г.; www.ec.europa.eu/environment/noise/pdf/valuatio_final_12_2003.pdf
(17) ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46.
(18) Приети текстове, P7_TA(2011)0584.
(19) CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век, 2006 г. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport_en.pdf
(20) ОВ L 326, 24.11.2006, стр. 43.
(21) ОВ L 326, 24.11.2006 г., стр. 55.
(22) OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
(23) Както е посочено на фигура 1 от допълнение 1 към приложение II към настоящия регламент.
(24) OВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16
(25)+ Пет години след влизането в сила на настоящия регламент.
(26)+ Две години след датата на приемане на настоящия регламент.


Приложение I

ЕС одобрение на типа по отношение на нивото на звука на тип превозно средство

1.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕС ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

1.1.

Заявлението за ЕС одобрение на типа съгласно член 7, параграфи 1 и 2 от Директива 2007/46/ЕО за тип превозно средство по отношение на нивото на звука се подава от производителя на превозното средство.

1.2.

Образецът на списъка с данни е даден в допълнение 1.

1.3.

Производителят на превозното средство трябва да предостави на техническата служба, която отговаря за провеждането на изпитванията, превозно средство, което е представително за типа, по отношение на което се иска одобрение на типа.

1.4.

По искане на техническата служба трябва да се представи образец на изпускателната уредба и двигател с най-малко същия обем на цилиндрите и номинална максимална мощност, както тези, които са монтирани на превозното средство, по отношение на което се иска одобрение на типа.

2.

МАРКИРОВКИ

2.1.

Върху компонентите на изпускателната и всмукателната система, с изключение на закрепващите части и тръбите, трябва да бъдат обозначени:

2.1.1.

търговската марка или наименование на производителя на системите и техните компоненти;

2.1.2.

търговско описание, направено от производителя.

2.2.

Тези маркировки трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими, дори когато уредбата е монтирана на превозното средство.

3.

ИЗДАВАНЕ НА ЕС ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

3.1.

Ако са спазени съответните изисквания, се издава ЕС одобрение на типа съгласно член 9, параграф 3, и, ако е приложимо, член 10, параграф 4 от Директива 2007/46/ЕО.

3.2.

В допълнение 2 е даден образец на сертификата за ЕС одобрение на типа.

3.3.

На всеки одобрен тип превозно средство се присвоява номер на одобрение в съответствие с приложение VII към Директива 2007/46/ЕО. Една и съща държава-членка не може да присвоява един и същи номер на друг тип превозно средство.

4.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНИЯ НА ТИПА

В случай на изменения на одобрен съгласно настоящия регламент тип се прилагат разпоредбите на членове 13, 14, 15, 16 и член 17, параграф 4 от Директива 2007/46/ЕО.

5.

МЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

5.1.

Мерките за гарантиране на съответствието на производството се приемат в съответствие с разпоредбите, определени в член 12 от Директива 2007/46/ЕО.

5.2.

Специални разпоредби:

5.2.1.

Изпитванията, определени в приложение VI към настоящия регламент, отговарят на посочените в точка 2.3.5 от приложение X към Директива 2007/46/ЕО.

5.2.2.

Честотата на проверките, посочени в точка 3 от приложение X към Директива 2007/46/ЕО, е обикновено веднъж на всеки две години.

5.2.2.a)

Граничните стойности, определени в таблицата в приложение III, се прилагат с разумни допустими отклонения при измерване. [Изм. 47]

Допълнение 1

Списък с данни № … съгласно приложение I към Директива 2007/46/ЕО(1) във връзка с ЕС одобрение на типа на превозно средство по отношение на допустимото ниво на звука и изпускателната уредба

Следната информация, ако е приложимо, се предоставя в три екземпляра и включва списък със съдържание. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и в достатъчни подробности във формат А4 или в папка с формат А4. Ако има снимки, те трябва да са достатъчно подробни.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли, посочени в настоящия информационен документ, имат електронни механизми за управление, трябва да бъде представена информация относно тяхната работа.

0.  Общи положения

0.1.  Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.  Тип и общо търговско описание(я):

0.3.  Начин за идентифициране на типа, ако е маркиран на превозното средство (б):

0.3.1.  Местоположение на маркировката.

0.4.  Категория на превозното средство (в):

0.5.  Наименование и адрес на производителя:

0.8.  Адрес(и) на монтажното предприятие(я):

1.  Общи конструктивни характеристики на превозното средство

1.1.  Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

1.3.3.  Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване):

1.6.  Местоположение и разположение на двигателя:

2.  Маси и размери (д) (в kg и mm) (вж. чертежите, когато има такива)

2.4.  Диапазон на размери на превозното средство (габаритни)

2.4.1.  За шасита без каросерия

2.4.1.1.  Дължина (й):

2.4.1.2.  Широчина (к):

2.4.2.  За шасита с каросерия

2.4.2.1.  Дължина (й):

2.4.2.2.  Широчина (к):

2.6.  Маса на превозното средство, заедно с каросерията, в готовност за движение или маса на шасито с кабината, ако производителят не монтира каросерията (със стандартно оборудване, в т.ч. охлаждаща течност, масла, гориво, инструменти, резервна гума и водач) (o) (максимум и минимум):

3.  Силова уредба (p)

3.1.  Производител:

3.1.1.  Код на двигателя, даден от производителя: (както е маркиран на двигателя или друг начин за идентифициране)

3.2.  Двигател с вътрешно горене;

3.2.1.1.  Принцип на действие: принудително запалване/самовъзпламеняване чрез сгъстяване, четиритактов/двутактов(2)

3.2.1.2.  Брой и разположение на цилиндрите:

3.2.1.2.3.  Ред на запалване на цилиндрите:

3.2.1.3.  Oбем на двигателя (с): cm3

3.2.1.8.  Максимална полезна мощност (т): … kW при … min–1 (стойност, обявена от производителя)

3.2.4.  Захранване с гориво

3.2.4.1.  Чрез карбуратор(и): да/не(3)

3.2.4.1.2.  Тип(ове):

3.2.4.1.3.  Брой:

3.2.4.2.  Чрез впръскване на гориво (само при самовъзпламеняване чрез сгъстяване): да/не(4)

3.2.4.2.2.  Принцип на действие: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера(5)

3.2.4.2.4.  Регулатор на честотата на въртене

3.2.4.2.4.1.  Тип:

3.2.4.2.4.2.1.  Точка на прекъсване при товар: min–1

3.2.4.3.  Чрез впръскване на гориво (само при принудително запалване): да/не(6)

3.2.4.3.1.  Принцип на действие: всмукателен колектор (едно-/многоточково(7)/директно впръскване/други (да се уточни)(8)

3.2.8.  Всмукателна система

3.2.8.4.2.  Въздушен филтър, чертежи; или

3.2.8.4.2.1.  Марка(и):

3.2.8.4.2.2.  Тип(ове):

3.2.8.4.3.  Шумозаглушител на всмукателната система, чертежи; или

3.2.8.4.3.1.  Марка(и):

3.2.8.4.3.2.  Тип(ове):

3.2.9.  Изпускателна уредба

3.2.9.2.  Описание и/или чертеж на изпускателната уредба:

3.2.9.4.  Шумозаглушител(и) на изпускателната уредба:

За преден, централен, заден шумозаглушител: конструкция, тип, маркировка; където влияе върху външния шум: мерки за намаляване на шума в двигателното отделение и на двигателя:

3.2.9.5.  Местоположение на изхода на изпускателната тръба:

3.2.9.6.  Шумозаглушител на изпускателната уредба, съдържащ влакнести материали:

3.2.12.2.1.  Каталитичен преобразувател: да/не(9)

3.2.12.2.1.1.  Брой каталитични преобразуватели и елементи:

3.3.  Електрически двигател

3.3.1.  Тип (намотка, възбуждане):

3.3.1.1.  Максимална часова мощност: kW

3.3.1.2.  Работно напрежение: V

3.4.  Други двигатели или мотори, или комбинация от тях (подробности относно частите на такива двигатели или мотори):

4.  Трансмисия (х)

4.2.  Тип (механична, хидравлична, електрическа и др.):

4.6.  Предавателни числа

Предавка

Предавателни числа в предавателната кутия

(отношение на честотата на въртене на двигателя към честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия)

Предавателно число(а) на главното предаване

(отношение на честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия към честотата на въртене на задвижваното колело)

Общи предавателни числа

Максимално предавателно число при БП(10)

1

2

3

Минимално предавателно число при БП(11)

Заден ход

4.7.  Максимална скорост на превозното средство (и предавка, при което тя се постига) (в km/h) (ц):

6.  Окачване

6.6.  Гуми и колела

6.6.2.  Горни и долни граници на радиусите на търкаляне

6.6.2.1.  Ос № 1:

6.6.2.2.  Ос № 2:

6.6.2.3.  Ос № 3:

6.6.2.4.  Ос № 4:

и т.н.

9.  Каросерия (не се прилага за превозни средства от категория M1)

9.1.  Тип каросерия:

9.2.  Материали и метод на конструиране

12.  Разни

12.5.  Данни за всякакви устройства, различни от двигателя, предвидени за намаляване на шума (ако не са включени в други точки):

Допълнителна информация в случай на превозни средства с повишена проходимост:

1.3.  Брой на осите и колелата:

2.4.1.  За шасита без каросерия

2.4.1.4.1.  Ъгъл на приближаване (na): … градуса

2.4.1.5.1.  Ъгъл на потегляне (nb): … градуса

2.4.1.6.  Пътен просвет (определен в точка 4.5 от раздел А на приложение II към Директива 2007/46/EO)

2.4.1.6.1.  Между осите:

2.4.1.6.2.  Под предната (предните) ос(и):

2.4.1.6.3.  Под задната (задните) ос(и):

2.4.1.7.  Ъгъл на надлъжна проходимост (nc): … градуса

2.4.2.  За шасита с каросерия

2.4.2.4.1.  Ъгъл на приближаване (na): … градуса

2.4.2.5.1.  Ъгъл на потегляне (nb): … градуса

2.4.2.6.  Пътен просвет (определен в точка 4.5 от раздел А на приложение II към Директива 2007/46/EO)

2.4.2.6.1.  Между осите:

2.4.2.6.2.  Под предната (предните) ос(и):

2.4.2.6.3.  Под задната (задните) ос(и):

2.4.2.7.  Ъгъл на надлъжна проходимост (nc): … градуса

2.15.  Способност за потегляне по наклон (самò превозно средство): … %

4.9.  Блокиране на диференциала: да/не/по избор(12)

Дата, досие

Допълнение 2

Образец на сертификат за ео одобрение на типа

(максимален формат: А4 (210 × 297 mm))

Печат на административния орган

Съобщение относно

   одобрение на типа(13)
   разширение на одобрение на типа(14)
   отказ на одобрение на типа(15)
   отмяна на одобрение на типа(16)
  

на тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(17) в съответствие с Директива …/…/ЕС, последно изменена с Директива …/…/ЕС.

Номер на одобрението на типа:

Основание за разширението:

РАЗДЕЛ I

0.1.  Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.  Тип и общо търговско описание(я):

0.3.  Начин за идентифициране на типа, ако е маркиран върху превозното средство/компонента/отделния технически възел(18)(19):

0.3.1.  Местонахождение на маркировката.

0.4.  Категория на превозното средство(20):

0.5.  Наименование и адрес на производителя:

0.7.  В случай на компоненти и отделни технически възли ‐ местоположение и начин на закрепване на ЕС маркировката за одобрение:

0.8.  Адрес(и) на монтажното предприятие(я)

РАЗДЕЛ II

1.  Допълнителна информация (когато е приложимо): вж. допълнение 3

2.  Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията:

3.  Дата на протокола от изпитването:

4.  Номер на протокола от изпитването:

5.  Забележки (ако има такива): вж. допълнение 3

6.  Място:

7.  Дата:

8.  Подпис:

9.  Приложен е индексът на информационния пакет, който е депозиран в одобряващия орган и може да бъде получен при поискване.

Допълнение 3

Данни за превозното средство и изпитването(21)

1.

Търговско наименования или марка на превозното средство

2.

Тип превозно средство

2.1.

Максимална маса, включително полуремарке (когато е приложимо)

3.

Наименование и адрес на производителя:

4.

Наименование и адрес на представителя на производителя, ако има такъв

5.

Двигател:

5.1.

Производител:

5.2.

Тип:

5.3.

Модел:

5.4.

Номинална максимална мощност (ИКЕ): ............. kW при … min-1 (об./мин.)

5.5.

Вид на двигателя: напр. с принудително запалване, самовъзпламеняване чрез сгъстяване и т.н. 1/

5.6.

Тактове: двутактов или четиритактов (ако е приложимо)

5.7.

Вместимост на цилиндрите (когато е приложимо)

6.

Трансмисия: ръчна предавателна кутия/автоматична предавателна кутия 2/

6.1.

Брой предавки

7.

Оборудване

7.1.

Шумозаглушител на изпускателната уредба:

7.1.1.

Производител или упълномощен представител (ако има такъв)

7.1.2.

Модел:

7.1.3.

Тип: .......... съответствие с чертеж №: ................

7.2.

Заглушител на всмукателната уредба:

7.2.1.

Производител или упълномощен представител (ако има такъв)

7.2.2.

Модел:

7.2.3.

Тип: .......... в съответствие с чертеж №: ................

7.3.

Елементи на капсуловането

7.3.1.

Елементите на капсуловането на шума, определени от производителя на превозното средство

7.3.2.

Производител или упълномощен представител (ако има такъв)

7.4.

Гуми

7.4.1.

Размер(и) на гумите (според ос):

8.

Мерки:

8.1.

Дължина на превозното средство (lveh): ……..… mm

8.2.

Точка, в която се натиска педалът на газта: .......... m преди линия AA’

8.2.1.

Честота на въртене на двигателя на предавка i при: AA '/PP' 1/ ….. min-1 (об./мин.)

ВВ’ .…. min-1 (об./мин.)

8.2.2.

Честота на въртене на двигателя на предавка (i+1) при: AA '/PP' 1/ min-1 (об./мин.)

BB ' min-1 (об./мин.)

8.3.

Номер на одобрението на типа на гумата (гумите) :

ако не е налице, се предоставя следната информация:

8.3.1.

Производител на гумата

8.3.2.

Търговско описание(я) на типа на гумата (според оста), (напр. търговско наименование, индекс на скоростта, индекс на товароносимост):………………………………………………………………

8.3.3.

Размер на гумата (според оста):

8.3.4.

Номер на одобрението на типа (ако е налице):…………………………………………...

8.4.

Ниво на шума от движещо се превозно средство:

Резултат от изпитване (Lurban):… dВ(А)

Резултат от изпитване (Lwot):…………….. dB(A)

Резултат от изпитване (Lcruise):…………… dВ(А)

kp – коефициент: …………………..

8.5.

Ниво на шума от неподвижно превозно средство:

Положение и ориентация на микрофона (съгласно фигура 2 от допълнение 1 към приложение II)

Резултат от изпитване при работа на място:… dВ(А)

8.6.

Ниво на шума от звука на сгъстен въздух:

Резултат от изпитване за

― работна спирачка: …………. dВ(А)

― ръчна спирачка: …………. dВ(А)

― по време на задействане на регулатора на налягане: …… dВ(А)

9.

Превозното средство е представено за одобрение на:

10.

Техническа служба, отговаряща за изпитвания за одобрение на типа:

11.

Дата на протокола от изпитването, издаден от техническата служба:

12.

Номер на протокола от изпитването, издаден от техническата служба:

13.

Местоположение на маркировката за одобрение на превозното средство:

14.

Място

15.

Дата

16.

Подпис:

17.

Към настоящия документ са приложени следните документи, всеки от тях носещ номера на одобрението, даден по-горе: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

чертежи и/или фотографии, схеми и планове на двигателя и на системата за намаляване на шума;

списък на компонентите, надлежно показани и съставляващи системата за намаляване на шума.

18.

Основание за разширение на одобрението:

19.

Забележки

1/ Използването на неконвенционален двигател се заявява изрично.

2/ Ненужното се зачерква.

(1) Номерацията на точките и бележките под линия в настоящия списък с данни съответства на посочените в приложение I към Директива 2007/46/EO. Точките, които не са от значение за целите на настоящата директива, са пропуснати.
(2) Ненужното се зачерква.
(3) Ненужното се зачерква.
(4) Ненужното се зачерква.
(5) Ненужното се зачерква.
(6) Ненужното се зачерква.
(7) Ненужното се зачерква.
(8) Ненужното се зачерква.
(9) Ненужното се зачерква.
(10) Безстепенно предаване.
(11) Безстепенно предаване.
(12) Ненужното се зачерква.
(13) Ненужното се зачерква.
(14) Ненужното се зачерква.
(15) Ненужното се зачерква.
(16) Ненужното се зачерква.
(17) Ненужното се зачерква.
(18) Ненужното се зачерква.
(19) Ако начинът за идентифициране на типа съдържа знаци, които не се отнасят до описанието на типовете превозно средство, компонент или отделен технически възел, предмет на сертификата за одобрение на типа, тези знаци се представят в документацията със символа: „?’ “?„ (напр. АВС??123??).
(20) Съгласно определенията, дадени в приложение II, раздел A към Директива 2007/46/ЕО.
(21) Информация, посочена в допълнение 1 към приложение 1, няма нужда да се повтаря.


Приложение II

Методи и уреди за измерване на шума, произвеждан от моторни превозни средства

1.

МЕТОДИ НА ИЗМЕРВАНЕ

1.1.

Шумът, произвеждан от типа превозно средство, представен за одобрение, се измерва по двата метода, описани в настоящото приложение, за превозно средство в движение и за неподвижно превозно средство(1). В случай на превозно средство, при което двигател с вътрешно горене не работи, когато превозното средство е неподвижно, излъчваният шум се измерва само в движение.

Превозните средства с максимална допустима маса над 2 800 kg се подлагат на допълнително измерване на шума от сгъстения въздух при работа на място в съответствие със спецификациите от приложение V, ако съответното спирачно оборудване е част от превозното средство.

1.2.

Двете стойности, измерени в съответствие с изпитванията, посочени в точка 1.1, се записват в протокола от изпитването и във формуляр, който съответства на образеца, посочен в допълнение 3 към приложение I.

2.

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

2.1.

Акустични измервания

Уредът, използван за измерване на нивото на шума, трябва да е прецизен шумомер или еквивалентна измервателна система, отговаряща на изискванията за уреди от клас 1 (в т. ч. и препоръчваният защитен екран срещу вятър, ако се използва такъв). Тези изисквания са описани в „IEC 61672-1:2002: Уреди за измерване на звуково ниво“, второ издание, на Международната комисия по електротехника (IEC).

Измерванията се извършват чрез използване на „бързата“ реакция на уреда за акустично измерване и честотна характеристика от вида на крива „А“, също описана в „IEC 61672-1:2002“. Когато се използва система, която включва периодично следене на нивото на звуковото налягане, измерено с честотна характеристика от вида на крива „А“, отчитането се прави през интервали, не по-големи от 30 ms.

Уредите се поддържат и калибрират в съответствие с инструкциите на производителя.

2.2.

Съответствие с изискванията

Съответствието на уредите за акустично измерване се доказва чрез наличието на валиден сертификат за съответствие. Сертификатите се считат за валидни, ако удостоверяването на съответствието със стандартите е осъществено в рамките на предходния период от 12 месеца за устройството за калибриране на звука и в рамките на предходния период от 24 месеца за системата от уреди. Всички изпитвания за съответствие трябва да се проведат от лаборатория, упълномощена да извършва калибриране, проследимо спрямо съответните стандарти.

2.3.

Калибриране на цялата система за акустично измерване за дадена серия от измервания

В началото и в края на всяка серия измервания се проверява цялата система за акустично измерване чрез калибратор за шум, който отговаря на изискванията за калибриращи устройства за шум с клас на точност най-малко 1 съгласно IEC 60942: 1988: 2003. Без никакво допълнително регулиране разликата между показанията трябва да бъде по-малка или равна на 0,5 dB. Ако тази стойност се превиши, резултатите от измерванията, получени след последната удовлетворителна проверка, се отхвърлят.

2.4.

Уреди за измерване на скоростта

Честотата на въртене на двигателя се измерва с уреди, работещи с точност от ± 2 % или по-малко при честотата на въртене на двигателя, изисквана за извършваните измервания.

Скоростта на движение на превозното средство се измерва с уреди, работещи с точност от поне ± 0,5 km/h, за случаите, когато се използват устройства за непрекъснато измерване.

Ако при изпитването се използва дискретно измерване на скоростта, използваните уреди трябва по спецификация да работят с допустими отклонения от най-много ± 0,2 km/h.

2.5.

Метеорологични уреди

Метеорологичните уреди, използвани за следене на условията на околната среда по време на изпитването, трябва да включват следните устройства, които да удовлетворяват поне дадената по-долу точност:

― уред за измерване на температурата, ±1 °C;

― анемометър, ±1,0 m/s;

― барометър, ± 5 hPa;

― устройство за измерване на относителната влажност, ± 5 %.

3.

УСЛОВИЯ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО

3.1.

Изпитвателна площадка1/ и околни условия

Изпитвателната площадка трябва да бъде добре подравнена. Повърхността на изпитвателната писта трябва да бъде суха. Изпитвателната площадка трябва да бъде проектирана и изградена така, че когато в нейния център (пресечната точката на линия PP'(2) на микрофона и осевата линия на превозното средство CC'(3)) се постави малък ненасочен източник на шум, отклоненията от полусферичното акустично разсейване да не надвишават ± 1 dB.

Условието се счита за удовлетворено, ако са изпълнени следните изисквания:

а) в радиус от 50 m от центъра на пистата пространството е свободно от отразяващи предмети като огради, скали, мостове или сгради;

б) изпитвателната писта и повърхността на участъка са сухи и свободни от звукопоглъщащи материали като сух сняг или замърсяване;

в) в близост до микрофона няма препятствия, които биха повлияли на акустичното поле и между микрофона и източника на шум няма хора. Отчитащият измервателното устройство застава така, че да не влияе на показанието на измервателното устройство.

Измервания не се извършват при неблагоприятни атмосферни условия. Трябва да се гарантира, че резултатите не са повлияни от пориви на вятър.

Метеорологичните уреди се разполагат в съседство на участъка на изпитване на височина 1,2 m ± 0,02 m. Измерванията се извършват, когато температурата на въздуха е в границите от +5 °C до +40 °C.

Изпитвания не се извършват, ако скоростта на вятъра, включително внезапно появил се вятър, на височината на микрофона е по-голяма от 5 m/s в интервала на измерване на шума.

В интервала за измерване на шума се записва стойност, представителна за температурата, скоростта и посоката на вятъра, относителната влажност и атмосферното налягане.

Всеки пик в нивото на шума, който не може да се свърже с характеристиките на общото ниво на шум, излъчван от превозното средство, не се взема под внимание при отчитането на показанията.

Фоновият шум се измерва за период от 10 секунди, непосредствено преди и след серия от изпитвания на превозно средство. Измерванията се извършат със същите микрофони и тяхно местоположение, както при изпитването. Отчита се максималното ниво на звуковото налягане по крива А.

Фоновият шум (включително и шума от вятъра) трябва да бъде най-малко 10 dB под нивото на звуковото налягане по крива А за шума, излъчван от изпитваното превозно средство. Ако разликата между околния шум и измерения шум е между 10 и 15 dB(A), за да се изчислят резултатите от изпитването, съответната корекция трябва да се извади от показанието на измервателното устройство за нивото на шума, както е показано в следната таблица:

1/

В съответствие с приложение 8 към настоящия регламент.

Разлика между околен шум и измерван шум dB(A)

10

11

12

13

14

15

Корекция dB(A)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

3.2.

Превозно средство

3.2.1.

Изпитваното превозно средство трябва да се избере по такъв начин, че всичкие представително за предстоящите за пускане на пазара превозни средства от същия тип, пуснати на пазара, да изпълняват изискванията на настоящия регламентпосочени от производителя. Измерванията се извършат без ремарке освен в случаите на неделими превозни средства. Измерванията се извършат на превозни средства при маса на изпитване mt съгласно следната таблица: [Изм. 48]

Категория

превозно средство

Маса на изпитване на превозното средство (mt)

M1

mt = mro

N1

mt = mro

N2, N3

mt = 50 kg за kW номинална мощност на двигателя

Допълнителен товар с цел достигане на масата на изпитване на превозното средство се поставя над движещия заден мост(ове). Допълнителният товар се ограничава до 75 % от максимално разрешеното натоварване за задния мост. Масата на изпитване трябва да се достига с допустимо отклонение ± 5 %.

Ако центърът на тежестта на допълнителния товар не може да съвпадне с центъра на задния мост, масата на изпитване на превозното средство трябва да не превишава сумата от товара на предния и задния мост в ненатоварено състояние плюс допълнителния товар.

Масата на изпитване за превозни средства с повече от две оси трябва да бъде същата, както за превозно средство с две оси.

M2, M3

mt = mro – маса на члена на екипажа (когато е приложимо)

3.2.2.

Шумът от гумите, излъчван при търкаляне, е определен в Регламент (ЕО) № 661/2009 относно общата безопасност на моторните превозни средства. Гумите, използвани за изпитването, трябва да бъдат представителни за превозното средство и се избират от производителя на превозното средство и се записват в допълнение 3 към приложение 1 към настоящия регламент. Те трябва да съответстват на един от размерите гуми, посочени за превозното средство като оригинално оборудване. Гумите трябва да са вече налични на пазара или да бъдат пуснати по същото време, както и превозното средство. 2/ Гумите трябва да бъдат напомпани до налягането, препоръчано от производителя на превозното средство за масата на изпитване на превозното средство. Гумите трябва да имат поне законово регламентираната дълбочина на протектора.

3.2.3.

Преди започване на измерванията двигателят трябва да достигне нормалните си експлоатационни условия.

3.2.4.

Ако превозното средство е снабдено с повече от две задвижващи колела, то се изпитва при задвижването, предназначено за експлоатация в нормални пътни условия.

3.2.5.

Ако превозното средство е снабдено с вентилатор(и) с автоматичен задействащ механизъм, по време на изпитванията тази система се оставя на автоматично управление.

3.2.6.

Ако превозното средство е снабдено с изпускателна уредба, съдържаща влакнести материали, преди изпитването тя се подготвя в съответствие с приложение IV.

2/

Тъй като приносът на гумите за общия излъчван звук е значителен, е необходимо да се вземат предвид съществуващите регулаторни разпоредби относно звука, излъчван от гумите/пътя. По искане на производителя гумите за подобрено задвижващо усилие, гумите за сняг и гумите със специално предназначение се изключват при измерванията за одобрение на типа и за съответствие на производството в съответствие с най-новите изменения по отношение на Правило № 117 на ИКЕ на ООН (ОВ L 231, 29.8.2008 г., стp. 19).[Изм. 49]

4.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ

4.1.

Измерване на шума от превозни средства в движение

4.1.1.

Общи условия при изпитванията

На изпитвателната писта се маркират две линии AA' и BB', успоредни на линия PP' и разположени съответно на 10 m пред и 10 m зад линия PP' .

От всяка страна на превозното средство и за всяка предавка се извършват най-малко четири измервания. За целите на регулирането могат да се извършат предварителни измервания, но те не се вземат под внимание.

Микрофонът се разполага на разстояние 7,5 ± 0,05 m от базовата линия CC' на пистата и 1,2 ± 0,021 m над земята.

Базовата ос за свободни полеви условия (вж. IEC 61672-1:2002) трябва да бъде хоризонтална и насочена перпендикулярно на пътя на превозното средство, линията CC'.

4.1.2.

Специфични условия за изпитвания на превозни средства

4.1.2.1.

Превозни средства от категория M1, M2 ≤ 3500 kg, N1

Осевата линия на превозното средство трябва да следва, колкото се може по-близко, линията CC' по време на цялото изпитване ― от момента на приближаване към линията AA' до момента, в който задната част на превозното средство премине линията BB'. Ако превозното средство е снабдено с повече от две задвижващи колела, то се изпитва при задвижването, предназначено за експлоатация в нормални пътни условия.

Ако превозното средство е снабдено с допълнителна предавателна кутия с ръчно управление или мост с множество предавателни отношения, се използва положението за нормално кормуване в градски условия. Във всички случаи трябва да се изключват отношенията за бавно движение, паркиране или спиране.

Масата на изпитване на превозното средство трябва да бъде посочената в таблицата в точка 3.2.1.

Скоростта на изпитване vtest е 50 km/h ± 1 km/h. Тя трябва да се достигне, когато базовата точка е върху линия PP’.

4.1.2.1.1.

Специфична мощност на двигателя на единица маса (PMR)

PMR се определя, както следва:

PMR = (Pn / mt) x 1000 при [kW/1000kg]

Специфичната мощност на двигателя на единица маса (PMR) се използва за изчисляването на ускорението.

4.1.2.1.2.

Изчисляване на ускорението

Изчисленията на ускорението са приложими само за категории M1, N1 и M2 ≤ 3500 kg.

Всички ускорения се изчисляват при използване на различни скорости на превозното средство върху изпитвателната писта3/. Дадените формули се използват за изчисляването на awot i, awot i+1 и awot test. Като скорост на превозното средство се определя или скоростта при AA', или при PP', когато базовата точка премине през AA' (vAA') или PP' (vPP'). Скоростта в BB’ се определя, когато задната част на превозното средство премине през BB' (vBB'). Методът, използван за определяне на ускорението, се описва в протокола от изпитването.

Поради определянето на базовата точка за превозното средство, дължината на превозното средство (lveh) се взема по различен начин във формулите по-долу. Ако базовата точка е в предната част на превозното средство, тогава l = lveh, по средата: l = ½ lveh и отзад: l = 0.

3/

Вж. фигура 1 в приложение VII

4.1.2.1.2.1.

Процедурата за изчисление за превозни средства с ръчна, автоматична, саморегулираща и безстепенна (CVTs(4)) предавателна кутия със силови предавания, изпитвани при фиксирани предавателни отношения, е, както следва:

awot test = ((vBB'/3,6)² - (vAA'/3,6)²) / (2*(20+l))

awot test, използвана при определяне на избора на предавка, е средноаритметичната стойност на четирите величини awot test, i по време на всяко валидно измерване.

Може да се използва предварително ускорение. Точката на натискане на педала на газта преди линия AA' трябва се посочи в данните за превозното средство и изпитването (вж. допълнение 3 към приложение I).

4.1.2.1.2.2.

Процедурата за изчисление за превозни средства с автоматична, саморегулираща и безстепенна предавателна кутия (CVTs) със силови предавания, изпитвани при нефиксирани предавателни отношения, е, както следва:

awot test, използвана при определяне на избора на предавка, е средноаритметичната стойност на четирите величини awot test, i по време на всяко валидно измерване.

Когато устройствата или мерките, описани в точка 4.1.2.1.4.2, могат да се използват за управление на работата на силовото предаване с цел достигане на изискванията на изпитването, awot test се изчислява, като се използва уравнението:

awot test = ((vBB'/3,6)² - (vAA'/3,6)²) / (2*(20+l))

Може да се използва предварително ускорение.

Когато не се използват устройствата или мерките, описани в точка 4.1.2.1.4.2, awot test се изчислява, като се използва уравнението:

awot_testPP-BB = ((vBB'/3,6)² - (vPP'/3,6)²) / (2*(10+l))

Предварително ускорение не се използва.

Точката на натискане педала на газта е там, където базовата точка на превозното средство преминава линията AA'.

4.1.2.1.2.3.

Целево ускорение

Целевото ускорение a urban определя типичното ускорение при движение в градски условия и се получава от статистически проучвания. То е функция на отношението на мощността към масата на превозното средство.

Целевото ускорение a urban се определя, като:

a urban = 0,63 * log10 (PMR) - 0,09

4.1.2.1.2.4.

Базово ускорение

Базовото ускорение awot ref определя необходимото ускорение по време на изпитване за ускорение върху изпитателната писта. То е функция на отношението на мощността към масата на превозното средство. Тази функция е различна за различните категории превозни средства.

Базовото ускорение awot ref се определя, като:

a wot ref = 1,59 * log10 (PMR) -1,41 за PMR ≥ 25;

a wot ref = a urban = 0,63 * log10 (PMR) - 0,09 за PMR < 25.

4.1.2.1.3.

Коефициент на частична мощност kP

Коефициентът на частична мощност kP (вж. точка 4.1.3.1) се използва за претеглената комбинация от резултати от изпитването за ускоряване и изпитването при постоянна скорост за превозни средства от категория M1 и N1.

В случаите, различни от изпитване на единична предавка, a wot ref се използва вместо a awot test (вж. точка 3.1.3.1).

4.1.2.1.4.

Избор на предавателното отношение

Изборът на предавателни отношения за изпитването зависи от техния специфичен потенциал за ускорение awot при напълно отворена дроселна клапа, съгласно базовото ускорение awot ref, необходимо за изпитване при напълно отворена дроселна клапа.

Някои моторни превозни средства могат да имат програмно осигуряване или различни режими на предавки (напр. спортен, зимен, саморегулиращ). Когато превозното средство има различни режими, водещи до допустими ускорения, неговият производител трябва да докаже пред техническата служба, че превозното средство се изпитва в режима, който достига ускорение, най-близко до a wot ref.

4.1.2.1.4.1.

Превозни средства с ръчна, автоматична, саморегулираща и безстепенна (CVTs ) предавателна кутия със силови предавания, изпитвани при фиксирани предавателни отношения

Възможни са следните условия за избор на предавателни отношения:

а) ако едно конкретно предавателно отношение дава ускорение в граници ± 5 % от базовото ускорение awot ref, без да превишава 3,0 m/s22,0 m/s2, изпитването трябва да се проведе при това предавателно отношение;

б) ако нито едно от предавателните отношения не дава исканото ускорение, се избира предавателно отношение i с ускорение, по-високо от базовото, и предавателно отношение i+1 с ускорение, по-ниско от базовото. Ако стойността на ускорението при предавателно отношение i не превишава 3,0 m/s22,0 m/s2, за изпитването се използват двете предавателни отношения. Претегленото съотношение спрямо базовото ускорение awot ref се изчислява, като:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1));

в) ако стойността на ускорението при предавателно отношение i превишава 3,0 m/s22,0 m/s2, се използва първото предавателно отношение, което дава ускорение под 3,0 m/s22,0 m/s2, освен ако предавателното отношение i+1 не осигурява ускорение, по-малко от aurban. В този случай се използват две предавки, i и i+1, включително предавката i с ускорениеускорението, превишаващо 3,0 m/s22,0 m/s2. В останалите случаи не се използват други предавки. Достигнатото ускорение awot test по време на изпитването се използва за изчисляването на коефициента на частична мощност kP вместо awot ref; [Изм. 50]

г) ако превозното средство има предавателна кутия само с едно предавателно отношение, изпитването за ускоряване се провежда при това предавателно отношение на превозното средство. Достигнатото ускорение се използва за изчисляването на коефициента на частична мощност kP вместо awot ref;

д) ако при дадено предавателно отношение номиналната честота на въртене на двигателя бъде превишена преди превозното средство да премине през BB', се използва следващата по-висока предавка.

4.1.2.1.4.2.

Превозни средства с автоматична, саморегулираща и безстепенна (CVTs ) предавателна кутия със силови предавания, изпитвани при нефиксирани предавателни отношения:

Използва се положението на превключвателя на предавките за изцяло автоматично действие.

Стойността от изпитването на ускорението awot test се изчислява съгласно точка 4.1.2.1.2.2.

След това изпитването може да включи промяна на предавката към по-ниска степен и по-високо ускорение. Промяна на предавката към по-висока степен и по-ниско ускорение не се допуска. Трябва да се избягва преминаване към предавки, които не се използват при движение в градски условия.

С оглед на това е разрешено да се монтират и използват електронни или механични устройства, включително да се променят положенията на превключвателя на предавките, за да се предотврати превключване към по-ниско предавателно отношение, което обикновено не се използва при зададените условия на изпитването при движение в градски условия.

Достигнатото ускорение awot по време на изпитването трябва да бъде по-голямо или равно на aurban.

Ако е възможно, производителят предприема мерки, за да се избегне стойност на ускорението awot test, по-голяма от 2,0 m/s2.

Достигнатото ускорение a wot test след това се използва за изчисляване на коефициента на частична мощност kp (вж. точка 4.1.2.1.3) вместо awot ref.

4.1.2.1.5.

Изпитване за ускоряване

Производителят определя положението на базовата точка пред линия AA', където педалът на газта се натиска максимално. Педалът на газта се натиска максимално (колкото се може по-бързо), когато базовата точка на превозното средство достигне определената точка. Педалът на газта се задържа в това положение до момента, в който задната част на превозното средство достигне линия BB'. След това педалът на газта се отпуска, колкото се може по-бързо. Точката на максимално натискане на педала на газта трябва да се посочи в данните за превозното средство и изпитването в съответствие с допълнение 3 към приложение II. Допуска се техническата служба да извърши предварителни изпитвания.

В случай на съчленени превозни средства, състоящи се от две неделими части, разглеждани като едно превозно средство, полуремаркето не се взема под внимание при определянето на момента, в който се пресича линия BB'.

4.1.2.1.6.

Изпитване с постоянна скорост

Изпитването с постоянна скорост се провежда при същата предавка(и), зададена за изпитването за ускорение и постоянна скорост от 50 km/h при допустимо отклонение ± 1 km/h между AA' и BB'. По време на изпитването с постоянна скорост педалът на газта трябва да е в такова положение, че да се поддържа постоянна скорост между AA' и BB', както е определено. Ако е използвана блокировка на предавателната кутия при изпитването за ускорение, блокировка отново се използва и за изпитването с постоянна скорост.

Изпитването с постоянна скорост не се изисква за превозни средства с PMR < 25.

4.1.2.2.

Превозни средства от категории M2 > 3500 kg, M3, N2, N3

Осевата линия на превозното средство трябва да следва, колкото се може по-близко, линията CC' по време на цялото изпитване ― от момента на приближаване към линията AA' до момента, в който задната част на превозното средство премине линията BB'. Изпитването се провежда без ремарке и полуремарке. Ако при дадено ремарке не е предвидена възможност за отделяне от теглещото превозно средство, ремаркето не се взема под внимание, когато се отчита пресичането на линията BB'. Ако превозното средство включва оборудване, например бетонен смесител, компресор и т.н., не се допуска това оборудване да работи по време на изпитването. Масата на изпитване на превозното средство трябва да бъде в съответствие с таблицата от точка 3.2.1.

Целеви условия за категория M2 > 3 500 kg, N2

Когато базовата точка премине линия BB', честотата на въртене на двигателя nBB’ трябва да бъде между 70 % и 74 % от честотата на въртене S, при която двигателят развива максималната си номинална мощност, а скоростта на превозното средство трябва да бъде 35 km/h ± 5 km/h. Между линия AA' и линия BB' се осигурява състояние на постоянно ускорение.

Целеви условия за категория M3, N3:

Когато базовата точка премине линия BB', честотата на въртене на двигателя nBB' трябва да бъде между 85 % и 89 % от честотата на въртене S, при която двигателят развива максималната си номинална мощност, а скоростта на превозното средство трябва да бъде 35 km/h ± 5 km/h. Между линия AA' и линия BB' се осигурява състояние на постоянно ускорение.

4.1.2.2.1.

Избор на предавателното отношение

4.1.2.2.1.1.

Превозни средства с предавателни кутии с ръчно управление

Трябва да се осигури състояние на постоянно ускорение. Изборът на предавка се определя от целевите условия. Ако разликите в скоростта надвишават зададените допустими граници, следва да се изпитат две предавки ― една над и една под целевата скорост.

Когато повече от една предавка изпълнява целевите условия, се избира тази предавка, която е най-близко до 35 km/h. Ако нито една предавка не изпълнява целевото условие за vtest, се изпитват две предавки ― една над и една под vtest. Целевата честота на въртене на двигателя трябва да се достига при всяко състояние.

Трябва да се осигури състояние на стабилно ускорение. Ако за дадена предавка не може да се осигури постоянно ускорение, тя не се взема под внимание.

4.1.2.2.1.2.

Превозни средства с автоматична, саморегулираща и безстепенна (CVTs ) предавателна кутия

Използва се положението на превключвателя на предавките за изцяло автоматично действие. След това изпитването може да включи промяна на предавката към по-ниска степен и по-високо ускорение. Промяна на предавката към по-висока степен и по-ниско ускорение не се допуска. Трябва да се избягва преминаване към предавки, които не се използват при движение в градски условия при зададеното условие на изпитването. С оглед на това е разрешено е да се монтират и използват електронни или механични устройства за предотвратяване преминаването към по-ниско предавателно отношение, което обикновено не се използва при зададените условия на изпитването при движение в градски условия.

Ако превозното средство включва вид предавателната кутия, който осигурява избор само на единична предавка (задвижване), което ограничава честотата на въртене на двигателя по време на изпитването, превозното средство трябва да се изпита чрез използване само на целева скорост. Ако превозното средство използва комбинация между двигател и предавателна кутия, която не удовлетворява изискванията, определени в точка 4.1.2.2.1.1, превозното средство се изпитва само при целевата му скорост. Целевата скорост на превозното средство (vBB') за изпитването е 35 km/h ± 5km/h. Промяна на предавката към по-висока степен и по-ниско ускорение се разрешава, след като еталонната точка на превозното средство премине линия PP'. Провеждат се две изпитвания, едно с крайна скорост vtest = vBB' + 5 km/h, и едно с крайна скорост vtest = vBB' - 5 km/h. Отчетеното ниво на шума е този резултат, който се получава от изпитването при най-високата честота на въртене на двигателя, получена по време на изпитването между AA' и BB'.

4.1.2.2.2.

Изпитване за ускоряване

Когато базовата точка на превозното средство достигне линия AA', педалът на газта трябва да бъде натиснат максимално (без да се задейства автоматично превключване към по-ниска степен от нормално използваните при кормуване в градски условия) и задържан в това положение, докато задната част на превозното средство премине BB', като базовата точка е най-малко на 5 m зад BB'. След това педалът на газта се отпуска.

В случай на съчленени превозни средства, състоящи се от две неделими части, разглеждани като едно превозно средство, полуремаркето не се взема под внимание при определянето на момента, в който се пресича линия BB'.

4.1.3.

Тълкуване на резултатите

Записва се максималното ниво на звуковото налягане по крива А, отчетено по време на всяко преминаване на превозното средство между двете линии AA' и BB'. Ако се наблюдава пик в нивото на шума, който очевидно не съответства на общото звуково налягане, това измерване се отхвърля. За всяко условие на изпитване се провеждат най-малко четири измервания от всяка страна на превозното средство и за всяко предавателно отношение. Лявата и дясна страна могат да се измерват едновременно или поотделно. Първите четири действителни резултата от последователни измервания в границите на 2 dB(A), като се вземе предвид отстраняването на недействителните резултати (вж. точка 3.1), се използват за изчисляването на окончателния резултат за дадената страна на превозното средство. Резултатите за всяка страна се осредняват поотделно. Междинният резултат е по-високата стойност от двете осреднявания, математически закръглена до първия знак след десетичната запетая.

Измерванията на скоростта в AA', BB' и PP' се записват и използват при изчисленията до първата значеща цифра след десетичната запетая.

Изчисленото ускорение awot test се записва до втората цифра след десетичната запетая.

4.1.3.1.

Превозни средства от категории M1, N1 и M2 ≤ 3 500 kg

Изчислените стойности за изпитването на ускоряване и при постоянна скорост се получават по формулите:

Lwot rep = Lwot (i+1) + k * (Lwot(i)- Lwot (i+1))

Lcrs rep = Lcrs(i+1) + k * (Lcrs (i) – Lcrs (i+1))

където k = (awot ref - awot (i+1))/(awot (i) - awot (i+1))

В случай на изпитване с едно предавателно число, стойностите са резултатът от всяко изпитване.

Окончателният резултат се изчислява чрез комбиниране на Lwot rep и Lcrs rep. Уравнението е:

Lurban = Lwot rep – kP * (Lwot rep– Lcrs rep)

Тегловният коефициент kP дава коефициента на частична мощност за кормуване в в градски условия. С изключение на изпитването на единична предавка kP се изчислява, като:

kP = 1 – (aurban / awot ref)

Ако за изпитването е определена само една предавка, kP се получава по формулата:

kP = 1 – (aurban /awot test)

В случаи, в които awot test е по-малко от aurban:

kP = 0

4.1.3.2.

Превозни средства от категории M2 > 3 500 kg, M3, N2, N3

Когато се изпитва една предавка, крайният резултат е равен на междинния резултат. Когато се изпитват две предавки, се изчислява средноаритметичното на междинните резултати.

4.2.

Измерване на шума, излъчван от неподвижни превозни средства

4.2.1.

Ниво на звука в близост до превозните средства

Резултатите от измерването се записват в протокола от изпитването, посочен в допълнение 3 към приложение 1.

4.2.2.

Акустични измервания

За измерванията се използва прецизен шумомер или еквивалентна измервателна система, както е определено в точка 2.1.

4.2.3.

Изпитвателна площадка ― местни условия, както е посочено на фигура 1 от допълнение 2 към приложение II

4.2.3.1.

В близост до микрофона не трябва да има препятствия, които да влияят върху акустичното поле, а между микрофона и източника на шум не трябва да стоят хора. Отчитащият измервателното устройство трябва да застане така, че да не влияе на показанието на измервателното устройство.

4.2.4.

Звук от други смущения и влияние на вятъра

Показанията на измервателните уреди, предизвикани от околен шум и вятър, трябва да бъдат най-малко 10 dB(A) под измерваното ниво на звука. Към микрофона може да се монтира подходящ екран за защита от вятъра, при условие че се отчете неговото влияние върху чувствителността му (вж. точка 2.1).

4.2.5.

Метод на измерване

4.2.5.1.

Естество и брой на измерванията

Максималното ниво на звука, изразено в децибели по крива А (dB(A)), трябва да се измерва по време на периода на експлоатация, посочен в точка 4.2.5.3.2.1.

За всяка точка на измерване се провеждат най-малко три измервания.

4.2.5.2.

Разположение и подготовка на превозното средство

Превозното средство се разполага в централната част на участъка на изпитване с превключвател на предавките в неутрално положение и зацепен съединител. Ако превозното средство е така проектирано, че това не е възможно, то се изпитва в съответствие с предписанията на производителя за изпитване на двигател при работа на място. Преди всяка серия от измервания, двигателят се привежда в нормалните експлоатационни условия, зададени от производителя.

Ако превозното средство е снабдено с вентилатор(и) с автоматичен задействащ механизъм, по време на изпитванията тази система се оставя на автоматично управление.

Ако позволяват това, кожухът или капакът на двигателя трябва да бъдат затворени.

4.2.5.3.

Измерване на шум в близост до изпускателната тръба, както е посочено във фигура 1 от допълнение 2 към приложение II.

4.2.5.3.1.

Положения на микрофона

4.2.5.3.1.1.

Микрофонът се разполага на разстояние 0,5 m ± 0,01 m от базовата точка на изпускателната тръба, определена на фигура 1, и при ъгъл от 45°(± 1°) спрямо оста на потока от изхода на тръбата. Микрофонът трябва да бъде на височината на базовата точка, но не по-малко от 0,2 m от повърхността на изпитвателния участък. Базовата ос на микрофона трябва да лежи в равнина, успоредна на повърхността на изпитвателния участък, и да бъде насочена към базовата точка на изхода на изпускателната тръба. Ако са възможни две положения на микрофона, се използва това, при което страничното разстоянието до надлъжната осева линия на превозното средство е по-голямо. Ако оста на потока от изхода на изпускателната тръба е разположена на 90° спрямо надлъжната осева линия на превозното средство, микрофонът се разполага в най-отдалечената от двигателя точка.

4.2.5.3.1.2.

За превозни средства с изпускателна тръба, снабдена с изходи, разположени на повече от 0,3 m един от друг, измерванията се провеждат за всеки изход. Записва се най-високото ниво.

4.2.5.3.1.3.

В случай на изпускателна тръба, снабдена с два или повече изхода, разположени на по-малко от 0,3 m един от друг и свързани към един и същи шумозаглушител, се извършва само едно измерване; положението на микрофона се отнася към изхода, който е най-близко до един краен ръб на превозното средство или, когато такъв изход не съществува ― към изхода, който е най-високо над земята.

4.2.5.3.1.4.

За превозни средства с вертикална изпускателна тръба (напр. превозни средства със стопанско предназначение) микрофонът трябва да се постави на височината на изхода на изпускателната тръба. Оста на микрофона трябва да е вертикална и насочена нагоре. Той се разполага на разстояние 0,5 m ± 0,01 m от базовата точка на изпускателната тръба, но никога на по-малко от 0,2 m от страната на превозното средство, най-близко до изпускателната тръба.

4.2.5.3.1.5.

За изходи на изпускателни тръби, разположени под каросерията на превозното средство, микрофонът се разполага минимум на 0,2 m от най-близката част на превозното средство, в точката най-близко до базовата точка на изпускателната тръба, но никога по-малко от 0,5 m, на височина 0,2 m над земята, но не в една линия с потока на отработилите газове. Изискването за ъгъл на кръстосване съгласно точка 4.2.5.3.1.1 може в някои случаи да не е изпълнено.

4.2.5.3.2.

Експлоатационни условия на двигателя

4.2.5.3.2.1.

Целева честота на въртене на двигателя

Целевата честота на въртене на двигателя се определят като:

- 75 % от честотата на въртене на двигателя S за превозни средства с номинална честота на въртене на двигателя ≤ 5 000 min-1;

- 3 750 min-1 за превозни средства с номинална честота на въртене на двигателя над 5 000 min-1 и под 7 500 min-1;

- 50 % от честотата на въртене на двигателя S за превозни средства с номинална честота на въртене на двигателя ≥ 7 500 min-1.

Ако превозното средство не може да достигне тази честота на въртене на двигателя, целевата честота на въртене на двигателя се определя на 5 % под максималната възможната честота на въртене на двигателя за изпитване при работа на място.

4.2.5.3.2.2.

Процедура на изпитване

Честотата на въртене на двигателя се увеличава постепенно от честота на въртене на празен ход до целевата честота на въртене на двигателя, без да се превишават максимално допустимите граници от ± 3 % от целевата честота на въртене на двигателя, и след това се задържа постоянна. След това механизмът, управляващ дроселната клапа, бързо се освобождава и честотата на въртене на двигателя се връща на празен ход. Нивото на шума се измерва за период на работа на двигателя, при поддържане на постоянна честота на въртене на двигателя, с продължителност 1 секунда и целия период на намаляване на честотата на въртене, като за стойност от изпитването се взема максималното показание на измервателния уред, закръглено математически до първия знак след десетичната запетая.

4.2.5.3.2.3.

Валидиране на изпитването

Измерването се счита за валидно, ако за период от най-малко 1 секунда честотата на въртене на двигателя по време на изпитването не се отклонява от целевата с повече от ± 3 % .

4.2.6.

Резултати

За всяко положение на изпитване се правят най-малко три измервания. Записва се максималното ниво на звуковото налягане по крива А, отчетено при всяко едно от трите измервания. Първите три действителни последователни резултата от измерването, в границите на 2 dB(A), като се вземе под внимание отстраняването на недействителните резултати (като се вземат предвид спецификациите на изпитвателната площадка , посочени в точки 3.1.), се използват за определяне на окончателния резултат за даденото положение на измерване. Максималното ниво на звука за всички положения на измерване и за трите резултата от измерване представлява окончателният резултат.

Допълнение 1

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000001.fig

Фигура 1: Положения на измерване за превозни средства в движение

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000003.fig

T = изглед отгоре

S = изглед отстрани

A = скосена тръба

B = извитa надолу тръба

C = права тръба

D = вертикална тръба

1 = базова точка

2 = пътна повърхност

Фигура 2: Базова точка

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000005.fig

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000007.fig

Фигура 3a

Фигура 3б

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000009.fig

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000010.fig

Фигура 3в

Фигура 3г

Фигури 3а ‐ г: Примери за разположението на микрофона в зависимост от местоположението на изпускателната тръба

(1) Провежда се изпитване на неподвижно превозно средство, за да се осигури базова стойност за администрациите, които използват този метод за проверка на превозни средства в експлоатация.
(2) Както е посочено на фигура 1 от допълнение 1 към приложение II към настоящия регламент.
(3) Както е посочено на фигура 1 от допълнение 1 към приложение II към настоящия регламент.
(4) Постоянно променлива трансмисия (Continuously variable transmissions).


Приложение ІII

Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука, закръглено към по-малкото цяло число, когато дробната част е по-малка от 0,5, или закръглено към по-голямото цяло число, когато дробната част е равна на или по-голяма от 0,5, не трябва да надвишава следните гранични стойности:

Категория превозно средство

Описание на категорията превозно средство

Гранични стойности

в dB(А)

(децибели (А)

Гранични стойности за одобрение на типа на нови типове превозни средства

Гранични стойности за одобрение на типа на нови типове превозни средства

Гранични стойности за регистрация, продажба и пускане в експлоатация на нови превозни средства

Фаза 1 в сила от

[2 години след публикуването]

Фаза 2 в сила от

[5 години след публикуването]

Фаза 3 в сила от

[7 години след публикуването]

С общо предназначение

Повишена проходимост*

С общо предназначение

Повишена проходимост*

С общо предназначение

Повишена проходимост*

M

Превозни средства, използвани за превоз на пътници

M1

Брой на седалките < 9;

70

71**

68

69**

68

69**

M1

Брой на седалките < 9;

отношение мощност към маса > 150 kW/t;

71

71

69

69

69

69

M2

Брой на седалките > 9; маса < 2 t;

72

72

70

70

70

70

M2

Брой на седалките > 9; 2 t < маса < 3,5 t;

73

74

71

72

71

72

M2

Брой на седалките > 9; 3,5 t <маса ≤ 5 t;

номинална мощност на двигателя < 150 kW;

74

75

72

73

72

73

M2

Брой на седалките > 9; 3,5 t <маса ≤ 5 t;

номинална мощност на двигателя > 150 kW;

76

78

74

76

74

76

M3

Брой на седалките > 9; Маса > 5 t;

номинална мощност на двигателя < 150 kW;

75

76

73

74

73

74

M3

Брой на седалките > 9; Маса > 5 t;

номинална мощност на двигателя > 150 kW;

77

79

75

77

75

77

N

Превозни средства, използвани за превоз на товари

N1

маса < 2 t;

71

71

69

69

69

69

N1

2 t < маса < 3,5 t;

72

73

70

71

70

71

N2

3,5 t <маса ≤ 12 t;

номинална мощност на двигателя < 75 kW;

74

75

72

73

72

73

N2

3,5 t <маса ≤ 12 t;

75 < номинална мощност на двигателя < 150 kW;

75

76

73

74

73

74

N2

3,5 t <маса ≤ 12 t;

номинална мощност на двигателя > 150 kW;

77

79

75

77

75

77

N3

Маса > 12 t;

75 < номинална мощност на двигателя < 150 kW;

77

78

75

76

75

76

N3

Маса > 12 t;

номинална мощност на двигателя > 150 kW;

80

82

78

80

78

80

Категория превозно средство

Описание на категорията превозно средство

Гранични стойности за одобрение на типа на нови типове превозни средства, изразени в dB(A)

[децибели (A)]*

Гранични стойности за одобрение на типа на нови типове превозни средства и за регистрация, продажба и пускане в експлоатация на нови превозни средства, изразени в dB(A)

[децибели (A)]*

Фаза 1 в сила от

[6 години след публикуването]

Фаза 2 в сила от

[8 години след публикуването]

M

Превозни средства, използвани за превоз на пътници

M1

Брой на седалките ≤ 9; ≤ 125 kW/t

68

68

Брой на седалките ≤ 9; 125 kW/t < отношение мощност към маса≤ 150kW/t

70

70

Брой на седалките ≤ 9;отношение мощност към маса > 150kW/t

73

73

M1

Брой на седалките ≤ 4 включително водача;отношение мощност към маса > 200 kW/t; точката R на седалката на водача < 450 mm от нивото на земята

74

74

M2

Брой на седалките > 9; маса ≤ 2.5 t

69

69

Брой на седалките > 9; 2, 5 tons < mass < 3.5 tons

72

72

Брой на седалките > 9; 3.5 tons < mass < 5 tons;

75

75

M3

Брой на седалките > 9; Маса > 5 t; номинална мощност на двигателя ≤ 180kW

74

74

Брой на седалките > 9; Маса > 5 t; 180 kW < номинална мощност на двигателя ≤ 250kW

77

77

Брой на седалките > 9; Маса > 5 t; номинална мощност на двигателя >250kW

78

78

N

Превозни средства, използвани за превоз на товари

N1

маса < 2,5 t;

69

69

2,5 t < маса < 3,5 t;

71

71

N2

3,5 t <маса ≤ 12 t;

номинална мощност на двигателя < 150 kW;

75

75

3,5 t <маса ≤ 12 t; номинална мощност на двигателя > 150kW

76

76

N3

Маса > 12 t; номинална мощност на двигателя ≤ 180kW

77

77

Маса > 12 t; 180 < номинална мощност на двигателя ≤250kW

79

79

Маса > 12 t; номинална мощност на двигателя > 250 kW;

81

81

*

Повишените Граничните стойности са валидни само ако превозното средство отговаря насе увеличават с 1dB за превозните средства, които отговарят на съответното определение за превозни средства с повишена проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

**

За превозни средства от категория M1повишените гранични стойности за превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако разрешената максимална маса > 2 t.[Изм. 61]


Приложение IV

Шумозаглушителни уредби, съдържащи акустично поглъщащи влакнести материали

1.

Общи положения

Поглъщащи звука влакнести материали могат да бъдат използвани в шумозаглушителни уредби или техни компоненти само когато е изпълнено едно от следните условия:

(а) отработилите газове не са в контакт с влакнестите материали;

(б) шумозаглушителната уредба или нейните компоненти са от същото проектно семейство, както системи или компоненти, за които е доказано в процеса на одобрение на типа в съответствие с изискванията на настоящия регламент за друг тип превозно средство, че не подлежат на влошаване.

Когато нито едно от тези условия не е изпълнено, комплектованата шумозаглушителна уредба или нейните компоненти се привеждат в нормален работен режим, като се използва една от трите инсталации и процедури, описани по-долу.

1.1.

Непрекъснато движение в пътни условия в продължение на 10 000 km

1.1.1.

50 ± 20% от тази експлоатация се състои в кормуване в в градски условия, а останалата част от експлоатацията е пробези на дълго разстояние с висока скорост; непрекъснатото движение в пътни условия може да се замени със съответна програма за изпитване на писта.

1.1.2.

Двата режима на работа трябва да се използват последователно най-малко два пъти.

1.1.3.

Пълната програма на изпитването включва минимум 10 прекъсвания с единична продължителност поне 3 часа, за да се възпроизведат ефектите от охлаждането и кондензацията, които могат да възникнат.

1.2.

Разработване на стенд

1.2.1.

С помощта на стандартни части и при спазване указанията на производителя на превозното средство, изпускателната уредба или нейните компоненти трябва да се монтират на превозното средство, посочено в точка 1.3. от приложение 1, или на двигателя, посочен в точка 1.4. от приложение I. В случай на превозно средство, посочено в точка 1.3 от приложение I, превозното средство трябва да се постави на бегови барабан. В случай на двигател, посочен в точка 1.4 от приложение I, двигателят трябва да бъде куплиран към динамометър.

1.2.2.

Изпитването се провежда на шест цикъла с времетраене от шест часа с прекъсване от поне дванадесет часа след всеки цикъл, за да се възпроизведат ефектите от охлаждането и кондензацията, които могат да възникнат.

1.2.3.

По време на всеки шестчасов цикъл двигателят работи при следните редуващи се режими на работа:

(а) 5 минути на празен ход;

(б) един час при ¼ натоварване и ¾ от номиналната максимална честота на въртене (S);

(в) един час при ½ натоварване и ¾ от номиналната максимална честота на въртене (S);

(г) 10 минути при пълно натоварване и 3/4 от номиналната максимална честота на въртене (S);

(д) 15 минути при 1/2 натоварване и номиналната максимална честота на въртене (S);

(е) 30 минути при 1/4 натоварване и номиналната максимална честота на въртене (S).

Обща продължителност на шестте режима: три часа.

Всеки цикъл включва две поредици от посочените режими на работа, които се редуват от a) до е).

1.2.4.

По време на изпитването шумозаглушителната уредба или нейните компоненти не трябва да се охлаждат чрез принудително въздушно течение, имитиращо обичайния въздушен поток около превозното средство. Въпреки това, по искане на производителя, шумозаглушителната уредба или нейните компоненти могат да бъдат охлаждани, за да не бъде превишена отчитаната на неговия вход температура, когато превозното средство се движи с максимална скорост.

1.3.

Кондициониране чрез пулсации

1.3.1.

Шумозаглушителната уредба или нейните компоненти се монтират на превозното средство, посочено в точка 1.3. от приложение I, или на двигателя, посочен в точка 1.4. от приложение І. В първия случай превозното средство се поставя на бегови барабан.

Във втория случай двигателят се монтира на динамометър. Изпитвателната апаратура, чиято подробната схема е показана на фигура 1 от допълнението към настоящото приложение, се монтира на изхода на шумозаглушителната уредба . Всяка друга апаратура, която осигурява еквивалентни резултати, е също допустима.

1.3.2.

Изпитвателната апаратура се регулира така, че потокът на отработилите газове да бъде прекъсван и възстановяван последователно посредством бързодействащ клапан в продължение на 2 500 цикъла.

1.3.3.

Клапанът се отваря, когато противоналягането на отработилите газове, измерено на разстояние най-малко 100 mm след фланеца на входа на уредбата, достигне стойности между 0,35 и 0,40 kPa. Клапанът се затваря, когато това налягане не се изменя с повече от 10 % спрямо своята стабилизирана стойност при отворено положение на клапана.

1.3.4.

Релето за време се настройва за такова времетраене на изпускане на газовете, което е съобразено с условията, предвидени в точка 1.3.3.

1.3.5

Честотата на въртене на двигателя трябва да е 75 % от честотата на въртене (S), при която двигателят развива максимална мощност.

1.3.6.

Мощността, отчетена от динамометъра, трябва да бъде 50 % от мощността при напълно отворена дроселова клапа при 75 % от честотата на въртене на двигателя (S).

1.3.7.

По време на изпитването всички отвори за отвеждане трябва да са затворени.

1.3.8.

Цялото изпитване трябва да завърши за 48 часа.

Ако е необходимо, след всеки час може да се предвиди време за охлаждане.

Допълнение 1

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000011.fig

Фигура 1

Изпитвателна апаратура за кондициониране чрез пулсации

1.

Входен фланец или втулка за свързване със задната част на изпитваната изпускателна уредба.

2.

Регулиращ клапан с ръчно задействане.

3.

Компенсационен резервоар с максимална вместимост 40 l и време за пълнене не по-малко от една секунда.

4.

Реле за налягане с работен интервал от 0,05 до 2,5 bar.

5.

Реле за време

6.

Брояч на импулси

7.

Бързодействащ клапан, например клапанът на спирачка-забавител в изпускателната уредба с диаметър 60 mm, задвижван от пневматичен цилиндър със сила 120 N при налягане 4 bar. Времето за реакция, както при отваряне, така и при затваряне, не трябва да превишава 0,5 секунди.

8.

Отвор за отвеждане на отработилите газове.

9.

Гъвкава тръба.

10.

Манометър.


Приложение V

Шум от сгъстен въздух

1.

Метод на измерване

Измерването се извършва при положения на микрофона 2 и 6 съгласно фигура 1 при неподвижно превозно средство. Отчита се най-високото звуково налягане по крива А по време на отварянето на регулатора на налягането и при изпускането на въздуха след употребата на работната спирачка и ръчната спирачка.

Шумът по време на отварянето на регулатора на налягането се измерва при честота на въртенето на двигателя при празен ход. Шумът от изпускането на въздуха се отчита по време на работа на работната спирачка и ръчната спирачка; преди всяко измерване въздушният компресор трябва да осигури максималното допустимото работно налягане, след което двигателят се изключва.

2.

Оценка на резултатите

За всички положения на микрофона се извършват две измервания. За да се компенсират неточностите на измервателното оборудване, показанията на измервателното устройство се намаляват с 1 dB(A) и намалената стойност се взема като резултат от измерването. Резултатите се приемат за действителни, ако разликата между измерванията при дадено положение на микрофона не надвишава 2 dB(A). Като резултат се приема най-високата измерена стойност. Ако тази стойност надвишава граничната стойност за шума с 1 dB(A), се извършат две допълнителни измервания при съответното положение на микрофона. В този случай три от четирите резултата от измерването, получени при това положение на микрофона, трябва да попадат в допустимите граници на шума.

3.

Гранична стойност

Нивото на звука не трябва да надвишава граничната стойност от 72 dB(A).

Допълнение 1

Фигура 1: Положения на микрофона за измерване на шума от сгъстен въздух

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000013.fig

Измерването се провежда на неподвижно превозно средство съгласно фигура 1 с използването на две положения на микрофона на разстояние 7 m от контура на превозните средства и на 1,2 m над изпитвателната повърхност.]


Приложение VI

Проверки за съответствие на производството на превозни средства]

1.

Общи положения

Настоящите изисквания съответстват на изпитването, което трябва да бъде проведено за проверка на съответствието на производството (ПСП) съгласно точка 5 от приложение I.

2.

Процедура на изпитване

Изпитвателната площадка и измервателните уреди трябва да са описаните в приложение II.

2.1.

Изпитваното превозно средство(а) се подлага на изпитването за измерване на звука, излъчван от превозно средство в движение, определено в точка 4.1. от приложение II.

2.2.

Звук от сгъстен въздух

Превозните средства с максимална маса над 2 800 kg и оборудвани със системи за сгъстен въздух трябва да бъдат подложени на допълнително изпитване за измерване на звука от сгъстения въздух, определено в точка 1 от приложение V.

2.3.

Допълнителни разпоредби за излъчвания звук

Производителят на превозното средство преценява съответствието с ДРИЗ посредством подходяща оценка или може да извърши изпитването, описано в приложение VIII.

3.

Вземане на проби и оценка на резултатите

Избира се едно превозно средство и се подлага на изпитванията, определени в точка 2. Ако резултатите от изпитванията изпълняват изискванията за ПСП от приложение X към Директива 2007/46/ЕО, се счита, че превозното средство съответства на разпоредбите за ПСП. Приложимите изисквания за ПСП са посочените в приложение III гранични стойности, с допълнително отклонение в рамките на 1 dB(A).[Изм. 52]

Ако някой от резултатите от изпитванията не изпълнява изискванията за ПСП от приложение X към Директива 2007/46/ЕО, се изпитват две допълнителни превозни средства от същия тип съгласно точка 2 от настоящото приложение.

Ако резултатите от изпитванията на второто и третото превозно средство изпълняват изискванията на приложение X към Директива 2007/46/ЕО, се счита, че превозното средство съответства на разпоредбите за ПСП.

Ако някой от резултатите от изпитванията на второто и третото превозно средство не изпълнява изискванията на приложение X към Директива 2007/46/ЕО, се счита, че типът превозно средство не съответства на изискванията на настоящия регламент, и производителят трябва да предприеме необходимите мерки, за да се възстанови съответствието.


Приложение VII

Спецификации на изпитвателната площадка

1.

Въведение

Настоящото приложение описва спецификациите по отношение на физическите характеристики и нанасянето върху изпитвателната писта. Тази спецификации, основани на специален стандарт 1/, описват необходимите физически характеристики, както и методите на изпитване на тези характеристики.

2.

Необходими характеристики на повърхността

Дадена повърхност се счита, че съответства на настоящия стандарт, при условие че материята (текстурата) и съдържанието на кухини или коефициентът на поглъщане на шума са измерени и е установено, че изпълняват всички изисквания на точки 2.1 до 2.4 по-долу и при условие че е отговорено на проектните изисквания, посочени в точка 3.2.

2.1.

Съдържание на остатъчни кухини

Съдържанието на остатъчни кухини (VC) в сместа за пътната настилка на пистата за изпитване не трябва да надхвърля 8 %. За процедурата на измерване, вж. точка 4.1.

2.2.

Коефициент на звукопоглъщане

Ако повърхността не съответства на изискването за съдържание на остатъчни кухини, повърхността се приема само ако нейният коефициент на звукопоглъщане α ≤ 0,10. За процедурата на измерване, вж. точка 4.2. Изискванията на точка 2.1 и на настоящата точка се считат за изпълнени също само ако е било измерено звукопоглъщането и е било установено α ≤ 0,10.

Трябва да се отбележи, че най-меродавната характеристика е поглъщането на звука, въпреки че съдържанието на остатъчни кухини е по-известно сред пътните строители. Поглъщането на звука обаче е необходимо да се измери само ако повърхността не съответства на изискванията за кухини. Това е мотивирано, защото последното е свързано с относително голяма неопределеност по отношение както на измерванията, така и на меродавността им, и някои повърхности погрешно могат да се отхвърлят, когато се използва само измерване за кухини.

2.3.

Дълбочина на текстурата

Дълбочината на материята (текстурата) (TD) измерена по обемния метод (вж. точка 4.3 по-долу) трябва да бъде:

TD > 0,4 mm

1/ ISO10844:1994За първите пет години след влизането в сила на настоящия регламент, производителите могат да използват писти за изпитване, сертифицирани по ISO 10844:1994 или по ISO 10844:2011. След тази дата производителите се задължават да използват само писти за изпитване, съобразени с ISO 10844:2011. [Изм. 53]

2.4.

Хомогенност на повърхността

Трябва да се положат всички възможни усилия, за да се гарантира, че повърхността е възможно най-хомогенна в участъка на изпитване. Това включва съдържанието на материал (текстура) и кухини, но също трябва да се отбележи, че от процеса на валиране се получава по-ефективно валиране на някои места, отколкото на други, и материалът (текстурата) може да бъде различен и неравен, причинявайки появата на издутини.

2.5.

Период на изпитване

За да се провери дали повърхността продължава да съответства на съдържанието на материал (текстура) и кухини или на изискванията към поглъщане на звук, определени в този стандарт, трябва да се провеждат периодични изпитвания на повърхността на следните интервали:

(а) за съдържание на остатъчни кухини или звукопоглъщане:

когато повърхността е нова;

не се изискват следващи периодични изпитвания, ако повърхността отговаря на изискванията, когато е нова. Ако не отговаря на изискванията, когато е нова, тя може да отговаря впоследствие, защото повърхностите са склонни да се запълват и да се уплътняват с течение на времето;

(б) относно дълбочината на материала (текстурата) (TD):

когато повърхността е нова;

когато започва изпитването за шум (NB: не по-рано от четири седмици след полагането);

след това на всеки дванадесет месеца.

3.

Конструкция на повърхността за изпитване

3.1.

Участък на изпитване

Когато се проектира разположението на пистата за изпитване, е важно да се осигури като минимално изискване участъкът, пресичан от превозни средства, движещи се през ивицата за изпитване, да е покрит с определения материал с подходящи граници за безопасно и практично кормуване. Това изисква широчината на пистата да е най-малко 3 m и дължината на пистата да се простира извън линиите AA и BB с най-малко 10 m от всеки край. Фигура 1 показва план на подходяща изпитвателна площадка и указва минималната площ, която да бъде покрита и уплътнена машинно със специфицирания материал върху повърхността за изпитване. Съгласно точка 4.1.1 от приложение II се прави измерване от всяка страна на превозното средство. Това може да се направи или чрез измерване на две места с микрофони (по един от всяка страна на пистата) и движение в една посока, или чрез измерване с микрофон само от едната страна, като превозното средство се движи в две посоки. Ако се използва последният метод, то тогава няма изисквания към повърхността от страната на пистата, от която няма микрофон.

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000015.fig

ЗАБЕЛЕЖКА: В този радиус не трябва да има големи звукоотразяващи предмети. Фигура 1: Минимално изискване към повърхността на участъка на изпитване. Засивената част се нарича „участък на изпитване“.

3.2.

Проект и подготовка на повърхността

3.2.1.

Основни проектни изисквания

Повърхността за изпитване трябва да отговаря на четири проектни изисквания:

3.2.1.1.

Тя трябва да бъде плътен асфалтобетон.

3.2.1.2.

Максималният размер на чакъла трябва да е 8 mm (позволява се толеранс от 6,3 mm до 10 mm).

3.2.1.3.

Дебелината на износващия се слой трябва да е ≥ 30 mm.

3.2.1.4.

Свързващото вещество трябва да бъде от категория битум с непосредствено проникване, без изменение.

3.2.2.

Указания при проектиране

Като указание за изпълнителя на покривката, на фигура 2 е дадена крива на гранулометричния състав за инертния материал, която ще даде желаните характеристики. В допълнение таблица 1 дава някои указания, за да се получи желаните материал (текстура) и дълготрайност. Кривата за гранулометричния състав отговаря на следната формула:

Р (% преминали фракции) = 100. (d/dmax)1/2

където:

d = на квадратния светъл отвор на сито в mm, в mm;

dmax= 8 mm в средната част на кривата;

dmax= 10 mm за долния толеранс на кривата;

dmax= 6,3 mm за горния толеранс на кривата.

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000017.fig

Фигура 2: Крива на гранулометричния състав за инертния материал в асфалтова смес с толеранси

В допълнение към изискванията, посочени в точки 1― 3.2.2, трябва да са изпълнени следните изисквания на ISO 10844:2011 или следва да бъде направена препратка към ISO 10844:1994 за преходен период от 5 години:[Изм. 54]

а)

фракцията на пясъка (0,063 mm < сито с размер на квадратния светъл отвор < 2 mm) трябва да включва не повече от 55 % естествен пясък и най-малко 45 % пясък от натрошаване;

б)

основата и междинният слой трябва да осигуряват добра стабилност и гладкост съгласно най-добрите практики за изграждане на пътища;

в)

чакълът трябва да бъде раздробен (100 % раздробени повърхнини) и да бъде от материал с висока устойчивост на раздробяване;

г)

използваният чакъл в сместа трябва да бъде промит;

д)

на повърхността не трябва да са добавя допълнителен чакъл;

е)

твърдостта на свързващото вещество, изразена в PEN, трябва да бъде 40― 60, 60― 80 или даже 80― 100 в зависимост от климатичните условия на страната. Правилото е да се използва колкото е възможно по-твърдо свързващо вещество, при условие че това е в съответствие с обичайната практика;

ж)

температурата на сместа преди валиране се избира такава, че чрез последващо валиране да се постигне исканото съдържание на кухини. За да се увеличи вероятността да бъдат изпълнени спецификациите на точки 2.1.― 2.4. по-горе, трябва да се изследва компактността не само чрез подходящ избор на температурата на смесване, но също чрез подходящ брой минавания и чрез избора на уплътняващото превозно средство.

Таблица 1: Указания при проектиране

Целеви стойности

Допустими граници

От общата

маса на сместа

От масата

на инертния материал

Маса на камъните, квадратен светъл отвор на ситото (SM) > 2 mm

47.6 %

50.5 %

± 5

Маса на пясъка 0,063 < SM < 2 mm

38.0 %

40.2 %

± 5

Маса на пълнителя SM < 0,063 mm

8.8 %

9.3 %

± 2

Маса на свързващото вещество (битум)

5.8 %

Неприложимо.

± 0,5

Максимален размер на чакъла

8 mm

6.3 - 10

Твърдост на свързващото вещество

(вж. точка 3.2.2., буква е)

Коефициент на ускорено заглаждане (PSV)

> 50

Плътност спрямо плътността по Маршал

98 %

4.

Метод на изпитване

4.1.

Измерване на остатъчното съдържание на кухини

За целите на настоящето измерване от пистата се взимат проби на най-малко четири места, които са равномерно разпределени в участъка на изпитване между линиите AA и BB (вж. фигура 1). За да се избегне нехомогенност и неравност по следите на колелата, пробите не се взимат от самите траектории на колелата, а в близост до тях. Две проби (минимум) следва да се вземат в близост до следите на колелата и една проба (минимум) следва да се вземе приблизително от средата между следите на колелата и всяко местоположение на микрофон.

Ако има съмнение, че не е изпълнено условието за хомогенност (вж. точка 2.4), се вземат проби от повече места от участъка на изпитване.

Съдържанието на остатъчни кухини се определя за всяка проба, след което се изчислява средната стойност от всички проби и се сравнява с изискването на точка 2.1. Освен това никоя проба не трябва да има стойност за кухини, която е по-висока от 10 процента. На изпълнителя на покривката за изпитване се напомня за проблема, който може да възникне, ако участъкът на изпитване се нагрее от тръби или електрически кабели и от този участък трябва да се вземат проби. Такива инсталации трябва да се планират внимателно по отношение на местата за бъдещо пробиване за проби. Препоръчва се да се оставят няколко места с приблизителни размери 200 mm x 300 mm, където няма кабели/тръби или където последните да са разположени достатъчно дълбоко, за да не се повредят взетите проби от слоя от пътната покривка.

4.2.

Коефициент на звукопоглъщане

Коефициентът на звукопоглъщане (при падане под прав ъгъл към повърхността) се измерва чрез метода с импедансна тръба, като се използва процедурата, посочена в ISO 10534-1: „Акустика. Определяне на коефициента на звукопоглъщане и акустичния импеданс в импендансни тръби“(1).

По отношение на образците за изпитване се следват същите изисквания, както при съдържанието на остатъчни кухини (вж. точка 4.1). Поглъщането на звук се измерва в диапазона между 400 Hz и 800 Hz и в диапазона между 800 Hz и 1600 Hz (най-малко за средните честоти на лентите с широчина една трета от октавата) и максималните стойности се определят за тези два честотни диапазона. След това тези стойности се усредняват, за да се получи краен резултат за всички проби от изпитването.

4.3.

Обемно измерване на макроструктурата

За целите на настоящия стандарт измерванията по дълбочина на материала се провеждат на най-малко 10 места, равномерно разположени по протежение на следите на колелата върху ивицата за изпитване, и се взема средната стойност, за да се сравни с определения минимум дълбочина на материала (текстурата). Вж. стандарт ISO 10844:1994стандарт ISO 10844:2011 за описание на процедурата. [Изм. 55]

5.

Трайност и поддръжка

5.1.

Стареене

Общ елемент с други повърхнини е, че се очаква нивото на шум от търкалянето на гуми/движението по пътя, измерено на повърхността за изпитване, да се увеличава леко през първите 6― 12 месеца след изграждането.

Повърхността ще достигне нейните изисквани характеристики не по-рано от четири седмици след изграждането. Влиянието на стареенето върху шума от камиони обикновено е по-малко, отколкото от коли.

Трайността се определя основно от изглаждането и уплътняването от превозни средства, пътуващи върху повърхността. Тя трябва да се проверява периодично, както е посочено в точка 2.5.

5.2.

Поддръжка на покривката

От покривката трябва да се отстранят разпръснатите отпадъци или прахта, които могат значително да намалят дълбочината на ефективния материал (текстура). В страните със зимен климат за обезледяване понякога се използва сол. Солта може да промени покривката временно или даже постоянно по такъв начин, че да увеличи шума, и затова не се препоръчва.

5.3.

Подновяване на настилката на участъка на изпитване

Ако е необходимо да се поднови настилката за изпитване, обикновено не е необходимо да се препокрие повече от една ивица за изпитване (с широчина 3 m на фигура 1), където превозните средства пътуват, при условие че участъкът на изпитване извън ивицата отговаря на изискванията за съдържание на остатъчни кухини или поглъщане на звук, когато се измерва.

6.

Документация за изпитвателната повърхност и за провежданите на нея изпитвания

6.1.

Документация за изпитвателната повърхност

В документа, описващ повърхността за изпитване, се предоставят следните данни:

6.1.1.

местоположение на пистата за изпитване;

6.1.2.

тип на свързващото вещество, твърдост на свързващото вещество, тип на инертните материали, максимална теоретична плътност на бетона (DR), дебелина на износващия се слой и крива на гранулометричния състав, определена от пробите, взети от пистата за изпитване;

6.1.3.

метод за уплътняване (напр. тип на валяка, маса на валяка, брой на минаванията);

6.1.4.

температура на сместа, температура на околния въздух и скорост на вятъра по време на нанасяне на покривката;

6.1.5.

дата, на която е нанесена покривката, и изпълнител;

6.1.6.

всички или най-малко последните резултати от изпитване, включително:

6.1.6.1.

съдържание на остатъчни кухини за всяка проба;

6.1.6.2.

местоположения в участъка на изпитване, откъдето пробите за измерване на кухини са били взети;

6.1.6.3.

коефициент на звукопоглъщане за всяка проба (ако е измерен). Посочват се резултатите както за всяка проба, така и за всеки честотен диапазон, както и общата средна стойност;

6.1.6.4.

местоположения в участъка на изпитване, откъдето пробите за измерване на поглъщане са били взети;

6.1.6.5.

дълбочина на материала (текстурата), включително брой на изпитвания и стандартно отклонение;

6.1.6.6.

институцията, отговаряща за изпитванията съгласно точки 6.1.6.1 и 6.1.6.2, и типът на използваното оборудване;

6.1.6.7.

дата на изпитването (изпитванията) и дата, на която са взети пробите за изпитване от пистата за изпитване.

6.2.

Документация за проведените върху покритието изпитвания на шума на превозното средство

В документа, описващ изпитването (изпитванията) на шум от превозното средство, се посочва дали са изпълнени, или не, всички изисквания на настоящия стандарт. Трябва да се посочи документ съгласно точка 6.1., описващ резултатите, които удостоверяват това.

(1) Предстои публикация.


Приложение VIII

Метод на измерване за оценка на съответствието с допълнителните разпоредби за излъчвания звук

1.

Общи положения

В настоящото приложение се описва метод на измерване за оценка на съответствието на превозното средство с допълнителните разпоредби за излъчвания звук (ДРИЗ), посочени в член 8.

При подаване на заявление за одобрение на типа не е задължително да се провеждат действителни изпитвания. Производителят трябва да подпише декларацията за съответствие, определена в допълнение І към настоящото приложение. Органът за одобрение на типа може да поиска допълнителна информация относно декларацията за съответствие и да проведе изпитванията, описани по-долу.

Предвиденият в приложение VIII анализ изисква извършването на изпитване съгласно приложение ІІ. Изпитването, определено в приложение ІІ, се провежда на същата писта за изпитване при условия, подобни на тези, които се изискват в предписаните в настоящото приложение изпитвания.

2.

Метод на измерване

2.1.

Измервателни уреди и условия на измерванията

Освен ако не е посочено друго, измервателните уреди, условията на измерване и състоянието на превозното средство са еквивалентни на посочените в точки 2 и 3 от приложение ІІ.

Ако превозното средство има различни режими, които влияят върху излъчвания звук, всички режими трябва да съответстват на изискванията в настоящото приложение, когато производителят е извършил изпитвания, за да докаже на одобряващия орган съответствието с тези изисквания, като режимите, използвани по време на тези изпитвания, се посочват в протокола от изпитването.

2.2.

Метод на изпитване

Освен ако не е посочено друго, се използват условията и процедурите от точки 4.1‐4.1.2.1.2.2 от приложение II. За целите на настоящото приложение се измерват и оценяват единични изпитвателни пробези.

2.3.

Обхват на регулиране

Условията на експлоатация са следните:

скорост на превозното средство VAA ASEP: vAA ≥ 20 km/h;

ускорение на превозното средство awot ASEP: awot5,0 m/s24,0 m/s2; [Изм. 56]

честота на въртене на двигателя nBB ASEP: nBB ≤ 2,0 * PMR-0,222 * s или

nBB ≤ 0,9 * s, като се взема по-ниската стойност;

скорост на превозното средство VBB ASEP:

ако nBB_ASEP е достигната на една предавка: vBB ≤ 70 km/h;

във всички останали случаи: vBB ≤ 80 km/h;

предавки: k ≤ предавателното отношение i, определено в приложение II.

Ако превозното средство, на най-ниската допустима предавка, не достига максималната честота на въртене на двигателя при скорост под 70 km/h , скоростта на превозното средство не трябва да надвишава 80 km/h.

2.4.

Предавателни отношения

Изискванията на ДРИЗ се прилагат за всяко предавателно отношение k, което води до резултати от изпитвания в рамките на обхвата на регулиране, определен в точка 2.3. от настоящото приложение.

В случай на превозни средства с автоматична, саморегулираща и безстепенна (CVTs)(1) предавателна кутия със силови предавания, изпитвани при нефиксирани предавателни отношения, изпитването може да включва промяна на предавателното отношение към по-ниска степен и по-високо ускорение. Промяна на предавката към по-висока степен и по-ниско ускорение не се допуска. Смяна на предавката, която води до условие, което не е в съответствие с граничните условия, трябва да се избягва. В този случай е разрешено да се монтират и използват електронни или механични устройства, включително да се променят положенията на превключвателя на предавките.

За да бъде ДРИЗ изпитването представително и повторяемо (за органа за одобрение на типа), превозните средства се изпитват, като се използва фабричното калибриране на предавателната кутия. [Изм. 57]

2.5.

Целеви условия

Излъчваният звук се измерва във всяко допустимо предавателно отношение в четирите точки на изпитване, посочени по-долу.

Първата точка на изпитване P1 се определя, като се използва начална скорост vAA от 20 km/h. Ако не може да се постигне състояние на постоянно ускорение, скоростта трябва да бъде увеличавана със стъпка от 5 km/h, докато се достигне постоянно ускорение.

Четвъртата точка на изпитване P4 се определя от максималната скорост на превозното средство в BB' при съответното предавателно отношение в рамките на граничните условия съгласно точка 2.3.

Другите два изпитвателни точки се определят по следната формула:

Изпитвателна точка Pj: vBB_j = vBB_1 + ((j - 1) / 3) * (vBB_4 - vBB_1) за j = 2 и 3,

където:

vBB_1 = скорост на превозното средство при BB ' в точката на изпитване P1;

vBB_4 = скорост на превозното средство при BB ' в точката на изпитване P4;

Допустими отклонения за vBB_j: ±3 km/h.

Граничните условия, определени в точка 2.3, трябва да бъдат изпълнени за всички точки на изпитване.

2.6.

Изпитване на превозното средство

Осевата линия на превозното средство трябва да следва, колкото се може по-близко, линията CC' по време на цялото изпитване ― от момента на приближаване към линията AA' до момента, в който задната част на превозното средство премине линията BB'.

На линията AA' педалът на газта се натиска максимално. За да се постигне по-трайно постоянно ускорение или за да се избегне преминаване към по-ниска предавка между линия AA 'и BB', преди линията AA ' може да се използва предварително ускорение. Педалът на газта се задържа в натиснато положение до момента, в който задната част на превозното средство достигне линията BB'.

За всеки отделен изпитвателен пробег се определят и записват следните параметри:

Максималното ниво на звуковото налягане по крива А от двете страни на превозното средство, отчетено по време на всяко преминаване на превозното средство между двете линии AA 'и BB', се закръгля математически до първия знак след десетичната запетая (Lwot,kj). Ако се наблюдава пик в нивото на звука, който очевидно не съответства на общото звуково налягане, това измерване се отхвърля. Лявата и дясна страна могат да се измерват едновременно или поотделно.

Показанията за скоростта на превозното средство при AA 'и BB' се отчитат с първата значеща цифра след десетичната запетая. (vAA,kj; vBB,kj)

Ако е приложимо, показанията за честота на въртене на двигателя при AA 'и BB', се отчитат като целочислена стойност (nAA,kj; nBB,kj).

Изчисленото ускорение се определя в съответствие с формулата в точка 4.1.2.1.2 от приложение II и се отчита до втората цифра след десетичната запетая (awot,test,kj).

3.

Анализ на резултатите

3.1.

Определяне на опорната точка за всяко предавателно отношение

За измерванията при предавка i и по-ниска предавка ‐ опорната точка се състои от максималното ниво на звука Lwoti, отчетената честота на въртене на двигателя nwoti и скоростта на превозното средство vwoti при BB' при предавателно отношение i от изпитването за ускоряване в приложение II.

Lanchor,i = Lwoti,приложение II

nanchor,i = nBB,woti,приложение II

vanchor,i = vBB,woti,приложение II

За измерванията при предавка i + 1 опорната точка се състои от максималното ниво на звука Lwoti+1, отчетената честота на въртене на двигателя nwoti+1 и скоростта на превозното средство vwoti+1 при BB' при предавателното отношение i + 1 от изпитването за ускоряване в приложение II.

Lanchor,i+1 = Lwoti+1,приложение II

nanchor,i+1 = nBB,woti+1,приложение II

vanchor,i+1 = vBB,woti+1,приложение II

3.2.

Наклон на графиката на линейната регресия за всяка предавка

Измерванията за звука се оценяват като функция на честотата на въртене на двигателя съгласно точка 3.2.1.

3.2.1.

Изчисляване на наклона на графиката на линейната регресия за всяка предавка

Графиката на линейната регресия се изчислява, като се използва опорната точка и четирите взаимно свързани допълнителни измервания.

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000019.fig (в dB/1000 min-1)

където 20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000020.fig и

където nj = честота на въртене, измерена при линия ВВ’

3.2.2.

Наклон на графиката на линейната регресия за всяка предавка

Наклонk (Slopek) на дадена предавка за допълнителното изчисление е резултатът, получен от изчислението в точка 3.2.1, закръглен до първия знак след десетичната запетая, но не по-висок от 5 dB/1 000 min-1.

3.3.

Изчисляване на очакваното за всяко измерване линейно нарастване на нивото на шума

Нивото на звука LASEP,kj за точка на измерване j и предавка k се изчислява с използване на честотата на въртене на двигателя, измерена за всяка точка на измерване, като се използва наклонът, посочен в точка 3.2., за специфичната опорна точка за всяко предавателно отношение.

При nBB_k,j ≤ nanchor,k:

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek - Y) * (nBB_k,j - nanchor,k) / 1 000

При nBB_k,j > nanchor,k:

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek + Y) * (nBB_k,j - nanchor,k) / 1 000

където Y = 1

3.4.

Проби

По искане на органа за одобрение на типа трябва да се проведат два допълнителни пробега в обхвата на граничните условия съгласно точка 2.3 от настоящото приложение.

4.

Тълкуване на резултатите

Трябва да се оцени всяко отделно измерване на шума.

Нивото на звука във всяка определена точка на измерване не трябва да надвишава граничните стойности, дадени по-долу:

Lkj ≤ LASEP_k.j + x

където:

x = 3 dB (A) за превозно средство с автоматична предавателна кутия без възможност за блокиране или безстепенно предавателна кутия без възможност за блокиране;

x = 2 dB (A) + граничната стойност Lurban от приложение II за всички други превозни средства.

Ако измереното ниво на шума в дадена точка надвишава граничната стойност, се извършват две допълнителни измервания в същата точка, за да се провери неопределеността на измерването. Превозното средство продължава да съответства на ДРИЗ, ако средната стойност на три валидни измервания в тази специфична точка отговаря на спецификацията.

5.

Оценка на базовия звук

Базовият звук се оценява в единична точка за една дискретна предавка, като се симулира състояние на ускоряване с начална скорост vaa, равна на 50 km/h, и се приема крайна скорост vbb, равна на 61 km/h. Съответствието на звука в тази точка може да се изчисли, като се използват резултатите от точка 3.2.2 и спецификацията по-долу, или се оценява чрез пряко измерване, като се използва предавката, посочена по-долу.

5.1.

Определянето на предавката k е, както следва:

k = 3 за всички предавателни кутии с ръчно управление и за автоматичните предавателни кутии с не повече от 5 предавки;

k = 4 за автоматичните предавателни кутии с 6 или повече предавки.

Ако не са налице дискретни предавки, напр. при автоматична предавателна кутия без възможност за блокиране или безстепенна предавателна кутия без възможност за блокиране, предавателното отношение за допълнителни изчисления се определя от резултата от изпитването за ускоряване в приложение II, като се използват отчетената честотата на въртене на двигателя и скоростта на превозно средство при линията BB’.

5.2.

Определяне на базова честота на въртене на двигателя nref_k

Базовата честота на въртене на двигателя nref_k се изчислява, като се използва предавателното отношение k при базова скорост vref = 61 km/h.

5.3.

Изчисляване на Lref

Lref = Lanchor_k + Slopek * (nref_k - nanchor_k) / 1 000

Lref трябва да бъде по-малко или равно на 76 dB(A).

За превозни средства, оборудвани с предавателна кутия с ръчно управление, която има повече от четири предавки за преден ход, и оборудвани с двигател, развиващ максимална мощност, по-голяма от 140 kW (ИКЕ на ООН), и чието отношение между максимална мощност и максимална маса е по-голямо от 75 kW/t, Lref трябва да бъде по-малко или равно на 79 dB (A).

За превозни средства, оборудвани с автоматична предавателна кутия, която има повече от четири предавки за преден ход, и оборудвани с двигател, развиващ максимална мощност, по-голяма от 140 kW (ИКЕ на ООН), и чието отношение между максимална мощност и максимална маса е по-голямо от 75 kW/t, Lref трябва да бъде по-малко или равно на 78 dB (A).

6.

Оценка на ДРИЗ с използване на принципите на L_Urban

6.1.

Общи положения

Настоящата процедура на оценка е алтернатива, избрана от производителя на превозното средство, на процедурата, описана в точка 3 от настоящото приложение, и се прилага за всички автомобилни технологии. Определянето на правилния начин на изпитване е отговорност на производителя на превозното средство. Освен ако не е посочено друго, всички изпитвания и изчисляването, трябва да бъдат, както са определени в приложение II към настоящия регламент.

6.2.

Изчисляване на Lurban ASEP(ДРИЗ)

Lurban ASEP се изчислява от произволно Lwot ASEP, измерено съгласно настоящото приложение, както следва:

а) изчислява се awot test ASEP, като се използва изчислението за ускорение от точка 4.1.2.1.2.1 или точка 4.1.2.1.2.2 от приложение II към настоящия регламент, според случая;

б) определя се скоростта на превозното средство (VBB ASEP) при линията BB по време на изпитването Lwot ASEP;

в) изчислява се kP ASEP, както следва:

kP ASEP = 1 - (aurban / awot test ASEP)

Резултатите от изпитванията, в които awot test ASEP е по-малко от а_urban, не се вземат под внимание;

г) изчислява се Lurban measured ASEP, както следва:

Lurban measured ASEP =

Lwot ASEP – kP ASEP * (Lwot ASEP – Lcrs)

За допълнителни изчисления се използва Lurban от приложение II към настоящия регламент без закръгляване, включително цифрата след десетичната запетая (xx.x);

д) изчислява се Lurban normalized, както следва:

Lurban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban;

е) изчислява се Lurban ASEP, както следва:

Lurban ASEP =

Lurban normalized - (0,15 * (V_BB_ASEP - 50));

ж) Съответствие с гранични стойности:

Lurban ASEP трябва да бъде по-малко или равно на 3,0 dB.

Допълнение 1

Декларация за съответствие с допълнителните разпоредби за излъчвания звук

(максимален формат: A4 (210 x 297 mm))

     (Наименование на производителя) удостоверява, че превозните средства от този тип (тип по отношение на излъчвания от него шум съгласно Регламент (ЕС) №… ) са в съответствие с изискванията на член 8 от Регламент №..
     (Наименование на производителя) прави тази декларация добросъвестно след извършване на съответната оценка на експлоатационните показатели на превозните средства за излъчвания звук.

Дата:

Име на упълномощен представител:

Подпис на упълномощен представител:

(1) Постоянно променлива трансмисия.


Приложение IX

Мерки за гарантиране чуваемостта на хибридни и електрически превозни средства

В настоящото приложение се разглежда акустична система за сигнализиране на превозното средство (АССПС) за хибридни електрически и изцяло електрически пътни превозни средства (ХЕПС и ЕПВ).

A

Акустична система за сигнализиране на превозното средство

1.

Определение

Акустична система за сигнализиране на превозното средство (АССПС) е устройство за генериране на звук, предназначено да информирасистема за електрически или хибридни електрически пътни превозни средства, която осигурява информация за работата на превозното средство за пешеходците и уязвимите участници в пътното движение [Изм. 58]

2.

Показатели на системата

Aко на превозното средство е монтирана АССПС, тя трябва да изпълнява изискванията, посочени по-долу.

3.

Условия на експлоатация

а)

Метод на генериране на звука

АССПС трябва да генерира автоматично звук в минималния обхват на скоростта на превозното средство от потеглянето до около 20 km/h, както и по време на заден ход, ако е приложимо за съответната категория превозно средство. Когато превозното средство е оборудвано с двигател с вътрешно горене, работещ в границите на обхвата на скоростта на превозното средство, определен по-горе, може да не е необходимо АССПС да генерира звук.

За превозни средства със звуково предупредително устройство за заден ход не е необходимо АССПС да генерира звук по време на движение назад.

б)

Превключвател за временно изключване

АССПС може да включва превключвател, който спира временно нейното действие („превключвател за временно изключване“).

Ако е наличен превключвател за временно изключване обаче, превозното средство следва също така да бъде оборудвано с устройство, указващо изключеното състояние на устройство, което информира водача на седалката за приближаването на превозното средство.

АССПС следва да може да бъде задействана отново след спиране посредством превключвателя за временно изключване.

Ако е монтиран в превозното средство, превключвателят за временно изключване трябва да е разположен на място, на което водачът да го намира и манипулира с лекота.

в)

Затихване

Нивото на звука на АССПС може да бъде понижено през периоди на експлоатация на превозното средство.

4.

Вид и сила на звука

а)

Звукът, генериран от АССПС, следва да бъде непрекъснат звук, който информира пешеходците и уязвимите участници в пътното движение за превозно средство в експлоатация. Звукът следва да указва лесно поведението на превозното средство и следва да е подобен на звука на превозно средство от същата категория, оборудвано с двигател с вътрешно горене.

Не са приемливи обаче следните, както и други подобни видове звуци:

i) сирена, клаксон, камбана, звънец и звуци на превозно средство за спешна помощ;

ii) звукови сигнали за тревога напр. за пожар, крадци, дим;

iii) спорадичен звук.

Следва да се избягват следните, както и други подобни видове звуци:

iv) мелодични звуци, звуци на животни и звуци на насекоми;

v) звуци, които затрудняват идентификацията на превозното средство и/или на работата му (напр. ускорение, отрицателно ускорение и др.);[Изм. 59]

б)

Генерираният от АССПС шум, следватрябва да указва еднозначно поведението на превозното средство и посоката на движението му, например чрез автоматична промяна на нивото на звука или характеристики в синхрон със скоростта на превозното средство.

в)

Нивото на звука, генериран от АССПС, не следваможе да надвишава приблизителното ниво на звука на подобно превозно средство от същата категория, оборудвано с двигател с вътрешно горене и работещо при същите условия.

Съобразяване с околната среда:

При разработването на АССПС трябва да се вземе под внимание цялостното въздействие на шума в околната среда. [Изм. 60]


Приложение Х

ЕС одобрение на типа по отношение на нивото на звука на изпускателните уредби като отделни технически възли (заменяеми изпускателни уредби)

1.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕС ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

1.1.

Заявлението за ЕС одобрение на типа съгласно член 7, параграфи 1 и 2 от Директива 2007/46/EO по отношение на заменяема изпускателна уредба или неин компонент като отделен технически възел, се подава от производителя на превозното средство или производителя на въпросния отделен технически възел.

1.2.

В допълнение 1 е даден образец на списъка с данни.

1.3.

По искане на съответната техническа служба заявителят трябва да предостави:

1.3.1

два образеца от уредбата, по отношение на която е подадено заявление за ЕС одобрение на типа,

1.3.2.

изпускателна уредба от типа, монтиран първоначално на превозното средство към момента на издаване на ЕС одобрение на типа,

1.3.3.

превозно средство, представително за типа, на който трябва да се монтира уредбата, което отговаря на изискванията от точка 2.1 от приложение VI към настоящия регламент;

1.3.4.

отделен двигател, съответстващ на описания тип превозно средство.

2.

МАРКИРОВКИ

2.4.1.

На всяка заменяема изпускателна уредба или нейните компоненти, с изключение на закрепващитечасти и тръбите, трябва да бъдат обозначени:

2.4.1.1.

търговската марка или търговското наименование на производителя на заменяемата уредба и нейните компоненти,

2.4.1.2.

описание на предназначението на продукта, направено от производителя.

2.4.2.

Тези маркировки трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими, дори когато уредбата

е монтирана на превозното средство.

3.

ИЗДАВАНЕ НА ЕС ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

3.1.

Ако съответните изисквания са удовлетворени, се издава ЕС одобрение на типа на съгласно член 9, параграф 3 и, ако е приложимо, съгласно член 10, параграф 4 от Директива 2007/46/ЕО.

3.2.

В допълнение 2 е даден образец на сертификата за ЕС одобрение на типа.

3.3.

На всеки тип заменяема изпускателна уредба или компонент на уредбата, одобрен като отделен технически възел, се присвоява номер на одобрението на типа в съответствие с приложение VII към Директива 2007/46/ЕО. Раздел 3 от номера за одобрение на типа указва номера на изменящата директива, приложима към момента на одобрението на превозното средство. Една и съща държава-членка не може да присвоява същия номер за друг тип заменяема изпускателна уредба или компонент на уредбата.

4.

МАРКИРОВКА ЗА ЕС ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

4.1.

На всяка заменяема изпускателна уредба или компонент на уредбата, с изключение на закрепващите части и тръбите, които съответстват на одобрен по настоящия регламент тип, се нанася маркировка за ЕС одобрение на типа.

4.2.

Маркировката за ЕС одобрение на типа се състои от правоъгълник, във вътрешността на който е поставена малка буква „e“, последвана от отличителната буква(и) или номер на страната, издала одобрението:

„1“ за Германия;

„2“ за Франция;

„3“ за Италия;

„4“ за Нидерландия;

„5“ за Швеция;

„6“ за Белгия;

„7“ за Унгария;

„8“ за Чешката република;

„9“ за Испания;

„11“ за Обединеното кралство;

„12“ за Австрия;

„13“ за Люксембург;

„17“ за Финландия;

„18“ за Дания;

„19“ за Румъния;

„20“ за Полша;

„21“ за Португалия;

„23“ за Гърция;

„24“ за Ирландия;

„26“ за Словения;

„27“ за Словакия;

„29“ за Естония;

„32“ за Латвия;

„34“ за България;

„36“ за Литва;

„49“ за Кипър;

„50“ за Малта.

Тя трябва също да включва в близост до правоъгълника „базовия номер на одобрението“, който се съдържа в раздел 4 на номера на одобрението на типа, посочен в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО, предшестван от двете цифри, указващи поредния номер, даден на последното значително техническо изменение на настоящия регламент, приложимо към датата на издаване на одобрението на типа на превозното средство.

4.3.

Тези маркировки трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими, дори когато заменяемата изпускателна уредба или неин компонент е монтиран на превозното средство.

4.4.

В допълнение 3 е показан пример на маркировка за ЕС одобрение на типа.

5.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

5.1.

Общи изисквания

5.1.1.

Заменяемата изпускателна уредба или нейните компоненти трябва да са проектирани и изработени, както и да могат да се монтират, така че да се гарантира съответствието на превозното средство с разпоредбите на настоящия регламент при нормални условия на експлоатация, независимо от вибрациите, на които могат да бъдат подложени.

5.1.2.

Шумозаглушителната уредба или нейните компоненти трябва да бъдат проектирани и изработени, както и да могат да се монтират, така че да се постигне приемлива устойчивост спрямо корозионните явления, на които са изложени предвид условията на експлоатация на превозното средство.

5.1.3.

Допълнителни предписания относно неразрешените промени и изпускателните или шумозаглушителните уредби с няколко режима на работа с ръчно регулиране

5.1.3.1.

Всички изпускателни или шумозаглушителни уредби трябва да са изработени по начин, който не позволява лесното отстраняване на прегради, дифузори и други части, чиято основна функция е да бъдат част от шумозаглушителната/разширителната камера. Когато включването на такава част е неизбежно, нейният метод на закрепване трябва да бъде такъв, че отстраняването ѝ да не е лесно (напр. със стандартни крепежни елементи с резба), и също следва да се закрепя по такъв начин, че отстраняването ѝ да причинява постоянна/невъзстановима повреда на цялото устройство.

5.1.3.2.

Изпускателните или шумозаглушителните уредби с няколко режима на работа с ръчно регулиране трябва да отговаря на всички изисквания във всички режими на работа. Отчетените нива на шума трябва да са тези, които се получават при режима с най-високите нива на шума.

5.2.

Спецификации по отношение на нивото на шума

5.2.1.

Условия на измерване

5.2.1.1.

Изпитването на шум на шумозаглушителната уредба и заменяемата шумозаглушителна уредба трябва да се извършва със същите „нормални гуми“ (определени в точка 2.8. от Правило № 117 на ИКЕ на ООН (ОВ L231 29.8.2008 г., стр. 19). Не се разрешава да бъдат правени изпитвания с „гуми със специално предназначение“ или „гуми за сняг“, определени в точки 2.9. и 2.10. от Правило № 117 на ИКЕ на ООН. Тези гуми биха могли да увеличат нивото на шума от превозното средство или да имат ефект, който затруднява сравнението на показателите за намаляване на шума. Гумите могат да бъдат вече използвани, но трябва да удовлетворяват нормативните изисквания за експлоатация в пътното движение.

5.2.2.

Показателите за намаляване на шума на заменяемата шумозаглушителна уредба или на нейните компоненти се проверяват посредством методите, описани в членове 7 и 8 и точка 1 от приложение ІІ. По-специално, при прилагането на посочената точка трябва да се направи позоваване на съответното изменение на настоящия регламент, което е в сила към момента на одобрението на типа на новото превозно средство.

а) Измерване с движещо се превозно средство

Когато заменяемата шумозаглушителна уредба или нейните компоненти са монтирани на превозното средство, описано в точка 1.3.3., получените нива на шума трябва да удоволетворяват едно от следните условия:

i) измерената стойност (закръглена до най-близкото цяло число) не трябва да надвишава с повече от 1 dB(A) стойността от одобрението на типа, получена по настоящия регламент със съответния тип превозно средство;

ii) измерената стойност (преди закръгляне до най-близкото цяло число) не трябва да надвишава с повече от 1 dB (A) стойността на шума (преди закръгляне до най-близкото цяло число), измерена на превозното средство, посочено в точка 1.3.3, когато то е оборудвано с шумозаглушителна уредба, съответстваща на типа уредба, монтирана на превозното средство при представянето му за одобрение на типа по настоящия регламент.

Когато е избрано успоредно сравнение на заменяемата уредба с първоначалната уредба за целите на прилагането на точка 4.1.2.1.4.2 и/или точка 4.1.2.2.1.2 от приложение II към настоящия регламент, се допуска промяна на предавката към по-високо ускорение, а използването на електронни или механични устройства за предотвратяване превключването към по-ниска предавка не е задължително. Ако при тези условия нивото на шума от изпитваното превозно средство надвиши стойностите за съответствието на производството (СП), техническата служба взема решение относно представителността на изпитваното превозно средство;

б) Измерване с превозно средство, работещо на място

Когато заменяемата шумозаглушителна уредба или нейните компоненти са монтирани на превозното средство, описано в точка 1.3.3, получените нива на шума трябва да удоволетворяват едно от следните условия:

i) измерената стойност (закръглена до най-близкото цяло число) не трябва да надвишава с повече от 2 dB(A) стойността от одобрението на типа, получена по настоящия регламент със съответния тип превозно средство;

ii) измерената стойност (преди закръгляне до най-близкото цяло число) не трябва да надвишава с повече от 2 dB (A) стойността на шума (преди закръгляне до най-близкото цяло число), измерена на превозното средство, посочено в точка 1.3.3, когато то е оборудвано с шумозаглушителна уредба, съответстваща на типа уредба, монтирана на превозното средство при представянето му за одобрение на типа по настоящия регламент.

5.2.3.

В допълнение към изискванията на приложение ІІ всяка заменяема шумозаглушителна уредба или компонент трябва да изпълнява приложимите спецификации от приложение VIII към настоящия регламент. За тип превозни средства, одобрени преди влизането в сила на настоящия регламент, и по-специално изискванията от приложение VIII (ДРИЗ), не се прилагат спецификациите от точки 5.2.3.1― 5.2.3.3 от настоящото приложение.

5.2.3.1.

Когато заменяемата шумозаглушителна уредба или компонент са уредба или компонент с променлива геометрия, производителят трябва да представи в заявлението за одобрение на типа декларация (в съответствие с допълнение 1 към приложение VIII), че типът шумозаглушителната уредба, подлежащ на одобрение, съответства на изискванията от точка 5.2.3 към настоящото приложение. Органът за одобрение на типа може да поиска извършването на произволно изпитване, подходящо за проверка на съответствието на типа шумозаглушителната уредба с допълнителните разпоредби за излъчвания звук.

5.2.3.2.

Когато заменяемата шумозаглушителна уредба или компонент не са уредба или компонент с променлива геометрия, е достатъчно, ако производителят представи в заявлението за одобрение на типа декларация (в съответствие с допълнение 1 към приложение VIII), че типът шумозаглушителната уредба, подлежащ на одобрение, съответства на изискванията от точка 5.2.3. към приложение X.

5.2.3.3.

Декларацията за съответствие трябва да гласи, както следва: „ (Наименование на производителя) удостоверява, че шумозаглушителната уредба от този тип съответства на изискванията от точка 5.2.3 от приложение Х към Регламент (ЕС) № …/… [настоящия регламент]. (Наименование на производителя) прави тази декларация добросъвестно след извършване на съответната техническа оценка на показателите на излъчвания звук за целия приложим обхват от експлоатационни условия.

5.3.

Измерване на експлоатационните показатели на превозното средство

5.3.1.

Заменяемата шумозаглушителна уредба или нейните компоненти трябва да бъдат такива, че да осигуряват експлоатационни показатели на превозното средство, сравними с експлоатационните показатели, постигнати с шумозаглушителната уредба или нейните компоненти от първоначалното оборудване.

5.3.2.

Заменяемата шумозаглушителна уредба или, в зависимост от избора на производителя, компонентите на посочената уредба се подлагат на сравнение с първоначална уредба или компоненти, които също са в ново състояние, при последователно монтиране на превозното средство, упоменато в точка 1.3.3 по-горе.

5.3.3.

Проверката се извършва чрез измерване на противоналягането съгласно точка 5.3.4.

Измерената стойност при работа със заменяемата шумозаглушителна уредба не трябва да надвишава измерената стойност при работа с първоначалната шумозаглушителна уредба с повече от 25 % при посочените по-долу условия.

5.3.4.

Метод на изпитване

5.3.4.1.

Метод на изпитване с двигател

Измерванията се провеждат на двигателя, посочен в точка 1.3.4, куплиран към динамометър. При напълно отворена дроселова клапа, стендът се регулира така, че да се достигне честотата на въртене на двигателя (S), която съответства на номиналната максимална мощност на двигателя.

За измерването на противоналягането, изводът за манометъра трябва да бъде поставен на посоченото в приложение 5 разстояние от изпускателния колектор.

5.3.4.2.

Метод на изпитване с превозно средство

Измерванията трябва да бъдат извършени на превозното средство, посочено в точка 1.3.3. Изпитването трябва да се проведе при движение по пътя или върху бегови барабан..

При напълно отворена дроселова клапа, двигателят се натоварва така, че да се достигне честотата на въртене на двигателя, която съответства на номиналната максимална мощност на двигателя (честотата на въртене на двигателя S).

За измерването на противоналягането, изводът за манометъра трябва да бъде поставен на посоченото в приложение 5 разстояние от изпускателния колектор.

5.4.

Допълнителни спецификации по отношение на заменяеми шумозаглушителни уредби или компоненти, които съдържат акустично поглъщащи влакнести материали

5.4.1.

Общи положения

Поглъщащи звука влакнести материали могат да бъдат използвани в шумозаглушителни уредби или техни компоненти само когато е изпълнено едно от следните условия:

а) отработилите газове не са в контакт с влакнестите материали;

б) шумозаглушителната уредба или нейните компоненти са от същото проектно семейство, както системи или компоненти, за които е доказано в процеса на одобрение на типа в съответствие с изискванията на настоящия регламент, че не подлежат на влошаване.

Ако нито едно от тези условия не е изпълнено, комплектованата шумозаглушителна уредба или нейните компоненти се привеждат в нормален работен режим, като се използва една от трите инсталации и процедури, описани по-долу.

5.4.1.1.

Непрекъснато движение в пътни условия в продължение на 10 000 km

5.4.1.1.1.

50 ± 20% от тази експлоатация се състои в кормуване в в градски условия, а останалата част от експлоатацията е пробези на дълго разстояние с висока скорост; непрекъснатото движение в пътни условия може да се замени със съответна програма за изпитване на писта.

Двата режима на скорост трябва да се използват последователно най-малко два пъти.

Пълната програма на изпитването включва минимум 10 прекъсвания с единична продължителност поне 3 часа, за да се възпроизведат ефектите от охлаждането и кондензацията, които могат да възникнат.

5.4.1.2.

Разработване на стенд

5.4.1.2.1.

С помощта на стандартни части и при спазване указанията на производителя на превозното средство, шумозаглушителната уредба или нейните компоненти се монтират на превозното средство, посочено в точка 1.3.3, или на двигателя, посочен в точка 1.3.4. В първия случай превозното средство се монтира на бегови барабан. Във втория случай двигателят трябва да бъде куплиран към динамометър.

5.4.1.2.2.

Изпитването се провежда на шест цикъла с времетраене от шест часа с прекъсване от поне дванадесет часа след всеки цикъл, за да се възпроизведат ефектите от охлаждането и кондензацията, които могат да възникнат.

5.4.1.2.3.

По време на всеки шестчасов цикъл двигателят работи при следните редуващи се режими на работа:

а) 5 минути на празен ход;

б) един час при 1/4 натоварване и 3/4 от номиналната максимална честота на въртене (S);

в) един час при 1/2 натоварване и 3/4 от номиналната максимална честота на въртене (S);

г) 10 минути при пълно натоварване и 3/4 от номиналната максимална честота на въртене (S);

д) 15 минути при 1/2 натоварване и номиналната максимална честота на въртене (S);

е) 30 минути при 1/4 натоварване и номиналната максимална честота на въртене (S).

Всеки цикъл включва две поредици от посочените режими на работа, които се редуват от a) до е).

5.4.1.2.4.

По време на изпитването шумозаглушителната уредба или нейните компоненти не трябва да се охлаждат чрез принудително въздушно течение, имитиращо обичайния въздушен поток около превозното средство.

Въпреки това, по искане на производителя, шумозаглушителят или неговите компоненти могат да бъдат охлаждани, за да не бъде превишена отчитаната на неговия вход температура, когато превозното средство се движи с максимална скорост.

5.4.1.3.

Изпитване чрез пулсации

5.4.1.3.1.

Шумозаглушителната уредба или нейните компоненти се монтират на превозното средство, посочено в точка 1.3.3., или на двигателя, посочен в точка 1.4. В първия случай превозното средство се поставя на бегови барабан, а във втория ― двигателят се монтира на динамометър.

5.4.1.3.2.

Изпитвателната апаратура, чиято подробна схема е показана на фигура 1 от допълнение 1 към приложение IV, се монтира на изхода на шумозаглушителната уредба. Всяка друга апаратура, която осигурява еквивалентни резултати, е също допустима.

5.4.1.3.3.

Изпитвателната апаратура се регулира така, че потокът на отработилите газове да бъде прекъсван и възстановяван последователно посредством бързодействащ клапан в продължение на 2 500 цикъла.

5.4.1.3.4.

Клапанът се отваря, когато противоналягането на отработилите газове, измерено на разстояние най-малко 100 mm след фланеца на входа на уредбата, достигне стойности между 35 и 40 kPa. Клапанът се затваря, когато това налягане не се изменя с повече от 10 % спрямо своята стабилизирана стойност при отворено положение на клапана.

5.4.1.3.5.

Релето за време се настройва за такова времетраене на изпускане на газовете, което е съобразено с условията, предвидени в точка 5.4.1.3.4.

5.4.1.3.6.

Честотата на въртене на двигателя трябва да е 75 % от честотата на въртене (S), при която двигателят развива максимална мощност.

5.4.1.3.7.

Мощността, отчетена от динамометъра, трябва да бъде 50 % от мощността при напълно отворена дроселова клапа при 75 % от честотата на въртене на двигателя (S).

5.4.1.3.8.

По време на изпитването всички отвори за отвеждане трябва да са затворени.

5.4.1.3.9.

Цялото изпитване трябва да завърши за 48 часа. Ако е необходимо, след всеки час може да се предвиди време за охлаждане.

5.4.1.3.10.

След привеждането в нормален работен режим, нивото на шума се проверява съгласно точка 5.2.

6.

Разширение на одобрението

Производителят на шумозаглушителната уредба или негов надлежно упълномощен представител може да поиска от административната служба, дала одобрението на шумозаглушителна уредба за един или повече типа превозни средства, разширение на одобрението и върху други типове превозни средства.

Процедурата е описаната в точка 1. Известие за разширението на одобрение (или отказ на разширение) се изпраща до държавите-членки в съответствие с процедурата, посочена в Директива 2007/46/ЕО.

7.

Промяна на типа шумозаглушителна уредба

В случай на промени на одобрен съгласно настоящия регламент тип се прилагат разпоредбите на членове 13― 16 и член 17, параграф 4 от Директива 2007/46/ЕО.

8.

Съответствие на производството

8.1.

Мерките за гарантиране на съответствието на производството се приемат в съответствие с разпоредбите, определени в член 12 от Директива 2007/46/ЕО.

8.2.

Специални разпоредби:

8.2.1.

Изпитванията, посочени в точка 2.3.5 от приложение X към Директива 2007/46/ЕО, са предписаните в приложение VI към настоящия регламент.

8.2.2.

Честотата на проверките, посочени в точка 3 от приложение X към Директива 2007/46/ЕО, е обикновено веднъж на всеки две години.

Допълнение 1

Списък с данни № … относно ЕС одобрение на типа като отделен

технически възел на изпускателни уредби за моторни превозни средства (Регламент …)

Представя се следната информация, ако е приложима, в три екземпляра, включително списък на съдържанието. Всички представени чертежи трябва да бъдат достатъчно подробни и в подходящ мащаб в размер А4 или в папка с формат А4. Ако има снимки, те трябва да показват достатъчно подробности.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни модули за управление, трябва да бъде предоставена информация относно тяхната работа.

0.

Общи положения

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.

Тип и общо търговско описание(я):

0.5.

Наименование и адрес на производителя

0.7.

В случай на компоненти и отделни технически възли ‐ местоположение и начин на закрепване на ЕС маркировката за одобрение :

0.8.

Адрес(и) на монтажното предприятие(я):

1.

Описание на превозното средство, за което е предвидено устройството (ако устройството

е предвидено за монтиране на повече от един тип превозни средства, необходимата съгласно тази точка информация

се предоставя за всеки съответен тип)

1.1.

Марка (търговско наименование на производителя):

1.2.

Тип и общи търговско описание(я):

1.3.

Начин за идентифициране на типа, ако е маркиран на превозното средство:

1.4.

Категория на превозното средство:

1.5.

Номер на ЕС одобрението на типа по отношение на нивото на звука:

1.6.

Цялата информация, упомената в точки 1.1― 1.4 на сертификата за одобрение на типа, относно превозното средство (приложение I, допълнение 2 към настоящия регламент):

1.

Допълнителни данни

1.1.

Структура на отделния технически възел:

1.2.

Търговска марка или търговско наименование на типа (типовете) моторни превозни средства, на който се монтира шумозаглушителят (1)

1.3.

Тип(ове) превозно средство(а) и негов (техни) номер(а) на одобрение на типа:

1.4.

Двигател

1.4.1.

Тип (принудително запалване, дизел):

1.4.2.

Тактове: двутактов/четиритактов:

1.4.3.

Общ обем на цилиндрите:

1.4.4.

Номинална максимална мощност на двигателя … kW при… min–1

1.5.

Брой предавателни числа:

1.6.

Използвани предавателни числа:

1.7.

Предавателно отношение(я) на главното предаване:

1.8.

Стойности за нивото на звука:

движещо се превозно средство: … dB(A, постоянна скорост преди ускоряването

на … km/h;

неподвижно превозно средство dB(A), при … min–1

1.9.

Стойност на противоналягането:

1.10.

Ограничения по отношение на изискванията за експлоатация и монтаж:

2.

Забележки:

3.

Описание на устройството

3.1.

Описание на заменяемата изпускателна уредба с посочване на относителното положение на всеки компонент на уредбата, придружено от указания за монтаж:

3.2.

Подробни чертежи на всички компоненти, така че да могат да бъдат лесно откривани и идентифицирани, както и информация за използваните за тяхната изработка материали. На тези чертежи трябва да бъде посочено мястото, което е предвидено за задължителното закрепване на маркировката за ЕС одобрение на типа.

Дата, досие

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕС ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

(Максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

Печат на административния орган

Съобщение относно

   одобрение на типа (1),
   разширение на одобрение на типа (1),
   отказ на одобрение на типа (1),
   отмяна на одобрение на типа (1),
  

на тип превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) по отношение на Регламент № …

Номер на одобрението на типа:

Основание за разширението:

РАЗДЕЛ I

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.

Тип и общо търговско описание(я):

0.3.

Начин за идентифициране на типа, ако е маркиран върху превозното средство/компонента/отделния технически възел (1) (2):

0.3.1.

Местоположение на тази маркировка:

0.4.

Категория на превозното средство (3) :

0.5.

Наименование и адрес на производителя:

0.7.

В случай на компоненти и отделни технически възли ‐ местоположение и начин на закрепване на ЕС маркировката за одобрение на типа:

0.8.

Адрес(и) на монтажното предприятие(я):

РАЗДЕЛ II

1.

Допълнителна информация (ако е приложимо): вж. добавката

2.

Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията:

3.

Дата на протокола от изпитването:

4.

Номер на протокола от изпитването:

5.

Забележки (ако има такива): вж. добавката

6.

Място:

7.

Дата:

8.

Подпис:

9.

Приложен е индексът на информационния пакет, който е депозиран в одобряващия орган и може да бъде получен при поискване.

(1) Ненужното се зачерква.

(2) Ако начинът за идентифициране на типа съдържа знаци, които не се отнасят до описанието на типа превозно средство, компонент или отделен технически възел, предмет на настоящия сертификат за одобрение на типа, тези знаци се представят в документацията със символа: „?’ (напр. АВС??123??).

(3) В съответствие с определението от раздел А на приложение ІІ към Директива 2007/46/ЕО.

Допълнение 3

Образец на маркировка за ЕС одобрение на типа

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000021.fig

Изпускателната уредба или неин компонент, на който е нанесена горепосочената маркировка за ЕС одобрение на типа, е устройство, одобрено в Испания (е 9) съгласно Регламент № … с базов номер на одобрение 0148.

Използваните цифри са само за указание.

Допълнение 4

Изпитвателна апаратура

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000023.fig

1.

Входен фланец или втулка за свързване със задната част на комплектована шумозаглушителна уредба, подлежаща на изпитване.

2.

Регулиращ клапан (с ръчно задействане).

3.

Компенсационен резервоар от 35 до 40 l.

4.

Реле за налягане 5 kPa до 250 kPa ― за отваряне на елемент 7.

5.

Реле за време ― за затваряне на елемент 7.

6.

Брояч на импулси.

7.

Клапан с бърза реакция ― като клапанът на спирачка-забавител в изпускателната уредба с диаметър 60 мм, задвижвана от пневматичен цилиндър със сила 120 N при 400 kPa. Времето за реакция, както при отваряне, така и при затваряне, не трябва да надвишава 0,5 секунди.

8.

Отвор за отвеждане на отработилите газове.

9.

Гъвкава тръба.

10.

Манометър.

Допълнение 5

Точки на измерване противоналягане

Примери за възможни точки на измерване при изпитвания на загуба на налягане. Точното място на точката на измерване се указва в протокола на изпитването. Това трябва да е място, където дебитът на газовете е постоянен.

1.  Фигура 1

Една колекторна тръба

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000025.fig

2.  Фигура 2

Частично двойнотръбна уредба 1

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000027.fig

1 При невъзможност, вж. фигура 3.

3.  Фигура 3

Двойнотръбна уредба

20130206-P7_TA(2013)0041_BG-p0000029.fig

2 Две точки на измерване, един отчет.


Приложение XI

Проверки за съответствие на производството на изпускателна уредба като отделен технически възел

1.

Общи положения

Настоящите изисквания съответстват на изпитванията, които трябва да бъдат провеждани за проверка на съответствието на производството (ПСП) съгласно точка 1 от приложение I към настоящия регламент.

2.

Изпитвания и процедури

Методите на изпитване, измервателните уреди и тълкуването на резултатите трябва да бъдат описаните в точка 5 от приложение Х. Изпитваната изпускателна уредба или компонент се подлага на изпитването, описано в точки 5.2., 5.3. и 5.4. от приложение X.

3.

Вземане на проби и оценка на резултатите

3.1.

Избира се шумозаглушителна уредба или компонент и се подлага на изпитванията от точка 2. Ако резултатите от изпитванията изпълняват изискванията за съответствие на производството от точка 8.1. от приложение X, се счита, че типът шумозаглушителна уредба или компонент съответства на ПСП.

3.2.

Ако някой от резултатите от изпитванията не изпълнява изискванията за съответствие на производството от точка 8.1. от приложение Х, две допълнителни шумозаглушителни уредби или компоненти от същия тип се изпитват съгласно точка 2 .

3.3.

Ако резултатите от изпитванията за втората и третата шумозаглушителна уредба или компонент изпълняват изискванията за съответствие на производството от точка 8.1 от приложение X, се счита, че типът шумозаглушителна уредба или компонент отговаря на условията за съответствие на производството.

3.4.

Ако някой от резултатите от изпитванията на втората или третата шумозаглушителна уредба или компонент не изпълнява изискванията за съответствие на производството от точка 8.1. от приложение X, се счита, че типът шумозаглушителна уредба или компонент не съответства на изискванията на настоящия регламент, и производителят трябва да предприеме необходимите мерки, за да се възстанови съответствието.


Приложение XII

Таблица на съответствието

(посочена в член 15, втора алинея)

Директива 70/157/ЕИО

Настоящ регламент

-

Член 1

-

Член 2

-

Член 3

Член 2

Член 4, параграф 1

Член 2a

Член 4, параграфи 2 и 3

-

Член 5

-

Член 6

-

Член 7

-

Член 8

-

Член 9

-

Членове 10, 11, 12 и 13

-

Член 14

-

Член 15

Член 16

Приложение І, точка 1

Приложение І, точка 1

Приложение І, точка 3

Приложение І, точка 2

Приложение І, точка 4

Приложение І, точка 3

Приложение І, точка 5

Приложение І, точка 4

Приложение І, точка 6

Приложение І, точка 5

Приложение I, допълнение 1

Приложение I, допълнение 1

Приложение I, допълнение 2 (без добавката)

Приложение I, допълнение 2

-

Приложение I, допълнение 3

-

Приложение II

Приложение І, точка 2

Приложение III

-

Приложение IV

-

Приложение V

-

Приложение VI

-

Приложение VII

-

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение II, точки 1, 2, 3 и 4

Приложение X, точки 1, 2, 3 и 4

-

Приложение X, точки 5 и 6

Приложение ІІ, точки 5 и 6

Приложение X, точки 7 и 8

Приложение II, допълнение 1

Приложение X, допълнение 1 (+ допълнителна информация)

Приложение II, допълнение 2 (без добавката)

Приложение Х, допълнение 2

Приложение II, допълнение 3

Приложение Х, допълнение 3

-

Приложение X, допълнения 4 и 5

Приложение XI

-

Приложение XII

Приложение ІІІ, точка 1

-

Приложение ІІІ, точка 2

-

Правна информация - Политика за поверителност