Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0253(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0433/2012

Внесени текстове :

A7-0433/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0043

Приети текстове
PDF 278kWORD 21k
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
Фонд за външните граници ***I
P7_TA(2013)0043A7-0433/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 574/2007/EО с цел увеличаване на процента на съфинансиране по Фонда за външните граници за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност (COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0527),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7-0301/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид поетия с писмо от 19 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0433/2012),

1.  Приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 февруари 2013 г. с оглед приемането на Решение …/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 574/2007/EО с цел увеличаване на процента на съфинансиране по Фонда за външните граници за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност
P7_TC1-COD(2012)0253

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 259/2013/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност