Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0342/2012

Внесени текстове :

A7-0342/2012

Разисквания :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Обяснение на вота
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Приети текстове
PDF 288kWORD 36k
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
Опазване на рибните ресурси ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0298),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0156/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 7 ноември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0342/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Одобрява изявлението на Парламента, приложено към настоящата резолюция;

3.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 351, 15.11.2012 г., стр. 83.
(2) Настоящата позиция заменя измененията, приети на 22 ноември 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0448).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 февруари 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) №.../2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета за определяне на условия, съгласно които херингата може да бъде разтоварена на сушата за промишлени цели, различни от директната консумация от човека
P7_TC1-COD(2012)0158

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 227/2013.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент относно актовете за изпълнение

Европейският парламент заявява, че разпоредбите на настоящия регламент относно актовете за изпълнение са резултат от деликатен компромис. С цел да се постигне съгласие на първо четене преди изтичане на срока на действие на Регламент (ЕО) № 850/98 в края на 2012 г. Европейският парламент прие възможността за използване на актове за изпълнение в определени конкретни случаи, предвидени в Регламент № 850/98. Европейският парламент обаче подчертава, че тези разпоредби не следва да се възприемат или използват като прецедент в нито един регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура, по-специално предложението на Комисията за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми.

Правна информация - Политика за поверителност