Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0158(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0342/2012

Esitatud tekstid :

A7-0342/2012

Arutelud :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hääletused :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 34k
Kolmapäev, 6. veebruar 2013 - Strasbourg
Kalavarude kaitse noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0298),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0156/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 7. novembri 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A7-0342/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(2);

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 351, 15.11.2012, lk 83.
(2) Käesolev seisukoht asendab 22. novembril 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekuid (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0448).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. veebruaril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ning (EÜ) nr 1434/98, millega täpsustatakse tingimusi, mille alusel võib lossida heeringat muuks tööstuslikuks otstarbeks kui vahetult inimtoiduks
P7_TC1-COD(2012)0158

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 227/2013) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus rakendusaktide kohta

Euroopa Parlament teatab, et käesoleva määruse sätted rakendusaktide kohta on saavutatud tundliku kompromissi tulemusena. Et saavutada kokkulepe esimesel lugemisel enne määruse (EÜ) nr 850/98 kehtivusaja lõppemist 2012. aasta lõpus, nõustus Euroopa Parlament määruse (EÜ) nr 850/98 puhul teatud konkreetsetel juhtudel rakendusaktide kasutamise võimalusega. Parlament rõhutab siiski, et neid sätteid ei tohi kasutada pretsedendina ühegi seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastuvõetud määruse puhul, eriti puudutab see komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika