Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0158(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0342/2012

Pateikti tekstai :

A7-0342/2012

Debatai :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Balsavimas :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Priimti tekstai
PDF 283kWORD 28k
Trečiadienis, 2013 m. vasario 6 d. - Strasbūras
Žuvininkystės išteklių apsauga taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. vasario 6 d.Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0298),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0156/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 7 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0342/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(2);

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam Parlamento pareiškimui;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 351, 2012 11 15, p.83.
(2) Ši pozicija pakeičia 2012 m. lapkričio 22 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2012)0448).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. vasario 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98, nustatantis sąlygas, kuriomis silkę galima iškrauti pramonės, išskyrus žmonių vartojimą, poreikiams
P7_TC1-COD(2012)0158

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 227/2013.)


teisėkūros rezoliucijos PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl įgyvendinimo aktų

Europos Parlamentas pareiškia, kad šio reglamento nuostatos, susijusios su įgyvendinimo aktais, yra subtilaus kompromiso rezultatas. Siekdamas, kad, prieš baigiantis Reglamento (EB) Nr. 850/98 galiojimui 2012 m. pabaigoje, būtų priimtas susitarimas per pirmąjį svarstymą, Europos Parlamentas pritarė galimybei taikyti įgyvendinimo aktus konkrečiose specifinėse Reglamento (EB) Nr. 850/98 srityse. Vis dėlto Europos Parlamentas pabrėžia, kad šios nuostatos nebus taikomos ar naudojamos kaip precedentas svarstant jokį kitą pagal įprastą teisėkūros procedūrą tvirtinamą reglamentą, pirmiausia Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti.

Teisinė informacija - Privatumo politika