Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0158(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0342/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0342/2012

Debates :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Pieņemtie teksti
PDF 278kWORD 26k
Trešdiena, 2013. gada 6. februāris - Strasbūra
Zvejas resursu saglabāšana ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 6. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0298),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0156/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 18. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā 2012. gada 7. novembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0342/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto Parlamenta deklarāciju;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 351, 15.11.2012., 83.lpp.
(2) Šī nostāja aizstāj 2012. gada 22. novembrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0448).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 6. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un Padomes Regulu (EK) Nr.  1434/98, ar ko nosaka, ar kādiem nosacījumiem drīkst nogādāt krastā siļķes citām rūpniecības vajadzībām, nevis to tiešai izmantošanai uzturā
P7_TC1-COD(2012)0158

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 227/2013.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta deklarācija par īstenošanas aktiem

Eiropas Parlaments paziņo, ka šīs regulas noteikumi attiecībā uz īstenošanas aktiem ir delikāta kompromisa rezultāts. Tādēļ, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā, pirms Regula (EK) Nr. 850/98 zaudē spēku 2012. gada beigās, Eiropas Parlaments atsevišķos īpašos gadījumos Regulā (EK) Nr. 850/98 ir piekritis pieņemt īstenošanas aktus. Tomēr Eiropas Parlaments uzsver, ka šie noteikumi nevar tikt uzskatīti vai izmantoti kā precedents citās ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtajās regulās, jo īpaši Komisijas iesniegtajā priekšlikumā regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika