Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0158(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0342/2012

Ingediende teksten :

A7-0342/2012

Debatten :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Stemmingen :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Stemverklaringen
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Aangenomen teksten
PDF 207kWORD 32k
Woensdag 6 februari 2013 - Straatsburg
Instandhouding van de visbestanden ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0298),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0156/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 2012(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 7 november 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A7-0342/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(2);

2.  hecht zijn goedkeuring aan de als bijlage bij deze resolutie gevoegde verklaring van het Parlement;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 351 van 15.11.2012, blz. 83.
(2) Dit standpunt vervangt de amendementen aangenomen op 22 november 2012 (aangenomen teksten, P7_TA(2012)0448).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 februari 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen en Verordening (EG) nr. 1434/98 van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden waarop haring mag worden aangevoerd voor andere industriële doeleinden dan rechtstreekse menselijke consumptie
P7_TC1-COD(2012)0158

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 227/2013.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement over uitvoeringshandelingen

Het Europees Parlement verklaart dat de bepalingen van deze verordening in verband met uitvoeringshandelingen het resultaat zijn van een delicaat compromis. Teneinde vóór het aflopen van verordening (EG) nr. 850/98 eind 2012 een akkoord in eerste lezing te bereiken, heeft het Europees Parlement de mogelijkheid van uitvoeringshandelingen in verordening (EG) nr. 850/98 aanvaard in bepaalde specifieke gevallen. Het Europees Parlement benadrukt echter dat die bepalingen niet als een precedent opgevat of gebruikt mogen worden in het kader van om het even welke verordening die wordt aangenomen in overeenstemming met de gewone wetgevingsprocedure, en met name het Commissievoorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen.

Juridische mededeling - Privacybeleid