Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0158(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0342/2012

Teksty złożone :

A7-0342/2012

Debaty :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Głosowanie :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 26k
Środa, 6 lutego 2013 r. - Strasburg
Zachowanie zasobów połowowych ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0298),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0156/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2012 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 7 listopada 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0342/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zatwierdza oświadczenie Parlamentu załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 351 z 15.11.2012, s. 83.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 22 listopada 2012 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0448).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz (WE) nr 1434/98 określające warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi
P7_TC1-COD(2012)0158

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 227/2013.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie aktów wykonawczych

Parlament Europejski oświadcza, że przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące aktów wykonawczych są wynikiem delikatnego kompromisu. W celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu przed wygaśnięciem rozporządzenia (WE) nr 850/98 z końcem 2012 r. Parlament Europejski zaakceptował możliwość stosowania aktów wykonawczych w niektórych szczególnych przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 850/98. Parlament Europejski podkreśla jednak, że postanowienia te nie mogą być traktowane lub stosowane jako precedens w jakimkolwiek rozporządzeniu przyjmowanym zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, w szczególności wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności