Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0342/2012

Ingivna texter :

A7-0342/2012

Debatter :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Röstförklaringar
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Antagna texter
PDF 202kWORD 35k
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg
Bevarande av fiskeresurserna ***I
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0298),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0156/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 september 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 november 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0342/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet godkänner parlamentets uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 351, 15.11.2012, s. 83.
(2) Denna ståndpunkt ersätter ändringsförslagen antagna den 22 november 2012 (Antagna texter, P7_TA(2012)0448).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och rådets förordning (EG) nr 1434/98 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt
P7_TC1-COD(2012)0158

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 227/2013.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Europaparlamentets uttalande om genomförandeakter

Europaparlamentet påpekar att bestämmelserna om genomförandeakter i denna förordning är resultatet av en ömtålig kompromiss. För att nå en uppgörelse i första behandlingen, innan förordning (EG) nr 850/98 upphör att gälla före slutet av 2012, har Europaparlamentet accepterat möjligheten att använda genomförandeakter i vissa specifika fall i förordning (EG) nr 850/98. Europaparlamentet understryker dock att dessa bestämmelser inte ska ses eller användas som ett prejudikat för förordningar som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, särskilt kommissionens förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy