Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2922(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0049/2013

Předložené texty :

B7-0049/2013

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Hlasování :

PV 06/02/2013 - 7.6
CRE 06/02/2013 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0045

Přijaté texty
PDF 220kWORD 24k
Středa, 6. února 2013 - Štrasburk
Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách
P7_TA(2013)0045B7-0049/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 o 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách (2012/2922(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čtvrtou světovou konferenci OSN o ženách, která se konala v Pekingu v září 1995, deklaraci a akční platformu přijatou v Pekingu a na následující dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking +5 a Peking +10, které se týkají dalších činností a iniciativ zaměřených na provádění Pekingské deklarace ze dne 9. června 2000 a akční platformy ze dne 11. března 2005,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. března 2006 nazvané „Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010“ (COM(2006)0092),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2010 o akční platformě OSN pro rovnost mužů a žen nazvané „Peking +15“(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách(2),

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu,

–  s ohledem na hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen (zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 8. prosince 2008) a na akční plán pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce přijatý jako součásti závěrů rady o rozvojových cílech tisíciletí v červnu 2010 (Rada pro zahraniční věci),

–  s ohledem na zprávu ze setkání skupiny odborníků o předcházení násilí páchaného na ženách a dívkách, která se konala v Bangkoku ve dnech 17.–20. září 2012,

–  s ohledem na výslednou zprávu fóra OSN o předcházení a odstraňování násilí páchaného na ženách, které se konalo v sídle OSN ve dnech 13. a 14. prosince 2012,

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi týkající se 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách (O-000004/2013 – B7-0111/2013),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách a dívkách je dosud jednou z nejzávažnějších, celosvětově rozšířených forem systematického porušování lidských práv, přičemž se jedná o jev, kde obětí i pachatelem mohou být osoby všech věkových, příjmových a sociálních skupin a který je jak důsledkem, tak i příčinou nerovnosti mezi ženami a muži;

B.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách je ve všech zemích stále nejčastější formou porušování lidských práv a představuje stále největší překážku pro dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen; vzhledem k tomu, že postihuje ženy a dívky ve všech částech světa, bez ohledu na věk, společenskou vrstvu či ekonomické zázemí, a postihuje rodiny a společnosti, přičemž s sebou nese značné ekonomické i sociální náklady a omezuje a oslabuje hospodářský růst a rozvoj;

C.  vzhledem k tomu, že je třeba bojovat proti všem formám násilí páchaného na ženách, tedy proti fyzickému, sexuálnímu i psychickému násilí, jak jsou vymezeny v Pekingské akční platformě, jelikož omezují možnosti žen požívat plně lidských práv a základních svobod;

D.  vzhledem k tomu, že sexuální obtěžování a násilí páchané na ženách zahrnuje širokou škálu porušování lidských práv, jako jsou: sexuální zneužívání, znásilnění, domácí násilí, sexuální napadení a obtěžování, prostituce, obchod se ženami a dívkami, porušování sexuálních a reprodukčních práv žen, násilí páchané na ženách na pracovišti, násilí na ženách v konfliktech, násilí na ženách ve vězení nebo ústavech péče, násilí na lesbických ženách, svévolné omezování svobody a různé škodlivé tradiční praktiky, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů, zločiny ze cti a nucené sňatky; vzhledem k tomu, že všechny tyty případy porušení práv mohou zanechat hluboké psychické jizvy, přičemž zahrnují fyzickou nebo sexuální újmu či utrpení, včetně hrozeb takových činů či nátlaku, poškozují celkové zdraví žen a dívek, i jejich reprodukční a sexuální zdraví a v některých případech končí smrtí;

E.  vzhledem k tomu, že zatímco nerovnost žen a mužů a diskriminace zvyšuje nebezpečí násilí, jiné formy diskriminace jako například diskriminace na základě postižení nebo příslušnosti k menšině mohou zvýšit riziko, že budou ženy vystaveny násilí a zneužívání; vzhledem k tomu, že současné reakce na násilí páchané na ženách a dívkách a všechny a doprovodné strategie pro jeho prevenci nezahrnují dostatečným způsobem ženy a dívky, které jsou oběťmi vícenásobné diskriminace;

F.  vzhledem k tomu, že existuje řada forem systematického porušování práv žen, mimo jiné omezování práva žen svobodně se rozhodovat, práva na své tělo a tělesnou integritu, práva na vzdělání a sebeurčení a zbavení žen jejich plných občanských a politických práv; opakuje, že ve společnostech, ve kterých nejsou ženám a mužům zaručena stejná práva, stále dochází k systematickému násilí na ženách a dívkách;

G.  vzhledem k tomu, že místní i mezinárodní organizace pro lidská práva, jako jsou skupiny prosazující práva žen a skupiny provozující azylové domy pro ženy, tísňové telefonní linky a podpůrné struktury, mají pro dosažení pokroku v boji proti násilí na ženách a násilí na základě pohlaví zásadní význam;

H.  vzhledem k tomu, že mají-li být opatření směřující k ukončení násilí na ženách a násilí na základě pohlaví účinné, je nezbytná mezinárodní spolupráce a společné kroky, rozhodný závazek politických představitelů na všech úrovních i vyšší úroveň financování;

I.  vzhledem k tomu, že politiky a činnosti OSN zaměřené na boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách a proti násilí na základě pohlaví jsou pro zdůraznění těchto témat v rámci mezinárodní politiky a činností nejdůležitější, a to i pokud jde o vybízení členských států EU k tomu, aby řešily záležitosti spojené s násilím na ženách systematičtěji;

1.  potvrzuje svůj závazek k akční platformě přijaté v Pekingu a k řadě v ní uvedených činností zaměřených na prosazování rovnosti žen a mužů; připomíná, že kroky směřující k ukončení násilí na ženách a dívkách vyžadují koordinovaný víceodvětvový přístup, do něhož budou zapojeny všechny zúčastněné strany a který bude rovněž řešit skryté příčiny násilí, jako jsou přímá či nepřímá diskriminace, přetrvávající genderové stereotypy a nerovnost mezi ženami a muži;

2.  zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo na 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se bude konat od 4. do 15. března 2013, dosaženo pokroku a byl přijat soubor dohodnutých ujednání zaměřených na budoucí vývoj, která by zásadním způsobem přispěla k ukončení násilí páchaného na ženách a dívkách, a to i ženách s postižením, domorodých ženách, migrantkách, dospívajících dívkách a ženách infikovaných HIV/AIDS, a bylo tak dosaženo změn v celosvětovém měřítku;

3.  domnívá se, že jednou z klíčových priorit při řešení násilí páchaného na ženách a dívkách by mělo být odstranění diskriminačních sociokulturních postojů, které upevňují podřízenou roli žen ve společnosti a vedou k toleranci násilí páchaného na ženách a dívkách v soukromé i veřejné sféře, doma i na pracovišti a ve vzdělávacích institucích; v této souvislosti doufá, že dojde k urychlení pokroku v rozvoji mezinárodních právních norem, standardů a politik, které zlepší služby určené obětem a jejich ochranu a zvýší povědomí s cílem změnit chování a postoje a především zajistit dostatečné a důsledné uplatňování;

4.  domnívá se, že aby se EU a její členské státy staly skutečnými aktéry na globální úrovni, musí rovněž zvýšit své úsilí o odstranění násilí páchaného na ženách a násilí na základě pohlaví v samotné EU; připomíná proto svou výzvu Komisi, aby navrhla strategii EU proti násilí na ženách, včetně směrnice, která by stanovila minimální standardy; v této souvislosti vyzývá EU i jednotlivé členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly přezkum politik, programů a zdrojů dostupných k potírání násilí v EU i mimo ni a posílily svou strategii zdokonalením nástrojů a ambicióznějšími cíli;

6.  vyzývá EU a její členské státy, aby zvýšily objem prostředků přidělovaných na činnosti zaměřené na ukončení násilí na ženách a dívkách, a to na místní, vnitrostátní, evropské i globální úrovni, a poskytly podporu subjektům, které usilují o ukončení násilí páchaného na ženách a násilí na základě pohlaví, zejména nevládním organizacím, které se v této oblasti angažují;

7.  vyjadřuje svou jednoznačnou podporu práci orgánu OSN Ženy, který je ústředním činitelem v systému OSN zaměřujícím se na odstraňování násilí na ženách a dívkách na celém světě, který spojuje různé subjekty v zájmu dosažení politických změn a koordinace činností; vyzývá všechny členské státy OSN i EU, aby zvýšily financování orgánu OSN Ženy;

8.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby zvýšila své úsilí o zajištění ochrany lidských práv žen a dívek a usilovala o pokrok ve všech souvisejících činnostech a dialozích a aby urychlila provádění hlavních směrů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen a rovněž navázala na činnosti související s bojem proti násilí na ženách dívkách vykonávané v rámci rozvojové spolupráce EU, přičemž by měla také podpořit ochránce práv žen, lidských práv a práv lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů;

9.  požaduje, aby byly rozvíjeny programy a institucionální mechanismy na mezinárodní a regionální úrovni s cílem zajistit, aby strategie pro prevenci násilí páchaného na ženách a dívkách hrály ústřední úlohu ve všech mezinárodních činnostech zaměřených na řešení humanitárních krizí spojených s konflikty či postkonfliktními situacemi a přírodními katastrofami;

10.  vyzývá EU, aby plně podporovala doporučení skupin odborníků, aby Komise pro postavení žen v roce 2013 schválila vytvoření globálního prováděcího plánu pro ukončení násilí páchaného na ženách a dívkách, se zvláštním zaměřením na prevenci násilí a monitorování a poskytování prováděcích pokynů ohledně stávajících mezinárodních závazků (CEDAW a Pekingské akční platformy), který by měly všechny členské státy OSN schválit a v roce 2015 zahájit jeho uplatňování;

11.  vyzývá EU, aby zahájila globální propagační kampaň zaměřenou na prevenci násilí na ženách a dívkách a násilí na základě pohlaví s cílem učinit další kroky, aby se zajistila bezpečnost v našich společenstvích a zemích a plné dodržování lidských práv žen a dívek na celém světě; je přesvědčen, že by tato kampaň měla stavět na stávajícím partnerství mezi státy a jinými dotčenými subjekty, včetně organizací občanské společnosti a ženských organizací;

12.  vyzývá zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby v plné míře zohlednil zprávy a návrhy týkající se násilí páchaného na ženách;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva.

(1) Úř. věst. C 348 E, 21.12.2010, s. 11.
(2) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 26.

Právní upozornění - Ochrana soukromí