Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2838(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0047/2013

Внесени текстове :

B7-0047/2013

Разисквания :

PV 05/02/2013 - 12
CRE 05/02/2013 - 12

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0047

Приети текстове
PDF 398kWORD 33k
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
Подготовка за CITES (COP 16)
P7_TA(2013)0047B7-0047/2013

Резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно стратегическите цели на ЕС за шестнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Банкок (Тайланд) в периода 3–14 март 2013 г. (2012/2838(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предстоящото 16-о заседание на Конференцията на страните (CoP16) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в периода 3–14 март 2013 г. в Банкок, Тайланд,

–  като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно ключовите цели за CoP16 по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) от 3 до14 март 2013 г. в Банкок, Тайланд (O-000201/2012 – B7-0109/2013 и O-000202/2012 – B7-0110/2013),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че CITES е най-всеобхватното действащо споразумение за опазване на дивата природа в световен мащаб, с което се цели предотвратяване на прекомерната експлоатация на дивата флора и фауна чрез международната търговия, като страни по него са 177 държави, включително 27-те държави ‐ членки на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че целта на конвенцията CITES е да гарантира, че международната търговия с диви животни и растения не представлява заплаха за оцеляването на дивите видове;

В.  като има предвид, че е важно дългосрочното благоденствие да има приоритет пред краткосрочните икономически интереси;

Г.  като има предвид, че експлоатацията на дивите видове, незаконната търговия с дива фауна и флора, разрушаването на местообитания, изменението на климата и изразходването на природни ресурси от човека са основните причини за обедняването на биологичното разнообразие;

Д.  като има предвид, че определянето на девствени гори и запазването на зони без пътища са ефективни по отношение на разходите решения за опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги;

Е.  като има предвид, че приложение 4 от Резолюция по конвенцията CITES Conf. 9.24 (Rev. CoP15) се отнася до предохранителни мерки, които трябва да бъдат вземани предвид или прилагани, когато се изменят приложенията;

Ж.  като има предвид, че CITES следва да взема своите решения въз основа на научни становища;

З.  като има предвид, че в рамките на конвенцията CITES видовете са групирани в приложения въз основа на техния природозащитен статус и равнищата на международна търговия, като приложение І съдържа видовете, заплашени от изчезване, чиято търговия е забранена, а приложение ІІ съдържа видове, търговията с които трябва да бъде контролирана, за да се предотврати използването им по начин, който е несъвместим с тяхното оцеляване;

И.   като има предвид, че видовете от приложение I на CITES подлежат на засилена защита, при което се забранява всякакъв вид търговия с тях; като има предвид че всяко разрешение за продажба на конфискувани образци или продукти (например слонова кост, тигрови кости или рогове от носорог) би накърнило постигането на целите на конвенцията CITES;

Й.  като има предвид, че периодичният процес на преразглеждане показва, че прилагането на CITES е било успешно по отношение на някои видове, изброени в приложение І, които сега могат да бъдат преместени в приложение ІІ;

K.  като има предвид, че в цел 12 от Айчи от стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011‐2020 г. на Конвенцията за биологичното разнообразие се предвижда до 2020 г. да бъде отстранена заплахата от изчезване на известните застрашени видове и да бъде подобрен и стабилизиран техният природозащитен статус, особено на видовете с най-силно намаляващ брой;

Л.  като има предвид, че в цел 6 от Айчи от стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011‐2020 г. на Конвенцията за биологичното разнообразие се предвижда до 2020 г. всички рибни запаси и запаси от безгръбначни животни и водни растения да се управляват и експлоатират устойчиво, законно и прилагайки подходи, основани на екосистемите, така че да се избягва прекомерният улов, да се прилагат мерки и планове за възстановяване за всички изчерпани видове, рибарството да няма съществени неблагоприятни последствия за застрашените животни и за чувствителните екосистеми и въздействията на рибарството върху запасите, видовете и екосистемите да остават в рамките на безопасните екологични граници;

M.  като има предвид, че прозрачността на процеса на вземане на решения в международните институции в областта на околната среда е ключов елемент за тяхното ефективно функциониране; като има предвид, че заключителният документ на конференцията Rio+20, озаглавен „Бъдещето, което искаме“, потвърждава, че „за да постигнем нашите цели в областта на устойчивото развитие, са ни необходими ефективни, прозрачни, отговорни и демократични институции на всички равнища“; и като има предвид, че насърчаването на прозрачността също е част от „Стратегическото виждане за CITES 2008 -2013 г.“, което се съдържа в Резолюция на CITES Conf.14.2;

Н.  като има предвид, че в настоящия правилник на CITES се предвижда „да не се използва тайно гласуване в нормални случаи“ освен в случаите, когато се избират служители и страни домакини; като има предвид, че независимо от това правило, голяма част от гласуванията в рамките на последната конференция на страните са били проведени чрез тайно гласуване; като има предвид, че редовно се използва тайно гласуване по чувствителни и важни теми, например относно морските видове или търговията със слонова кост;

O.  като има предвид, че селдовата акула е силно уязвима от прекомерна експлоатация чрез риболов;

П.  като има предвид, че акулата чук е застрашена в световен мащаб в резултат на международната търговия с перки от акула и на страничния улов, което е довело до исторически намаления на популацията;

Р.  като има предвид, че значителното нарастване на бракониерството на слонове понастоящем се отразява на популацията на слонове във всичките четири подрегиона в Африка и предизвиква сериозна и нарастваща загриженост; като има предвид, че конфискуваните количества незаконна слонова кост също са достигнали безпрецедентни равнища през периода 2009‐2011 г.

С.  като има предвид, че неустойчивото и неетично ловуване на трофеи е причина за сериозно намаляване на популациите на застрашени видове, изброени в приложения I и II; като има предвид, че ловът на трофеи в значителна степен пречи на постигането на целта на конвенцията CITES;

Т.  като има предвид, че липсата на ефективно правоприлагане означава, че все още се убиват с цел печалба видове, включени в приложения І и ІІ на CITES;

У.  като има предвид, че 80 % от популацията на носорози в Африка е съсредоточена в Южна Африка; като има предвид, че бракониерството на тези животни в държавите, на чиято територия са разпространени, нараства бързо;

Ф.  като има предвид, че тигрите и другите азиатски големи котки, включени в приложение І, са все още предмет на значителна незаконна търговия, но липсват докладвани на CITES мерки за правоприлагане и по-конкретно липсва докладване за спазването на решение 14.69 на CITES, което беше подкрепено от ЕС през 2007 г., за да се преустанови постепенно отглеждането на тигри във ферми и да се гарантира, че тигри не се отглеждат с цел търговия (включително и в рамките на националните граници) с части от тях и с производни продукти;

Х.  като има предвид, че изменението на климата е значителна заплаха за полярните мечки (Ursus maritimus); като има предвид, че ловът и международната търговия с части от полярни мечки също представляват сериозна заплаха;

Ц.  като има предвид, че Европейският съюз е голям и важен пазар за вноса на влечуги в качеството им на домашни любимци, включително и за внос на видове, които са включени в CITES;

Ч.  като има предвид, че много видове костенурки са жестоко експлоатирани за целите на хранителния пазар и международната търговия с домашни любимци;

Ш.   като има предвид, че увеличаването на риболовния натиск в резултат на международната търговия с хрилни пластини на скатове е довело до намаляване на популацията на манта (Manta spp.) и други видове скатови риби;

Щ.  като има предвид, че международните инструменти в областта на рибарството и CITES следва да работят за постигането на една и съща цел – гарантирането на дългосрочното запазване на рибните запаси в открито море, като, наред с другото, вземат предвид въздействието на страничния улов върху нецелевите видове;

AA.  като има предвид, че конвенцията CITES понастоящем съдържа разпоредби за „въвеждането по море“, които са неясни, по-конкретно разпоредби относно „държавата на въвеждане“, когато видовете са уловени в открито море;

АБ.  като има предвид, че работната група на CITES относно въвеждането по море е предложила решение, съобразено с юрисдикцията на държавата на знамето, която отговаря за издаването на документите по CITES, с някои малки изключения, свързани с взетите под наем риболовни съдове;

АВ.  като има предвид, че за постигането на добро функциониране на конвенцията CITES вероятно ще се наложи страните да увеличат значително предвидените за следващите няколко години средства;

АГ.  като има предвид, че Европейският съюз не допринася пряко за конвенцията CITES; като има предвид обаче, че той е един от основните донори посредством помощта за развитие, която предоставя;

1.  Призовава Европейския съюз и държавите членки да използват принципа на предохранителните мерки като основен принцип при вземане на всички решения по отношение на работни документи и предложения за включване в списъци, както и да вземат предвид по-специално принципа „потребителят плаща“, съобразения с екосистемите подход и традиционните принципи за опазване на околната среда;

2.  Призовава настоятелно Европейския съюз и държавите членки да говорят с един глас и да подобрят скоростта и ефикасността на вътрешните си процедури за вземане на решения, така че да са в състояние да се споразумеят бързо за вътрешната позиция на ЕС за 16-ото заседание на Конференцията на страните по CITES и да се възползват изцяло от предимството да имат 27 представители на ЕС, за да постигнат по-добро съобразяване на решенията на 16-ото заседание на Конференцията с принципа на предохранителните мерки;

3.  Призовава настоятелно Европейския съюз да играе водеща роля относно защитата на застрашените видове посредством вземането на активно участие в преговорите за конвенцията CITES и насърчаването на премахването на „вратичките“, които утежняват положението; изразява съжаление по повод на твърденията, че граждани на държавите – членки и Европейския съюз, са използвани като посредници при прехвърляне на рогове от носорози във Виетнам или други държави, където те имат висока търговска стойност, като така насърчават търсенето им и съответно, продължаването на бракониерството;

4.  Призовава настоятелно Европейския съюз и държавите членки да се обърнат към трети държави, както преди, така и по време на Конференцията и да създадат съюзи;

5.  Насърчава страните по CITES да разгледат допълнителни възможности за укрепване на сътрудничеството, координацията и полезните взаимодействия между споразуменията, свързани с биоразнообразието, на всички съответни равнища;

Прозрачност на процеса на вземане на решения

6.  Решително се противопоставя на използването на тайното гласуване в CITES на общо основание, при положение че в правилника на CITES е предвидено то да се използва само в извънредни случаи; в това отношение подкрепя съответното предложение на Дания от името на държавите ‐ членки на Европейския съюз;

7.  Приветства предложението на Дания от името на държавите ‐ членки на ЕС, да се включи в резолюцията на Конференцията 11.1 (Rev. CoP15) нов параграф относно конфликта на интереси;

Финансиране

8.  Призовава настоятелно Комисията да гарантира осигуряването на последователността на финансирането посредством помощта си за развитие с оглед на постигането на целите на CITES; в този контекст специално посочва текущата програма КНЛС (контрол на незаконния лов на слонове), която може отново да бъде подкрепена от Европейския съюз, при условие, че се извърши независим преглед и оценка на нейната ефективност;

9.  Насърчава Комисията и държавите ‐ членки на ЕС, да търсят възможности за предоставяне на дългосрочна финансова помощ на конвенцията CITES чрез Европейския фонд за развитие;

10.  Подкрепя предложението CITES да поиска Глобалният екологичен фонд (ГЕФ) да поеме ролята на финансов механизъм на конвенцията и също да отвори стратегията за биологично разнообразие за ГЕФ 6, така че да бъде включена и част за видовете(1);

Въвеждане по море

11.  Приветства дискусиите и напредъка, постигнат в работната група на CITES относно въвеждането по море; подкрепя документ 32 от 16-ото заседание на Конференцията на страните относно подобряването на прилагането на списъците на CITES за морски видове, уловени във води извън юрисдикцията на която и да е държава, и призовава настоятелно страните да приключат работата по въпроса на 16-ото заседание на Конференцията на страните;

Акули

12.  Приветства предложението на Бразилия, Коморските острови, Хърватия, Египет и Дания от името на държавите – членки на Европейския съюз, за включване на селдовата акула (Lamna nasus) в приложение II; настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да подкрепят това предложение;

13.  Приветства предложението на Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Хондурас, Мексико и Дания от името на държавите – членки на Европейския съюз, за включване на три вида акули чук (Sphyrna spp) в приложение II; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подкрепят това предложение;

14.  Настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да подкрепят предложението за включване на дългокрилата акула (Carcharhinus longimanus) в приложение II на CITES съгласно предложението, внесено от Бразилия, Колумбия и Съединените американски щати;

Слонова кост и рогове от носорози

15.  Приветства оттеглянето на предложението на Танзания за преместване на популацията на нейния африкански слон (Loxodonta africana) от приложение I в приложение II и за еднократна продажба на слонова кост от държавните запаси на Танзания;

16.  Настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да отхвърлят всички предложения за преместване на африканския слон или за търговия с африканска слонова кост до извършването на оценка на въздействието на еднократната продажба през ноември 2008 г. от страна на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве и до установяването на това, че еднократната продажба не е оказала неблагоприятно въздействие върху популациите на слонове в тези или в съседни държави;

17.  Насърчава страните по CITES, като имат предвид настоящата криза поради бракониерството на слонове, да прилагат предохранителен подход и да основават решенията си върху евентуалните последици за опазването на слоновете и прилагането на Плана за действие за африканския слон, когато обмислят механизма за вземане на решения за бъдеща търговия със слонова кост след изтичането на пълния деветгодишен период, който започва след еднократната продажба през ноември 2008 г. от Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве; призовава съответно Европейския съюз и държавите членки да подкрепят предложение за изменение на Решение 14.77 относно механизма за вземане на решения за бъдеща търговия със слонова кост, внесено от Бенин, Буркина Фасо, Централноафриканската република, Кот д'Ивоар, Кения, Либерия, Нигерия и Того;

18.  Насърчава страните по CITES да подкрепят приемането на резолюцията относно Плана за действие за африканския слон, представен от Нигерия и Руанда, и прилагането на този план като най-ефективен начин за опазването на слоновете в цяла Африка;

19.  Призовава Европейския съюз, държавите членки и всички страни по CITES да подкрепят предложението на Кения за временна нулева квота върху износа на трофеи от носорози от Южна Африка и Свазиленд, и призовава страните по CITES да обмислят мерки относно това, как да се намали търсенето на рогове от носорози;

20.  Призовава страните по CITES да намалят годишните национални квоти за износ за ловуване с цел събиране на трофеи от изброени в приложения I и II на CITES застрашени видове;

21.  Призовава всички страни по CITES, в които се употребяват рогове от носорози, и в частност Виетнам, да предприемат спешни мерки за спиране на нелегалния внос на рогове от носорози и да наложат тежки наказания на нарушителите на закона, както и да предприемат мерки за образоване на потребителите относно последиците от тяхното потребление за популациите на диви носорози; призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да обърнат внимание на тези въпроси по време на търговските преговори със съответните страни по CITES;

Големи котки

22.  Настоятелно приканва Европейския съюз и държавите – членки на ЕС, да призоват за преустановяване на търговията със страни по CITES, които не са спазили Решение 14.69 на CITES относно тигрите, и страни, които насърчават отглеждането на тигри за търговия с части от тях и производни продукти;

23.  Настоятелно призовава страните по CITES да сложат край на неустойчивото и неетично ловуване на трофеи, който е причинил сериозно намаляване на популациите на африкански лъвове;

24.  Изразява съжаление, че не е представено предложение за преместване на лъва (Panthera leo) от приложение II на CITES в приложение I;

Влечуги

25.  Настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да подкрепят поредица от предложения за добавяне на няколко вида водни и сухоземни костенурки от Северна Америка и Азия към приложение II на CITES и за прехвърляне на седем вида в приложение I;

26.  Настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки по отношение на алтернативните предложения за три вида сладководни костенурки (Cuora galbinifrons, Mauremys annamensis и Geoemyda japonica), да подкрепят по-категоричните предложения на държавите от съответния регион (Виетнам и Япония) в съответствие с експертните препоръки на семинара на CITES в Сингапур;

27.  Призовава Европейския съюз и държавите членки да подкрепят предложение за включване на зелените гекони от Нова Зеландия (Naultinus spp.) и ямкоглавата отровна змия Mangshan (Protobothrops mangshanensis) в приложение II на CITES съобразно предложеното от единствените засегнати държави, съответно Нова Зеландия и Китай;

28.  Настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да подкрепят проекторешението относно търговията със змии и управлението на опазването, съобразно предложеното от Швейцария;

Други видове

29.  Настоятелно призовава Европейския съюз и държавите – членки на ЕС, да подкрепят проекторешението, представено от Етиопия, Кения и Уганда за проучване на законната и незаконната търговия с гепарди;

30.  Приветства работата на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (наричана по-долу „Конвенцията ICCAT“) след връхната точка, постигната на 15-ата конференция на страните по CITES през 2010 г.;

31.  Съжалява, че не е представено предложение за включване на червения тон (Thunnus thynnus) в приложение I на CITES;

32.  Съжалява, че не е представено предложение за включване на Corallium spp. и Paracorallium spp. в приложение II на CITES;

33.  Настоятелно призовава Европейския съюз и държавите – членки на ЕС, да подкрепят:

   включването на мантата от вида Manta spp. в приложение II на CITES, съобразно предложението на Бразилия, Колумбия и Еквадор; и включването на други видове скатови риби в приложение II, съобразно предложението на Колумбия и Еквадор;
   преместването на полярните мечки (Ursus maritimus) от приложение II на CITES в приложение I, съобразно предложението на САЩ и подкрепено от Руската федерация;
   преместването на западноафриканския ламантин (Trichesurus senegalensis) от приложение II в приложение I, съобразно предложението на Бенин, Сенегал и Сиера Леоне;
   преместването на сладководната риба трион (Pristis microdon) от приложение II в приложение I, съобразно предложението на Австралия;
   включването на няколко вида розово дърво (Dalbergia spp.) и абанос (Diospyros spp.) в приложение II на CITES, съобразно предложението на Мадагаскар, Белиз, Тайланд и Виетнам;
   включването на няколко вида растения, предмет на международна търговия с декоративни растения (Adenia firingalavensis, Adenia subsessifolia, Cyphostemma laza, Operculicarya decaryi, Senna meridionalis, Uncarina stellulifera и Uncarina grandidieri) в приложение II на CITES, съобразно предложението на единствената пряко заинтересована държава – Мадагаскар;

34.  Призовава Европейския съюз и държавите – членки на ЕС, да се противопоставят на:

o
o   o

   предложената промяна на Стратегическата визия за CITES, която налага CITES да допринася за други глобално договорени цели вместо настоящата цел да допринася за същественото намаляване на степента на загуба на биологично разнообразие;
   изхвърлянето или продажбата на нелегално търгувани и конфискувани екземпляри от видовете в приложения I, II и III, съобразно предложението на Индонезия;
   прехвърлянето на три вида крокодили (Crocodylus acutus, C. porosus и C. siamensis) от приложение І на CITES в приложение ІІ, съобразно предложението на Колумбия и Тайланд;
   преместването на прерийната кокошка Attwater (Tympanuchus cupido attwateri) от приложение I в приложение II, съобразно искането на Комитета за животните, въз основа на факта, че въпреки че последното нелегално транспортиране е засечено през 1998 г., дивите популации на този подвид са намалели с 58 % през 2012 г. и в момента има само 46 птици в диво състояние;
   заличаването на сивата храстова кокошка (Gallus sonnerati) и кървавия фазан (Ithaginis cruentus) от приложение II, съобразно искането на Комитета за животни, тъй като дивите популации на двата вида постепенно намаляват, международната търговия със сиви храстови кокошки като домашни любимци е със значителни размери, някои подвидове на кървавия фазан са разпространени в малки области с много ограничени по размер популации, като Китай, като засегната държава, е против заличаването на кървавия фазан;
   заличаването на Императорския кълвач (Campephilus imperialis) от приложение І въз основа на факта, че въпреки че този вид се счита за вероятно изчезнал, периодично се получават сведения, базирани на наблюдения и разкази, а не на научни доказателства, за забелязани екземпляри;
   заличаването на Rheobatrachussilus и Rheobatrachusvitellinus (вид гастро размножаващи се жаби) от приложение II на CITES, съобразно предложението на Австралия, тъй като този вид може да не е все още изчезнал и проучвания на място се осъществяват понастоящем с цел откриване на останали популации;

35.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, страните по CITES и Секретариата на CITES.

(1) http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-08-04.pdf.

Правна информация - Политика за поверителност