Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2838(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0047/2013

Předložené texty :

B7-0047/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 12
CRE 05/02/2013 - 12

Hlasování :

PV 06/02/2013 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0047

Přijaté texty
PDF 324kWORD 31k
Středa, 6. února 2013 - Štrasburk
Příprava na konferenci smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES
P7_TA(2013)0047B7-0047/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 o strategických cílech EU pro 16. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 14. března 2013 v thajském Bangkoku (2012/2838(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na nadcházející 16. konferenci smluvních stran (CoP 16) Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 14. března 2013 v thajském Bangkoku,

  s ohledem na otázky týkající se hlavních cílů konference smluvních stran (CoP 16) Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 14. března 2013 v thajském Bangkoku, položené Radě a Komisi (O-000201/2012 – B7-0109/2013 a O-000202/2012 – B7-0110/2013),

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že úmluva CITES je v současné době nejrozsáhlejší celosvětovou dohodou o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která má zabránit nadměrnému využívání živočišných a rostlinných druhů z volné přírody v mezinárodním obchodě a kterou podepsalo 177 zemí, včetně 27 členských států Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že cílem této úmluvy je zajistit, aby mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami nepředstavoval hrozbu pro jejich přežití ve volné přírodě;

C.  vzhledem k tomu, že je důležité nadřadit dlouhodobou prosperitu krátkodobým ekonomickým zájmům;

D.  vzhledem k tomu, že hlavními příčinami ochuzování biologické rozmanitosti je nadměrné využívání volně žijících druhů, nelegální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, ničení biotopů, změna klimatu a spotřeba přírodních zdrojů lidmi;

E.  vzhledem k tomu, že vymezení nedotčených lesů a zachování oblastí bez komunikací jsou nenákladná řešení umožňující ochránit biologickou rozmanitost a ekosystémové služby;

F.  vzhledem k tomu, že v příloze č. 4 rezoluce Conf. 9.24 (Rev. CoP15) jsou uvedena opatření předběžné opatrnosti, která je nutno vzít v úvahu nebo uplatnit při novelizaci příloh;

G.  vzhledem k tomu, že úmluva CITES by svá rozhodnutí měla zakládat na vědeckých poznatcích;

H.  vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy jsou rozděleny do příloh úmluvy CITES podle stupně jejich ochrany a objemů mezinárodního obchodu, přičemž příloha I zahrnuje druhy ohrožené vyhynutím, s nimiž je zakázáno obchodovat, a příloha II druhy, jejichž obchodní využití musí být kontrolováno, aby se zabránilo tomu, že by se toto využívání neslučovalo s jejich přežitím;

I.  vzhledem k tomu, že druhy uvedené v příloze I úmluvy CITES jsou přísně chráněny, přičemž jakékoli obchodování s nimi je zakázáno; vzhledem k tomu, že jakékoli povolení prodávat zabavené vzorky nebo výrobky (např. slonovinu, tygří kosti nebo roh nosorožce) by vedlo k maření cíle úmluvy CITES;

J.  vzhledem k tomu, že pravidelné přehodnocování úmluvy CITES prokázalo, že tato úmluva měla úspěch v případě některých druhů zařazených do přílohy I, jež mohou být nyní přeřazeny do přílohy II;

K.  vzhledem k tomu, že aičijský cíl č. 12 strategického plánu pro biologickou rozmanitost pro roky 2011–2020, který je součástí Úmluvy o biologické rozmanitosti, předpokládá, že do roku 2020 bude zabráněno vymírání známých ohrožených druhů a že bude uchován a zlepšen stav jejich ochrany, a to zejména v případě druhů, kterých ubývá nejvíce;

L.  vzhledem k tomu, že aičijský cíl č. 6 strategického plánu pro biologickou rozmanitost pro roky 2011–2020, který je součástí Úmluvy o biologické rozmanitosti, předpokládá, že do roku 2020 budou všechny populace ryb, bezobratlých živočichů a vodních rostlin spravovány a využívány trvale udržitelným způsobem v souladu s právními předpisy a za použití ekosystémových přístupů, tak aby se zamezilo nadměrnému rybolovu, aby byly plány a opatření na obnovu populací zavedeny pro veškeré ohrožené druhy, aby rybolov neměl zásadní nepříznivý dopad na ohrožené druhy a citlivé ekosystémy a aby se dopad rybolovu na populace, druhy a ekosystémy pohyboval v bezpečných ekologických mezích;

M.  vzhledem k tomu, že transparentnost rozhodovacího procesu v mezinárodních institucích na ochranu životního prostředí je jedním z klíčových prvků jejich účinného fungování; vzhledem k tomu, že závěrečný dokument z konference Rio+20 „Budoucnost, jakou chceme“ znovu zdůrazňuje, že „abychom dosáhli svých cílů v oblasti udržitelného rozvoje, potřebujeme na všech úrovních efektivní, transparentní, odpovědné a demokratické instituce“, a vzhledem k tomu, že podpora transparentnosti je také součástí „Strategické vize v rámci úmluvy CITES: 2008–2013“, která je obsažena v rezoluci CITES Conf. 14.2;

N.  vzhledem k tomu, že současný jednací řád úmluvy CITES stanovuje, že tajné hlasování „nemá být běžně využíváno“ pro jiné záležitosti, než je volba funkcionářů a hostitelských zemí; vzhledem k tomu, že navzdory tomuto pravidlu na posledním zasedání smluvních stran úmluvy proběhl velký počet tajných hlasování; vzhledem k tomu, že tajné hlasování se pravidelně používá u citlivých a důležitých záležitostí souvisejících například s mořskými druhy nebo obchodem se slonovinou;

O.  vzhledem k tomu, že žralok sleďový je velmi ohrožen nadměrným rybolovem;

P.  vzhledem k tomu, že žralok kladivoun je celosvětově ohroženým druhem v důsledku mezinárodního obchodu se žraločími ploutvemi a vedlejších úlovků, jež zapříčinily pokles jeho stavu na historická minima;

Q.  vzhledem k tomu, že podstatný nárůst pytláctví nyní postihuje populace slonů ve všech čtyřech afrických subregionech a je stále závažnější a znepokojivější; vzhledem k tomu, že množství zadržené nelegální slonoviny dosáhlo mezi lety 2009 a 2011 bezprecedentní úrovně;

R.  vzhledem k tomu, že neúnosný a neetický lov trofejí vedl k výraznému snížení populací ohrožených druhů uvedených v příloze I a II úmluvy CITES; vzhledem k tomu, že lov trofejí výrazně podkopává cíl úmluvy CITES;

S.  vzhledem k tomu, že nedostatek účinného prosazování úmluvy vede k tomu, že ohrožené druhy zařazené do příloh I a II a úmluvy CITES jsou stále zabíjeny kvůli výdělku;

T.  vzhledem k tomu, že přibližně 80 % populace nosorožců v Africe žije nyní v Jižní Africe; vzhledem k tomu, že v případě těchto zvířat rychle narůstá pytláctví napříč areálovými státy;

U.  vzhledem k tomu, že tygři a ostatní asijské velké kočkovité šelmy zařazené do přílohy I jsou předmětem rozsáhlého nelegálního obchodování, avšak státům úmluvy CITES nejsou dostatečně hlášena donucovací opatření, ani soulad s rozhodnutím úmluvy CITES 14.69, jež EU podpořila v roce 2007 a jehož cílem je omezit chov tygrů a zajistit, aby tygři nebyli chováni za účelem obchodování (včetně vnitrostátního obchodu) s jejich částmi ani s odvozenými produkty;

V.  vzhledem k tomu, že změna klimatu je pro polární medvědy (Ursus maritimus) značnou hrozbou; vzhledem k tomu, že vážnou hrozbu představuje rovněž lov a obchodování s těmito zvířaty;

W.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je hlavním trhem pro dovoz plazů coby zvířat zájmového chovu, a to včetně dovozu druhů uvedených v úmluvě CITES;

X.  vzhledem k tomu, že mnoho druhů želv je ve velkém využíváno pro trh s potravinami a pro mezinárodní obchod se zvířaty zájmového chovu;

Y.  vzhledem k tomu, že zvyšující se tlak na rybolov vznikající v důsledku mezinárodního obchodu se žaberními destičkami rejnoka rovněž vedl ke značnému poklesu populace rejnoků manta (Manta spp.) a dalších druhů rejnoka;

Z.  vzhledem k tomu, že mezinárodní rybářské nástroje a úmluva CITES by měly usilovat o dosažení stejného cíle, jímž je zajistit dlouhodobé zachování stavů ryb na širém moři a zohledňovat přitom mj. dopad vedlejších úlovků na druhy ryb, na něž není lov zaměřen;

AA.  vzhledem k tomu, že úmluva CITES v současnosti zahrnuje ustanovení o „přivezení z moře“, jež jsou nejasná, a konkrétněji ustanovení o „státu přivezení“, pokud jsou jednotlivé druhy loveny na širém moři;

AB.  vzhledem k tomu, že pracovní skupina úmluvy CITES pro „přivezení z moře“ navrhla řešení spočívající v uznávání jurisdikce vlajkového státu, který by byl zodpovědný za vydání dokumentace CITES, a to až na několik drobných výjimek týkajících se pronajatých rybářských plavidel;

AC.  vzhledem k tomu, že řádné fungování úmluvy CITES bude pravděpodobně vyžadovat po smluvních stranách, aby v příštích několika letech podstatně navýšily její financování;

AD.  vzhledem k tomu, že Evropská unie nepřispívá úmluvě CITES přímo; vzhledem k tomu, že se však prostřednictvím rozvojové pomoci jedná o jednoho z hlavních dárců;

1.  vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby při přijímání všech svých rozhodnutí o pracovních dokumentech a návrzích na zařazení na seznamy ohrožených druhů dodržovaly základní zásadu obezřetnosti a aby zohledňovaly zejména zásadu „uživatel platí“, přístup chránící ekosystémy a tradiční zásady v oblasti ochrany přírody;

2.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby vystupovaly jednotně a zlepšovaly rychlost a účinnost svých vnitřních rozhodovacích postupů, aby byly schopny se rychle dohodnout na interním postoji EU v rámci 16. konference smluvních stran úmluvy CITES a aby maximálně využily síly, kterou představuje 27 signatářských států úmluvy sdružených v EU, k tomu, aby směřovaly rozhodnutí COP 16 směrem k dodržování zásady předběžné opatrnosti;

3.  naléhavě žádá Evropskou unii, aby hrála vedoucí úlohu při ochraně ohrožených druhů tím, že se aktivně zúčastní jednání o úmluvě CITES a podpoří odstranění mezer, které jen zhoršují danou situaci; lituje toho, že se objevila obvinění týkající se členských států a občanů Evropské unie, kteří jsou údajně využíváni jako prostředníci při převozu rohu nosorožce do Vietnamu a dalších zemí, kde má vysokou komerční hodnotu, což následně zvýšilo poptávku po dalším pytláctví;

4.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby před konferencí i po ní oslovily třetí země a vytvářely s nimi spojenectví;

5.  vybízí strany úmluvy CITES, aby zvážily další možnosti prohloubení spolupráce, koordinace a synergického působení mezi úmluvami o biologické rozmanitosti na všech vhodných úrovních;

Transparentnost rozhodovacího procesu

6.  důrazně se staví proti využívání tajného hlasování jako všeobecné praxe v rámci úmluvy CITES, zatímco jednací řád CITES stanovuje, že má být využíváno pouze za výjimečných okolností; v této souvislosti podporuje příslušný návrh Dánska předložený jménem členských států EU;

7.  vítá návrh Dánska předložený jménem členských států EU zařadit do rezoluce Conf. 11.1 (Rev. CoP15) nový odstavec o střetu zájmů;

Financování

8.  naléhavě žádá Komisi, aby zajistila kontinuitu financování na základě rozvojové pomoci za účelem dosažení cílů úmluvy CITES; v této souvislosti poukazuje konkrétně na probíhající program MIKE (Monitoring the Illegal Killing of Elephants - sledování ilegálního zabíjení slonů), k němuž by se mohly členské státy opětovně zavázat, pokud bude provedeno jeho nezávislé přehodnocení a kontrola jeho účinnosti;

9.  vybízí Komisi a členské státy EU, aby zvážily možnosti poskytování dlouhodobé finanční podpory pro úmluvu CITES prostřednictvím Evropského rozvojového fondu;

10.  podporuje návrh, aby státy úmluvy CITES požádaly Globální fond pro životní prostředí (GEF), aby sloužil jako finanční mechanizmus úmluvy CITES, a také aby do strategie pro biologickou rozmanitost GEF 6 zahrnuly i druhovou složku(1);

Přivezení z moře

11.  vítá diskuze a pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci pracovní skupiny CITES pro přivezení z moře; podporuje dokument č. 32 16. konference smluvních stran zaměřený na zlepšení vymáhání ustanovení úmluvy týkajících se odlovů mořských druhů uvedených v úmluvě CITES v mořích mimo jurisdikci jakéhokoli státu a naléhavě vyzývá strany úmluvy, aby na 16. konferenci smluvních stran dokončily práci v této záležitosti;

Žraloci

12.  vítá návrh Brazílie, Egypta, Chorvatska, Komor a Dánska (které jej předložilo jménem členských států Evropské unie) na zařazení žraloka sleďového (Lamna nasus) do přílohy II; naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby tento návrh podpořily;

13.  vítá návrh Brazílie, Ekvádoru, Hondurasu, Kolumbie, Kostariky, Mexika a Dánska (které jej předložilo jménem členských států Evropské unie) na zařazení tří druhů žraloka kladivouna (Sphyrna spp.) do přílohy II; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby tento návrh podpořily;

14.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby podpořily zařazení žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus), jež navrhly Brazílie, Kolumbie a Spojené státy americké, do přílohy II úmluvy CITES;

Slonovina a roh nosorožce

15.  vítá odmítnutí návrhu Tanzanie na přeřazení její populace slona afrického (Loxodonta africana) z přílohy I do přílohy II a na umožnění jednorázového výprodeje tanzanských zásob slonoviny;

16.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby odmítly veškeré návrhy na snížení ochrany slona afrického nebo na uvolnění obchodování s africkou slonovinou, dokud nebude provedeno posouzení dopadu jednorázového prodeje, k němuž v listopadu 2008 přistoupily Botswana, Namibie, Jihoafrická republika a Zimbabwe, a než bude prokázáno, že nemá žádný negativní dopad na populace slona v těchto ani v sousedních zemích;

17.  vědom si současné krize v souvislosti s pytláckým lovem slonů vybízí strany úmluvy CITIES, aby se při zvažování rozhodovacího mechanizmu pro budoucí obchodování se slonovinou po devítileté odmlce po jednorázovém prodeji, k němuž v listopadu 2008 přistoupily Botswana, Namibie, Jihoafrická republika a Zimbabwe, řídily zásadou předběžné opatrnosti a opíraly svá rozhodnutí o jeho možný dopad na přežití slonů a o realizaci Akčního plánu pro africké slony; vyzývá proto Evropskou unii a členské státy, aby podpořily návrh na změnu rozhodnutí č. 14.77 o rozhodovacím mechanizmu pro budoucí obchodování se slonovinou, který předložily Benin, Burkina Faso, Keňa, Libérie, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Středoafrická republika a Togo;

18.  vybízí strany úmluvy CITES, aby podpořily přijetí usnesení o Akčním plánu pro africké slony předložené Nigérií a Rwandou a také provádění tohoto plánu coby nejúčinnějšího způsobu pro zajištění přežití slonů v Africe;

19.  vyzývá Evropskou unii, členské státy a všechny strany úmluvy CITIES, aby podpořily keňský návrh na dočasné nulové kvóty pro vývoz rohů nosorožce z Jihoafrické republiky a Svazijska, a vyzývá signatářské státy úmluvy CITIES, aby hledaly opatření na snížení poptávky po rohu nosorožce;

20.  vyzývá strany úmluvy, aby omezily roční státní kvóty na vývoz ulovených trofejí z ohrožených druhů zahrnutých do příloh I a II úmluvy CITES;

21.  vyzývá všechny strany úmluvy, kde je využíván roh nosorožce, zejména Vietnam, aby bez odkladu přijaly opatření k zastavení nelegálního dovozu rohu nosorožce, aby zavedly přísné tresty pro ty, kteří překračují zákon, a aby přijaly opatření umožňující informovat spotřebitele o tom, jaký dopad má jejich spotřeba na volně žijící populace nosorožců; vyzývá Komisi a členské státy, aby na tuto problematiku poukazovaly při obchodních jednáních s příslušnými stranami úmluvy;

Velké kočkovité šelmy

22.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby požadovaly pozastavení obchodu se stranami úmluvy, které nedodržují rozhodnutí CITES č. 14.69 o tygrech, a se stranami úmluvy, které podporují chov tygrů pro obchodování s jejich částmi a odvozenými produkty;

23.  naléhavě vyzývá strany úmluvy CITES, aby zastavily neúnosný a neetický lov trofejí, který vede k výraznému poklesu populací afrického lva;

24.  vyjadřuje politování nad tím, že nebyl předložen žádný návrh na přeřazení lvů pustinných (Panthera leo) z přílohy II úmluvy CITES do přílohy I;

Plazi

25.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby podpořily souhrn návrhů na přidání několika druhů mořských a suchozemských želv ze Severní Ameriky a Asie do přílohy II úmluvy CITES a na přeřazení sedmi druhů do přílohy I;

26.  co se týče alternativních návrhů týkajících se tří druhů z čeledi batagurovitých (Cuora galbinifrons, Mauremys annamensis a Geoemyda japonica), vyzývá naléhavě Evropskou unii a členské státy, aby v souladu s odbornými doporučeními pro vývoz sestavenými na pracovním setkání úmluvy CITES v Singapuru podpořily důraznější návrhy areálových států (Vietnamu a Japonska);

27.  vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby podpořily zařazení novozélandských pagekonů (Naultinus spp.) a druhu chřestýšovce Protobothrops mangshanensis do přílohy II úmluvy CITES, jak navrhují jediné areálové státy, tj. Nový Zéland, resp. Čína;

28.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby podpořily návrh rozhodnutí o obchodování s hady a o řízení jejich ochrany předložený Švýcarskem;

Jiné druhy

29.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy EU, aby podpořily návrh rozhodnutí předložený Etiopií, Keňou a Ugandou prověřit legální a nelegální obchod s gepardy;

30.  vítá úsilí vyvíjené mezinárodním výborem pro zachování atlantického tuňáka (ICCAT) po impulzu, jenž vznikl na 15. konferenci smluvních stran úmluvy CITES v roce 2010;

31.  vyjadřuje politování nad tím, že nebyl předložen žádný návrh na zařazení severního tuňáka modroploutvého (Thunnus thynnus) do přílohy I úmluvy CITES;

32.  vyjadřuje politování nad tím, že nebyl předložen žádný návrh na zařazení několika druhů Corallium a Paracorallium do přílohy II úmluvy CITES;

33.  naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby podpořily tyto návrhy:

   návrh na zařazení rejnoků manta (Manta spp.) do přílohy II úmluvy CITES, jak navrhly Brazílie, Ekvádor a Kolumbie, a návrh na zařazení dalších druhů rejnoka do přílohy II, jak navrhly Ekvádor a Kolumbie;
   návrh na přeřazení polárních medvědů (Ursus maritimus) z přílohy II úmluvy CITES do přílohy I, který předložily USA a podpořila Ruská federace;
   návrh na přeřazení kapustňáka senegalského (Trichechus senegalensis) z přílohy II do přílohy I, který předložily Benin, Senegal a Sierra Leone;
   návrh na přeřazení pilouna malozubého (Pristis microdon) z přílohy II do přílohy I, který předložila Austrálie;
   návrh na zařazení několika druhů palisandru (Dalbergia spp.) a ebenového dřeva (Diospyros spp.) do přílohy II úmluvy CITES, který předložily Madagaskar, Belize, Thajsko a Vietnam;
   návrh na zařazení několika druhů, s nimiž se na mezinárodním trhu obchoduje jako s okrasnými rostlinami (Adenia firingalavensis, Adenia subsessifolia, Cyphostemma laza, Operculicarya decaryi, Senna meridionalis, Uncarina stellulifera a Uncarina grandidieri) do přílohy II úmluvy CITES, který předložil jediný areálový stát Madagaskar;

34.  vyzývá Evropskou unii a členské státy EU, aby hlasovaly proti těmto návrhům:

o
o   o

   návrhu na změnu prohlášení o strategické vizi úmluvy CITES, jež vyžaduje, aby úmluva CITES přispívala k ostatním celosvětově odsouhlaseným cílům namísto současného cíle „přispívat k významnému snížení úbytku biologické rozmanitosti“;
   návrhu na využití nebo prodej nelegálně obchodovaných a zabavených exemplářů druhů zařazených do přílohy I, II a III, který předložila Indonésie;
   návrhu na přeřazení tří druhů krokodýlů (Crocodylus acutus, C. porosus, a C. siamensis) z přílohy I úmluvy CITES do přílohy II, který předložila Kolumbie a Thajsko;
   návrhu na přeřazení tetřívka prériového, poddruhu attwateri (Tympanuchus cupido attwateri) z přílohy I do přílohy II, jak požaduje Výbor pro živočichy, protože ačkoliv k poslednímu odhalenému ilegálnímu odlovu došlo v roce 1998, volně žijící populace tohoto poddruhu se v roce 2012 zmenšila o 58 %, tj. na pouhých 46 volně žijících ptáků;
   návrhu na vyřazení kura Sonneratova (Gallus sonneratii) a bažanta krvavého (Ithaginis cruentus) z přílohy II, jak požaduje Výbor pro živočichy, vzhledem k tomu, že volně žijící populace obou druhů se stále zmenšují, mezinárodní obchod s druhem Gallus sonnerati pro trh s domácími zvířaty je značný a některé poddruhy druhu Ithaginis cruentus se vyskytují jen na malém území, jejich populace je početně velmi omezena a Čína coby areálový stát se postavila proti vyřazení bažanta krvavého;
   návrhu na vyřazení datla císařského (Campephilus imperialis) z přílohy I, vzhledem k tomu, že i když se tento druh považuje „pravděpodobně za vyhynulého“, dostává se nepodloženým zprávám o tom, že byl viděn, pravidelně pozornosti;
   návrhu na vyřazení tlamorodek (Rheobatrachussilus a Rheobatrachus vitellinus) z přílohy II úmluvy CITES, který předložila Austrálie, protože tyto druhy možná ještě nevymřely a v současnosti probíhají terénní studie s cílem najít zbytky jejich populace;

35.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, smluvním stranám úmluvy CITES a jejímu sekretariátu.

(1) http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-08-04.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí