Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2838(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0047/2013

Predkladané texty :

B7-0047/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 12
CRE 05/02/2013 - 12

Hlasovanie :

PV 06/02/2013 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0047

Prijaté texty
PDF 388kWORD 33k
Streda, 6. februára 2013 - Štrasburg
Príprava na CITES COP 16
P7_TA(2013)0047B7-0047/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2013 o strategických cieľoch Európskej únie pre 16. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko) (2012/2838(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nadchádzajúcu 16. schôdzu konferencie zmluvných strán (CoP 16) Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko),

–  so zreteľom na otázky pre Radu a Komisiu o kľúčových cieľoch CoP 16 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko) (O-000201/2012 – B7-0109/2013 a O-000202/2012 – B7-0110/2013),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dohovor CITES je najrozsiahlejšia globálna dohoda o ochrane voľne žijúcich organizmov, ktorej cieľom je zabrániť nadmernému využívaniu voľne žijúcich živočíšnych a rastlinných druhov v rámci medzinárodného obchodu a ktorá má 177 zmluvných strán vrátane 27 členských štátov Európskej únie;

B.  keďže cieľom dohovoru CITES je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami neohrozoval prežitie týchto druhov vo voľnej prírode;

C.  keďže je dôležité, aby dlhodobá prosperita mala prednosť pred krátkodobými ekonomickými záujmami;

D.  keďže nadmerné využívanie voľne žijúcich druhov, nezákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ničenie biotopov, zmena klímy a spotreba prírodných zdrojov ľuďmi sú hlavnými príčinami ochudobňovania biodiverzity;

E.  keďže vytýčenie nedotknutých lesov a udržiavanie oblastí bez ciest sú nákladovo efektívne metódy zachovávania biodiverzity a ekosystémových služieb;

F.  keďže v prílohe 4 uznesenia konferencie CITES č. 9.24 (Rev. CoP15) sa uvádza, že pri zmene a dopĺňaní príloh treba zohľadniť alebo zaviesť opatrenia predbežnej opatrnosti;

G.  keďže rozhodnutia CITES by sa mali zakladať na vedeckých poznatkoch;

H.  keďže druhy uvedené v dohovore CITES sú v prílohách zoradené podľa stavu ich ochrany a objemu medzinárodného obchodu, pričom príloha I obsahuje druhy, ktorým hrozí vyhynutie a s ktorými je zakázané komerčné obchodovanie, a príloha II zahŕňa druhy, u ktorých je obchod potrebné regulovať, aby sa predišlo využívaniu, ktoré by mohlo ohroziť ich prežitie;

I.  keďže druhy uvedené v prílohe I k dohovoru CITES sú prísne chránené, takže je zakázaný akýkoľvek druh komerčného obchodovania s nimi; keďže každé povolenie na predaj zabavených vzoriek či produktov (napr. slonoviny, tigrích kostí či nosorožích rohov) by bol narušením cieľov dohovoru CITES;

J.  keďže pravidelnou kontrolou sa ukázalo, že v prípade určitých druhov uvedených v prílohe I bol dohovor CITES úspešný a že tieto druhy sa teraz môžu presunúť do prílohy II;

K.  keďže v 12. cieli strategického plánu pre biodiverzitu z Aichi na obdobie 2011 – 2020 v rámci Dohovoru o biologickej diverzite sa predpokladá, že do roku 2020 sa predíde vyhynutiu ohrozených druhov, o ktorých ohrození vieme, a stav ich ochrany, najmä čo sa týka najohrozenejších druhov, sa zlepší a udrží;

L.  keďže v 6. cieli strategického plánu pre biodiverzitu z Aichi na obdobie 2011-2020 v rámci Dohovoru o biologickej diverzite sa predpokladá, že do roku 2020 sa budú všetky populácie rýb a bezstavovcov a vodné rastliny obhospodarovať a loviť trvalo udržateľným spôsobom, legálne a s použitím ekosystémových prístupov tak, aby sa predišlo nadmernému rybolovu, budú prijaté plány obnovy a opatrenia pre všetky prelovené druhy, rybárstvo nebude mať zásadný negatívny vplyv na ohrozené druhy a citlivé ekosystémy a vplyvy rybárstva na populácie, druhy a ekosystémy budú v bezpečných ekologických medziach;

M.  keďže transparentnosť rozhodovania v medzinárodných inštitúciách pôsobiacich v oblasti životného prostredia je kľúčovým prvkom ich účinného fungovania; keďže vo výslednom dokumente konferencie Rio+20 s názvom Budúcnosť, akú chceme sa opätovne potvrdzuje, že „aby sme splnili naše ciele trvalo udržateľného rozvoja, potrebujeme mať na všetkých úrovniach inštitúcie, ktoré sú efektívne, transparentné, zodpovedné a demokratické“; a keďže podpora transparentnosti je tiež súčasťou strategickej vízie dohovoru CITES na obdobie 2008 – 2013 obsiahnutej v uznesení konferencie CITES č. 14.2;

N.  keďže v aktuálnom rokovacom poriadku CITES sa ustanovuje, že tajné hlasovanie „by sa bežne nemalo používať“ pri iných príležitostiach, ako sú voľby úradníkov a hostiteľských krajín; keďže napriek tomuto pravidlu na poslednom stretnutí CoP prebehol značný počet hlasovaní tajnou voľbou; keďže tajné hlasovanie sa pravidelne používa pre citlivé a dôležité otázky súvisiace napríklad s morskými druhmi alebo s obchodom so slonovinou;

O.  keďže lamna sleďová je veľmi ohrozená nadmerným rybolovom;

P.  keďže žralok mlatkohlavý je celosvetovo ohrozeným druhom, a to z dôvodu medzinárodného obchodu so žraločími plutvami a z dôvodu, že býva vedľajším úlovkom, v dôsledku čoho došlo k historickému poklesu jeho populácie;

Q.  keďže významný nárast prípadov pytliactva na slonov sa prejavuje na populáciách slonov vo všetkých štyroch afrických podregiónoch a vzbudzuje vážne a narastajúce obavy; keďže množstvo zabavenej nelegálnej slonoviny medzi rokmi 2009 a 2011 tiež narástlo na nebývalú úroveň;

R.  keďže neudržateľný a neetický lov trofejí spôsobil rozsiahly úbytok ohrozených druhov uvedených v prílohách I a II dohovoru CITES; keďže lov trofejí vážne podkopáva ciele dohovoru CITES;

S.  keďže vzhľadom na nedostatočne účinné uplatňovanie sa ohrozené druhy uvedené v prílohách I a II dohovoru CITES stále zabíjajú pre zisk;

T.  keďže približne 80 % populácie afrických nosorožcov žije v Južnej Afrike; keďže pytliactvo na tieto zvieratá v krajinách ich výskytu rýchlo naberá na intenzite;

U.  keďže stále existuje rozsiahly nelegálny obchod s tigrami a inými ázijskými mačkovitými šelmami z prílohy I, no chýbajú správy o opatreniach týkajúcich sa presadzovania vo vzťahu k dohovoru CITES a najmä správy o súlade s rozhodnutím dohovoru CITES č. 14.69, ktoré EÚ podporila v roku 2007, aby sa postupne zrušil chov tigrov a zabezpečilo sa, že sa tigre nebudú chovať na účely obchodovania (vrátane domáceho obchodu) s ich časťami a súvisiacimi produktmi;

V.  keďže zmena klímy výrazne ohrozuje polárne medvede(Ursus maritimus); keďže lov na polárne medvede a komerčné obchodovanie s nimi tiež predstavujú vážnu hrozbu;

W.  keďže Európska únia je hlavným trhom, na ktorý sa dovážajú plazy na účely domáceho chovu vrátane druhov uvedených na zoznamoch dohovoru CITES;

X.  keďže mnohé druhy korytnačiek sú vo veľkom využívané na účely potravinových trhov a medzinárodného obchodu s domácimi zvieratami;

Y.  keďže narastajúci rybolovný tlak, ktorý je vyvolávaný medzinárodným obchodom so žiabrami rají, viedol k výraznému poklesu veľkosti populácií všetkých druhov mánt (Manta spp.) a ďalších druhov rají;

Z.  keďže medzinárodné nástroje v oblasti rybárstva a dohovor CITES by mali mať spoločný cieľ, t. j. zabezpečiť dlhodobú ochranu populácií rýb na šírom mori, pričom treba zohľadňovať okrem iného vplyv vedľajších úlovkov na necieľové druhy;

AA.  keďže dohovor CITES v súčasnosti obsahuje ustanovenia o introdukcii z mora, ktoré sú nejasné, a najmä ustanovenia o štáte introdukcie v prípade výlovu druhov na šírom mori;

AB.  keďže pracovná skupina CITES pre introdukciu z mora navrhla riešenie, podľa ktorého by sa rešpektovala právomoc vlajkového štátu, ktorý by zodpovedal za vydanie dokumentácie CITES, a to až na pár drobných výnimiek týkajúcich sa prenajatých rybárskych plavidiel;

AC.  keďže riadne fungovanie dohovoru CITES si bude pravdepodobne vyžadovať, aby jeho zmluvné strany výrazne zvýšili mieru financovania v najbližších rokoch;

AD.  keďže Európska únia sa priamo nepodieľa na dohovore CITES; keďže je však prostredníctvom svojej rozvojovej pomoci jedným z hlavných darcov;

1.  vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby využili zásadu predbežnej opatrnosti ako hlavnú zásadu pri prijímaní všetkých rozhodnutí o pracovných dokumentoch a podávaní návrhov na zapísanie do zoznamu a pritom zohľadnili najmä zásadu „používateľ platí“, ekosystémový prístup a tradičné zásady ochrany prírody;

2.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby zaujali jednotné stanovisko a zrýchlili a zefektívnili vnútroštátne postupy rozhodovania tak, aby sa mohli rýchlo dohodnúť na internej pozícii EÚ pre CITES CoP16 a v plnej miere využiť váhu prítomnosti 27 zmluvných strán v rámci EÚ na to, aby sa pri rozhodnutiach prijímaných na konferencii CoP16 venovalo viac pozornosti zásade predbežnej opatrnosti;

3.  naliehavo vyzýva Európsku úniu, aby prevzala vedúcu úlohu pri ochrane ohrozených druhov tým, že sa aktívne zapojí do rokovaní o dohovore CITES a podporí odstránenie medzier, ktoré situáciu zhoršujú; odsudzuje skutočnosť, že sa objavili obvinenia týkajúce sa členských štátov a občanov Európskej únie, ktorí sú údajne využívaní ako sprostredkovatelia pri prenose nosorožích rohov do Vietnamu a iných krajín, kde majú vysokú komerčnú hodnotu, a tým podporujú dopyt a ďalšie pytliactvo;

4.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby v čase pred konferenciou i počas nej oslovovali tretie krajiny a vytvárali aliancie;

5.  nabáda strany dohovoru CITES, aby zvážili ďalšie možnosti posilnenia spolupráce, koordinácie a súčinnosti v rámci dohovorov súvisiacich s ochranou biodiverzity na všetkých príslušných úrovniach;

Transparentnosť pri rozhodovaní

6.  dôrazne sa stavia proti používaniu tajného hlasovania ako všeobecnej praxi v rámci CITES, pretože rokovací poriadok CITES stanovuje, že sa má používať len za výnimočných okolností; v tejto súvislosti podporuje príslušný návrh Dánska v mene členských štátov EÚ;

7.  víta návrh Dánska v mene členských štátov EÚ, ktorý spočíva v doplnení nového odseku o konflikte záujmov do uznesenia konferencie č. 11.1 (Rev. CoP15);

Financovanie

8.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme dosiahnutia cieľov dohovoru CITES zabezpečila prostredníctvom svojej rozvojovej pomoci kontinuitu financovania; v tejto súvislosti osobitne poukazuje na prebiehajúci program MIKE (Monitoring the Illegal Killing of Elephants – monitorovanie nezákonného zabíjania slonov), ktorý by sa mohol po uskutočnení nezávislého preskúmania a posúdenia jeho účinnosti stať obnoveným záväzkom Európskej únie;

9.  podporuje Komisiu a členské štáty EÚ v tom, aby hľadali možnosti, ako dohovor CITES dlhodobo finančne podporiť prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu;

10.  podporuje návrh, aby CITES požiadal, aby Globálny fond pre životné prostredie (GEF) slúžil ako finančný mechanizmus pre CITES a tiež aby sa stratégia pre biologickú diverzitu pre GEF 6 rozšírila a zahŕňala aj časť týkajúcu sa druhov(1);

Introdukcia z mora

11.  víta diskusie a pokrok dosiahnutý v rámci pracovnej skupiny CITES pre introdukciu z mora; podporuje dokument č. 32 CoP16 zameraný na zlepšenie presadzovania pravidiel týkajúcich sa morských druhov uvedených v zozname dohovoru CITES chytených v mori mimo jurisdikcie akéhokoľvek štátu a naliehavo vyzýva všetky strany, aby prácu na tejto otázke uzavreli na konferencii CoP16;

Žraloky

12.  víta návrh Brazílie, Komor, Chorvátska, Egyptu a Dánska v mene členských štátov Európskej únie zahrnúť lamnu sleďovú (Lamna nasus) do prílohy II; naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby podporili tento návrh;

13.  víta návrh Brazílie, Komor, Kostariky, Ekvádora, Hondurasu, Mexika a Dánska v mene členských štátov Európskej únie zahrnúť tri druhy žraloka mlatkohlavého (Sphyrna spp) do prílohy II; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili tento návrh;

14.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby podporili návrh zahrnúť žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus longimanus) do prílohy II dohovoru CITES, ktorý predložili Brazília, Kolumbia a Spojené štáty americké;

Slonovina a nosorožie rohy

15.  víta stiahnutie návrhu Tanzánie na preradenie slona afrického (Loxodonta africana) z prílohy I do prílohy II a na jednorazový predaj tanzánskych zásob slonoviny;

16.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby zamietli všetky návrhy týkajúce sa preradenia slona afrického alebo obchodu s africkou slonovinou, kým sa neposúdi vplyv jednorazového predaja, ktorý v novembri 2008 uskutočnili Botswana, Namíbia, Južná Afrika a Zimbabwe, a nestanoví sa, že tento jednorazový predaj nemal nepriaznivý účinok na populáciu slona v týchto alebo susedných krajinách;

17.  v súvislosti s aktuálnou krízou v oblasti pytliactva na slonov naliehavo vyzýva strany dohovoru CITES, aby pri posudzovaní mechanizmu rozhodovania o budúcom obchode so slonovinou po skončení deväťročného obdobia moratória, ktoré začalo plynúť jednorazovým predajom uskutočneným v novembri 2008 Botswanou, Namíbiou, Južnou Afrikou a Zimbabwe, uplatňovali postup predbežnej opatrnosti a pri rozhodnutiach vychádzali z toho, ako môžu ovplyvniť ochranu slonov a vykonávanie akčného plánu pre africké slony; následne vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby podporili návrh na zmenu a doplnenie rozhodnutia č. 14.77 o mechanizme rozhodovania o budúcom obchode so slonovinou, ktorý preložili Benin, Burkina Faso, Stredoafrická republika, Pobrežie slonoviny, Keňa, Libéria, Nigéria a Togo;

18.  nabáda strany dohovoru CITES, aby podporili prijatie uznesenia o akčnom pláne pre afrických slonov, ktorý predložili Nigéria a Rwanda, a jeho realizáciu, keďže ide o najefektívnejší spôsob napredovania v oblasti ochrany slonov v Afrike;

19.  vyzýva Európsku úniu, členské štáty a všetky strany dohovoru CITES, aby podporili návrh Kene na dočasné nulové kvóty na vývoz trofejí nosorožcov z Južnej Afriky a Svazijska, a vyzýva strany dohovoru CITES, aby sa zaoberali opatreniami na zníženie dopytu po nosorožích rohoch;

20.  vyzýva všetky strany, aby znížili svoje ročné vývozné kvóty pre lov trofejí z ohrozených druhov uvedených v prílohách I a II dohovoru CITES;

21.  vyzýva všetky strany, ktoré využívajú nosorožie rohy, a najmä Vietnam, aby prijali naliehavé opatrenia na zastavenie nelegálneho dovozu nosorožích rohov, aby zaviedli prísne tresty pre tých, ktorí tento zákon porušia, a aby prijali opatrenia na poučenie spotrebiteľov, ako ich spotreba vplýva na voľne žijúce populácie nosorožcov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa týmito otázkami zaoberali počas obchodných rokovaní s jednotlivými stranami;

Mačkovité šelmy

22.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty EÚ, aby požiadali o pozastavenie obchodu pre strany, ktoré nedodržali rozhodnutie dohovoru CITES č. 14.69 o tigroch, a strany, ktoré podporujú chov tigrov na účely obchodovania s ich časťami a súvisiacimi produktmi;

23.  naliehavo vyzýva strany dohovoru CITES, aby zastavili neudržateľný a neetický lov trofejí, ktorý spôsobil rozsiahly pokles populácie leva afrického;

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol predložený žiaden návrh na preradenie leva (Panthera leo) z prílohy II do prílohy I dohovoru CITES;

Plazy

25.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby podporili sériu návrhov na doplnenie niekoľkých druhov vodných a suchozemských korytnačiek zo Severnej Ameriky a Ázie do prílohy II dohovoru CITES a na preradenie siedmich druhov korytnačiek do prílohy I;

26.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby pokiaľ ide o alternatívne návrhy týkajúce sa troch druhov sladkovodných korytnačiek rodu Terrapene (Cuora galbinifrons, Mauremys annamensis a Geoemyda japonica), podporili najsilnejšie návrhy z krajín ich výskytu (Vietnam a Japonsko), a to v súlade s odporúčaniami odborníkov zo seminára, ktorý sa uskutočnil v rámci dohovoru CITES v Singapure;

27.  vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby podporili návrh na pridanie novozélandských gekónov rodu Naultinus (Naultinus spp.) a druhu Protobothrops mangshanensis do prílohy II dohovoru CITES, ktorý predložili jediné krajiny ich výskytu – Nový Zéland a Čína;

28.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby podporili návrh rozhodnutia o riadení obchodu s hadmi a ich ochrany, ktorý predložilo Švajčiarsko;

Iné druhy

29.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty EÚ, aby podporili návrh rozhodnutia, ktorý predložili Etiópia, Keňa a Uganda, na preskúmanie legálneho a nelegálneho trhu s gepardmi;

30.  víta prácu, ktorú vykonala Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) v nadväznosti na impulzy vytvorené na konferencii CoP15 dohovoru CITES v roku 2010;

31.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol predložený žiaden návrh na zahrnutie tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) do prílohy I dohovoru CITES;

32.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol predložený žiaden návrh na zahrnutie rodu Corallium a rodu Paracorallium do prílohy II dohovoru CITES;

33.  naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty EÚ, aby podporili tieto návrhy:

   návrh Brazílie, Kolumbie a Ekvádora na zahrnutie všetkých druhov mánt (Manta spp.) do prílohy II dohovoru CITES; a návrh Kolumbie a Ekvádora na zahrnutie ostatných druhov rají do prílohy II;
   návrh Spojených štátov, podporený Ruskou federáciou, na preradenie polárnych medveďov (Ursus maritimus) z prílohy II do prílohy I dohovoru CITES;
   návrh Beninu, Senegalu a Sierra Leony na preradenie druhu Trichesurus senegalensis z prílohy II do prílohy I;
   návrh Austrálie na preradenie druhu Pristis microdon z prílohy II do prílohy I;
   návrh Madagaskaru, Belize, Thajska a Vietnamu na zahrnutie niekoľkých druhov stromov rodu Dalbergia (Dalbergia spp.) a ebenovníkov (Diospyros spp.) do prílohy II dohovoru CITES;
   zahrnutie niekoľkých druhov rastlín, ktoré sú predmetom medzinárodného obchodu ako dekoratívne rastliny (Adenia firingalavensis, Adenia subsessifolia, Cyphostemma laza, Operculicarya decaryi, Senna meridionalis, Uncarina stelluliferaUncarina grandidieri), do prílohy II dohovoru CITES na základe návrhu, ktorý predložila jediná krajina ich výskytu – Madagaskar;

34.  vyzýva Európsku úniu a členské štáty EÚ, aby zamietli tieto návrhy:

o
o   o

   návrh úpravy strategickej vízie dohovoru CITES, podľa ktorej by dohovor CITES namiesto súčasného cieľa „prispievať k výraznému zníženiu miery straty biodiverzity“ musel prispievať k plneniu iných globálne odsúhlasených cieľov;
   návrh Indonézie na poskytnutie alebo predaj exemplárov druhov z príloh I, II a III, ktoré boli zabavené v rámci nelegálneho obchodu;
   návrh Kolumbie a Thajska na preradenie troch druhov krokodílov (Crocodylus acutus, C. porosusC. siamensis) z prílohy I do prílohy II dohovoru CITES;
   žiadosť Výboru pre zvieratá o preradenie jariabka kupido (Tympanuchus cupido attwateri) z prílohy I do prílohy II z dôvodu, že hoci k poslednému zhabaniu ich nezákonnej dodávky došlo v roku 1998, voľne žijúce populácie tohto poddruhu sa v roku 2012 znížili o 58 % na iba 46 voľne žijúcich vtákov;
   žiadosť Výboru pre zvieratá o odstránenie kury čiarkovanej (Gallus sonnerati) a vrchára krvavého (Ithaginis cruentus) z prílohy II, keďže počty voľne žijúcich populácií oboch druhov klesajú, pričom existuje pomerne veľký medzinárodný obchod s kurou čiarkovanou pre trhy s domácimi zvieratami, niektoré poddruhy vrchára krvavého sa vyskytujú len na malých územiach a vo veľmi malých populáciách a Čína – ako jediná krajina výskytu vrchára krvavého – s jeho odstránením z prílohy II nesúhlasí;
   odstránenie chochláka kráľovského (Campephilus imperialis) z prílohy I, keďže tento druh je síce považovaný za „pravdepodobne vyhynutý“, ale pravidelne sa objavujú neoverené správy o jeho zahliadnutí;
   návrh Austrálie na odstránenie paropuchy bruchorodej (Rheobatrachus silus) a druhu Rheobatrachus vitellinus z prílohy II dohovoru CITES, keďže tieto druhy možno ešte nie sú vyhynuté a v súčasnosti prebiehajú štúdie v teréne v snahe objaviť zvyšné populácie;

35.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, zmluvným stranám dohovoru CITES a sekretariátu CITES.

(1) http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-08-04.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia