Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2003(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0020/2013

Внесени текстове :

A7-0020/2013

Разисквания :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0048

Приети текстове
PDF 372kWORD 29k
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията
P7_TA(2013)0048A7-0020/2013

Резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел X – Европейска служба за външна дейност (2013/2003(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1),

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година, заедно с отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид дял II, глава 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0020/2013),

А.  като има предвид, че все още не е постигнато споразумение относно новата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014‐2020 г. и че следователно таванът на функция 5 за бюджета на ЕС през 2014 г. все още не е определен, като таванът на функция 5 за 2013 г. е в размер на 9,181 милиарда евро по текущи цени(4), както и че след като се приложи годишната техническа корекция(5) този таван ще важи и за 2014 г., в случай че не бъде постигнато своевременно споразумение за следващата МФР;

Б.  като има предвид, че в контекста на тежко бреме на държавния дълг и ограничения в момент, когато продължават да се полагат усилия за бюджетна консолидация на национално равнище, Европейският парламент и всички институции на ЕС следва да продължат да упражняват висока степен на бюджетна отговорност, контрол и самоограничение;

В.  като има предвид, че безпроблемното функциониране на Парламента е също толкова важен ръководен принцип;

Г.  като има предвид, че някои инвестиции могат да окажат устойчиво въздействие върху институционалния бюджет и затова следва да бъдат взети под внимание въпреки ограничената свобода на действие;

Д.  като има предвид, че на този етап от годишната процедура Парламентът очаква бюджетните прогнози на другите институции и предложенията на своето Бюро за бюджета за 2014 г.;

Е.  като има предвид, че ще трябва да бъдат взети предвид еднократните финансови последици от европейските избори в средата на 2014 г.;

Обща рамка и приоритети за бюджета за 2014 г.

1.  Поддържа, че институциите следва да продължат да ограничават или замразяват своите административни бюджети предвид трудните икономически и бюджетни условия в държавите членки, без да се засяга качеството на основните дейности на институциите, спазването на правните задължения и необходимостта от инвестиции за развитие;

2.  Счита, че бюджетните кредити за 2014 г. следва да се основават на задълбочен анализ на резултатите от изпълнението на бюджетните кредити за плащания през 2012 и 2013 г. с цел реализиране на икономии по бюджетните редове, по които са възникнали проблеми при изпълнението; счита, че реални икономии и ефективност могат да се постигнат чрез откриването на дублирания и неефективност по различните бюджетни редове;

3.  Настоятелно призовава институциите да задълбочат взаимното си сътрудничество с цел обмяна на най-добри практики, когато това е възможно и обосновано, и определяне на възможностите за икономии чрез обединяване и споделяне на човешки и технически ресурси, например в областта на информационните системи, писмения превод, устния превод и шофьорските услуги, както и евентуално в други области;

Парламент

4.  Подчертава факта, че ограниченията на равнището на институциите, като се имат предвид съответните темпове на инфлация, доведе до намаляване на бюджета на ЕП в реално изражение; припомня, че това стана възможно благодарение на строго бюджетно планиране и контрол, активното участие на комисията по бюджети и реорганизация на работата, по-точно чрез съкращения по бюджетните редове, свързани с пътуванията, намалена продължителност и брой на командировките, по-честото използване на видеоконферентна връзка и оптимизиране на услугите за писмен и устен превод; припомня, че по предварителна оценка вече договорените структурни реформи, някои от които се прилагат от 2011 г., ще доведат до годишни икономии в размер на приблизително 29 милиона евро – и до допълнителна икономия от 10 милиона евро от прогнозните лихви по финансирането за недвижимото имущество през следващите години благодарение на авансовите плащания – въпреки необходимостта да се удовлетворят потребностите във връзка с увеличаването на отговорностите и допълнителните разходи за 18-те допълнителни членове на ЕП в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон, както и на подготовката за присъединяването на Хърватия;

5.  Припомня, че видими признаци на самоограничението са замразяването на всички надбавки на членовете на ЕП на равнището от 2011 г. до края на настоящия парламентарен мандат и фактът, че командировъчните разходи на персонала не са индексирани от 2007 г. насам;

6.  Насърчава продължаването на структурните и организационните реформи, целящи постигането на по-голяма ефективност, без да се застрашават високите законодателни постижения и качеството на условията на труд; подкрепя организационните иновации за повишаване на ефективността на Парламента и качеството на услугите в полза на членовете на ЕП и техните условия на труд, включително, но не само, по-ефикасното структуриране на работния ритъм на Парламента и услуги по писмен и устен превод (без да се застрашава принципът на многоезичието), оптималната логистика, включително транспортната логистика за членовете на ЕП и техните сътрудници, икономиите от разходите за заведенията за хранене, подобрената помощ за вътрешните изследвания и продължаването и по-нататъшното развитие на инициативата за Парламент и електронни заседания без ползване на материали на хартиен носител; припомня искането за анализ на разходите и ползите от заседанията без ползване на материали на хартиен носител и призовава администрацията да го представи на комисията по бюджети най-късно до средата на 2013 г.;

7.  Призовава за прилагането на рационални и ефикасни методи на управление в Парламента с цел намаляване на административните тежести, като по този начин се пестят времето и парите на институцията;

8.  Счита, че съвместната работна група на Бюрото и комисията по бюджети на Парламента би могла, въз основа на работата, започната от нея през 2012 г., да играе полезна роля в тази реформа чрез определянето на възможности за икономия и разглеждането и представянето на комисията по бюджети на идеи за повишаване на ефективността; отбелязва, че работната група вече постигна в голяма степен целите, които й бяха поставени в края на 2011 г., по-специално по отношение на намаляването на пътните разходи; предвид предварителните констатации на групата, основаващи се, наред с другото, на сравнителни изследвания на бюджета на Европейския парламент спрямо бюджетите на Конгреса на САЩ и на парламентите на някои от държавите членки, насърчава продължаването на нейната работа и разработването на съответен план за действие, който да бъде представен на комисията по бюджети и на Бюрото, за да бъде разгледан в рамките на процедурата по изготвяне на бюджета на Парламента за 2014 г.; припомня своята резолюция от 23 октомври 2012 г.(6), в която изразява очакването си „това проучване да генерира дългосрочни икономии в бюджета на Парламента и да представи идеи за подобряване на неговата ефективност през 2013 г. и следващите години“; отбелязва, че Европейският парламент прави по-ниски разходи на глава от населението в сравнение с парламентите на държавите членки и Конгреса на САЩ; отбелязва също така, че е необходимо да се укрепят контролните функции на Парламента и да му се предостави по-добре насочвана подкрепа за изследвания, за да бъде в състояние да изпълнява функциите си в областта на демократичното представителство;

9.  Приветства, по-общо, засиленото сътрудничество между комисията по бюджети и Бюрото в хода на годишната бюджетна процедура; изразява готовност за задълбочаване на сътрудничеството между генералния секретар, Бюрото и комисията по бюджети през цялата година с цел гарантиране на гладко протичане на бюджетната процедура и ефективно изпълнение на бюджета; очаква Бюрото да представи основан на потребностите разумен проект на бюджетна прогноза, който да отчита евентуалните последващи увеличения, произтичащи от правно обвързващите задължения, и по-специално еднократните разходи, свързани с преходните споразумения на членовете на ЕП за европейските избори през 2014 г.; призовава генералния секретар да предостави информация относно разходите за преходните споразумения за предходните избори за Европейски парламент;

10.  Припомня приетото на пленарно заседание решение Съветът да представи до юни 2013 г. пътна карта относно трите работни места на ЕП и очаква от съответните комисии, генералния секретар и Бюрото да предоставят на членовете на ЕП актуални данни и информация за финансовото въздействие и въздействието върху околната среда на този начин на работа; предлага службите на ЕП за извършване на оценка на въздействието да разгледат този въпрос по отношение на влиянието, което оказва пълното или частично присъствие на ЕП върху съответните общности и региони, и да представят оценка до юни 2013 г., за да могат техните заключения да бъдат взети под внимание в контекста на следващата МФР;

11.  Призовава съответните служби на Парламента да направят оценка на споразумението между органите в Люксембург и Европейския парламент относно броя на персонала в Люксембург, като отчетат преразгледаните потребности на Парламента; счита, че оценката следва да включва предложения относно предоговарянето на споразумението, без да се засягат приложимите законови разпоредби;

12.  Припомня резолюциите на Парламента относно бюджета, включително последната резолюция от 23 октомври 2012 г.(7), в които се призовава за прозрачен процес на вземане на решения в областта на политиката по отношение на сградите, въз основа на ранно предоставяне на информация, и за преустановяване на придобиванията до края на текущия мандат; изисква информация за констатациите на генералния секретар относно ремонтните работи и преместването на офиси през следващите години, както и съответния график, включително информация за сграда за временно ползване от персонала на Парламента, по-специално по отношение на структурните проблеми в сграда „Paul-Henri Spaak“ (PHS) и придобиването на сграда „Trebel“;

13.  Признава положените през 2012 г. усилия да се информира комисията по бюджети относно положението със сграда „KAD“ и отправя искане да продължи да се предоставя информация по време на целия проект, по-специално по отношение на резултата от изменената покана за участие; отбелязва, че по искане на комисията по бюджети са направени корекции и са съкратени 8 000  кв. м с цел да не се достигне тавана на предварително определената финансова рамка за проекта „KAD“ или да се спази тази рамка; приветства икономията в размер на над 10 милиона евро в лихвени плащания през следващите години – в сравнение с прогнозите за разходите по проекта през 2012 г., постигната чрез трансфер на средства за изпълнението на ранен етап на авансовите плащания за сгради „KAD“ и „Trebel“; счита, че в контекста на нарастващо мнозинство в Парламента в полза на новата организация на работа(8), към проектите за сградите на Парламента трябва да се подхожда внимателно, като предпазливостта следва да надделее над амбицията; насърчава продължаването на този плодотворен диалог и настоява изисканата информация да се предоставя своевременно;

Други институции

14.  Съзнава, че контекстът и резултатите от последните бюджетни процедури остави на повечето институции ограничена свобода на действие, като се има предвид увеличаващият се брой задачи, които им се възлагат, и по-специално увеличената натовареност на Съда и специалните потребности на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД);

15.  Разбира, че ЕСВД е сравнително нова институция, която е все още във фазата на растеж, и че нейната мрежа от мисии трябва да бъде разширена с цел изпълнение на политическите приоритети на ЕС; отбелязва, че ЕСВД е изложена по уникален начин на инфлацията в трети страни, на колебанията на обменния курс и на специфичните проблеми във връзка със сигурността на нейния персонал;

16.  Счита, че необоснованите, повсеместни съкращения и прилагането на недиференциран подход спрямо бюджетите на институциите водят до отрицателни последици; вместо това възнамерява да продължи да прилага подход, съобразен с всеки конкретен случай;

17.  Отново потвърждава позицията, приета при предишни бюджетни процедури, че очаква всички институции да продължат да полагат усилия за икономии и поддържане на висока степен на бюджетна дисциплина при изготвянето на своите бюджетни прогнози;

o
o   o

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните, както и на Европейската служба за външна дейност.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(3) ОВ C 344, 12.11.2012 г.
(4) Таванът на функция 5 включва вноските на персонала по пенсионната схема.
(5) Член 24 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 3.
(6) Приети текстове, P7_TA(2012)0359, точка 93.
(7) Приети текстове, P7_TA(2012)0359.
(8) Приети текстове, P7_TA(2012)0359.

Правна информация - Политика за поверителност