Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2003(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0020/2013

Teksty złożone :

A7-0020/2013

Debaty :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Głosowanie :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0048

Teksty przyjęte
PDF 297kWORD 27k
Środa, 6 lutego 2013 r. - Strasburg
Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja
P7_TA(2013)0048A7-0020/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2014, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2013/2003(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając tytuł II rozdział 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0020/2013),

A.  mając na uwadze, że nie osiągnięto dotąd porozumienia co do nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020, w związku z czym pułap dla działu 5 w budżecie UE na 2014 r. nie został jeszcze ustalony, natomiast pułap dla działu 5 na 2013 r. wynosi 9 181 mln EUR w cenach bieżących(4) i po corocznym dostosowaniu technicznym(5) pułap ten zostanie przeniesiony na 2014 r., gdyby porozumienia w sprawie nowych WRF nie udało się osiągnąć w odpowiednim terminie;

B.  mając na uwadze, że w kontekście poważnego obciążenia zadłużeniem publicznym oraz ograniczeń występujących w czasie obecnych wysiłków w zakresie krajowej konsolidacji budżetowej Parlament Europejski i wszystkie instytucje UE powinny nadal wykazywać się wysokim stopniem odpowiedzialności budżetowej, kontroli i samoograniczenia;

C.  mając na uwadze, że sprawne funkcjonowanie Parlamentu jest równie istotną wytyczną;

D.  mając na uwadze, że niektóre inwestycje mogą mieć trwały wpływ na budżet instytucjonalny i dlatego należy je wziąć pod uwagę mimo niewielkiego pola manewru;

E.  mając na uwadze, że na tym etapie rocznej procedury budżetowej Parlament oczekuje na preliminarze pozostałych instytucji oraz propozycje swojego Prezydium dotyczące budżetu na 2014 r.,

F.  mając na uwadze, że trzeba będzie uwzględnić jednorazowe skutki finansowe wyborów europejskich, które odbędą się w połowie 2014 r.;

Ramy ogólne i priorytety budżetu na rok 2014

1.  podtrzymuje pogląd, że instytucje powinny nadal ograniczać lub zamrażać swoje budżety administracyjne, w solidarnej reakcji na trudną sytuację gospodarczą i budżetową państw członkowskich, bez szkody dla jakości podstawowych działań instytucjonalnych, dla przestrzegania obowiązków prawnych i dla koniecznych inwestycji rozwojowych;

2.  uważa, że środki budżetowe na 2014 r. powinny opierać się na dokładnej analizie wyniku środków budżetowych w latach 2012 i 2013 w celu dokonania oszczędności w tych pozycjach w budżecie, w których wynikły problemy z realizacją; uważa, że prawdziwe oszczędności i skuteczność można osiągnąć poprzez wskazanie obszarów, w których dochodzi do pokrywania się środków i w których brakuje skuteczności, w obrębie wszystkich pozycji w budżecie;

3.  apeluje do instytucji o wzmocnienie wzajemnej współpracy w celu wymiany dobrej praktyki, jeżeli to możliwe i uzasadnione, oraz w celu znalezienia sposobów dokonania oszczędności przez łączenie i współdzielenie zasobów kadrowych i technicznych, np. w takich dziedzinach jak systemy informatyczne, tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne i usługi transportowe oraz ewentualnie w innych dziedzinach;

Parlament

4.  zwraca uwagę na fakt, że ograniczenie instytucji skutkuje – z uwagi na poziom odpowiednich stóp inflacji – zmniejszeniem budżetu PE w liczbach rzeczywistych; przypomina, że umożliwiono to poprzez ścisłe planowanie i kontrolę budżetową, zdecydowane zaangażowanie komisji przedmiotowo właściwej oraz reorganizację pracy, w szczególności cięcia w pozycjach budżetowych związanych z podróżami, ograniczenie czasu trwania i liczby wyjazdów służbowych, częstsze korzystanie z wideokonferencji oraz optymalizację usług w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego; przypomina, że już uzgodnione reformy strukturalne, z których część ma zastosowanie od 2011 r., według szacunków pozwalają na roczne oszczędności rzędu 29 mln EUR – przy dodatkowych oszczędnościach 10 mln EUR na przewidywanych odsetkach od finansowania nieruchomości w przyszłych latach dzięki przedterminowym spłatom – pomimo konieczności absorpcji kosztów wynikających z poszerzenia uprawnień oraz łącznych kosztów wynikających z przyjęcia 18 dodatkowych posłów, w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony oraz przygotowaniami do przystąpienia Chorwacji;

5.  przypomina, że widoczne oznaki samoograniczenia to zamrożenie wszystkich świadczeń dla posłów na poziomie z 2011 r. do końca bieżącej kadencji parlamentarnej oraz fakt, że diety z tytułu wyjazdów służbowych dla personelu nie były rewaloryzowane od 2007 r.;

6.  zachęca do dalszych reform strukturalnych i organizacyjnych mających na celu osiągnięcie większej wydajności, bez szkody dla doskonałości legislacyjnej i jakości warunków pracy; popiera innowacje organizacyjne mające podwyższyć efektywność Parlamentu i poprawić jakość działań i warunków pracy posłów, w tym – lecz nie tylko – takie jak wydajniejsza organizacja rytmu pracy Parlamentu i wydajniejsze usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego (bez uszczerbku dla zasady wielojęzyczności), optymalne rozwiązania logistyczne, obejmujące logistykę transportu dla posłów i ich asystentów, oszczędność kosztów usług gastronomicznych, lepsze wewnętrzne wsparcie badawcze oraz kontynuacja i dalszy rozwój w odniesieniu do elektronicznego obiegu dokumentów w Parlamencie i do e-posiedzeń; przypomina o wezwaniu do przeprowadzenia analizy opłacalności bezpapierowych posiedzeń oraz wzywa administrację do przedstawienia jej Komisji Budżetowej najpóźniej do połowy 2013 r.;

7.  wzywa do wdrożenia w Parlamencie metod „odchudzonego” i skutecznego zarządzania, tak by zmniejszyć obciążenia administracyjne i w ten sposób zaoszczędzić w instytucji czas i pieniądze;

8.  uważa, że dzięki pracom rozpoczętym w 2012 r. wspólna grupa robocza Prezydium i Komisji Budżetowej ds. budżetu Parlamentu mogłaby odegrać pożyteczną rolę w tej reformie, wskazując sposoby dokonania oszczędności oraz rozważając i przedstawiając Komisji Budżetowej pomysły dotyczące zwiększenia wydajności; zauważa, że grupa robocza w znacznej mierze już osiągnęła cele wyznaczone dla niej pod koniec 2011 r., w szczególności w zakresie ograniczania wydatków związanych z podróżami; w świetle wstępnych ustaleń grupy opartych m.in. na analizach porównawczych budżetu Parlamentu Europejskiego z budżetami Kongresu USA i wybranych parlamentów państw członkowskich zachęca do dalszej pracy i do stworzenia odpowiedniego planu działania, który zostanie przedstawiony do rozpatrzenia Komisji Budżetowej i Prezydium w procedurze dotyczącej budżetu Parlamentu na 2014 r.; przypomina swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r.(6), w której wyraził oczekiwanie, że dzięki tym analizom „w budżecie Parlamentu Europejskiego możliwe będą długofalowe oszczędności oraz że [będą one] zawierać koncepcje poprawy jego skuteczności w roku 2013 i w kolejnych latach”; zauważa, że w przypadku Parlamentu Europejskiego ogół wydatków na mieszkańca jest niższy niż w przypadku porównywalnych parlamentów państw członkowskich oraz Kongresu USA; zauważa ponadto, że należy wzmocnić rolę kontrolną Parlamentu i zapewnić mu lepiej ukierunkowane wsparcie badawcze, tak aby mógł on pełnić swoją rolę demokratycznej reprezentacji;

9.  ogólniej, z zadowoleniem przyjmuje ściślejszą współpracę między Komisją Budżetową a Prezydium w trakcie rocznej procedury budżetowej; jest gotów do dalszego zacieśniania współpracy między sekretarzem generalnym, Prezydium i Komisją Budżetową przez cały rok, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie procedury budżetowej i skuteczne wykonanie budżetu; oczekuje od Prezydium przedstawienia rozważnego, opartego na potrzebach projektu preliminarza, uwzględniającego ewentualne późniejsze zwiększenie środków wynikające z prawnie wiążących zobowiązań, w szczególności jednorazowe koszty związane z przejściowym uregulowaniami dotyczącymi posłów w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.; wzywa sekretarza generalnego, aby udzielił informacji na temat kosztów uregulowań przejściowych w odniesieniu do ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;

10.   przypomina o podjętej na posiedzeniu plenarnym decyzji wzywającej Radę do przedstawienia do czerwca 2013 r. planu działań dotyczącego wielu miejsc pracy PE oraz oczekuje od obu właściwych komisji, sekretarza generalnego i Prezydium, że przedstawią posłom zaktualizowane dane i informacje na temat finansowych i środowiskowych skutków ustaleń dotyczących wielu miejsc pracy; proponuje, by własne służby PE zajmujące się oceną skutków zbadały tę kwestię także w odniesieniu do wpływu obecności lub częściowej obecności PE na odpowiednie społeczności lub regiony oraz by przedstawiły ocenę do czerwca 2013 r., tak by ustalenia te wzięto pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych wieloletnich ram finansowych;

11.   wzywa odpowiednie służby Parlamentu, by dokonały oceny porozumienia między władzami Luksemburga a Parlamentem Europejskim w sprawie liczby pracowników zatrudnionych w Luksemburgu, przy uwzględnieniu przeglądu potrzeb Parlamentu; w ocenie tej należy zawrzeć propozycje dotyczące sposobu renegocjowania tego porozumienia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa;

12.  przypomina o rezolucjach budżetowych Parlamentu, w tym najnowszej rezolucji z dnia 23 października 2012 r.(7), w której zaapelowano o przejrzysty proces podejmowania decyzji w odniesieniu do polityki w zakresie budynków, opierający się na wczesnym informowaniu, oraz o wstrzymanie nowych zakupów do zakończenia obecnej kadencji; zwraca się o informacje na temat ustaleń sekretarza generalnego dotyczących prac remontowych i przenoszenia biur, a także na temat odnośnego harmonogramu, w tym informacje dotyczące tymczasowego budynku dla personelu Parlamentu na najbliższe lata, zwłaszcza w odniesieniu do problemów strukturalnych w budynku Paul-Henri Spaak (PHS) i do nabycia budynku Trebel;

13.  uznaje wysiłki poczynione w 2012 r. w celu informowania Komisji Budżetowej o aktualnej sytuacji budynku KAD oraz domaga się, by to informowanie miało miejsce w trakcie całej realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do wyników zmienionego ogłoszenia o przetargu; odnotowuje, że dokonano adaptacji i redukcji o 8 000 m2, by pozostać w ustalonych uprzednio ramach finansowych dla projektu KAD lub zastosować się do nich, na wniosek Komisji Budżetowej; z zadowoleniem przyjmuje oszczędności w wysokości ponad 10 mln EUR na odsetkach w najbliższych latach – w porównaniu do preliminarza kosztów projektów na 2012 r. – osiągnięte dzięki przesunięciu środków na przedterminowe spłaty, zarówno w przypadku budynku KAD, jak i budynku Trebel; uważa, że w kontekście wyłaniającej się wśród posłów większości sprzyjającej nowym uregulowaniom dotyczącym pracy(8) do projektów dotyczących budynków Parlamentu należy podchodzić z ostrożnością oraz że ostrożność musi mieć pierwszeństwo przed ambicją; zachęca do kontynuacji tego owocnego dialogu i zwraca się o przekazywanie potrzebnych informacji w odpowiednim terminie;

Inne instytucje

14.  jest świadomy, że kontekst i wynik niedawnych procedur budżetowych pozostawiły większości instytucji ograniczone pole manewru, biorąc pod uwagę rosnący zakres powierzonych im zadań, a zwłaszcza większe obciążenie pracą w Trybunale Sprawiedliwości oraz szczególne potrzeby Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ);

15.  rozumie, że ESDZ jest stosunkowo nową instytucją, która ciągle znajduje się w fazie rozwoju, oraz że należy nadal wzmacniać sieć jej misji w celu realizacji priorytetów politycznych UE; zauważa, że ESDZ jest wyjątkowo narażona na inflację w krajach trzecich, fluktuacje kursów wymiany oraz szczególne problemy związane z bezpieczeństwem personelu;

16.  uważa, że wszelkie nieuzasadnione, uogólnione cięcia i wszelkie niezróżnicowane podejście do budżetów instytucji przynosi skutki przeciwne do zamierzonych; w zamian zamierza nadal stosować podejście oparte na analizie poszczególnych przypadków;

17.  podtrzymuje stanowisko zajmowane w poprzednich cyklach budżetowych, zgodnie z którym oczekuje, że przy sporządzaniu swoich preliminarzy budżetowych wszystkie instytucje będą nadal dążyć do uzyskania oszczędności i do utrzymania wysokiego poziomu dyscypliny budżetowej;

o
o   o

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(3) Dz.U. C 344 z 12.11.2012.
(4) W pułapie w dziale 5 uwzględnia się składki pracownicze na system emerytalno-rentowy.
(5) Artykuł 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 3.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0359, ust.93.
(7) Teksty przyjęte P7_TA(2012)0359.
(8) Teksty przyjęte P7_TA(2012)0359.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności