Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2003(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0020/2013

Predkladané texty :

A7-0020/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Hlasovanie :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0048

Prijaté texty
PDF 300kWORD 28k
Streda, 6. februára 2013 - Štrasburg
Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia
P7_TA(2013)0048A7-0020/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2013 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2013/2003(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–  so zreteľom na hlavu II kapitolu 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0020/2013),

A.  keďže sa zatiaľ nedosiahla dohoda v súvislosti s novým viacročným finančným rámcom (VFR) na obdobie 2014 – 2020, a preto sa dosiaľ nestanovil strop okruhu 5 rozpočtu EÚ na rok 2014, pričom strop okruhu 5 v roku 2013 predstavuje 9 181 miliónov EUR v bežných cenách(4) a pokiaľ by sa včas nedosiahla dohoda v súvislosti s novým VFR, po ročnej technickej úprave(5) by sa vzťahoval aj na rok 2014;

B.  keďže v kontexte vysokého zaťaženia vyplývajúceho z verejného dlhu a obmedzení v čase prebiehajúcich vnútroštátnych snáh o konsolidáciu rozpočtu by mali Európsky parlament a všetky ostatné inštitúcie EÚ naďalej uplatňovať vysokú mieru rozpočtovej zodpovednosti, kontroly a zdržanlivosti;

C.  keďže rovnako dôležitou zásadou by malo byť bezproblémové fungovanie Parlamentu;

D.  keďže niektoré investície môžu mať trvalý dosah na rozpočet inštitúcií, a preto by sa mali zvážiť aj napriek obmedzenému manévrovaciemu priestoru;

E.  keďže Parlament v tomto štádiu ročného rozpočtového postupu čaká na odhady ostatných inštitúcií a na návrhy svojho Predsedníctva v súvislosti s rozpočtom na rok 2014;

F.  keďže bude potrebné zohľadniť mimoriadne náklady spojené s európskymi voľbami, ktoré sa majú konať v polovici roka 2014;

Všeobecný rámec a priority rozpočtu na rok 2014

1.  domnieva sa, že inštitúcie by mali naďalej obmedzovať alebo zmrazovať svoje administratívne rozpočty v duchu solidarity s členskými štátmi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej hospodárskej a rozpočtovej situácii, bez toho, aby bola ohrozená kvalita hlavných činností inštitúcií, dodržiavanie právnych záväzkov a potreba investovania do rozvoja;

2.  domnieva sa, že výška rozpočtových prostriedkov na rok 2014 by sa mala určiť na základe dôkladnej analýzy plnenia rozpočtových prostriedkov v rokoch 2012 a 2013, aby sa dosiahli úspory v rozpočtových riadkoch, v prípade ktorých vznikli problémy s plnením; domnieva sa, že skutočné úspory a účinnosť možno dosiahnuť určením prekrývajúcich sa a neefektívnych položiek vo všetkých rozpočtových riadkoch;

3.  naliehavo vyzýva inštitúcie, aby posilnili svoju vzájomnú spoluprácu s cieľom vymieňať si najlepšie postupy, ak je to možné a opodstatnené, a určiť možné úspory prostredníctvom združovania a spoločného využívania technických zdrojov, napríklad v oblasti systémov informačných technológií, prekladu, tlmočenia a prepravných služieb, prípadne v ďalších oblastiach;

Európsky parlament

4.  zdôrazňuje, že vzhľadom na príslušné miery inflácie viedla zdržanlivosť inštitúcií k zníženiu rozpočtu EP v reálnom vyjadrení; pripomína, že to umožnilo prísne rozpočtové plánovanie a kontrola, silná angažovanosť jeho zodpovedného výboru a reorganizácia práce, najmä prostredníctvom škrtov v rozpočtových riadkoch spojených s cestami, obmedzenia počtu a dĺžky služobných ciest, zvýšeného využívania videokonferencií a optimalizácie prekladateľských a tlmočníckych služieb; pripomína, že už odsúhlasené štrukturálne reformy, z ktorých niektoré platia už od roku 2011, umožnia podľa odhadov ročné úspory vo výške 29 miliónov EUR a ďalšia úspora vo výške 10 miliónov EUR sa dosiahne na predpokladaných úrokoch na financovanie nehnuteľností prostredníctvom zálohových platieb v nadchádzajúcich rokoch, a to napriek potrebe absorbovať rozšírenie právomocí a zvýšené náklady na dodatočných 18 poslancov, čo vyplýva z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a prípravy na pristúpenie Chorvátska;

5.  pripomína, že zmrazenie príspevkov všetkých poslancov na úrovni roku 2011 až do konca súčasného volebného obdobia a skutočnosť, že príspevky na služobné cesty zamestnancov neboli od roku 2007 indexované, sú viditeľnými prejavmi zdržanlivosti;

6.  podporuje pokračovanie štrukturálnych a organizačných reforiem, ktorých cieľom je dosiahnuť väčšiu efektívnosť bez toho, aby bol ohrozený prvotriedny výkon legislatívnej činnosti a kvalita pracovných podmienok; podporuje organizačné inovácie, ktoré pomôžu zlepšiť efektívnosť Parlamentu a kvalitu práce a pracovných podmienok poslancov vrátane – nie však výlučne – efektívnejšieho určovania pracovného tempa Parlamentu a prekladateľských a tlmočníckych služieb (bez ohrozenia zásady viacjazyčnosti), optimálnych logistických riešení vrátane dopravnej logistiky pre poslancov a ich asistentov, úspor na nákladoch na stravovanie, zlepšovania internej pomoci pri vyhľadávaní informácií a pokračovania bezpapierového fungovania Parlamentu a jeho ďalšieho rozvoja, ako aj elektronických schôdzí; pripomína požiadavku vypracovať analýzu nákladov a prínosov, pokiaľ ide o schôdze bez papiera, a vyzýva administratívu, aby ju predložila Výboru pre rozpočet najneskôr v polovici roka 2013;

7.  požaduje zavedenie jednoduchších a efektívnejších metód riadenia v Parlamente v záujme zníženia administratívnej záťaže, čo by umožnilo inštitúcii ušetriť čas a peniaze;

8.  domnieva sa, že spoločná pracovná skupina Predsedníctva a Výboru pre rozpočet Parlamentu by mohla na základe práce, ktorú začala v roku 2012, zohrávať užitočnú úlohu v tejto reforme tým, že určí oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť úspory, pouvažuje o nápadoch na zlepšenie efektívnosti a bude o nich informovať Výbor pre rozpočet; poznamenáva, že pracovná skupina už dosiahla značnú časť svojich cieľov stanovených na konci roka 2011, najmä čo sa týka znižovania cestovných výdavkov; vzhľadom na predbežné zistenia skupiny, ktoré vychádzajú okrem iného zo štúdie zameranej na porovnanie rozpočtu Európskeho parlamentu s rozpočtom kongresu USA a vzorky parlamentov členských štátov, podporuje pokračovanie jej činnosti a vypracovanie zodpovedajúceho akčného plánu, ktorý sa má predložiť na preskúmanie Výboru pre rozpočet i Predsedníctvu v rámci rozpočtového postupu Parlamentu na rok 2014; pripomína uznesenie z 23. októbra 2012(6), v ktorom Parlament vyjadril očakávanie, že táto štúdia „umožní dlhodobé úspory v rozpočte Európskeho parlamentu a predstaví návrhy na zlepšenie jeho efektívnosti v roku 2013 a nasledujúcich rokoch“; konštatuje, že Európsky parlament vykazuje nižšie celkové výdavky na obyvateľa ako porovnateľné parlamenty členských štátov a Kongres USA; poznamenáva tiež, že treba posilniť kontrolnú úlohu Parlamentu a poskytnúť mu lepšie cielenú podporu na výskum, tak aby si mohol plniť svoju úlohu demokratického zastúpenia;

9.  vo všeobecnosti víta posilnenú spoluprácu medzi Výborom pre rozpočet a Predsedníctvom počas ročného rozpočtového postupu; je pripravený ďalej posilniť spoluprácu medzi generálnym tajomníkom, Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet počas celého roka s cieľom zabezpečiť plynulý rozpočtový proces a účinné plnenie rozpočtu; očakáva od Predsedníctva, že predloží obozretné návrhy odhadov založené na potrebách, v ktorých budú zohľadnené možné následné zvýšenia vyplývajúce z právne záväzných povinností, najmä jednorazové náklady spojené s prechodnými opatreniami týkajúcimi sa poslancov a prijatými v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 2014; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol informácie o nákladoch na prechodné opatrenia prijaté v súvislosti s predchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu;

10.  pripomína rozhodnutie prijaté v pléne vyzývajúce Radu, aby do júna 2013 predložila plán týkajúci sa viacerých sídiel EP, a očakáva, že oba príslušné výbory, generálny tajomník i Predsedníctvo poskytnú poslancom aktualizované údaje a informácie o finančnom a environmentálnom dosahu dohody vzťahujúcej sa na zachovanie viacerých sídiel; navrhuje, aby vlastné útvary EP pre posudzovanie vplyvu preskúmali túto otázku, a to aj s ohľadom na dosah prítomnosti EP, resp. jeho čiastočnej prítomnosti na príslušné spoločenstvá a regióny, a predložili hodnotenie do júna 2013, aby bolo možné zohľadniť ich závery v súvislosti s budúcim VFR;

11.  vyzýva príslušné útvary Parlamentu, aby s prihliadnutím na prehodnotenie potrieb Parlamentu posúdili dohodu medzi orgánmi v Luxemburgu a Európskym parlamentom o počte zamestnancov, ktorí musia byť prítomní v Luxemburgu; domnieva sa, že toto posúdenie musí obsahovať návrhy, ako znova prerokovať túto dohodu bez toho, aby boli dotknuté platné právne predpisy;

12.  pripomína uznesenia Parlamentu týkajúce sa rozpočtu vrátane jeho posledného uznesenia z 23. októbra 2012(7), v ktorom požaduje transparentný postup rozhodovania v politike v oblasti nehnuteľností založený na včasnom informovaní vrátane pozastavenia procesu kúpy budov až do konca súčasného legislatívneho obdobia; požaduje informácie o zisteniach generálneho tajomníka v súvislosti s renovačnými prácami a presídľovaním kancelárií v nadchádzajúcich rokoch, ako aj o príslušnom časovom harmonograme, a to vrátane informácií o budove, v ktorej budú dočasne pracovať zamestnanci Parlamentu, najmä vzhľadom na štrukturálne problémy v súvislosti s budovou Paul-Henri Spaak (PHS) a kúpou budovy Trebel;

13.  uznáva úsilie vynaložené v roku 2012 na informovanie Výboru pre rozpočet o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o budovu KAD, a žiada, aby sa tieto informácie naďalej poskytovali v priebehu celého trvania projektu, najmä s ohľadom na výsledok pozmenenej výzvy na predkladanie ponúk; poznamenáva, že sa vykonali úpravy a rozloha sa znížila o 8 000 m2, aby náklady na projekt KAD boli rovnaké alebo nižšie ako náklady uvedené vo vopred stanovenom finančnom rámci v súlade so žiadosťou Výboru pre rozpočet; víta úspory na úrokoch vo výške viac ako 10 miliónov EUR v porovnaní s odhadmi nákladov na projekt z roku 2012, ktoré sa majú dosiahnuť v nadchádzajúcich rokoch prostredníctvom presunov prostriedkov na vyplatenie záloh tak v prípade budovy KAD, ako aj budovy Trebel; domnieva sa, že v súvislosti s rastúcou väčšinou poslancov, ktorí podporujú nové pracovné podmienky(8), je potrebné pristupovať obozretne k projektom Parlamentu týkajúcim sa budov, pričom opatrnosť by mala prevažovať nad ambicióznosťou; podporuje pokračovanie tohto plodného dialógu a žiada, aby požadované informácie boli poskytnuté včas;

Ostatné inštitúcie

14.  je si vedomý toho, že kontext a výsledok nedávnych rozpočtových postupov obmedzili manévrovací priestor väčšiny inštitúcií vzhľadom na narastajúci počet úloh, ktoré sú im zverené, najmä zvýšené pracovné zaťaženie Súdneho dvora a osobitné potreby Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

15.  chápe, že ESVČ je pomerne novou inštitúciou, ktorá sa ešte stále nachádza vo fáze rozvoja, a že je potrebné ďalej posilňovať jej sieť misií s cieľom splniť politické priority EÚ; poznamenáva, že ESVČ je jedinou inštitúciou vystavenou inflácii v tretích krajinách, kolísaniu výmenných kurzov a osobitnej potrebe zaistiť bezpečnosť svojich pracovníkov;

16.  považuje akékoľvek neodôvodnené plošné škrty a nediferencovaný prístup k rozpočtom inštitúcií za kontraproduktívne; namiesto toho zamýšľa naďalej uplatňovať individuálny prístup;

17.  pripomína svoju pozíciu prijatú v predchádzajúcich rozpočtových cykloch, t. j. že očakáva od všetkých inštitúcií, aby pri vypracovávaní svojich rozpočtových odhadov naďalej vyvíjali úsilie o dosahovanie úspor a zachovanie vysokej úrovne rozpočtovej disciplíny;

o
o   o

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3) Ú. v. EÚ C 344, 12.11.2012.
(4) Strop okruhu 5 zahŕňa príspevok zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia.
(5) Článok 24 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 3).
(6) Prijaté texty, P7_TA(2012)0359, ods. 93.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2012)0359.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2012)0359.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia