Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2003(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0020/2013

Predložena besedila :

A7-0020/2013

Razprave :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Glasovanja :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0048

Sprejeta besedila
PDF 287kWORD 26k
Sreda, 6. februar 2013 - Strasbourg
Smernice za proračun za leto 2014 – drugi oddelki razen Komisije
P7_TA(2013)0048A7-0020/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2013 o smernicah za proračunski postopek za leto 2014, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (2013/2003(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2011, skupaj z odgovori revidiranih institucij(3),

–  ob upoštevanju poglavja 7 v naslovu II Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0020/2013),

A.  ker sporazum o novem večletnem finančnem okviru za obdobje od 2014 do 2020 še vedno ni bil sprejet, zato zgornja meja razdelka 5 proračuna EU za leto 2014 še ni bila določena, medtem ko zgornja meja razdelka 5 za leto 2013 znaša 9.181 milijonov EUR v trenutnih cenah(4) in bo po letni tehnični prilagoditvi(5) podaljšana v leto 2014, če sporazum ne bo pravočasno dosežen;

B.  ker morajo Evropski parlament in vse institucije EU zaradi gospodarske krize in težkega bremena javnega dolga ter omejitev v obdobju prizadevanj za konsolidacijo državnih proračunov še naprej izkazovati veliko proračunsko odgovornost, nadzor in samodisciplino;

C.  ker je nemoteno delovanje Parlamenta enako pomembno vodilno načelo;

D.  ker lahko nekatere naložbe bistveno vplivajo na institucionalni proračun in bi jih bilo zato treba obravnavati kljub omejenemu manevrskemu prostoru;

E.  ker Parlament v tej fazi letnega postopka čaka na ocene prihodkov in odhodkov drugih institucij in na predloge svojega predsedstva glede proračuna za leto 2014;

F.  ker bo treba upoštevati enkratne finančne posledice evropskih volitev sredi leta 2014;

Splošni okvir in prednostne naloge za proračun za leto 2014

1.  vztraja, da morajo institucije tudi v prihodnje omejevati oziroma zamrzovati svoje upravne odhodke iz solidarnosti z državami članicami v hudi gospodarski in proračunski stiski, vendar to ne sme vplivati na kakovost njihovih temeljnih dejavnosti, spoštovanje pravnih obveznosti in potrebo po naložbah za razvoj;

2.  meni, da bi morala proračunska sredstva za leto 2014 temeljiti na skrbni analizi realizacije sredstev za leti 2012 in 2013, da bi ustvarili prihranek v vrsticah, kjer je prišlo do težav pri izvajanju; meni, da je mogoče s prepoznavanjem prekrivanj in neučinkovitosti v proračunskih vrsticah ustvariti dejanske prihranke in povečati učinkovitost;

3.  poziva institucije, naj poglobijo medsebojno sodelovanje, da bodo lahko, kjer je to mogoče in upravičeno, izmenjavale najboljše prakse in poiskale možnosti za prihranke z združevanjem in souporabo človeških in tehničnih virov, na primer pri sistemih informacijske tehnologije, prevajanju, tolmačenju in prevoznih storitvah, po možnosti pa tudi na drugih področjih;

Parlament

4.  poudarja, da se je zaradi institucionalnega varčevanja in ob upoštevanju stopnje inflacije proračun EP realno zmanjšal; spominja, da je bilo to mogoče doseči z doslednim proračunskim načrtovanjem in nadzorom, izjemno predanostjo pristojnih odborov in reorganizacijo dela, predvsem z znižanjem proračunskih vrstic za službena potovanja, skrajšanjem in omejitvijo števila službenih potovanj, pogostejšo uporabo videokonferenc ter optimizacijo prevajalskih in tolmaških služb; opozarja, da bodo že dogovorjene strukturne reforme, med katerimi se nekatere izvajajo od leta 2011, predvidoma zagotovile letni prihranek v znesku približno 29 milijonov EUR, dodatnih 10 milijonov EUR pa bo privarčevanih z napovedanimi obrestmi za financiranje nepremičnin v prihodnjih letih na podlagi predplačil, čeprav se je bilo treba spoprijeti s povečanimi pristojnostmi in dodatnimi stroški za 18 novih poslancev, ki so se pridružili na podlagi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in priprav na pristop Hrvaške;

5.  poudarja, da o varčevanju nedvoumno pričata zamrznitev vseh poslanskih nadomestil na ravni iz leta 2011 do izteka tega parlamentarnega mandata in dejstvo, da nadomestila za službena potovanja uslužbencev niso bila indeksirana od leta 2007;

6.  podpira nadaljnje strukturne in organizacijske reforme, katerih cilj je povečati učinkovitost, ne da bi pri tem ogrozile zakonodajno odličnost in kakovostne delovne razmere; pozdravlja organizacijske novosti, ki bodo izboljšale učinkovitost Parlamenta in kakovost storitev in delovnih razmer za poslance, med drugim tudi učinkovitejše strukturiranje delovnega tempa Parlamenta ter prevajanja in tolmačenja (ne da bi bilo ogroženo načelo večjezičnosti), optimalne logistične rešitve, tudi prevozna logistika, za poslance in njihove pomočnike, prihranki pri gostinskih stroških, boljša interna pomoč pri raziskavah ter nadaljnje izvajanje in razvoj elektronskih sej in parlamentarnega dela brez papirja; ponovno poziva k analizi stroškov in koristi sej brez papirja ter poziva upravo, naj jo Odboru za proračun posreduje najpozneje do sredine leta 2013;

7.  poziva k izvajanju varčnih in učinkovitih metod upravljanja v Parlamentu, s katerimi bi zmanjšali upravno breme ter instituciji prihranili čas in denar;

8.  meni, da bi lahko skupna delovna skupina predsedstva in Odbora za proračun, ki se ukvarja s proračunom Parlamenta, na podlagi svojega dela, ki se je začelo leta 2012, odigrala koristno vlogo pri tej reformi z opredelitvijo možnosti za prihranke in obravnavo idej za boljšo učinkovitost, ki jih predstavi Odboru za proračun; ugotavlja, da je delovna skupina že uresničila večino ciljev, opredeljenih konec leta 2011, zlasti v zvezi z zmanjšanjem potnih stroškov; glede na prve ugotovitve delovne skupine, ki se je oprla na primerjavo med proračunom Evropskega parlamenta, proračunom kongresa ZDA in vzorčnimi proračuni držav članic, se zavzema za nadaljevanje dela te skupine in pripravo ustreznega akcijskega načrta, ki bo predložen v obravnavo Odboru za proračun in predsedstvu med proračunskim procesom Parlamenta za leto 2014; spominja na svojo resolucijo z dne 23. oktobra 2012(6), v kateri je navedeno pričakovanje, da bodo te študije ustvarile dolgoročne prihranke v proračunu Parlamenta in ponudile ideje za izboljšanje učinkovitosti v letu 2013 in v prihodnje; ugotavlja, da je skupna poraba Evropskega parlamenta na prebivalca nižja kot pri primerljivih parlamentih držav članic in kongresu ZDA; ugotavlja tudi, da bi bilo treba okrepiti nadzorno vlogo Parlamenta in mu zagotoviti bolj ciljno usmerjeno raziskovalno podporo, da bo lahko uresničil svojo vlogo demokratičnega predstavništva;

9.  pozdravlja okrepljeno sodelovanje med Odborom za proračun in predsedstvom v letnem proračunskem postopku; je pripravljen na dodatno poglabljanje sodelovanja med generalnim sekretarjem, predsedstvom in Odborom za proračun skozi vse leto, da bi zagotovili nemoten proračunski postopek in učinkovito izvrševanje proračuna; pričakuje, da bo predsedstvo predstavilo preudarno in na potrebah temelječo oceno prihodkov in odhodkov, v kateri bo upoštevalo morebitna dodatna povečanja sredstev zaradi pravno zavezujočih obveznosti, zlasti enkratne stroške, povezane s prehodnimi ureditvami poslancev, za evropske volitve leta 2014; poziva generalnega sekretarja, naj zagotovi informacije o stroških teh ureditev med prejšnjimi volitvami v Evropski parlament;

10.  opozarja na sklep, sprejet na plenarnem zasedanju, v katerem poziva Svet, naj do junija 2013 predložiti časovni načrt glede več sedežev Parlamenta, in pričakuje, da bodo zadevni odbori, generalni sekretar in predsedstvo poslancem zagotovili najnovejše podatke in informacije o finančnem in okoljskem vplivu te ureditve; predlaga, naj službe Parlamenta za presojo vpliva preučijo to vprašanje, tudi kar zadeva vpliv prisotnosti Parlamenta ali njegove delne na zadevne skupnosti in regije, ter to presojo predstavijo do junija 2013, da bi bilo mogoče njihove ugotovitve upoštevati pri naslednjem večletnem finančnem okviru;

11.   poziva zadevne službe Parlamenta, naj ocenijo sporazum med luksemburškimi oblastmi in Parlamentom o številu zaposlenih, ki morajo delati v Luksemburgu, in pri tem upoštevajo revizijo potreb Parlamenta; meni, da bi morala ta ocena vključevati predloge, kako s pogajanji spremeniti sporazum, ne da bi posegali v veljavne pravne določbe;

12.  opominja na proračunske resolucije Parlamenta, vključno z najnovejšo z dne 23. oktobra 2012(7), v katerih je ta pozval k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike, in sicer na podlagi zgodnjih informacij, ter k ustavitvi novih pridobitev do konca sedanjega zakonodajnega obdobja; prosi za informacije o ugotovitvah generalnega sekretarja v zvezi z obnovitvenimi deli in selitvijo pisarn ter o urniku za ta dela, vključno z informacijami o začasnih prostorih za uslužbence Parlamenta v prihodnjih letih, zlasti glede na strukturne težave v stavbi Paul-Henri Spaak in nakup stavbe Trebel;

13.  je seznanjen s prizadevanji v letu 2012 za obveščanje Odbora za proračun o napredku pri gradnji stavbe KAD in poziva, naj se to obveščanje nadaljuje v celotnem obdobju izvajanja projekta, zlasti glede izidov spremenjenega povabila k oddaji ponudb; je seznanjen s tem, da so bili na zahtevo Odbora za proračun načrti prilagojeni in zmanjšani za 8 000 m2, da bi ostali pod mejo ali v mejah vnaprej določenega finančnega okvira za projekt KAD; pozdravlja prihranke pri plačilu obresti v višini več kot 10 milijonov EUR v naslednjih letih (v primerjavi s predvidenimi stroški projekta iz leta 2012), ustvarjene s prerazporeditvijo sredstev za predplačila za stavbi KAD in Trebel; meni, da bi bilo treba zaradi vse večje večine poslancev, ki zagovarja nove delovne ureditve(8), gradbene projekte Parlamenta obravnavati previdno ter poskrbeti, da bo previdnost prevladala nad ambicijami; spodbuja nadaljevanje plodovitega dialoga in poziva k temu, da se zahtevane informacije posredujejo pravočasno;

Druge institucije

14.  se zaveda, da ima večina institucij zaradi okoliščin in izida nedavnega proračunskega postopka omejen manevrski prostor za vse obsežnejše naloge, ki so jim bile zaupane, zlasti Sodišče Evropske unije, ki se sooča s povečanim obsegom dela, in Evropska služba za zunanje delovanje, ki ima posebne potrebe;

15.  se zaveda, da je Evropska služba za zunanje delovanje razmeroma nova institucija, ki je še vedno v fazi rasti, in da je treba njeno mrežo misij še dodatno okrepiti, da bo kos političnim prednostnim nalogam EU; ugotavlja, da je Evropska služba za zunanje delovanje še posebej izpostavljena inflaciji v državah nečlanicah in nihanju valutnih tečajev ter da mora zadostiti posebnim varnostnim potrebam uslužbencev;

16.  meni, da so neutemeljena vsesplošna zmanjševanja proračunskih sredstev in preveč poenoten pristop k proračunom institucij neproduktivni; namerava namesto tega tudi v prihodnje obravnavati vsak primer posebej;

17.  ponavlja stališče, sprejeto med prejšnjimi proračunskimi cikli, da pričakuje, da si bodo vse institucije še naprej prizadevale za prihranke in ohranjale najstrožjo proračunsko disciplino;

o
o   o

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(3) UL C 344, 12.11.2012.
(4) Zgornja meja razdelka 5 vključuje prispevek zaposlenih za pokojninsko shemo.
(5) Člen 24 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 3).
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0359, odstavek 93.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0359.
(8) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0359.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov