Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2003(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0020/2013

Ingivna texter :

A7-0020/2013

Debatter :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Omröstningar :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0048

Antagna texter
PDF 218kWORD 26k
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg
Budgetriktlinjer för 2014 - Övriga avsnitt
P7_TA(2013)0048A7-0020/2013

Europaparlamentets resolution av den 6 februari 2013 om riktlinjerna för budgetförfarandet  2014, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (2013/2003(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1),

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2011, samt de granskade institutionernas svar(3),

–  med beaktande av avdelning II kapitel 7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0020/2013), och av följande skäl:

A.  Man har fortfarande inte kommit överens om den nya fleråriga budgetramen för 2014-2020 och därför har taket för rubrik 5 för EU:s budget för 2014 ännu inte fastställts. Taket för rubrik 5 för 2013 uppgår till 9 181 miljoner EUR i löpande priser(4), och detta tak, efter de årliga tekniska anpassningarna(5), kommer att gälla för 2014 om en överenskommelse om nästa fleråriga budgetram inte nås i tid.

B.  I tider av hög offentlig skuldsättning och åtstramningar under pågående nationella budgetkonsolideringsinsatser bör Europaparlamentet och alla EU-institutioner fortsätta att utöva en hög nivå av budgetansvar, kontroll och återhållsamhet.

C.  Parlamentets smidiga funktionssätt ska vara en lika viktig vägledande princip.

D.  Vissa investeringar kan ha en hållbar effekt för den institutionella budgeten och bör därför beaktas trots litet handlingsutrymme.

E.  På detta stadium i det årliga förfarandet väntar parlamentet på de andra institutionernas budgetberäkningar och på sitt eget presidiums förslag till 2014 års budget.

F.  Man måste ta hänsyn till de konsekvenser av engångskaraktär som valet till Europaparlamentet i mitten av 2014 kommer att få.

Allmän ram och prioriteringar för budgeten för 2014

1.  Europaparlamentet vidhåller att institutionerna bör fortsätta att begränsa eller frysa sina administrativa budgetar för att visa solidaritet med medlemsstaterna, som befinner sig i en svår situation vad gäller ekonomi och budget, utan att detta påverkar kvaliteten på institutionernas huvudverksamhet, respekten för rättsliga skyldigheter och behovet av investeringar i utveckling.

2.  Europaparlamentet anser att anslagen för 2014 bör basera sig på en noggrann analys av utfallet av anslagen under 2012 och 2013, i syfte att göra besparingar i budgetposter där det uppkommit problem med genomförandet. Parlamentet anser att reella besparingar kan göras och effektivitet kan uppnås genom att identifiera överlappningar och effektivitetsbrister i alla budgetposter.

3.  Europaparlamentet uppmanar institutionerna att stärka sitt ömsesidiga samarbete i syfte att dela med sig av bästa metoder där detta är möjligt och motiverat och att identifiera var besparingar kan göras genom att sammanföra och dela på personalresurser och tekniska resurser, till exempel för IT-system samt för tjänster som avser översättning, tolkning och transport, och eventuellt andra områden.

Parlamentet

4.  Europaparlamentet betonar att den institutionella återhållsamheten, med tanke på den relevanta inflationsnivån, har inneburit att parlamentets budget har minskat i reella termer. Parlamentet påminner om att detta har kunnat uppnås tack vare strikt budgetplanering och budgetkontroll, det ansvariga utskottets starka engagemang och en omorganisering av arbetet, särskilt genom att skära ned på reserelaterade budgetposter, minska längden på och antalet tjänsteresor, öka användningen av videokonferenser och begränsa översättnings- och tolkningstjänster. Parlamentet påminner om att redan överenskomna strukturreformer, varav vilka genomfördes 2011, uppskattas möjliggöra årliga besparingar på ungefär 29 miljoner EUR och att besparingar på ytterligare 10 miljoner EUR kan göras på de planerade räntesatserna för finansieringen av fastigheter under de kommande åren tack vare förskottsbetalningar, trots behovet av att finansiera de utökade befogenheterna och de extra kostnaderna för 18 ytterligare medlemsstater till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande och förberedelsen av Kroatiens anslutning.

5.  Europaparlamentet erinrar om att synliga tecken på återhållsamhet är att ledamöternas samtliga ersättningar är frysta på 2011 års nivå fram till slutet av den nuvarande valperioden och att ersättningarna för ledamöternas tjänsteresor inte har indexerats sedan 2007.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar fortsatta strukturella och organisatoriska reformer som syftar till att uppnå större effektivitet utan att äventyra den höga kvaliteten på lagstiftningen och kvaliteten på arbetsvillkoren. Parlamentet stöder organisatorisk innovation för att förbättra parlamentets effektivitet och kvaliteten på ledamöternas tjänster och arbetsvillkor, inbegripet, men inte enbart, effektivare struktur avseende parlamentets arbetsrytm och översättnings- och tolkningstjänster (utan att äventyra principen om flerspråkighet), optimala logistiklösningar, inbegripet transportlogistik för ledamöterna och deras assistenter, besparingar på cateringkostnaderna, förbättrat parlamentsinternt forskningsstöd och ett fortsatt papperslöst parlament och fortsatta e-sammanträden, som ytterligare utvecklas. Parlamentet påminner om den begärda kostnads-/nyttoanalysen av papperslösa sammanträden och uppmanar administrationen att lägga fram den för budgetutskottet senast i mitten av 2013.

7.  Europaparlamentet begär att man inför smidiga och effektiva förvaltningsmetoder i parlamentet för att minska administrativa bördor och därmed spara tid och pengar för institutionen.

8.  Europaparlamentet anser att presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp för parlamentets budget kan spela en viktig roll i denna reform, på grundval av det arbete som inleddes 2012, genom att fastställa möjliga besparingar och diskutera och inför budgetutskottet lägga fram idéer för att förbättra effektiviteten. Parlamentet noterar att arbetsgruppen redan i hög grad har uppnått de mål som sattes upp i slutet av 2011, särskilt att minska resekostnaderna. Mot bakgrund av arbetsgruppens preliminära slutsatser, baserade bland annat på en studie där man jämför Europaparlamentets budget med den amerikanska kongressens budget och ett urval av budgetarna för medlemsstaternas parlament, uppmuntrar parlamentet arbetsgruppens fortsatta arbete och utvecklingen av en handlingsplan i samband med detta som ska läggas fram för både budgetutskottet och presidiet för behandling i parlamentets budgetförfarande för 2014. Parlamentet påminner om sin resolution av den 23 oktober 2012(6) i vilken man anger att parlamentet räknar med att denna studie kommer att ”medföra långsiktiga besparingar i parlamentets budget och ge förslag på hur effektiviteten kan öka under 2013 och följande år”. Parlamentet noterar att Europaparlamentet har lägre kostnader per invånare än jämförbara parlament i medlemsstaterna och den amerikanska kongressen. Parlamentet noterar även att man måste stärka parlamentets granskningsroll och förbättra denna med bättre riktat forskningsstöd så att parlamentet kan utföra sin uppgift vid demokratisk representation.

9.  Europaparlamentet välkomnar mer generellt det stärkta samarbetet mellan budgetutskottet och presidiet under det årliga budgetförfarandet. Parlamentet är redo att ytterligare stärka samarbetet mellan generalsekreteraren, presidiet och budgetutskottet under året för att garantera ett smidigt budgetförfarande och ett effektivt genomförande av budgeten. Parlamentet förväntar sig att presidiet lägger fram ett försiktigt behovsbaserat förslag till budgetberäkning där man beaktar möjligheten till ökningar i ett senare skede beroende på rättsligt bindande skyldigheter, särskilt engångskostnaden i samband med ledamöternas övergångsbestämmelser för valet till Europaparlamentet 2014. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att tillhandahålla information om kostnaderna för övergångsbestämmelserna för tidigare val till Europaparlamentet.

10.  Europaparlamentet påminner om det beslut som antogs i kammaren att rådet ska lägga fram en färdplan senast i juni 2013 om Europaparlamentets olika arbetsorter, och förväntar sig att både de berörda utskotten, generalsekreteraren och presidiet ska förse ledamöterna med uppdaterade siffror och uppgifter om de finansiella och miljörelaterade effekterna av arrangemanget med flera arbetsorter. Parlamentet föreslår att Europaparlamentets egna konsekvensanalysenheter behandlar denna fråga, även effekten av parlamentets närvaro eller partiella närvaro för de respektive samhällena och regionerna, och lägger fram en bedömning senast i juni 2013 så att resultaten beaktas för nästa fleråriga budgetram.

11.  Europaparlamentet uppmanar sina relevanta enheter att utvärdera överenskommelsen mellan de luxemburgska myndigheterna och Europaparlamentet om storleken på personalstyrkan i Luxemburg, med utgångspunkt i en översyn av parlamentets behov. Parlamentet anser att denna utvärdering ska omfatta förslag på hur överenskommelsen ska omförhandlas, utan att detta påverkar de gällande rättsliga bestämmelserna.

12.  Europaparlamentet påminner om parlamentets budgetresolutioner, inbegripet dess senaste resolution av den 23 oktober 2012(7), i vilken man kräver en transparent beslutsprocess för fastighetspolitiken, baserad på tidig information och ett förvärvsstopp fram till slutet av den nuvarande valperioden. Parlamentet begär att få information om generalsekreterarens slutsatser och tidsplan avseende renoveringsarbete och lokalbyte, även information om en tillfällig byggnad för parlamentets personal under kommande år, särskilt med tanke på de strukturella problemen i Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) och förvärvet av Trebel-byggnaden.

13.  Europaparlamentet medger att stora ansträngningar gjordes under 2012 för att informera budgetutskottet om läget avseende KAD-byggnaden och begär att denna kommunikation fortsätter under projektets hela löptid, särskilt när det gäller resultatet av den ändrade anbudsinfordran. Parlamentet noterar att det har gjorts justeringar och en minskning med 8 000 m2, för att på budgetutskottets begäran komma under eller respektera den på förhand fastställda finansiella ramen för KAD-projektet. Parlamentet välkomnar de besparingar på över 10 miljoner EUR i räntebetalningar som gjorts för kommande år – jämfört med kostnadsberäkningen för projektet för 2012 – genom överföringar för förskottsbetalningar för både KAD- och Trebel-byggnaderna. Parlamentet anser att man med hänsyn till att en allt större majoritet bland ledamöterna stöder nya arbetsmetoder(8) måste hantera parlamentets fastighetsprojekt försiktigt och att försiktighet ska gälla före ambition. Parlamentet uppmuntrar en fortsättning på den givande dialogen och ber om att den begärda informationen tillhandahålls i god tid.

Övriga institutioner

14.  Europaparlamentet är medvetet om att de senaste budgetförfarandena har begränsat de flesta institutioners handlingsutrymme till följd av att de anförtrotts allt fler uppgifter, särskilt domstolens större arbetsbörda och Europeiska utrikestjänstens särskilda behov.

15.  Europaparlamentet förstår att Europeiska utrikestjänsten är en relativt ny institution som fortfarande växer och att dess nätverk för tjänsteresor måste stärkas ytterligare för att uppfylla EU:s politiska prioriteringar. Parlamentet konstaterar att Europeiska utrikestjänsten är exceptionellt utsatt för inflation i tredjeländer, variationer i växelkurserna och de särskilda säkerhetsaspekterna avseende dess personal.

16.  Europaparlamentet anser att eventuella omotiverade och generella nedskärningar och ett odifferentierat tillvägagångssätt för institutionernas budgetar är kontraproduktivt. Parlamentet avser istället att fortsätta med en bedömning från fall till fall.

17.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt från tidigare budgetcykler att det förväntar sig att alla institutioner fortsätter att sträva efter att göra besparingar och bevara en hög nivå av budgetdisciplin när de utarbetar sina budgetberäkningar.

o
o   o

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3) EUT C 344, 12.11.2012.
(4) Taket för rubrik 5 inbegriper personalens avgifter till pensionssystemet.
(5) Artikel 24 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning, EUT C 139, 14.6.2006, s. 3.
(6) Antagna texter, P7_TA(2012)0359, punkt 93.
(7) Antagna texter, P7_TA(2012)0359.
(8) Antagna texter, P7_TA(2012)0359.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy