Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0205(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0014/2013

Внесени текстове :

A7-0014/2013

Разисквания :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Гласувания :

PV 07/02/2013 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0051

Приети текстове
PDF 404kWORD 32k
Четвъртък, 7 февруари 2013 г. - Страсбург
Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС *
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0428),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0260/2012),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0014/2013),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)  Засилената борба с данъчните измами и укриването на данъци е от ключово значение за възстановяването и поддържането на стабилността и здравината на публичните финанси в Съюза.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Данъчните измами в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС) водят до значителни бюджетни загуби и оказват влияние върху условията за конкуренцията и съответно върху функционирането на вътрешния пазар. Специфични внезапни и мащабни форми на данъчни измами бяха разработени наскоро особено посредством използването на електронни средства, които улесняват бърза незаконна търговия в голям мащаб.
(1)  Данъчните измами в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС) водят до значителни загуби за публичните финанси и оказват отрицателно влияние върху условията за конкуренцията и съответно върху справедливото и ефикасно функциониране на вътрешния пазар. Такива загуби следва да бъдат ограничени, особено във времена на строга фискална дисциплина. Специфични внезапни и мащабни форми на данъчни измами бяха разработени наскоро особено посредством използването на електронни средства, които улесняват бърза незаконна търговия в голям мащаб, която често надхвърля границите на засегнатата държава членка.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност позволява на държавите членки да искат дерогация от посочената директива, за да се предотвратят някои форми на отклонение от данъчно облагане. Разрешение за такава дерогация изисква предложение на Комисията и приемането му от Съвета. Случилото се неотдавна показа, че процесът по предоставяне на дерогации, не винаги е достатъчно гъвкав, за да осигури навременна и подходяща реакция на искането на държавите членки.
(2)  Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност позволява на държавите членки да искат дерогация от посочената директива, за да се предотвратят някои форми на отклонение от данъчно облагане. Разрешение за такава дерогация изисква предложение на Комисията и приемането му от Съвета. Случилото се неотдавна показа, че процесът по предоставяне на дерогации, не винаги е достатъчно бърз или гъвкав, за да осигури навременна и подходяща реакция на искането на държавите членки.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС (самоначисляване), е ефективна мярка за незабавно прекратяване на най-известните форми на отклонение от данъчно облагане в определени сектори. Въпреки това, тъй като ситуацията може да се промени с течение на времето, може също така да бъде необходимо да се даде възможност и за други мерки. За тази цел Съветът, при необходимост, по предложение на Комисията, следва да определя други мерки, попадащи в обхвата на механизма за бързо реагиране. Видът на мерките, които биха могли да бъдат разрешени, следва да бъде определен с цел да се сведе до минимум времето, необходимо за разрешаването на дерогации от Комисията.
(7)  Определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС („механизъм за самоначисляване), е ефективна мярка за незабавно прекратяване на най-известните форми на укриване на данъци в определени сектори („верижни измами с липсващ търговец“). Въпреки това, поради съществуващите слабости в системите за ДДС и в зависимост от това как ситуацията може да се промени с течение на времето, може също така да бъде необходимо да се даде възможност и за други мерки. За тази цел Комисията, при необходимост, предлага други мерки, попадащи в обхвата на механизма за бързо реагиране. Такива мерки следва да бъдат единодушно одобрени от Съвета след провеждане на консултация с Европейския парламент. Видът на мерките, които биха могли да бъдат разрешени, следва да бъде щателно и прозрачно определен с цел да се сведе до минимум времето, необходимо за разрешаването на дерогации от Комисията.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)  С оглед постоянното развитие и подобряване на механизма за бързо реагиране Комисията следва редовно да докладва на Европейския парламент и на Съвета за неговото прилагане, разглеждайки, наред с другото, други мерки, които да бъдат добавени към приложното поле на механизма и нови начини за засилване на сътрудничеството между държавите членки в общата рамка на механизма.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)  За да може механизмът за бързо реагиране да функционира по задоволителен начин, Комисията следва да бъде в състояние във всеки момент да действа бързо и точно по тези въпроси. Следователно следва да се гарантират достатъчни човешки и други ресурси за механизма за бързо реагиране и да се установи и поддържа ускорена вътрешна процедура за вземане на решения.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 9 в (ново)
(9в)  Тъй като прилагането на специална мярка в една държава членка би могло да има отражение върху системите на ДДС на другите държави членки, Комисията следва, с цел поддържане на прозрачността, да уведоми всички държави членки за всички постъпили искания и за всички взети решения във връзка с тези искания.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 9 г (ново)
(9г)  В своята работа по укрепването и фината настройка на механизма за бързо реагиране Комисията следва да провежда всеобхватни консултации с предприятията в секторите, изложени на опасност от измами и с други заинтересовани лица.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Тъй като целите на действията, които трябва да бъдат предприети за преодоляване на внезапни и мащабни измами в областта на ДДС, които често имат международно измерение, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те не са в състояние поотделно да противодействат на схеми за измами, свързани с нови форми на търговия, които включват няколко държави едновременно, и следователно могат, с оглед на осигуряването на по-бързото и, в резултат на това, по-подходящо и по-ефективно противодействие, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
(10)  Тъй като целите на действията, които трябва да бъдат предприети за преодоляване на внезапни и мащабни измами в областта на ДДС, които често имат международно измерение, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те не са в състояние поотделно да противодействат на схеми за измами, свързани с нови форми на търговия, които включват няколко държави едновременно, и следователно могат, с оглед на осигуряването на по-бързото и, в резултат на това, по-подходящо и по-ефективно противодействие, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът следва да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
Изменение 10
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – буква а)
a) определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС на специфични доставки на стоки и услуги, чрез дерогация от член 193, след искане за тази мярка, посочено в параграф 2 от настоящия член;
a) определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС на специфични доставки на стоки и услуги, чрез дерогация от член 193 („механизъм за самоначисляване“), след искане за тази мярка, посочено в параграф 2 от настоящия член;
Изменение 11
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – буква б)
б) други мерки, определени от Съвета с единодушие, по предложение на Комисията.
б) други мерки, предложени от Комисията и единодушно одобрени от Съвета след провеждане на консултация с Европейския парламент.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – алинея 2
За целите на буква а) специалната мярка е обект на подходящи контролни мерки от страна на държавите членки по отношение на данъчно задължените лица, доставящи стоките или услугите, за които се прилага тази мярка.

За целите на букви а) и б) всяка използвана специална мярка е обект на подходящи контролни мерки от страна на държавите членки по отношение на данъчно задължените лица, доставящи стоките или услугите, за които се прилага тази мярка.

Изменение 13
Предложение за директива
Член 1
2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – алинея 4 а (нова)
Посочената в настоящия параграф процедура се провежда в рамките на три месеца.

Изменение 14
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 2 – алинея 1
2.  Държава членка, която желае да въведе мярка, както е предвидено в параграф 1, изпраща искане до Комисията. Държавата членка й предоставя информацията, посочваща съответния сектор, вида и характеристиките на измамата, нейния внезапен и мащабен характер и причиняваните от нея значителни и непоправими финансови загуби. Ако Комисията счита, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в срок от един месец от получаването на заявлението и конкретизира каква допълнителна информация е необходима.
2.  Държава членка, която желае да въведе мярка, както е предвидено в параграф 1, изпраща искане до Комисията. Държавата членка предоставя на Комисията,на компетентните комисии на Европейския парламент и на Сметната палата информацията, посочваща съответния сектор, вида и характеристиките на измамата, нейния внезапен и мащабен характер и причиняваните от нея значителни и непоправими финансови загуби. Ако Комисията счита, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в срок от две седмици от получаването на заявлението и конкретизира каква допълнителна информация е необходима. Комисията провежда също така консултации със съответния стопански отрасъл, когато това е целесъобразно и възможно.
Изменение 15
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395а – параграф 2 – алинея 2
След като Комисията вече е получила цялата информация, която тя счита за необходима за оценката на искането, в срок от един месец тя дава разрешение за специална мярка или, в случай че има възражения относно исканата мярка ‐ информира за това въпросната държава членка.

След като Комисията вече е получила цялата информация, която тя счита за необходима за оценката на искането тя:

а) нотифицира за това отправилата искането държава членка;
б) препраща искането на оригиналния език, на който е изготвено, на другите държави членки;
в) в срок от един месец тя дава разрешение за специална мярка или, в случай че има възражения относно исканата мярка ‐ информира и представя мотивите си за това въпросната държава членка, останалите държави членки, компетентните комисии на Европейския парламент и на Сметната палата.
Изменение 16
Предложение за директива
Член 1
Директива 2006/112/ЕО
Раздел 1а – Член 395в (нов)
Член 395в

На всеки три години и за първи път до 1 юли 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на механизма за бързо реагиране, съставен съгласно настоящия раздел. В доклада наред с другото се разглеждат допълнителни специални мерки, които да се добавят към обхвата на механизма, и нови начини за укрепване на сътрудничеството между държавите членки в общата рамка на механизма.

Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 а (нов)
Член 1а

До 1 януари 2014 г. Комисията представя доклад относно това как редовната процедура за дерогация съгласно член 395 от Директива 2006/112/ЕО би могло да се ускори. Целта на доклада е идентифициране на съществуващите структури и практики, което би гарантирало, че Комисията винаги приключва процедурата в рамките на пет месеца от получаването на заявление от държава членка. По целесъобразност докладът е придружен от законодателни предложения.

Изменение 18
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2
2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
2.  Държавите членки съобщават на Европейския парламент и на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз. Тя се консолидира с Директива 2006/112/ЕО, в срок до ...*.

* Три месеца след влизането в сила на настоящата директива.
Правна информация - Политика за поверителност