Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0205(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0014/2013

Předložené texty :

A7-0014/2013

Rozpravy :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Hlasování :

PV 07/02/2013 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0051

Přijaté texty
PDF 423kWORD 29k
Čtvrtek, 7. února 2013 - Štrasburk
Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH *
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0428),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0260/2012),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0014/2013),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)
(-1)  Posílení boje proti daňovým podvodům a únikům je klíčem k obnovení a udržení stabilních a silných veřejných financí v celé Unii.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Daňové podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) vedou ke značným rozpočtovým ztrátám a mají dopad na podmínky hospodářské soutěže a tedy i na fungování vnitřního trhu. Specifické formy nenadálých a rozsáhlých daňových podvodů se v poslední době rozvinuly zejména v důsledku využívání elektronických prostředků, usnadňujících rychlé nezákonné obchodování ve velkém měřítku.
(1)  Daňové podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) způsobují značné ztráty veřejným financím a mají negativní dopad na podmínky hospodářské soutěže, a tedy i na spravedlivé a účinné fungování vnitřního trhu. Těmto ztrátám je třeba zabránit, zejména v době fiskálních úspor. Specifické nenadálé a rozsáhlé formy daňových podvodů se v poslední době rozvinuly zejména v důsledku využívání elektronických prostředků, usnadňujících rychlé nezákonné obchodování ve velkém měřítku, jež mnohdy přesahuje hranice jednoho členského státu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty umožňuje členským státům žádat o odchylky z této směrnice, jejichž cílem je zabránit určitým druhům daňových úniků či vyhýbání se daňovým povinnostem. Povolení takové odchylky vyžaduje návrh Komise a jeho přijetí Radou. Nedávné zkušenosti prokázaly, že postup pro udělování výjimek není vždy dostatečně pružný k tomu, aby mohl zajistit rychlou a vhodnou reakci na žádosti členských států.
(2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty umožňuje členským státům žádat o odchylky z této směrnice, jejichž cílem je zabránit určitým druhům daňových úniků či vyhýbání se daňovým povinnostem. Povolení takové odchylky vyžaduje návrh Komise a jeho přijetí Radou. Nedávné zkušenosti prokázaly, že postup pro udělování výjimek není vždy dostatečně rychlý nebo pružný k tomu, aby mohl zajistit rychlou a vhodnou reakci na žádosti členských států.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Určení pořizovatele zboží nebo příjemce služby jako osoby povinné odvést daň (přenesení daňové povinnosti) je účinným opatřením schopným okamžitě zabránit nejznámějším druhům daňových úniků v určitých odvětvích. Jelikož se však situace může neustále měnit, může být rovněž nezbytné povolit jiná opatření. Za tím účelem by měla Rada na návrh Komise v případě potřeby určit veškerá další opatření, která by spadala do působnosti mechanismu rychlé reakce. Měly by být stanoveny druhy opatření, které by mohly být povoleny, aby byla co možná nejvíce zkrácena doba potřebná k povolení odchylek Komisí.
(7)  Určení pořizovatele zboží nebo příjemce služby jako osoby povinné odvést daň („mechanismus přenesení daňové povinnosti“) je účinným opatřením, které může okamžitě zabránit nejznámějším druhům daňových úniků v určitých odvětvích („kolotočový podvod“). Jelikož však systém DPH vykazuje různé nedostatky a jelikož se situace může neustále měnit, může být rovněž nezbytné povolit jiná opatření. Za tím účelem by měla Komise v případě potřeby navrhnout veškerá další opatření, která by spadala do působnosti mechanismu rychlé reakce. Tato opatření by měla jednomyslně schvalovat Rada po konzultaci s Evropským parlamentem. Měly by být podrobně a transparentně stanoveny typy opatření, které by mohly být povoleny, aby byla co možná nejvíce zkrácena doba, kterou Komise potřebuje k povolení odchylek.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  V zájmu neustálého rozvoje a zlepšování mechanismu rychlé reakce by měla Komise pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě o jeho uplatňování, v nichž mimo jiné posoudí, jaká další opatření by se měla stát jeho součástí, a zváží nové způsoby posílení spolupráce mezi členskými státy v obecném rámci fungování tohoto mechanismu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)  Má-li se zajistit uspokojivé fungování mechanismu rychlé reakce, měla by mít Komise vždy možnost jednat v těchto záležitostech pohotově a přesně. Mechanismus by proto měl mít k dispozici náležité lidské a další zdroje a měl by být zaveden a používán adekvátní a zrychlený interní postup pro přijímání rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 c (nový)
(9c)  Vzhledem k tomu, že zavedení zvláštního opatření v jednom členském státě se může odrazit na systémech DPH ostatních členských států, měla by Komise v zájmu transparentnosti informovat všechny členské státy o veškerých předložených žádostech a rozhodnutích, k nimž se ve věci těchto žádostí dospělo.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 d (nový)
(9d)  Komise by měla ve svém úsilí o posílení a doladění mechanismu rychlé reakce vycházet z rozsáhlých konzultací s podniky působícími v odvětvích, kde nejvíce hrozí výskyt podvodů, a s dalšími příslušnými stranami.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Vzhledem k tomu, že cíle opatření, které má být přijato k řešení nenadálých a rozsáhlých případů podvodů v oblasti DPH, které mají velmi často mezinárodní rozměr, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, jelikož ty nejsou samostatně schopny bojovat proti okruhům dopouštějícím se podvodů souvisejících s novými formami obchodu v několika zemích současně, a lze ho proto prostřednictvím rychlejší a v důsledku toho i vhodnější a účinnější reakce na tyto případy, lépe dosáhnout na unijní úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.
(10)  Vzhledem k tomu, že cíle opatření, které má být přijato k řešení nenadálých a rozsáhlých případů podvodů v oblasti DPH, které mají velmi často mezinárodní rozměr, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, jelikož nejsou schopné samostatně bojovat proti podvodným okruhům souvisejícím s novými formami obchodu v několika zemích současně, a lze ho proto prostřednictvím rychlejší,tedy vhodnější a účinnější reakce na tyto případy lépe dosáhnout na unijní úrovni, by měla Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 1 – písm. a
a) určení pořizovatele zboží nebo příjemce služeb jako osoby povinné odvést daň z určitého zboží a služeb odchylně od článku 193 na základě žádosti o toto opatření uvedené v odstavci 2 tohoto článku;
a) určení pořizovatele zboží nebo příjemce služeb jako osoby povinné odvést daň z určitého zboží a služeb odchylně od článku 193 („mechanismus přenesení daňové povinnosti“) na základě žádosti o toto opatření uvedené v odstavci 2 tohoto článku;
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 1 – písm. b
b) jakékoli jiné opatření, které stanoví jednomyslně Rada na návrh Komise.
b) jakékoli jiné opatření navržené Komisí a jednomyslně schválené Radou po konzultaci s Evropským parlamentem.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 1 – pododstavec 2
Pro účely písmene a) podléhá zvláštní opatření vhodným kontrolním opatřením členských států, pokud jde o osoby povinné k dani dodávající zboží nebo poskytující služby, na které se toto opatření vztahuje.

Pro účely písmen a) a b) podléhá jakékoli použité zvláštní opatření vhodným kontrolním opatřením členských států, pokud jde o osoby povinné k dani dodávající zboží nebo poskytující služby, na které se toto opatření vztahuje.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)
Postup stanovený v tomto odstavci se dokončí do tří měsíců.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Členský stát, který si přeje zavést opatření podle odstavce 1, předloží Komisi žádost. Členský stát v ní poskytne informace upřesňující dotyčné odvětví, druh a charakteristiku podvodu, jeho nenadálou a rozsáhlou povahu a jeho důsledky projevující se značnými a nenapravitelnými finančními ztrátami. Jestliže se Komise domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné informace, kontaktuje do jednoho měsíce od doručení žádosti dotyčný členský stát a upřesní, které dodatečné informace požaduje.
2.  Členský stát, který si přeje zavést opatření podle odstavce 1, předloží Komisi žádost. Členský stát v ní poskytne Komisi, příslušným výborům Evropského parlamentu a Evropskému účetnímu dvoru informace upřesňující dotyčné odvětví, druh a charakteristiku podvodu, jeho nenadálou a rozsáhlou povahu a jeho důsledky z hlediska značných a nenapravitelných finančních ztrát. Jestliže se Komise domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné informace, kontaktuje do dvou týdnů od doručení žádosti dotyčný členský stát a upřesní, které dodatečné informace požaduje. Je-li to vhodné a možné, vede Komise konzultace také s příslušným odvětvím.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 a – odst. 2 – pododstavec 2
Jakmile má Komise k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti, zvláštní opatření do jednoho měsíce povolí, nebo v případě, že Komise vznese proti požadovanému opatření námitky, o tom dotyčný členský stát uvědomí.

Jakmile má Komise k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti, učiní následující kroky:

a) vyrozumí o této skutečnosti žádající členský stát;
b) předá žádost v původním jazyce ostatním členským státům;
c) buď zvláštní opatření do jednoho měsíce povolí, nebo v případě, že proti požadovanému opatření vznese námitky, o tom uvědomí dotyčný členský stát, příslušné výbory Evropského parlamentu a Evropský účetní dvůr a své stanovisko zevrubně vysvětlí.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2006/112/ES
Oddíl 1 a – čl. 395 c (nový)
Článek 395c

Komise každé tři roky a poprvé k 1. červenci 2014 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání mechanismu rychlé reakce zřízeného podle tohoto oddílu. Zpráva mimo jiné přezkoumá další zvláštní opatření, jež se mají stát součástí mechanismu, a nové způsoby posílení spolupráce mezi členskými státy v obecném rámci mechanismu.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)
Článek 1a

Komise do 1. ledna 2014 předloží zprávu o možnostech urychlení řádného postupu pro udělování výjimek stanoveném v článku 395 směrnice 2006/112/ES. Tato zpráva má identifikovat změny ve stávajících strukturách a postupech, jež by Komisi umožnily dokončit celý proces vždy do pěti měsíců od přijetí žádosti členského státu. Ke zprávě se případně připojí legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2
2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
2.  Členské státy sdělí Evropskému parlamentu a Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Tato směrnice se konsoliduje se směrnicí 2006/112/ES do...*

* Úř. věst. : prosím vložte datum tři měsíce od vstupu této směrnice v platnost.
Právní upozornění - Ochrana soukromí