Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0205(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0014/2013

Esitatud tekstid :

A7-0014/2013

Arutelud :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Hääletused :

PV 07/02/2013 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0051

Vastuvõetud tekstid
PDF 226kWORD 27k
Neljapäev, 7. veebruar 2013 - Strasbourg
Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism *
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

Euroopa Parlamendi 7. veebruari 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0428),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0260/2012),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0014/2013),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)
(-1)  Tõhustatud võitlus maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu on väga oluline riikide rahanduse stabiilsuse ja tugevuse taastamise ja säilitamise seisukohast kogu liidus.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Maksupettused käibemaksu valdkonnas põhjustavad märkimisväärset kahju eelarvele ja mõjutavad konkurentsitingimusi ning seega siseturu toimimist. Hiljuti on kerkinud esile ootamatud ja suuremahulised maksupettused, mille puhul kasutatakse eelkõige elektroonilisi vahendeid, mis lihtsustavad kiiret ja suuremahulist ebaseaduslikku kauplemist.
(1)  Maksupettused käibemaksu valdkonnas põhjustavad märkimisväärset kahju riigi rahandusele ja mõjutavad ebasoodsalt konkurentsitingimusi ning seega siseturu õiglast ja tõhusat toimimist. Seda kahju tuleks kärpida, eelkõige eelarvepoliitika karmistamise ajal. Hiljuti on kerkinud esile ootamatud ja suuremahulised maksupettused, mille puhul kasutatakse eelkõige elektroonilisi vahendeid, mis lihtsustavad kiiret ja suuremahulist ebaseaduslikku kauplemist, mis sageli ulatub üle konkreetse liikmesriigi piiride.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2) Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) lubatakse liikmesriikidel taotleda erandit kõnealusest direktiivist, et vältida teatavat laadi maksudest kõrvalehoidumist või maksustamise vältimist. Sellise erandi lubamiseks peab komisjon tegema ettepaneku ja nõukogu selle vastu võtma. Hiljutised kogemused on osutanud, et erandite lubamise kord ei ole alati piisavalt paindlik, et tagada liikmesriikide taotluste kiire ja sobiv käsitlemine.
(2) Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) lubatakse liikmesriikidel taotleda erandit kõnealusest direktiivist, et vältida teatavat laadi maksudest kõrvalehoidumist või maksustamise vältimist. Sellise erandi lubamiseks peab komisjon tegema ettepaneku ja nõukogu selle vastu võtma. Hiljutised kogemused on osutanud, et erandite lubamise kord ei ole alati piisavalt kiire või paindlik, et tagada liikmesriikide taotluste kiire ja sobiv käsitlemine.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Kaupade või teenuste saaja määramine isikuks, kes on kohustatud käibemaksu tasuma (pöördmaksustamine), on tõhus meede, et hoida viivitamatult ära maksudest kõrvalehoidumise tuntumad vormid teatavates sektorites. Kuna olukord võib aja jooksul muutuda, võib olla vaja lubada ka muid meetmeid. Selleks peaks nõukogu vajaduse korral komisjoni ettepanekul määrama kiirreageerimismehhanismi kohaldamisalasse mis tahes muu meetme. Tuleks ette näha lubatavate meetmete laad, et vähendada aega, mis kulub komisjonil erandite lubamiseks.
(7)  Kaupade või teenuste saaja määramine isikuks, kes on kohustatud käibemaksu tasuma (pöördmaksustamine), on tõhus meede, et hoida viivitamatult ära maksudest kõrvalehoidumise tuntumad vormid teatavates sektorites (nn karusellpettus). Arvestades siiski olemasolevaid nõrkusi käibemaksusüsteemides ja sõltuvalt sellest, kuidas olukord võib aja jooksul muutuda, võib olla vaja lubada ka muid meetmeid. Selleks peaks komisjon tegema vajaduse korral ettepaneku kiirreageerimismehhanismi kohaldamisalasse kuuluva mis tahes muu meetme kohta. Nõukogu peaks meetme pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ühehäälselt heaks kiitma. Tuleks põhjalikult ja läbipaistvalt ette näha lubatavate meetmete laad, et vähendada aega, mis kulub komisjonil erandite lubamiseks.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
(9 a)  Et järjepidevalt arendada ja täiustada kiirreageerimismehhanismi, peaks komisjon korrapäraselt andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru selle rakendamisest, uurides muu hulgas muid meetmeid, mida lisada mehhanismi kohaldamisalasse, ja uusi viise liikmesriikide koostöö tugevdamiseks mehhanismi üldraamistikus.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)
(9 b)  Et kiirreageerimismehhanism saaks rahuldaval viisil toimida, peaks komisjon kogu aeg suutma tegutseda neis küsimustes kiiresti ja täpselt. Seepärast peaksid kiirreageerimismehhanismi inim- ja muud ressursid olema piisavad ning tuleks kehtestada kiirendatud sisemine otsustamismenetlus ja seda kasutada.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 c (uus)
(9 c)  Kuna erimeetme rakendamine ühes liikmesriigis võib mõjutada teiste liikmesriikide käibemaksusüsteeme, peaks komisjon läbipaistvuse tagamiseks, teavitama kõiki liikmesriike kõigist esitatud taotlustest ja kõigist nendega seonduvatest otsustest.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 d (uus)
(9 d)  Komisjon peaks kiirreageerimismehhanismi tõhustamise ja viimistlemisega tehtava töö käigus konsulteerima laialdaselt pettusest kergesti mõjutatavate sektorite ettevõtjate ja muude asjaomaste sidusrühmadega.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)  Kuna kavandatud meetme eesmärki võidelda ootamatute ja suuremahuliste käibemaksuvaldkonna maksupettustega, millel on sageli rahvusvaheline mõõde, ei suuda piisavalt saavutada liikmesriigid, kuna nad ei suuda iseseisvalt võidelda uusi kauplemisvorme ja samal ajal mitut riiki hõlmavate pettusskeemidega, ning seepärast saab seda tänu kiiremale ning seega asjakohasemale ja tõhusamale reageerimisele paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 5 kohasele subsidiaarsuse põhimõttele. Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.
(10)  Kuna kavandatud meetme eesmärki võidelda ootamatute ja suuremahuliste käibemaksuvaldkonna maksupettustega, millel on sageli rahvusvaheline mõõde, ei suuda piisavalt saavutada liikmesriigid, kuna nad ei suuda iseseisvalt võidelda uusi kauplemisvorme ja samal ajal mitut riiki hõlmavate pettusskeemidega, ning seepärast saab seda tänu kiiremale ning seega asjakohasemale ja tõhusamale reageerimisele paremini saavutada liidu tasandil, peaks liit võtma meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 5 kohasele subsidiaarsuse põhimõttele. Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Jagu 1a – artikkel 395a – lõige 1 – punkt a
a) määrata käesoleva artikli lõike 2 kohase meetmetaotluse alusel erandina artiklist 193 isikuks, kes on kohustatud teatavatelt kaupadelt või teenustelt käibemaksu tasuma, kõnealuste kaupade või teenuste saaja;
a) määrata käesoleva artikli lõike 2 kohase meetmetaotluse alusel erandina artiklist 193 isikuks, kes on kohustatud teatavatelt kaupadelt või teenustelt käibemaksu tasuma, kõnealuste kaupade või teenuste saaja (pöördmaksustamine);
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Jagu 1a – artikkel 395a – lõige 1 – punkt b
b) mis tahes muu meede, mille on ühehäälselt kindlaks määranud nõukogu komisjoni ettepanekul.
b) mis tahes muu komisjoni esildatud meede, mille nõukogu on pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ühehäälselt heaks kiitnud.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Jagu 1a – artikkel 395a – lõige 1 – lõik 2
Punkti a kohaldamisel võtab liikmesriik erimeetme suhtes asjakohaseid kontrollmeetmeid seoses maksukohustuslastega, kes tarnivad kaupu või osutavad teenuseid, mille suhtes kõnealust meedet kohaldatakse.

Punktide a ja b kohaldamisel võtab liikmesriik iga kasutatava erimeetme suhtes asjakohaseid kontrollmeetmeid seoses maksukohustuslastega, kes tarnivad kaupu või osutavad teenuseid, mille suhtes kõnealust meedet kohaldatakse.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Jagu 1a – artikkel 395a – lõige 1 – lõik 4 a (uus)
Käesolevas lõikes sätestatud menetlus viiakse lõpule kolme kuu jooksul.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Jagu 1a – artikkel 395a – lõige 2 – lõik 1
2.  Liikmesriik, kes soovib lõike 1 kohaselt kehtestada meedet, esitab komisjonile avalduse. Liikmesriik esitab avalduse koos teabega, mis käsitleb asjaomast sektorit, pettuse liiki ja tunnuseid, ootamatut ja suuremahulist laadi ning tagajärgi märkimisväärse ja korvamatu rahalise kahju seisukohast. Kui komisjon leiab, et tal pole kogu vajalikku teavet, võtab ta ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest asjaomase liikmesriigiga ühendust ning täpsustab, millist täiendavat teavet on vaja.
2.  Liikmesriik, kes soovib lõike 1 kohaselt kehtestada meedet, esitab komisjonile avalduse. Liikmesriik esitab komisjonile, Euroopa Parlamendi pädevatele komisjonidele ja kontrollikojale avalduse koos teabega, mis käsitleb asjaomast sektorit, pettuse liiki ja tunnuseid, ootamatut ja suuremahulist laadi ning tagajärgi märkimisväärse ja korvamatu rahalise kahju seisukohast. Kui komisjon leiab, et tal pole kogu vajalikku teavet, võtab ta kahe nädala jooksul alates taotluse saamisest asjaomase liikmesriigiga ühendust ning täpsustab, millist täiendavat teavet on vaja. Komisjon konsulteerib vajaduse ja võimaluse korral samuti asjaomase ärisektoriga.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Jagu 1a – artikkel 395a – lõige 2 – lõik 2
Pärast taotluse hindamiseks kogu vajaliku teabe saamist annab komisjon ühe kuu jooksul asjaomasele liikmesriigile erimeetme kohaldamiseks loa või teatab sellest keeldumisest.

Pärast taotluse hindamiseks kogu vajaliku teabe saamist komisjon:

a) teavitab sellest taotluse esitanud liikmesriiki;
b) edastab taotluse selle algkeeles teistele liikmesriikidele;
c) annab ühe kuu jooksul erimeetme kohaldamiseks loa või juhul kui komisjon on taotletava meetme vastu, teatab sellest asjaomasele liikmesriigile, teistele liikmesriikidele, Euroopa Parlamendi pädevatele komisjonidele ja kontrollikojale ning esitab keeldumise kohta üksikasjaliku põhjenduse.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Jagu 1a – artikkel 395 c (uus)
Artikkel 395 c

Iga kolme aasta tagant ja esimest korda 1. juuliks 2014 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva jao kohaselt loodud kiirreageerimismehhanismi rakendamise kohta. Aruandes vaadatakse muu hulgas läbi mehhanismi kohaldamisalasse lisatavad täiendavad erimeetmed ja uued viisid liikmesriikide koostöö tugevdamiseks mehhanismi üldraamistikus.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1 a

Komisjon esitab 1. jaanuariks 2014 aruande selle kohta, kuidas saaks direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 395 sätestatud erandi tegemise tavamenetlust kiiremaks muuta. Aruande eesmärk on kindlaks määrata olemasolevate struktuuride ja tavade muudatused, mis tagavad, et komisjon viib menetluse alati lõpule viie kuu jooksul pärast liikmesriigilt taotluse saamist. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2
2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
2.  Liikmesriigid edastavad Euroopa Parlamendile ja komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Direktiiv 2006/112/EÜ konsolideeritakse ...*.

* Kolm kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika