Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0205(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0014/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0014/2013

Viták :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Szavazatok :

PV 07/02/2013 - 5.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0051

Elfogadott szövegek
PDF 410kWORD 30k
2013. február 7., Csütörtök - Strasbourg
A közös hozzáadottértékadó-rendszer és egy héa-csalás elleni gyorsreagálási mechanizmus *
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

Az Európai Parlament 2013. február 7-i jogalkotási állásfoglalása a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek egy héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0428),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0260/2012),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0014/2013),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)
(-1)  Az adócsalás és adókijátszás elleni fokozott küzdelem kulcsfontosságú az államháztartások stabilitásának és erejének helyreállításában és megőrzésében Unió-szerte.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatban elkövetett adócsalás számottevő költségvetési bevételkiesést okoz, kihatással van a versenyfeltételekre és így a belső piac működésére. A közelmúltban az adócsalás hirtelen és súlyos károkat okozó sajátos formái alakultak ki, amelyek különösen a nagybani gyors illegális kereskedelmet megkönnyítő elektronikus eszközök alkalmazásán keresztül nyertek teret.
(1)  A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatban elkövetett adócsalás számottevő államháztartási bevételkiesést eredményez, kedvezőtlenül érinti a versenyfeltételeket és így a belső piac méltányos és hatékony működését. Az efféle bevételkiesést meg kell akadályozni, különösen a költségvetési megszorítások idején. A közelmúltban az adócsalás hirtelen és súlyos károkat okozó sajátos formái alakultak ki, amelyek különösen az egyes tagállamok határait gyakran átlépő nagybani és gyors illegális kereskedelmet megkönnyítő elektronikus eszközök alkalmazásán keresztül nyertek teret.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az adócsalás és az adókikerülés egyes formáinak megelőzése érdekében eltérést kérjenek az említett irányelvtől. Az ilyen eltérések engedélyezéséhez a Bizottság javaslatára, és annak a Tanács általi elfogadására van szükség. A közelmúlt tapasztalatai azt mutatták, hogy az eltérések engedélyezésének folyamata nem minden esetben eléggé rugalmas ahhoz, hogy a tagállamok kérései azonnali és megfelelő választ kapjanak.
(2)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az adócsalás és az adókikerülés egyes formáinak megelőzése érdekében eltérést kérjenek az említett irányelvtől. Az ilyen eltérések engedélyezéséhez a Bizottság javaslatára, és annak a Tanács általi elfogadására van szükség. A közelmúlt tapasztalatai azt mutatták, hogy az eltérések engedélyezésének folyamata nem minden esetben eléggé gyors és rugalmas ahhoz, hogy a tagállamok kérései azonnali és megfelelő választ kapjanak.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A vevőnek, mint a héa megfizetésére kötelezett adóalanynak a kijelölése (fordított adózás) az egyes ágazatokban leginkább elterjedt adócsalási formák azonnali megállításának egyik hatékony eszköze. Tekintve azonban, hogy a helyzet idővel változhat, szükség lehet más intézkedések feltételeinek biztosítására is. Az indokolt esetekben a Tanácsnak ebből a célból – a Bizottság javaslata alapján – döntenie kell arról, hogy mely egyéb intézkedések tartoznak a gyorsreagálási mechanizmus hatálya alá. A derogációs intézkedések Bizottság általi engedélyezéséhez szükséges időnek a lehető legrövidebbre szorítása érdekében meg kell állapítani az engedélyezhető intézkedések típusait.
(7)  Egyes ágazatokban a legismertebb adócsalási formák („körhintacsalás”) azonnali megállításának egyik hatékony eszköze az, ha a vevőt jelölik meg a héa megfizetésére kötelezett adóalanyként (fordított adózás). Tekintve azonban a héarendszerek gyengeségeit és attól függően, hogy a helyzet idővel hogyan változik, szükség lehet más intézkedések engedélyezésére is. A Bizottságnak ebből a célból adott esetben javaslatot kell tennie arra, hogy mely egyéb intézkedések tartozzanak a gyorsreagálási mechanizmus hatálya alá. Az intézkedést a Tanácsnak az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag jóvá kell hagynia. A derogációs intézkedések Bizottság általi engedélyezéséhez szükséges időnek a lehető legrövidebbre szorítása érdekében az engedélyezhető intézkedések típusait teljes körűen és átlátható módon kell megállapítani.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  A gyorsreagálási mechanizmus folyamatos fejlesztése és javítása érdekében a Bizottság rendszeresen jelentést tesz a mechanizmus alkalmazásáról a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, megvizsgálva többek között azt, hogy fel kell-e venni további intézkedéseket a mechanizmus hatálya alá, és miként lehet erősíteni a tagállamok közötti együttműködést a mechanizmus általános keretében.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
(9b)  A gyorsreagálási mechanizmus kielégítő működése érdekében a Bizottságnak minden esetben képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan és helyesen lépjen fel e kérdésekben. Biztosítani kell tehát a gyorsreagálási mechanizmus megfelelő emberi és egyéb erőforrásait, valamint be kell vezetni és fenn kell tartani egy felgyorsított belső döntéshozatali eljárást.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)
(9c)  Mivel valamely különleges intézkedés egy tagállamon belüli bevezetése kihathat más tagállamok héarendszerére is, az átláthatóság fenntartása érdekében a Bizottság minden kérelemről és a kérelmekkel összefüggésben meghozott minden intézkedésről valamennyi tagállamot értesíti.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
9 d preambulumbekezdés (új)
(9d)  A gyorsreagálási mechanizmus javítása és finomhangolása céljából végzett munkája során a Bizottság kiterjedt konzultációkat folytat az adócsalásban különösen érintett ágazatokban működő vállalkozásokkal és egyéb érintett szereplőkkel.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Mivel a meghozandó intézkedések célja – a héa területét érintő, hirtelen és súlyos következményekkel járó, nagyon gyakran nemzetközi vetületekkel is rendelkező csalási jelenségek kezelése – a tagállamok által kielégítően nem megvalósítható, mivel nincsenek abban a helyzetben, hogy önállóan lépjenek fel az új kereskedelmi formákhoz kapcsolódó, egyidejűleg több országot is érintő csalási módszerekkel szemben, és emiatt az említett cél a gyorsabb, és ezáltal az említett jelenségekre megfelelőbb és hatékonyabb válasz biztosítása révén uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban az irányelv nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.
(10)  Mivel a meghozandó intézkedések célja – a héa területét érintő, hirtelen és súlyos következményekkel járó, nagyon gyakran nemzetközi vetületekkel is rendelkező csalási jelenségek kezelése – a tagállamok által kielégítően nem megvalósítható, mivel nincsenek abban a helyzetben, hogy önállóan lépjenek fel az új kereskedelmi formákhoz kapcsolódó, egyidejűleg több országot is érintő csalási módszerekkel szemben, és emiatt az említett cél a gyorsabb, és ezáltal az említett jelenségekre megfelelőbb és hatékonyabb válasz biztosítása révén uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket hoz. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban az irányelv nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk
2006/112/EK irányelv
1 a szakasz – 395 a cikk – 1 bekezdés – a pont
a) a vevőnek, mint egyes áruk és szolgáltatások utáni héa megfizetésére kötelezett adóalanynak a kijelölése a 193. cikktől eltérve, az ilyen intézkedés iránti, e cikk (2) bekezdésében említett kérelem alapján;
a) a 193. cikktől eltérve, a vevő megjelölése az egyes áruk és szolgáltatások utáni héa megfizetésére kötelezett adóalanyként („fordított adózás”) az ilyen intézkedés iránti, e cikk (2) bekezdésében említett kérelem alapján;
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk
2006/112/EK irányelv
1 a szakasz – 395 a cikk – 1 bekezdés – b pont
b) bármely egyéb intézkedés, a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag eljáró Tanács döntése alapján.
b) bármely egyéb, a Bizottság által javasolt és a Tanács által az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag jóváhagyott intézkedés.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk
2006/112/EK irányelv
1 a szakasz – 395 a cikk – 1 bekezdés – b albekezdés
Az a) pont alkalmazásában a különleges intézkedést megfelelő tagállami ellenőrzésnek vetik alá az áruértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző azon adóalanyok tekintetében, akikre az intézkedés vonatkozik.

Az a) és b) pont alkalmazásában minden alkalmazott különleges intézkedést megfelelő tagállami ellenőrzésnek vetnek alá az áruértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző azon adóalanyok tekintetében, akikre az intézkedés vonatkozik.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
2006/112/EK irányelv
1 a szakasz – 395 a cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)
Az e bekezdésben rögzített eljárást három hónapon belül le kell zárni.

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
2006/112/EK irányelv
1 a szakasz – 395 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
2.  Az (1) bekezdés szerinti intézkedést bevezetni szándékozó tagállam kérelmet küld a Bizottsághoz. Kérelmében a tagállam megadja az érintett ágazatra, a csalás típusára és jellemzőire, hirtelen és súlyos jellegére, valamint a csalás által okozott számottevő és helyreállíthatatlan pénzügyi veszteségekre vonatkozó információkat. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik minden szükséges információval, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal, és meghatározza, hogy milyen kiegészítő információra van szüksége.
2.  Az (1) bekezdés szerinti intézkedést bevezetni szándékozó tagállam kérelmet küld a Bizottsághoz. Kérelmében a tagállam megadja a Bizottság, az Európai Parlament illetékes bizottságai és a Számvevőszék számára az érintett ágazatra, a csalás típusára és jellemzőire, hirtelen és súlyos jellegére, valamint a csalás által okozott számottevő és helyreállíthatatlan pénzügyi veszteségekre vonatkozó információkat. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik minden szükséges információval, a kérelem beérkezésétől számított két héten belül felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal, és meghatározza, hogy milyen kiegészítő információra van szüksége. A Bizottság – adott esetben és ha lehetőség van rá – konzultációt folytat az érintett üzleti ágazattal.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
2006/112/EK irányelv
1 a szakasz – 395 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Mihelyt a Bizottság által a kérelem vizsgálatához szükségesnek vélt valamennyi információ a Bizottság rendelkezésére áll, egy hónapon belül vagy engedélyezi a különleges intézkedést, vagy ha ellenzi a kérelmezett intézkedést, arról tájékoztatja az érintett tagállamot.

Mihelyt a Bizottság által a kérelem vizsgálatához szükségesnek vélt valamennyi információ a Bizottság rendelkezésére áll:

a) tájékoztatja erről a kérelmező tagállamot;
b) eredeti nyelven továbbítja a kérelmet a többi tagállamnak;
c) egy hónapon belül engedélyezi a különleges intézkedést, vagy ha a Bizottság ellenzi azt, errőlrészletes indokolást adva tájékoztatja az érintett tagállamot, a többi tagállamot, az Európai Parlament illetékes bizottságait és a Számvevőszéket.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk
2006/112/EK irányelv
1 a szakasz – 395 c cikk (új)
395c. cikk

A Bizottság 2014. július 1-jéig, majd ezt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e szakasz értelmében létrehozott mechanizmus végrehajtásáról. A jelentésben megvizsgálja többek között azt, hogy kell-e további intézkedéseket felvenni a mechanizmus hatálya alá, és miként lehet erősíteni a tagállamok közötti együttműködést a mechanizmus általános keretében.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
1a. cikk
A Bizottság 2014. január 1-jéig jelentést nyújt be arról, hogy miként gyorsítható fel a 2006/112/EK irányelv 395. cikke szerinti rendes eltérési eljárás. A jelentés célja a meglévő struktúrák és gyakorlatok olyan módosításainak megállapítása, amelyek révén biztosítható, hogy a Bizottság minden esetben a tagállam kérelmének beérkezésétől számított öt hónapon belül lezárja az eljárást. A jelentéshez a Bizottság szükség szerint jogalkotási javaslatokat is csatol.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.
(2)  A tagállamok tájékoztatják az Európai Parlamentet és a Bizottságot nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegéről, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Jelen irányelvet ...*-ig egységes szerkezetbe kell foglalnia 2006/112/EK irányelvvel.

* Az ezen irányelv hatálybalépése után három hónappal.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat