Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0205(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0014/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0014/2013

Debates :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Balsojumi :

PV 07/02/2013 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0051

Pieņemtie teksti
PDF 403kWORD 28k
Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris - Strasbūra
Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma un ātrās reaģēšanas mehānisms pret krāpšanu PVN jomā *
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 7. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra ‐ apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0428),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0260/2012),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0014/2013),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)
(-1)  Pastiprinātā cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir ārkārtīgi svarīga, lai atjaunotu un saglabātu publisko finanšu stabilitāti un nostiprinātu tās visā Savienībā.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Krāpšana pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā rada ievērojamus zaudējumus budžetā un ietekmē konkurences nosacījumus un tādējādi iekšējā tirgus darbību. Nesen izveidojušies specifiski pēkšņas un masveida krāpšanas veidi nodokļu jomā, jo īpaši izmantojot elektroniskus līdzekļus, kas atvieglo ātru nelikumīgu tirdzniecību lielos apmēros.
(1)  Krāpšana pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā rada ievērojamus publisko finanšu zaudējumus un negatīvi ietekmē konkurences nosacījumus un tādējādi iekšējā tirgus pareizu un efektīvu darbību. Šādi zaudējumi būtu jāaptur, jo īpaši laikā, kad tiek veikta nodokļu konsolidācija. Pēdējā laikā parādījušies specifiski pēkšņas un masveida krāpšanas veidi nodokļu jomā, jo īpaši izmantojot elektroniskus līdzekļus, kas atvieglo ātru nelikumīgu tirdzniecību lielos apmēros un bieži vien tiek īstenoti plašākā mērogā, nevis tikai vienā konkrētā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
(2) Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ļauj dalībvalstīm pieprasīt atkāpi no minētās direktīvas, lai nepieļautu noteiktu veidu nodokļa nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas. Šādas atkāpes piemērošanas atļaušanai nepieciešams Komisijas priekšlikums un tā pieņemšana Padomē. Nesena pieredze liecina, ka atkāpju piešķiršanas process ne vienmēr ir pietiekami elastīgs, lai nodrošinātu tūlītēju un atbilstīgu reakciju uz dalībvalstu pieprasījumiem.
(2)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ļauj dalībvalstīm pieprasīt atkāpi no minētās direktīvas, lai nepieļautu noteiktu veidu nodokļa nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas. Šādas atkāpes piemērošanas atļaušanai nepieciešams Komisijas priekšlikums un tā pieņemšana Padomē. Nesena pieredze liecina, ka atkāpju piešķiršanas process ne vienmēr ir pietiekami ātrs un elastīgs, lai nodrošinātu tūlītēju un atbilstīgu reakciju uz dalībvalstu pieprasījumiem.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Saņēmēja kā personas, kas ir atbildīga par PVN samaksu, noteikšana (apgrieztā iekasēšana) ir efektīvs pasākums, lai uzreiz apturētu vislabāk pazīstamos nodokļa nemaksāšanas veidus dažās nozarēs. Tomēr, tā kā situācija laika gaitā var mainīties, var rasties nepieciešamība atļaut citus pasākumus. Tādēļ Padomei, ja nepieciešams, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, būtu jānosaka jebkurš cits pasākums, kas ietilpst ātrās reaģēšanas mehānisma darbības jomā. Būtu jānosaka pasākumu veidi, kurus varētu atļaut, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams, lai Komisija piešķirtu atļauju piemērot atkāpi.
(7)  Saņēmēja kā personas, kas ir atbildīga par PVN samaksu, noteikšana (apgrieztās iekasēšanas procedūra) ir efektīvs pasākums, lai uzreiz apturētu vislabāk pazīstamos nodokļa nemaksāšanas veidus dažās nozarēs (“karuseļveida” krāpšanas shēmas). Tomēr, ņemot vērā pašreizējās PVN sistēmas nepilnības un atkarībā no tā, kā situācija laika gaitā var mainīties, var rasties nepieciešamība atļaut citus pasākumus. Tādēļ Komisijai, ja nepieciešams, būtu jāierosina jebkurš cits pasākums, kas ietilpst ātrās reaģēšanas mehānisma darbības jomā. Šāds pasākums būtu vienprātīgi jāapstiprina Padomei pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Būtu detalizēti un pārredzami jānosaka to pasākumu veidi, kurus varētu atļaut, lai līdz minimumam samazinātu laiku, kas nepieciešams, lai Komisija piešķirtu atļauju piemērot atkāpi.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
(9a)  Lai pastāvīgi pilnveidotu un uzlabotu ātrās reaģēšanas mehānismu, Komisijai būtu regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par tā piemērošanu, cita starpā izvērtējot citus pasākumus, kuri būtu jāiekļauj mehānisma darbības jomā, un jaunus veidus, kā stiprināt dalībvalstu sadarbību mehānisma vispārējā īstenošanā.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)
(9b)  Lai ātrās reaģēšanas mehānisms pienācīgi darbotos, Komisijai būtu jebkurā laikā jāspēj ātri un precīzi rīkoties, lai risinātu minētos jautājumus. Šā iemesla dēļ ātrās reaģēšanas mehānisma vajadzībām būtu jānodrošina pienācīgi cilvēkresursi un citi resursi un jāizveido un jāpiemēro paātrināta iekšējā lēmumu pieņemšanas procedūra.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)
(9c)  Tā kā īpašā pasākuma piemērošana vienā dalībvalstī varētu netieši ietekmēt pārējo dalībvalstu PVN sistēmas, Komisijai pārredzamības saglabāšanas nolūkā būtu jāinformē visas dalībvalstis par visiem iesniegtajiem pieprasījumiem un visiem lēmumiem, ko pieņem attiecībā uz šiem pieprasījumiem.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
9.d apsvērums (jauns)
(9d)  Sekmējot un pilnveidojot ātrās reaģēšanas mehānismu, Komisijai būtu jārīko plaša apspriešanās ar to nozaru uzņēmumiem, kurās visvairāk notiek krāpšanās ar nodokļiem, un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Darbības mērķi novērst pēkšņas un masveida krāpšanas parādības PVN jomā, kurām ļoti bieži ir starptautiska dimensija, nevar pietiekami sekmīgi īstenot dalībvalstu līmenī, jo tās nespēj individuāli novērst krāpšanas shēmas, kas saistītas ar jaunām tirdzniecības formām un kurās vienlaikus ir iesaistītas vairākas valstis, un tādējādi, tā kā Savienība spēj nodrošināt ātrāku un tā rezultātā atbilstīgāku un efektīvāku reakciju uz šīm parādībām, tas ir labāk sasniedzams Savienības līmenī, tāpēc tā var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.
(10)  Darbības mērķi novērst pēkšņas un masveida krāpšanas parādības PVN jomā, kurām ļoti bieži ir starptautiska dimensija, nevar pietiekami sekmīgi īstenot dalībvalstu līmenī, jo tās nespēj individuāli novērst krāpšanas shēmas, kas saistītas ar jaunām tirdzniecības formām un kurās vienlaikus ir iesaistītas vairākas valstis, un tādējādi, tā kā Savienība spēj nodrošināt ātrāku un tā rezultātā atbilstīgāku un efektīvāku reakciju uz šīm parādībām, tas ir labāk sasniedzams Savienības līmenī, tāpēc Savienībai būtu jāpieņem pasākumi saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2006/112/EK
1.a iedaļa – 395.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a) saņēmēja kā personas, kas ir atbildīga par PVN samaksu par preču un pakalpojumu īpašām piegādēm, noteikšana, atkāpjoties no 193. panta, pēc šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas par šādu pasākumu;
(a) saņēmēja kā personas, kas ir atbildīga par PVN samaksu par preču un pakalpojumu īpašām piegādēm, noteikšana, atkāpjoties no 193. panta (apgrieztās iekasēšanas procedūra), pēc šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas par šādu pasākumu;
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2006/112/EK
1.a iedaļa – 395.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b) jebkurš cits pasākums, ko noteikusi Padome ar vienprātīgu lēmumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.
(b) jebkurš cits pasākums, ko ierosinājusi Komisija un vienprātīgi apstiprinājusi Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2006/112/EK
1.a iedaļa – 395.a pants – 1. punkts – 2. daļa
Lai izpildītu šā punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis īpašajam pasākumam piemēro atbilstīgus kontroles pasākumus attiecībā uz nodokļa maksātājiem, kas piegādā preces vai pakalpojumus, kuriem piemēro minēto pasākumu.

Lai izpildītu šā punkta a) un b) apakšpunktu, dalībvalstis jebkuram izmantotajam īpašajam pasākumam piemēro atbilstīgus kontroles pasākumus attiecībā uz nodokļa maksātājiem, kas piegādā preces vai pakalpojumus, kuriem piemēro minēto pasākumu.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2006/112/EK
1.a iedaļa – 395.a pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)
Šajā punktā minēto procedūru pabeidz trīs mēnešos.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2006/112/EK
1.a iedaļa – 395.a pants – 2. punkts – 1. daļa
2.  Dalībvalsts, kas vēlas ieviest pasākumu, kā noteikts 1. punktā, nosūta pieprasījumu Komisijai. Dalībvalsts nodrošinatoar informāciju, norādot attiecīgo nozari, krāpšanas veidu un iezīmes, tās pēkšņo un masveida raksturu un tās sekas saistībā ar ievērojamiem un neatgriezeniskiem finanšu zaudējumiem. Ja Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav visa vajadzīgā informācija, tā sazinās ar attiecīgo dalībvalsti viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un norāda, kāda papildu informācija ir nepieciešama.
2.  Dalībvalsts, kas vēlas ieviest pasākumu, kā noteikts 1. punktā, nosūta pieprasījumu Komisijai. Dalībvalsts sniedz Komisijai, Eiropas Parlamenta kompetentajām komitejām un Revīzijas palātai informāciju, norādot attiecīgo nozari, krāpšanas veidu un iezīmes, tās pēkšņo un masveida raksturu un tās sekas saistībā ar ievērojamiem un neatgriezeniskiem finanšu zaudējumiem. Ja Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav visa vajadzīgā informācija, tā sazinās ar attiecīgo dalībvalsti divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un norāda, kāda papildu informācija ir nepieciešama. Ja nepieciešams un ja iespējams, Komisija arī apspriežas ar attiecīgās uzņēmējdarbības nozares pārstāvjiem.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2006/112/EK
1.a iedaļa – 395.a pants – 2. punkts – 2. daļa
Tiklīdz Komisijas rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai izvērtētu pieprasījumu, tā viena mēneša laikā vai nu atļauj īpašo pasākumu, vai, ja Komisija iebilst pret pieprasīto pasākumu, informē par to attiecīgo dalībvalsti.

Tiklīdz Komisijas rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai izvērtētu pieprasījumu, tā:

a) attiecīgi informē pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti;
b) nosūta pieprasījumu tā oriģinālvalodā pārējām dalībvalstīm;
c) viena mēneša laikā vai nu atļauj īpašo pasākumu, vai, ja Komisija pret to iebilst, informē par to attiecīgo dalībvalsti, pārējās dalībvalstis, Eiropas Parlamenta kompetentās komitejas un Revīzijas palātu, sniedzot detalizētu pamatojumu.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2006/112/EK
1.a iedaļa – 395.c pants (jauns)
395.c pants
Komisija reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 2014. gada 1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par atbilstīgi šai iedaļai izveidotā ātrās reaģēšanass mehānisma piemērošanu. Ziņojumā cita starpā izvērtē citus īpašus pasākumus, kuri būtu jāiekļauj mehānisma darbības jomā, un jaunus veidus, kā stiprināt dalībvalstu sadarbību mehānisma vispārējā īstenošanā.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)
1.a pants
Komisija līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz ziņojumu par to, kā varētu paātrināt Direktīvas 2006/112/EK 395. pantā paredzēto parasto atkāpes procedūru. Ziņojuma mērķis ir noteikt pašreizējo nodokļu struktūru un kārtības izmaiņas, kas nodrošinātu, ka Komisija vienmēr pabeidz procedūru piecos mēnešos no dalībvalsts pieprasījuma saņemšanas. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumus.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.
2.  Dalībvalstis dara Eiropas Parlamentam un Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To konsolidē ar Direktīvu 2006/112/ES ... līdz*..

* 3 mēneši  pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika