Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0205(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0014/2013

Texte depuse :

A7-0014/2013

Dezbateri :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Voturi :

PV 07/02/2013 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0051

Texte adoptate
PDF 421kWORD 32k
Joi, 7 februarie 2013 - Strasbourg
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA *
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 februarie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0428),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0260/2012),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0014/2013),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)
(-1)  Intensificarea luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale constituie un element esențial pentru reinstaurarea și menținerea stabilității și a solidității finanțelor publice în întreaga Uniune.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Frauda fiscală în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA) duce la pierderi bugetare considerabile și afectează condițiile de concurență și, prin urmare, funcționarea pieței interne. Recent, au apărut forme specifice de fraudă fiscală bruscă și masivă, în special prin utilizarea mijloacelor electronice, care facilitează comerțul ilegal rapid pe scară largă.
(1)  Frauda fiscală în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA) duce la pierderi considerabile în ceea ce privește finanțele publice și afectează în mod negativ condițiile de concurență și, prin urmare, funcționarea corectă și eficientă a pieței interne. Aceste pierderi ar trebui reduse, în special în perioade de austeritate fiscală. Recent, au apărut forme specifice de fraudă fiscală bruscă și masivă, în special prin utilizarea mijloacelor electronice, care facilitează comerțul ilegal rapid pe scară largă și care depășesc, adesea, frontierele unui anumit stat membru.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată autorizează statele membre să solicite o derogare de la dispozițiile sale pentru a preveni anumite forme de fraudă fiscală sau evaziune fiscală. Pentru autorizarea unei astfel de derogări, este nevoie de o propunere a Comisiei și de adoptarea sa de către Consiliu. Experiența recentă a demonstrat că procedura de acordare a derogărilor nu este întotdeauna suficient de flexibilă pentru a garanta un răspuns prompt și adecvat la cererile înaintate de statele membre.
(2)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată autorizează statele membre să solicite o derogare de la dispozițiile sale pentru a preveni anumite forme de fraudă fiscală sau evaziune fiscală. Pentru autorizarea unei astfel de derogări, este nevoie de o propunere a Comisiei și de adoptarea sa de către Consiliu. Experiența recentă a demonstrat că procedura de acordare a derogărilor nu este întotdeauna suficient de rapidă sau de flexibilă pentru a garanta un răspuns prompt și adecvat la cererile înaintate de statele membre.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Desemnarea destinatarului drept persoana răspunzătoare de plata TVA (taxare inversă) este o măsură eficientă pentru stoparea imediată a celor mai cunoscute tipuri de evaziune fiscală în anumite sectoare. Cu toate acestea, deoarece situația poate evolua în timp, poate deveni necesară autorizarea altor măsuri. În acest scop, Consiliul trebuie să stabilească, atunci când este cazul, la propunerea Comisiei, orice altă măsură care intră în sfera de aplicare a mecanismului de reacție rapidă. Este necesar să se stabilească tipul de măsuri care ar putea fi autorizate, pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru autorizarea derogărilor de către Comisie.
(7)  Desemnarea destinatarului drept persoana răspunzătoare de plata TVA („mecanismul de taxare inversă) este o măsură eficientă pentru stoparea imediată a celor mai cunoscute tipuri de evaziune fiscală în anumite sectoare („fraudele de tip carusel”). Cu toate acestea, având în vedere deficiențele actuale ale sistemului TVA-ului și în funcție de cum poate evolua în timp situația, poate deveni necesară autorizarea altor măsuri. În acest scop, Comisia ar trebui să propună, atunci când este cazul, orice altă măsură care intră în sfera de aplicare a mecanismului de reacție rapidă. Măsura respectivă ar trebui aprobată în unanimitate de Consiliu după consultarea Parlamentului European. Ar trebui să se stabilească în mod amănunțit și transparent tipul de măsuri care ar putea fi autorizate, pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru autorizarea derogărilor de către Comisie.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Pentru a dezvolta și a îmbunătăți în mod constant mecanismul de reacție rapidă, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului rapoarte periodice privind aplicarea acestuia, în care să analizeze, printre altele, posibilitatea de adăugare a altor măsuri în sfera de aplicare a mecanismului și noi modalități de consolidare a cooperării dintre statele membre în cadrul general al mecanismului.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)
(9b)  Pentru ca mecanismul de reacție rapidă să funcționeze într-un mod satisfăcător, Comisia ar trebui să fie întotdeauna în măsură să acționeze rapid și corect în ceea ce privește astfel de chestiuni. Prin urmare, nivelul resurselor umane și al altor tipuri de resurse ale mecanismului de reacție rapidă ar trebui să fie unul adecvat și ar trebui să se instituie și să se mențină o procedură decizională internă mai rapidă pentru acest mecanism.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 9 c (nou)
(9c)  Deoarece aplicarea unei măsuri speciale într-un stat membru ar putea avea consecințe asupra sistemelor TVA-ului din alte state membre, Comisia ar trebui, în scopul de a menține transparența, să informeze toate statele membre cu privire la ansamblul cererilor formulate și la ansamblul deciziilor luate în acest context.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 9 d (nou)
(9d)  În cadrul activității sale de consolidare și de optimizare a mecanismului de reacție rapidă, Comisia ar trebui să se consulte la scară largă cu întreprinderile din sectoarele predispuse la fraudă, precum și cu alte părți interesate relevante.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Deoarece obiectivul acțiunii avute în vedere, și anume combaterea fenomenelor de fraudă bruscă și masivă în domeniul TVA, care adesea au o dimensiune internațională, nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de statele membre, acestea nefiind în măsură să combată individual circuitele de fraudă legate de noi forme de comerț care implică mai multe țări în același timp, și, prin urmare, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, pentru a garanta un răspuns mai rapid și, ca atare, mai adecvat și mai eficace la aceste fenomene, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
(10)  Deoarece obiectivul acțiunii avute în vedere, și anume combaterea fenomenelor de fraudă bruscă și masivă în domeniul TVA, care adesea au o dimensiune internațională, nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de statele membre, acestea nefiind în măsură să combată individual circuitele de fraudă legate de noi forme de comerț care implică mai multe țări în același timp, și, prin urmare, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, pentru a garanta un răspuns mai rapid și, ca atare, mai adecvat și mai eficace la aceste fenomene, Uniunea ar trebui să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2006/112/CE
Secțiunea 1a – articolul 395a – alineatul 1 – litera a
(a) desemnarea destinatarului drept persoana obligată la plata TVA pentru anumite livrări de bunuri și prestări de servicii, prin derogare de la articolul 193, în urma unei cereri în acest sens în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol;
(a) desemnarea destinatarului drept persoana obligată la plata TVA pentru anumite livrări de bunuri și prestări de servicii, prin derogare de la articolul 193 („mecanismul de taxare inversă”), în urma unei cereri în acest sens în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol;
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2006/112/CE
Secțiunea 1a – articolul 395a – alineatul 1 – litera b
(b) orice altă măsură stabilită de Consiliu hotărând în unanimitate în urma unei propuneri din partea Comisiei.
(b) orice altă măsură propusă de Comisie și aprobată în unanimitate de Consiliu după consultarea Parlamentului European.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2006/112/CE
Secțiunea 1a – articolul 395a – alineatul 1 – paragraful 2
În sensul literei (a), măsura specială face obiectul unor măsuri corespunzătoare de control de către statele membre cu privire la persoanele impozabile care furnizează bunurile sau serviciile cărora li se aplică măsura respectivă.

În sensul literelor (a) și (b), orice măsură specială utilizată face obiectul unor măsuri corespunzătoare de control de către statele membre cu privire la persoanele impozabile care furnizează bunurile sau serviciile cărora li se aplică măsura respectivă.

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2006/112/CE
Secțiunea 1a – articolul 395a – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)
Procedura prevăzută la prezentul alineat se finalizează în termen de trei luni.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2006/112/CE
Secțiunea 1a – articolul 395a – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Un stat membru care dorește să introducă o măsură prevăzută la alineatul (1) trimite o cerere Comisiei. Statul membru trebuie să-i furnizeze acesteia informații care să indice sectorul în cauză, tipul și caracteristicile fraudei, caracterul său brusc și masiv și consecințele în ceea ce privește pierderile financiare considerabile și ireparabile. În cazul în care Comisia consideră că nu dispune de toate informațiile necesare, aceasta contactează statul membru în cauză în termen de o lună de la primirea cererii și precizează informațiile suplimentare care sunt necesare.
(2)  Un stat membru care dorește să introducă o măsură prevăzută la alineatul (1) trimite o cerere Comisiei. Statul membru furnizează Comisiei, comisiilor competente ale Parlamentului European și Curții de Conturi informații care să indice sectorul în cauză, tipul și caracteristicile fraudei, caracterul său brusc și masiv și consecințele în ceea ce privește pierderile financiare considerabile și ireparabile. În cazul în care Comisia consideră că nu dispune de toate informațiile necesare, aceasta contactează statul membru în cauză în termen de două săptămâni de la primirea cererii și precizează informațiile suplimentare care sunt necesare. Comisia consultă și reprezentanții sectorului de activitate în cauză, dacă este cazul și dacă este posibil.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2006/112/CE
Secțiunea 1a – articolul 395a – alineatul 2 – paragraful 2
După obținerea tuturor informațiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea cererii, Comisia, în termen de o lună, autorizează măsura specială sau, dacă se opune măsurii solicitate, informează statul membru în cauză în acest sens.

După obținerea tuturor informațiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea cererii, Comisia:

(a) notifică statul membru solicitant în consecință;
(b) transmite cererea, în limba sa originală, celorlalte state membre;
(c) autorizează, în termen de o lună, măsura specială sau, dacă se opune măsurii solicitate, informează statul membru în cauză, celelalte state membre, comisiile competente ale Parlamentului European și Curtea de Conturi și le transmite o justificare detaliată în acest sens.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2006/112/CE
Secțiunea 1a – articolul 395 c (nou)
Articolul 395c

La fiecare trei ani, și prima dată până la 1 iulie 2014, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea mecanismului de reacție rapidă instituit în temeiul prezentei secțiuni. Raportul analizează, printre altele, adăugarea unor măsuri speciale suplimentare în sfera de aplicare a mecanismului și noi modalități de consolidare a cooperării între statele membre în cadrul general al mecanismului.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)
Articolul 1a

Până la 1 ianuarie 2014, Comisia prezintă un raport privind modul în care ar putea fi accelerată procedura obișnuită de derogare prevăzută la articolul 395 din Directiva 2006/112/CE. Scopul raportului este de a identifica modificările care pot fi aduse structurilor și practicilor obișnuite existente pentru a se asigura faptul că procedura este întotdeauna finalizată de către Comisie în termen de cinci luni de la primirea unei cereri din partea unui stat membru. Dacă este cazul, raportul este însoțit de propuneri legislative.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2
(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
(2)  Statele membre comunică Parlamentului European și Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta se consolidează cu Directiva 2006/112/CE până la ...*.

* Trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate