Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0205(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0014/2013

Ingivna texter :

A7-0014/2013

Debatter :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Omröstningar :

PV 07/02/2013 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0051

Antagna texter
PDF 321kWORD 29k
Torsdagen den 7 februari 2013 - Strasbourg
Gemensamt system för mervärdesskatt och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri *
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 februari 2013 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0428),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0260/2012),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0014/2013),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)
(-1)  Den förstärkta kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande är nyckeln för att återställa och bevara de offentliga finansernas stabilitet och styrka i hela unionen.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Skattebedrägeri i fråga om mervärdesskatt leder till betydande budgetförluster och påverkar konkurrensvillkoren och därigenom den inre marknadens funktion. Särskilda plötsliga och omfattande former av skattebedrägeri har nyligen utvecklats, i synnerhet genom användningen av elektroniska hjälpmedel som underlättar snabb olaglig handel i stor skala.
(1)  Skattebedrägeri i fråga om mervärdesskatt resulterar i betydande förluster för de offentliga finanserna och påverkar negativt konkurrensvillkoren och därigenom den inre marknadens rättvisa och effektiva funktion. Dessa förluster bör begränsas, särskilt i tider med en stram finanspolitik. Särskilda plötsliga och omfattande former av skattebedrägeri har nyligen utvecklats, i synnerhet genom användningen av elektroniska hjälpmedel som underlättar snabb olaglig handel i stor skala, som ofta går utanför de enskilda medlemsstaternas gränser.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Genom rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt kan medlemsstaterna ansöka om att få avvika från bestämmelserna i det direktivet för att förhindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt. Bemyndigande för en sådan avvikelse kräver ett förslag från kommissionen, och att det antas av rådet. Den senaste tidens erfarenheter har visat att processen för att medge avvikelser inte alltid är tillräckligt flexibel för att säkerställa en snabb och lämplig reaktion på medlemsstaternas ansökningar.
(2)  Genom rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt kan medlemsstaterna ansöka om att få avvika från bestämmelserna i det direktivet för att förhindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt. Bemyndigande för en sådan avvikelse kräver ett förslag från kommissionen, och att det antas av rådet. Den senaste tidens erfarenheter har visat att processen för att medge avvikelser inte alltid är tillräckligt snabb eller flexibel för att säkerställa en snabb och lämplig reaktion på medlemsstaternas ansökningar.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Utseende av mottagaren som person som är betalningsskyldig för mervärdesskatten (omvänd skattskyldighet) är en effektiv åtgärd för att omedelbart stoppa de mest kända typerna av skatteundandragande inom vissa sektorer. Situationen kan emellertid utvecklas med tiden och det kan också bli nödvändigt att tillåta andra åtgärder. Därför bör rådet, när så är lämpligt, på förslag från kommissionen, bestämma vilka andra åtgärder som kan omfattas av mekanismen för snabba insatser. För att minimera den tid som krävs för kommissionens bemyndigande av avvikelserna bör den typ av åtgärder som skulle kunna komma i fråga för bemyndigande fastställas.
(7)  Utseende av mottagaren som person som är betalningsskyldig för mervärdesskatten (”mekanism med omvänd skattskyldighet”) är en effektiv åtgärd för att omedelbart stoppa de mest kända typerna av skatteundandragande inom vissa sektorer (”karusellbedrägerier”). Med tanke på de befintliga bristerna i mervärdesskattesystemet och beroende på hur situationen kan komma att utvecklas med tiden, kan det emellertid också bli nödvändigt att tillåta andra åtgärder. Därför bör kommissionen, när så är lämpligt, föreslå eventuella andra åtgärder som kan omfattas av mekanismen för snabba insatser. Dessa åtgärder bör godkännas enhälligt av rådet efter samråd med Europaparlamentet. För att minimera den tid som krävs för kommissionens bemyndigande av avvikelserna bör den typ av åtgärder som skulle kunna komma i fråga för bemyndigande tydligt och noggrant fastställas.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)  För att kontinuerligt utveckla och förbättra mekanismen för snabba insatser bör kommissionen regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om mekanismens tillämpning, och bland annat undersöka andra åtgärder som också ska ingå i mekanismens tillämpningsområde och nya sätt att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna inom mekanismens allmänna ram.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)
(9b)  För att mekanismen för snabba insatser ska fungera på ett tillfredsställande sätt måste kommissionen alltid kunna agera snabbt och korrekt i dessa frågor. Mekanismens personalresurser och andra resurser måste därför vara tillräckliga och ett påskyndat internt förfarande för beslutsfattande bör inrättas och upprätthållas.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 9c (nytt)
(9c)  Eftersom tillämpningen av en särskild åtgärd i en medlemsstat skulle kunna få effekter för övriga medlemsstaters mervärdesskattesystem bör kommissionen, för att bevara transparensen, informera alla medlemsstater om alla krav som ställs och alla beslut som fattas i detta avseende.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 9d (nytt)
(9d)  Kommissionen bör, inom ramen för sitt arbete med att stärka och finjustera mekanismen för snabba insatser, ha ett långtgående samråd med företag i bedrägeriutsatta sektorer och andra relevanta aktörer.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, som är att hantera plötsligt och omfattande bedrägeri i fråga om mervärdesskatt som mycket ofta har en internationell dimension, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom de inte är i stånd att individuellt bekämpa bedrägerikedjor med anknytning till nya former av handel som omfattar flera länder samtidigt och att de därför, på grund av att man då säkerställer en snabbare och därigenom mer lämplig och effektiv hantering av dessa fenomen, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(10)  Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, som är att hantera plötsligt och omfattande bedrägeri i fråga om mervärdesskatt som mycket ofta har en internationell dimension, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom de inte är i stånd att individuellt bekämpa bedrägerikedjor med anknytning till nya former av handel som omfattar flera länder samtidigt och att de därför, på grund av att man då säkerställer en snabbare och därigenom mer lämplig och effektiv hantering av dessa fenomen, bättre kan uppnås på unionsnivå, bör unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG
Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 1 – led a
a)  Utseende av mottagaren som betalningsskyldig för mervärdesskatt på specifika leveranser av varor och tjänster genom undantag från artikel 193, efter att en ansökan enligt punkt 2 i denna artikel har överlämnats för en sådan åtgärd.
a)  Utseende av mottagaren som betalningsskyldig för mervärdesskatt på specifika leveranser av varor och tjänster genom undantag från artikel 193 (”mekanism med omvänd skattskyldighet”), efter att en ansökan enligt punkt 2 i denna artikel har överlämnats för en sådan åtgärd.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG
Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 1 – led b
b)  Varje annan åtgärd som bestäms enhälligt av rådet på förslag från kommissionen.
b)  Varje annan åtgärd som föreslagits av kommissionen och som enhälligt godkänts av rådet efter samråd med Europaparlamentet.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG
Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 1 – stycke 2
Vid tillämpning av led a ska den särskilda åtgärden underkastas lämpliga kontrollåtgärder av medlemsstaterna med avseende på beskattningsbara personer som levererar de varor eller tjänster för vilka åtgärden gäller.

Vid tillämpning av led a och b ska en eventuell särskild åtgärd som vidtas underkastas lämpliga kontrollåtgärder av medlemsstaterna med avseende på beskattningsbara personer som levererar de varor eller tjänster för vilka åtgärden gäller.

Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG
Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 1 – stycke 4a (nytt)
Det förfarande som fastställs i denna punkt ska slutföras inom tre månader.

Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG
Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 2 – stycke 1
2.  En medlemsstat som önskar införa en åtgärd enligt punkt 1 ska skicka en ansökan till kommissionen. Medlemsstaten ska förse kommissionen med uppgifter om den berörda sektorn, typ av bedrägeri och dess särdrag, dess plötsliga och omfattande karaktär och dess konsekvenser i form av betydande och oersättliga ekonomiska förluster. Om kommissionen anser att den inte har alla nödvändiga uppgifter ska den kontakta den berörda medlemsstaten inom en månad efter att ansökan mottagits och ange vilka ytterligare uppgifter den behöver.
2.  En medlemsstat som önskar införa en åtgärd enligt punkt 1 ska skicka en ansökan till kommissionen. Medlemsstaten ska förse kommissionen, Europaparlamentets behöriga utskott och revisionsrätten med uppgifter om den berörda sektorn, typ av bedrägeri och dess särdrag, dess plötsliga och omfattande karaktär och dess konsekvenser i form av betydande och oersättliga ekonomiska förluster. Om kommissionen anser att den inte har alla nödvändiga uppgifter ska den kontakta den berörda medlemsstaten inom två veckor efter att ansökan mottagits och ange vilka ytterligare uppgifter den behöver. Kommissionen ska också höra den relevanta affärssektorn, när så är lämpligt och möjligt.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG
Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 2 – stycke 2
Så snart kommissionen har alla uppgifter som den anser vara nödvändiga för att behandla ärendet ska den inom en månad antingen godkänna den särskilda åtgärden eller, om kommissionen har invändningar mot den begärda åtgärden, underrätta den berörda medlemsstaten därom.

Så snart kommissionen har alla uppgifter som den anser vara nödvändiga för att behandla ärendet ska den

a) underrätta den ansökande medlemsstaten i enlighet därmed,
b) överlämna ansökan på originalspråket till övriga medlemsstater,
c) inom en månad antingen godkänna den särskilda åtgärden eller, om kommissionen har invändningar mot den begärda åtgärden, underrätta den berörda medlemsstaten, övriga medlemsstater, Europaparlamentets behöriga utskott och revisionsrätten därom, tillsammans med en detaljerad motivering.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG
Avsnitt 1a – artikel 395c (ny)
Artikel 395c

Vart tredje år, och första gången senast den 1 juli 2014, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av den mekanism för snabba insatser som fastställs i detta avsnitt. I rapporten ska man bland annat undersöka ytterligare särskilda åtgärder som också ska ingå i mekanismens tillämpningsområde och nya sätt att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna inom mekanismens allmänna ram.

Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a

Kommission ska senast den 1 januari 2014 lägga fram en rapport om hur det förfarande för att bemyndiga undantag som anges i artikel 395 i direktiv 2006/112/EG skulle kunna bli snabbare. Rapporten ska syfta till att fastställa de förändringar av befintliga strukturer och rutiner som behövs för att garantera att kommissionen alltid slutför förfarandet inom fem månader efter att den mottagit en ansökan från en medlemsstat. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
2.  Medlemsstaterna ska till Europaparlamentet och kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Direktivet ska konsolideras med direktiv 2006/112/EG senast den ...*.

Tre månader efter detta direktivs ikraftträdande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy