Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2256(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0032/2013

Внесени текстове :

A7-0032/2013

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0052

Приети текстове
PDF 305kWORD 36k
Четвъртък, 7 февруари 2013 г. - Страсбург
Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г.
P7_TA(2013)0052A7-0032/2013

Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г. относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г. (2012/2256(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 9 и 151 и член 153, параграф 1, буква д) от него,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28−29 юни 2012 г.,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по регионално развитие и комисията по конституционни въпроси (A7-0032/2013),

A.  като има предвид, че еврозоната като цяло се намира във вторична рецесия, предизвикана от свръхзадлъжнялост и финансова криза;

Б.  като има предвид, че кризата оказа пагубно въздействие върху живота на милиони европейци, както е документирано от официалните статистически данни за заетостта: в ЕС над 8 милиона души са загубили работата си от 2008 г. насам; над 25 милиона европейци в момента нямат работа, от които почти 11 милиона са безработни от повече от година; близо 10 милиона млади хора са засегнати в момента от безработицата; само през изминалата година 2 милиона души са загубили своята работа;

В.  като има предвид, че строгото регулиране на пазара на труда в няколко държави членки няма необходимата гъвкавост, за да поеме ефективно сътресения като настоящата криза; като има предвид, че съществуващото законодателство относно пазара на труда защитава непропорционално участниците в него и има неблагоприятно въздействие върху приобщаването на младите хора към работната сила;

Г.  като има предвид, че разликите между процентите на безработица в държавите членки са нараснали драматично;

Д.  като има предвид, че следва да се припомни, че през 2007 г., в началото на кризата, средният бюджетен дефицит в еврозоната възлизаше на само 0,7 %;

Е.  като има предвид, че следва да се припомни, че през 2007 г., в началото на кризата, някои от държавите, които понастоящем изпитват най-сериозни затруднения, бяха натрупали прекомерен дефицит по текущата сметка;

Ж.  като има предвид, че средният бюджетен дефицит в еврозоната достигна върховата си стойност от 6,3 % през 2009 г. и от този момент тенденцията се обърна със средни бюджетни дефицити от 6,2 % през 2010 г., 4,1 % през 2011 г. и последващ спад през първите две тримесечия на 2012 г.;

З.  като има предвид, че поемането на надеждни ангажименти за благоприятни за растежа мерки за консолидация представлява предпоставка за всяко устойчиво решение на проблема с прекомерния дълг и дефицита на повечето държави членки;

И.  като има предвид, че кризата подчерта жизненоважната необходимост от започване или завършване на балансирани и диференцирани структурни реформи, които да засилят устойчивото развитие;

Й.  като има предвид, че единният пазар е основен двигател за икономическия растеж и заетостта в Европа и че едно по-амбициозно прилагане на директивата за услугите само по себе си би могло вече да осигури прогнозно допълнение от 1,8 % към БВП; като има предвид, че при настоящите икономически обстоятелства, по-конкретно, Съюзът не може да си позволи да остави неизползвани подобни възможности за незабавен растеж; като има предвид, че е необходимо по-стриктно транспониране, прилагане и изпълнение на разпоредбите относно единния пазар, за да се извлекат ползи от още неизползвания и непосредствен потенциал;

К.  като има предвид, че неустойчивите равнища на дълга оказват вредно въздействие върху цялото икономическо положение; като има предвид, че фискалната и макроикономическата дисциплина, както и координация трябва да бъдат принудително поддържани и засилвани, за да се възпрепятства възникването на подобни общи дефицити и равнища на дълга, като тези наблюдавани в Европа през последното десетилетие, тъй като те оказаха пагубно въздействие по отношение на устойчивия растеж и финансовата стабилност, както и на заетостта в редица държави членки;

Л.  като има предвид, че стратегията на затягане на бюджета цели задържане на нарастването на публичните разходи под размера на средносрочната тенденция на нарастване на БВП;

М.  като има предвид, че бъдещото икономическо благоденствие на Европа зависи в решаваща степен от нейната способност изцяло да оползотворява трудовите си ресурси, също така чрез увеличаване на участието на жените и младите хора на пазара на труда;

Н.  като има предвид, че постепенната и гладка фискална консолидация е за предпочитане пред стратегията на бързо и рязко намаляване на дисбалансите в публичните финанси, но че състоянието на икономиката на някои от държавите членки не оставя алтернатива за възвръщане на достъпа до пазара и за връщане на инвестициите;

О.  като има предвид, че стойностите на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) показват сериозни различия в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС);

П.  като има предвид, че мерките за консолидация, предприети в няколко държави членки, достигнаха безпрецедентни измерения:

Р.  като има предвид, че въпреки усилията на държавите членки за реформиране и консолидация, пазарите на държавни облигации в еврозоната са все още в затруднение, както показват високите спредове и нестабилност на лихвените проценти; като има предвид, че сред непосредствените отключващи фактори и първопричини за безпрецедентните различия беше загрижеността на финансовите пазари относно стабилността на публичните и частни финанси в няколко държави членки;

С.  като има предвид, че разликата в конкурентоспособността в рамките на еврозоната оказва въздействие върху различията между държавните лихвени проценти;

Т.  като има предвид, че високите държавни лихвени проценти в някои държави членки от еврозоната се дължат отчасти на забелязаната липса на доверие в тяхната способност да провеждат структурни реформи;

У.  като има предвид, че еврозоната не съумя да използва общото намаление на държавните лихвени проценти през първите десет години на еврото, за да преодолее разликата в конкурентоспособността, което, наред с другото, беше отразено в трайно високи дефицити по текущата сметка и бързо растящи разходи за труд за единица продукция в някои държави членки;

Ф.  като има предвид, че настоящата корекция в някои държави би била не толкова тежка в политически, икономически и социален план, ако положителният икономически климат през първите десет години от съществуването на еврото беше използван за приспособяване;

Х.  като има предвид, че отпускането на заеми на частния сектор, което е ключово за финансирането на реалната икономика, остава слабо и че частните кредитни потоци също са намалели в няколко държави членки, въпреки различните програми за ликвидност, създадени от ЕЦБ;

Ц.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са двигателят на европейската икономика и държавите членки следва да ги подкрепят, като намаляват административната тежест, пред която те са изправени;

Ч.  като има предвид, че корекцията следва да се разглежда като заслужаваща доверие, за да могат да се върнат потоците от инвестиции;

Ш.  като има предвид, че в няколко държави членки капацитетът за принос на данъкоплатците е подложен на силен натиск; като има предвид, че според приблизителни оценки европейската сива икономика представлява 22,1 % от общата икономическа дейност, което води до изгубени данъчни приходи на стойност около 1 000 милиарда евро годишно; като има предвид, че системите с прости, предсказуеми и ниски данъци подобряват изпълнението на данъчните задължения;

Щ.  като има предвид, че годишният обзор на растежа за 2013 г. (ГОР 2013) се стреми да очертае икономическите приоритети за 2013 г.;

АА.  като има предвид, че принципът на фискална консолидация, благоприятстваща растежа, следва да бъде развиван успоредно с принципите за структурни реформи, увеличаващи растежа, и за солидарност и демокрация във всяка държава членка;

АБ.  като има предвид, че единният пазар е ключовият двигател на ЕС за растеж и работни места чрез икономии от мащаба и повече конкуренция, но държавите членки проявяват удовлетвореност при прилагането на законодателството за вътрешния пазар, и по-специално на директивата за услугите;

АВ.  като има предвид, че всяка държава членка следва да намери национално единство относно стратегия за реформи, така че тя да може да бъде разбрана и подкрепена от хората и от различните икономически субекти, като така се избягнат разделения, съпротива и действия, основани само на краткосрочен собствен интерес, които заплашват постигането на определените цели;

АГ.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията, основаваща се на принципите на отворения пазар и на равни условия във всички сектори е крайъгълен камък за функционирането на вътрешния пазар без ограничения;

1.  Приветства духа на годишния обзор на растежа (ГОР) за 2013 г. във вида, в който е представен от Комисията; счита, че той е адекватно последващо действие на Европейския семестър за 2012 г. като цяло и на ГОР 2012 г. в частност; приветства по-конкретно увеличената яснота в националните стратегии, която Комисията е въвела, като е дала приоритет на напредъка в страните от еврозоната, както и на напредъка в структурно, вместо в номинално отношение;

2.  Приветства факта, че ГОР 2013 г. признава увеличаването на устойчивия растеж и секторите и дейностите, в които има много зелени работни места, за необходими за излизането от кризата, подчертава, че решенията, които конкретно са насочени към настоящата криза на държавния дълг и финансовата криза, а именно подходящи структурни реформи, следва да се комбинират успоредно с мерки, засилващи дългосрочната конкурентност и растеж на европейската икономика и възвръщащи доверието;

3.  Изразява съгласие с Комисията, че е необходима благоприятна за растежа фискална консолидация, за да се излезе от кризата; припомня, че ключовият елемент във връзката между растежа и консолидацията е съставът на консолидацията; подчертава в това отношение, че подходящата комбинация от мерки по отношение на разходите и на приходите зависи от контекста, като обаче консолидациите въз основа на намаляване на непродуктивните разходи вместо въз основа на увеличаване на приходите обикновено са по-трайни и в по-голяма степен укрепват растежа в средносрочен план, но водят в по-голяма степен до рецесия в краткосрочен план;

4.  Приветства проекторазпоредбата за „пакета от два законодателни акта“ относно ориентирани в по-голяма степен към качеството наблюдение и оценка на публичните финанси, както и оценки на разходите и ползите от публичните инвестиции;

5.  Приветства проекторазпоредбите в „пакета от два законодателни акта“ за укрепване на икономическия диалог и цялостното наблюдение на процеса, свързан със Семестъра, от страна на националните парламенти и Европейския парламент;

6.  Изразява съжаление поради липсата на изпълнение на съгласуваните на равнище ЕС политики и действия в държавите членки, което не позволява договорените мерки да реализират пълния си потенциал;

7.  Призовава Комисията да продължи да бъде бдителна по отношение на своята политическа позиция и да я коригира в зависимост от общата оценка на разходите и ползите от комбинацията от политики, приложени в Съюза, и да преразгледа, ако е подходящо, и допълнително да изясни своите препоръки по отношение на политиката за следващата година, както са посочени в нейната ГОР;

8.  Настоятелно призовава държавите членки да коригират прекомерните дефицити в сроковете, определени от Съвета, като припомня, че в пакета от шест законодателни акта е предвидено известно ниво на гъвкавост;

9.  Насърчава държавите членки да подобрят своите вътрешни фискални рамки с оглед насърчаване на ефикасни и устойчиви фискални политики;

10.  Подчертава факта, че държавите членки следва да преследват диференцирани стратегии в съответствие със своето бюджетно положение и настоява, че държавите членки трябва да запазят ръста на своите публични разходи на равнище под размера на средносрочната тенденция на нарастване на БВП;

11.  Приветства признаването на ролята на единния пазар и необходимостта да се предприемат мерки относно множеството бариери, които все още съществуват в сектора на услугите; припомня, че все още има много да се направи, за да се постигне наистина единен европейски пазар;

12.  Призовава Комисията да наблюдава положението, пред което са изправени държавите членки в светлината на тежкия икономически спад, както е посочено в преразгледания Пакт за стабилност и растеж;

13.  Призовава Комисията и Съвета да намерят баланс между необходимостта от продуктивни частни и публични инвестиции и целите за фискална консолидация, като оценят внимателно програмите за инвестиции, повишаващи растежа, в своята оценка на програмата за стабилност и конвергенция, като същевременно спазват изцяло разпоредбите на законодателството на ЕС; счита, че фискална консолидация, която благоприятства растежа, може едновременно да постави публичните финанси на устойчив път и да възстанови доверието на инвеститорите;

14.  В това отношение очаква с нетърпение доклада на Комисията относно качеството на публичните разходи и прегледа на обхвата за възможни действия в рамките на ЕС по отношение на квалифицирането на инвестиционните програми;

15.  Призовава Комисията да започне да разработва спешно начини, чрез които да се гарантира, че елементи на устойчивата фискална дисциплина паралелно са следвани от конкретни предложения за растеж и работни места и да насърчава частни инвестиции, които създават елементи на растежа, солидарността между държавите членки и демократичната легитимност, и необходимите структурни реформи, а именно намаляването на безработицата сред младите хора, включително чрез по-добро съответствие на квалификациите на младите хора с търсенето на работна сила, чрез борба със сегментирането на пазара на труда, подобряване на устойчивостта на пенсионните системи, увеличаване на ефективността на данъчните системи, укрепване на конкуренцията в съответните области на сектора на услугите, улесняване на достъпа до кредитиране, намаляване на бюрокрацията, премахване на ненужните нива на управление и борба с укриването на данъци; приветства засилената демократична легитимност в рамките на европейския семестър; припомня необходимостта от допълнително засилване на демократичната легитимност в рамките на европейския семестър;

16.  Призовава Комисията и Съвета да работят за постоянното и подходящо усъвършенстване и по-нататъшно подобряване на качеството, националните специфики и адекватността на специфичните за всяка държава препоръки;

17.  Отново заявява, че за да се запази доверието в годишния обзор на растежа и в целия процес, свързан със Семестъра, Съветът трябва да представи основания за своето решение, ако откаже да последва препоръките на Комисията, основаващи се на годишния обзор на растежа; приветства принципа „изпълнение или обяснение“, въведен с пакета от шест законодателни акта, по отношение на специфичните за отделните държави препоръки, съгласно който Съветът носи обществена отговорност за всяка промяна, внесена от него в предложенията на Комисията, и счита, че този принцип следва да се затвърди в практиката;

18.  Призовава Комисията и Съвета да гарантират, че инвестициите в научноизследователската и развойната дейност, и в иновациите ще бъдат увеличени и рационализирани и че резултатите бързо ще бъдат превърнати от публичния и частния сектор в Европа в конкурентно предимство и увеличена производителност;

19.  Призовава Комисията и Съвета да увеличат усилията си да намалят зависимостта от внос на енергия и суровини, за да създадат една по-устойчива в екологично, икономическо и социално отношение Европа;

20.  Призовава държавите членки да постигнат съгласие за Многогодишна финансова рамка (МФР), като един неотложен въпрос, и да гарантират, че е укрепена нейната роля като крайно необходим източник на дългосрочни инвестиции в повишаването на устойчивия растеж и в дейности и сектори, които създават множество работни места; подчертава важността на структурата на бюджетите на ЕС, която следва да насърчава инвестициите в областите на добавена стойност;

21.  Призовава Комисията да предложи холистичен подход по отношение на устойчивия растеж за постигане на целите по стратегията „ЕС 2020“, който следва да включва доизграждане на вътрешния пазар, увеличаване на конкуренцията, истинска европейска промишлена политика, стабилна и подходящо насочена политика на сближаване и гаранция, че Европа ще използва цялата си сила и влияние в своите външнотърговски отношения; призовава Комисията изцяло да използва източниците на растеж, които произтичат от привличането на ПЧИ (преки чуждестранни инвестиции) и търговията с трети държави, а именно чрез задълбочаването и разширяването на трансатлантическите икономически отношения; подобна програма следва да съдържа свързаните с това цели за обновяване и отваряне на трансатлантическия пазар, укрепване на основните правила на международния икономически ред и разширяване на основаната на правила многостранна система, така че да включва нови членове и нови области на икономически възможности; призовава също така Комисията да ускори сключването на споразумения за свободна търговия, по които понастоящем се водят преговори;

22.  Приветства признаването на ролята на единния пазар и необходимостта да се предприемат мерки относно множеството бариери, които все още съществуват в сектора на услугите; припомня, че все още има много да се направи, за да се постигне наистина единен европейски пазар; призовава Комисията да засили прилагането на законодателството за вътрешния пазар; настоятелно призовава държавите членки изцяло да прилагат законодателството за вътрешния пазар и по-специално директивата за услугите;

23.  Приветства първия доклад относно състоянието на интеграцията на единния пазар за 2013 г., който придружава и допълва Годишния обзор на растежа; подчертава, че единният пазар играе важна роля при възстановяването на конкурентоспособността на Съюза, стимулирайки по този начин икономическия растеж и създаването на работни места; призовава Комисията и държавите членки да вземат адекватни мерки относно пропуски в специфичните за всяка държава препоръки и да засилят постоянната и редовна оценка на прилагането и налагането на разпоредбите на единния пазар с цел по-добър икономически растеж;

24.  Изразява притеснението си относно факта, че много държави членки изостават по отношение на производителността; настоява върху ролята на структурните реформи при справянето с този проблем; изисква Комисията да докладва в следващия си годишен обзор на растежа за наблюдението на развитието на производителността на капитала и на ресурсите;

25.  Подчертава, че стриктното прилагане на политиката на ЕС в областта на конкуренцията, основаваща се на принципите на отворени пазари и равни условия във всички отрасли, е крайъгълен камък за успешен вътрешен пазар и предварително условие за създаването на устойчиви и основани на знанието работни места;

26.  Подчертава, че са необходими решителни усилия на държавите членки за поддържане на публичните финанси в рамките на подходящи темпове, но те могат да успеят само ако макроикономическите неравновесия бъдат намалени; отбелязва, че тези цели могат да бъдат постигнати само едновременно чрез растеж в еврозоната като цяло;

27.  Отбелязва добавянето на нов показател към индекса за макроикономически дисбаланси по отношение на финансовия сектор; изразява съжаление, че Комисията не спази процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 1176/2011, според която: „Комисията следва тясно да си сътрудничи с Европейския парламент и със Съвета при изготвянето на таблото с показатели и набора от макроикономически и макрофинансови показатели за държавите членки“ и, по-конкретно, според която „Комисията следва да представя предложения за коментар от компетентните комисии на Европейския парламент и Съвета относно планове за изработване и приспособяване на показателите и праговете“;

28.  Припомня на Комисията, че за да изгради междуинституционално доверие и икономически диалог с високо качество, е от изключително значение в бъдеще да спазва по-добросъвестно процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 1176/2011;

29.  Призовава Комисията и Съвета да действат задълбочено и бързо, за да придадат истинско съдържание и ефективност на Пакта за растеж и работни места, както беше договорено на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г.;

30.  Призовава за бързо приемане на пакета от два законодателни акта;

31.  Отбелязва влизането в сила на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (Фискален пакт); счита, че Фискалният пакт следва да бъде транспониран във вторичното законодателство на Съюза възможно най-бързо въз основа на оценка на опита с неговото прилагане и в съответствие с ДЕС и ДФЕС;

32.  Приветства плана за действие на Комисията за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, препоръките относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, и препоръките относно агресивното данъчно планиране, приети от Комисията на 6 декември 2012 г.; подкрепя проактивната позиция, която е заела Комисията, и, по-специално, членът на Комисията, отговарящ за данъчното облагане и митническия съюз, одита, борбата с измамите и статистиката; призовава държавите членки да прилагат последващи мерки по отношение на препоръките на Комисията, да предприемат незабавни и координирани действия срещу данъчните убежища и агресивното данъчно планиране, като така ще се гарантира по-справедливо разпределение на фискалното усилие и ще се увеличат приходите на държавите членки;

33.  Счита за положително, че накрая „всички държави членки признават значението на предприемането на ефективни мерки за борба с укриването на данъци и данъчните измами, също във време на бюджетни ограничения и икономическа криза“, както е посочено в заключенията на Съвета по икономически и парични въпроси от 13 ноември 2012 г.;

34.  Припомня, че целта на общото законодателство относно фискалните рамки на държавите членки, е да гарантира, че държавите членки спазват ангажиментите си към общоприетите правила, а не да конкретизира избора на политики на дадена държава членка;

35.  Призовава Комисията да се явява пред компетентните комисии на Парламента и да представя ГОР ежегодно в началото на ноември, като започне на 4‐5 ноември 2013 г., за да дава на Парламента достатъчно време да представя своите възгледи през следващите европейски семестри;

36.  Изразява съжаление, че в своето съобщение „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750) Комисията не обръща подобаващо внимание на ролята на бюджета на ЕС в процеса на европейския семестър; изразява по-специално съжаление, че докато ЕС предлага основни приоритети, той не успява да предостави фактически и конкретни данни относно начина, по който бюджетът на ЕС може в действителност да изиграе отключваща, каталитична, синергетична и допълваща роля по отношение на местните, регионалните и националните политики и инвестиции, предприети с оглед прилагане на тези приоритети;

37.  Изразява убеждение, че финансирането на равнище ЕС може да генерира икономии за бюджетите на всички държави членки и че това следва да бъде подчертано; счита, че бюджетът на ЕС играе жизненоважна роля за стимулирането на растежа, насърчаването на създаването на работни места и успешното намаляване на макроикономическите дисбаланси на територията на Съюза, и основно също така за постигане на целите на „ЕС–2020“; отново изразява съжаление, че Комисията не обръща внимание на този въпрос в съобщението си относно годишния обзор на растежа;

38.  Признава оценката на Комисията, че размерът на дълга, натрупан от публични и частни лица, ограничава възможността за нови дейности и инвестиции в държавите членки; въпреки това призовава държавите членки да не разглеждат своите национални вноски от БНД в бюджета на ЕС като променлива величина за корекция в рамките на техните усилия за консолидация, нито да се стремят изкуствено да намалят обема на стимулиращите растежа разходи от бюджета на ЕС в противоречие с политическите ангажименти, които са поели на най-високо равнище; напълно осъзнава обаче икономическото напрежение между необходимостта от консолидиране на публичните финанси в краткосрочен план и евентуалното увеличение за някои държави членки на вноските, основаващи се на БНД, предизвикано от увеличение в равнището на плащанията в бюджета на ЕС; поради това отново заявява своя настоятелен призив за реформа на финансовите разпоредби относно бюджета на ЕС ‐ която да бъде приета в рамките на преговорите за МФР за периода 2014‐2020 г. ‐ чрез намаляване на дела на основаващите се на БНД вноски на държавите членки в бюджета на ЕС до 40 % до 2020 г., като по този начин се подпомогнат техните усилия за консолидация(1);

39.  Припомня, че европейският бюджет е преди всичко инвестиционен бюджет и 94 % от общата му стойност биват реинвестирани в държавите членки;

40.  Изисква от Комисията да предостави актуална информация относно усилията на държавите членки да препрограмират и да ускорят употребата на структурните и кохезионни фондове на ЕС, за да подкрепят растежа и социалното сближаване, по-специално за МСП, и да вземат мерки срещу безработицата сред младите хора;

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0245.

Правна информация - Политика за поверителност