Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2260(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0019/2013

Předložené texty :

A7-0019/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Hlasování :

PV 07/02/2013 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0054

Přijaté texty
PDF 528kWORD 47k
Čtvrtek, 7. února 2013 - Štrasburk
Správa jednotného trhu
P7_TA(2013)0054A7-0019/2013
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 s doporučeními Komisi týkajícími se správy jednotného trhu (2012/2260(INL))

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

  s ohledem na čl. 26 odst. 3 SFEU,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 s názvem „Lepší správa pro jednotný trh“ (COM (2012)0259),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 nazvané „Roční analýza růstu na rok 2013“ (COM (2012)0750) a zprávu Komise nazvanou „Stav integrace jednotného trhu 2013 – příspěvek k roční analýze růstu na rok 2013“ (COM (2012)0752),

  s ohledem na posouzení evropské přidané hodnoty návrhu nazvaného Lepší správa jednotného trhu, které vypracovalo oddělení Evropského parlamentu pro evropskou přidanou hodnotu jako příspěvek k evropskému semestru a předalo dne 7. února 2013 Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM (2010)2020),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM (2010)0608),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (COM (2011)0206),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 s názvem „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ (COM (2012)0573),

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 o provádění směrnice o službách nazvané „Partnerství pro nový růst ve službách na období 2012–2015“ (COM (2012)0261),

  s ohledem na zprávu Maria Montiho ze dne 9. května 2010 vypracovanou pro předsedu Evropské komise s názvem „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti“,

  − s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 28. března 2011 nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (COM (2011)0144),

  s ohledem na zprávu předsedy Evropské rady ze dne 26. června 2012 s názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“, s ní související průběžnou zprávu ze dne 12. října 2012 a na závěrečnou zprávu ze dne 5. prosince 2012,

  s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 23 (září 2011) a usnesení Parlamentu o této zprávě ze dne 22. května 2012(1),

  s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 25 (říjen 2012),

  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2012 nazvaný „Zajištění přínosu jednotného trhu – výroční přezkum správy za rok 2011“ (SWD(2012)0025),

  s ohledem na závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 30. a 31. května 2012 o jednotném digitálním trhu a o správě jednotného trhu,

  s ohledem na jednání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 10. a 11. října 2012 o Aktu o jednotném trhu,

  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 28. a 29. června 2012,

  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 18. a 19. října 2012,

  s ohledem na příspěvek a závěry XLVIII. schůze Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC), jež se konala ve dnech 14.–16. října 2012,

  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany(2),

  s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o správě a partnerství na jednotném trhu(3),

  s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 o „Aktu o jednotném trhu: další kroky k růstu“(4),

  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o účinnějším a spravedlivějším maloobchodním trhu(5),

  s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jakož i stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0019/2013),

A.  vzhledem k tomu, že nyní je více než kdy dříve potřebný dobře fungující a efektivní jednotný trh založený na vysoce konkurenčním a sociálně tržním hospodářství, jenž pomůže podpořit růst a konkurenceschopnost, vytvořit pracovní místa a oživit tak evropské hospodářství; zatímco jednotný trh by měl ke splnění tohoto cíle směřovat tím, že poskytne konkrétní východisko z krize a současně zajistí bezpečnost spotřebitelů a posílí sociální soudržnost;

B.  vzhledem k tomu, že jednotný trh sehrává nenahraditelnou roli při plnění cílů strategie Evropa 2020 za účelem dosažení inteligentního a trvalého růstu podporujícího začlenění;

C.  vzhledem k tomu, že jednotný trh nebyl ani po 20 letech od svého oficiálního vzniku kompletně dotvořen především proto, že členské státy ve svém vnitrostátním právu zcela neprovedly nebo neuplatňují zhruba 1500 směrnic a přibližně 1000 nařízení;

D.  vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné posílit správu jednotného trhu a zlepšit provádění pravidel, kterými se řídí, ve vnitrostátním právu, jejich uplatňování a prosazování;

E.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by měl být co nejodhodlaněji a nejrychleji dotvořen dosažením nezbytné rovnováhy mezi jeho hospodářským, sociálním a ekologickým rozměrem;

F.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by neměl být vnímán jako něco odděleného od ostatních horizontálních politik, k nimž patří například ochrana spotřebitelů a pracovníků, sociální práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj;

G.  vzhledem k tomu, že kompletní realizace jednotného evropského trhu je základem pro dokončení procesu politické a ekonomické integrace Unie a zárukou nezbytné vazby mezi všemi členskými státy, jak mezi členy eurozóny, tak i státy mimo eurozónu;

H.  vzhledem k tomu, že řádná správa jednotného trhu a další rozvoj regionů se vzájemně doplňují, mohly by výrazně zlepšit výhledy pro místní a regionální růst a společně vytvořit silnou Evropu, pro niž je příznačná soudržnost a konkurenceschopnost; vzhledem k tomu, že zejména evropská územní spolupráce vychází z koncepce, jež je podobná koncepci jednotného trhu v tom, že podporuje přeshraniční interakce a vzájemný užitek z regionálních a místních infrastruktur, investic a trhů; vzhledem k tomu, že jednotný trh by bylo možné dále upevnit řešením jeho nedostatků, upevněním územní spolupráce na přeshraniční úrovni a usnadněním a financováním činnosti místních a regionálních orgánů v rámci územních paktů;

I.  vzhledem k tomu, že i přes politické závazky přijaté na nejvyšší úrovni a přes úsilí Komise a členských států se průměrný deficit v provedení právních předpisů ve vnitrostátních předpisech zvýšil z 0,7 % v roce 2009 na 1,2 % v únoru 2012 a po určitém pokroku v posledních měsících nyní dosáhl 0,9 %; vzhledem k tomu, že je zapotřebí dalšího úsilí, neboť tento deficit vede k nedůvěře v Unii obecně a jednotný trh obzvláště;

J.  vzhledem k zásadnímu významu jednotného trhu jakožto páteře Unie a jeho řádného fungování, jež tvoří základ a rámec hospodářské a sociální obnovy v Evropě; vzhledem k tomu, že v tomto kontextu je naprosto nezbytné dodržovat sociální práva v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy, které odpovídají právu Unie;

K.  vzhledem k tomu, že jak ukazují srovnávací přehledy situace na spotřebitelských trzích a kontrola integrace na jednotném trhu v oblasti čtyř svobod, větší konkurence vyplývající z integračního procesu představuje silnou pobídku k nabízení větší palety levnějších a kvalitnějších produktů evropským spotřebitelům;

L.  vzhledem k tomu, že plné a řádné provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu(6) může potenciálně vést ke zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 0,8 % až 2,6 %, jež by se projevilo pět až deset let po jejím provedení;

M.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise by Unie stimulací rychlého rozvoje jednotného trhu mohla v následujících deseti letech získat další 4 % HDP;

N.  vzhledem k tomu, že strategie pro jednotný trh by měla být koordinovaná a založená na pragmatické, komplexní a obsáhlé dohodě podpořené všemi členskými státy a evropskými orgány; vzhledem k tomu, že úplné uplatňování a vymáhání směrnic a nařízení týkajících se jednotného trhu a posílení důvěryhodnosti jednotného trhu a důvěry v něj nebude možné bez silného vedení ze strany evropských orgánů a jasné politické zainteresovanosti členských států;

O.  vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady ve své výše uvedené zprávě ze dne 26. června 2012 zdůraznil, že je důležité, aby proces prohlubování hospodářské a měnové unie byl v plném souladu s jednotným trhem a vyznačoval se otevřeností a transparentností; vzhledem k tomu, že v závěrečné zprávě ze dne 5. prosince 2012 předseda zmíněné Rady rovněž vyzdvihl význam brzkého dotvoření jednotného trhu, jelikož tak vznikne účinný nástroj k podpoře růstu;

P.  vzhledem k tomu, že na úrovni členských států i Unie musí být stále ještě přijata konkrétní opatření k úplnému uplatnění volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu v Evropské unii; vzhledem k tomu, že k oživení evropského hospodářství by mohly rovněž přispět nové podnikatelské příležitosti pro podniky, zejména pro malé a střední podniky (MSP), včetně těch, které by vznikly přísným ověřováním dopadu na MSP v rámci posuzování dopadů prováděných Komisí a Parlamentem, dále by byl za zmíněným účelem přínosný rychlý pokrok při provádění programu pro inteligentní regulaci a případně právní předpisy přizpůsobené různým druhům těchto podniků, aniž by však bylo současně ochromeno úsilí o splnění celkových cílů, jako je zajištění zdraví a bezpečnosti při práci;

Q.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s jednotným trhem by měla být uznána cenná funkce jednotných kontaktních míst, a to elektronických i fyzických, kterou plní při snižování administrativní zátěže a transakčních nákladů, zlepšování účinnosti, otevřenosti trhu, transparentnosti a hospodářské soutěže, což vede k nižším veřejným výdajům a větším příležitostem pro podniky, včetně MSP a mikropodniků, pokud jde o přístup na trhy a zachování a vytváření pracovních míst;

Zlepšení tvorby právních předpisů

R.  vzhledem k tomu, že Komise by při přípravě legislativních návrhů, které mají význam pro jednotný trh, měla usilovat o větší míru horizontální koordinace a soudržnosti; vzhledem k tomu, že Komise by před přijetím legislativních návrhů měla provádět důkladná posouzení dopadu, včetně posouzení územního dopadu, v nichž předloží přesvědčivé argumenty o potřebnosti daných právních předpisů týkajících se jednotného trhu;

S.  vzhledem k tomu, že Komise by měla v souladu se zásadou subsidiarity a vždy, kdy je to vhodné, a zejména pokud při provádění právních předpisů Unie nejsou nutná žádná další posouzení, volit přednostně jako právní nástroj regulace jednotného trhu nařízení, a nikoliv směrnice;

T.  vzhledem k tomu, že členské státy a Komise by měly na úrovni členských států zavést „test jednotného trhu“, jehož účelem by bylo posoudit, zda nové vnitrostátní právní předpisy nemohou mít negativní dopad na efektivní fungování jednotného trhu; vzhledem k tomu, že Komise by měla zvážit, zda by bylo možné zavést systém upozorňování na návrhy vnitrostátních právních předpisů, které by mohly nepříznivě ovlivňovat fungování jednotného trhu, a zda by tímto systémem mohla doplnit postup stanovený ve směrnici 98/34/ES a vytvořit tak horizontální nástroj, který posílí preventivní charakter této směrnice v případech, kdy Komise předkládá podrobná stanoviska k předloze zákona, a zajistit její uplatňování, aby se napravilo neuspokojivé uplatňování právních předpisů Unie na místní úrovni;

U.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby správní spolupráce mezi členskými státy probíhala účinně, účelně a nákladově efektivně, jako tomu je v případě systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI); vzhledem k tomu, že systém IMI by se měl používat stále, a to i v jiných oblastech v zájmu zlepšení jeho funkčnosti, snížení byrokracie, zvýšení transparentnosti a také proto, aby všichni účastníci jednotného trhu mohli plně využívat jeho výhody;

Zlepšení provádění a uplatňování

V.  vzhledem k tomu, že každý členský stát by měly provádět všechny směrnice ve svých právních předpisech důsledně a všechny nové předpisy související s určitým unijním legislativním aktem přijímat společně ve stejnou dobu, aby bylo zajištěno, že při jejich provádění ve vnitrostátním právu bude zohledněn kompromis, jehož bylo dosaženo na úrovni Unie, jelikož nesprávné a zpožděné provedení narušuje hospodářskou soutěž na jednotném trhu a vede k tomu, že občané a podniky nemohou plně těžit z výhod tohoto trhu;

W.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby provádění a uplatňování práva Unie v členských státech bylo transparentnější a jednotnější; vzhledem k tomu, že srovnávací tabulky budou na integrovaném jednotném trhu stále užitečnějším nástrojem ukazujícím, jak probíhá provádění pravidel Unie na vnitrostátní úrovni, a Komise by tudíž měla tyto tabulky častěji vyžadovat;

Sledování uplatňování

X.  vzhledem k tomu, že výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy je velmi důležitá pro porozumění vnitrostátním mechanismům uplatňování práva Unie a pro odstranění zbývajících překážek bránících ve fungování jednotného trhu; vzhledem k tomu, že členské státy by si měly před provedením právních předpisů vyměňovat informace mezi sebou a také s Komisí, aby bylo zajištěno správné provedení a předešlo se fragmentaci; vzhledem k tomu, že sledování provádění právních předpisů Unie ve vnitrostátním právu je jednou z hlavních pravomocí Komise a jejích úředníků; vzhledem k tomu, že s cílem splnit svůj závazek pomáhat členským státům s provedením právních předpisů Unie ve vnitrostátním právu a jejich uplatňováním by Komise kromě sítě SOLVIT mohla zřídit a koordinovat síť úředníků odpovědných za uplatňování všech nových právních předpisů Unie, a vytvořit tak za účelem úzké spolupráce s členskými státy platformu pro výměny a vzájemného hodnocení, jejichž cílem by bylo zlepšit celkovou kvalitu uplatňování a vyřešit problémy, se kterými se členské státy potýkají; vzhledem k tomu, že je třeba mezi členskými státy podporovat výměnu úředníků zodpovědných za provádění práva Unie, aby se mezi nimi zlepšil tok informací a osvědčených postupů;

Y.  vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní statistiky uplatňování právních předpisů týkajících se jednotného trhu neumožňují hodnotit kvalitu uplatňování a konkrétní dopad specifických klíčových nástrojů na jednotný trh; vzhledem k tomu, že je tedy zapotřebí hodnotit uplatňování a pokrok jednotného trhu z politického a kvalitativního hlediska, a to zvláště co se týče hospodářského významu nových právních předpisů Unie týkajících se jednotného trhu a uplatňování stávajících právních předpisů;

Z.  vzhledem k tomu, že toto hodnocení by mělo rozlišovat mezi případy, kdy právní předpisy nejsou provedeny, což je jasným selháním ze strany členského státu, a možnými případy nesouladu, jež mohou pocházet z rozdílného výkladu a pochopení práva Unie; vzhledem k tomu, že Smlouvy stanovují, že pouze Soudní dvůr může s konečnou platností veřejně rozhodnout o nesouladu vnitrostátního práva s právem Unie; vzhledem k tomu, že tudíž žádný jiný orgán nemůže prohlásit, že takový nesoulad existuje; vzhledem k tomu, že Parlamentu by měl být každý rok předložen seznam neprovedených nebo nesprávně provedených právních předpisů Unie v dotčených členských státech;

AA.  vzhledem k tomu, že v rámci legislativního procesu spojeného s přijímáním nových nařízení stále probíhají jednání o podobě podmíněnosti ve strukturálních fondech, jež by souvisela s prováděním směrnic o jednotném trhu v členských státech; vzhledem k tomu, že tato opatření by měla být používána pouze jako nejzazší možnost a že využívání finanční podpory EU jako páky ke stimulování včasného provedení pravidel jednotného trhu ve vnitrostátním právu by mělo být řádně vyvážené;

Účinnější prosazování

AB.  vzhledem k tomu, že za účelem zlepšení správy jednotného trhu by měla být uplatňována politika nulové tolerance vůči členským státům, které řádně neprovádějí pravidla jednotného trhu;

AC.  vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU, jež provádí Komise, neumožňují rychle řešit a napravit nedostatky členských států v provádění a uplatňování předpisů týkajících se jednotného trhu;

AD.  vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti často odhalují celou řadu omezení souvisejících se schopností plnit očekávání jednotlivých spotřebitelů a podniků a že by bylo zapotřebí zavést na úrovni Unie jednotný nástroj nápravy, který by byl rychle použitelný a ekonomicky dostupný;

AE.  vzhledem k tomu, že členské státy a Evropská rada by proto v rámci budoucí revize SFEU měly pokračovat v dalším rozvíjení řízení o nesplnění povinnosti; vzhledem k tomu, že by se mělo mezitím maximálně usilovat o přísnější uplatňování řízení o nesplnění povinnosti v případech porušení právních předpisů Unie z oblasti jednotného trhu; vzhledem k tomu, že v této souvislosti by měly být v souladu s článkem 279 SFEU aktivněji využívány rychlejší postupy v rámci Komise, případně řízení o předběžných opatřeních u Soudního dvora; vzhledem k tomu, že v některých právních aktech Unie jsou stanovena prozatímní opatření, například soudní příkazy, které mohou uplatnit vnitrostátní soudy s cílem zabránit bezprostředně hrozícímu porušování předpisů; vzhledem k tomu, že tato opatření mohou být příkladem pro účinnější postupy a využití podobných prozatímních opatření by tedy mělo přicházet v úvahu ve všech příslušných oblastech;

AF.  vzhledem k tomu, že projekt „EU Pilot“ přinesl pozitivní výsledky při zajišťování správného uplatňování práva Unie a rychlejší řešení problémů občanů a podniků; vzhledem k tomu, že Komise by proto měla podporovat využití tohoto projektu a dále zvyšovat jeho účinnost, aby mohla lépe odhalovat a napravovat porušení pravidel jednotného trhu, aniž by se musela uchylovat k časově náročným řízení o nesplnění povinnosti;

AG.  vzhledem k tomu, že přestože síť SOLVIT hraje významnou roli jako klíčový nástroj k řešení problémů na vnitrostátní úrovni a tedy i k lepšímu zajištění souladu s právními předpisy Unie v oblasti jednotného trhu, její potenciál není dosud využíván dostatečně; vzhledem k tomu, že je zapotřebí podporovat konkrétní kroky ke zviditelnění sítě SOLVIT a intenzivnější komunikaci s evropskými občany o této síti, aby byl lépe využit její potenciál, aniž by byl překročen současný rozpočet; vzhledem k tomu, že by se mělo více usilovat o lepší začlenění sítě SOLVIT mezi podpůrné služby a nástroje prosazování, jež jsou k dispozici na vnitrostátní a unijní úrovni; vzhledem k tomu, že stejně tak potřebují určitá zlepšení jednotná kontaktní místa, pokud jde o vstřícnost k uživatelům a srozumitelnost informací;

AH.  vzhledem k tomu, že Komise musí posílit svá opatření k zajištění řádného uplatňování a prosazování všech přijatých pravidel v členských státech a rychleji reagovat na oznámení a stížnosti týkající se nesprávného uplatňování práva Unie a měla by podniknout nezbytné kroky k odstranění zjištěných nedostatků;

AI.  vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby Komise po politickém zhodnocení důrazně využila veškeré své pravomoci a plně uplatnila všechny mechanismy sankcí, jež má k dispozici;

AJ.  vzhledem k tomu, že kontrolní akce EU („EU sweeps“), které koordinuje Komise a vykonávají členské státy prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů, prokázaly, že jsou užitečným nástrojem, jenž Komisi a členským státům umožňuje sledovat – formou společných akcí – uplatňování stávajících právních předpisů týkajících se jednotného trhu v členských státech; vzhledem k tomu, že poslední takové kontrolní akce odhalily špatné dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů v bankovním odvětví v celé Unii; vzhledem k tomu, že Komise by tudíž měla členským státům nabídnout rozsáhlejší využití kontrolních akcí EU, aby zejména méně vybaveným a méně připraveným vnitrostátním orgánům usnadnila kontrolu; vzhledem k tomu, že by se měla zvážit možnost koordinace kontrolních akcí EU v jiných oblastech a že tyto akce by měly být rozšířeny také na výrobky a služby, které nejsou poskytovány přes internet;

Akty o jednotném trhu

AK.  vzhledem k tomu, že Akty o jednotném trhu jsou součástí úsilí o posílení správy jednotného trhu prostřednictvím zlepšení a lepší koordinace zejména ve fázi před přijímáním právních předpisů;

AL.  vzhledem k tomu, že cyklický způsob informování o Aktech o jednotném trhu je zapotřebí nahlížet pozitivně, jelikož umožňuje pravidelné stanovování priorit pro rozvoj jednotného trhu a pravidelné diskuse o těchto prioritách;

AM.  vzhledem k tomu, že Akt o jednotném trhu představoval významnou horizontální strategii k napravení hlavních zbývajících nedostatků na jednotném trhu; vzhledem k tomu, že tato strategie horizontálně stanovila konkrétní legislativní a nelegislativní opatření schopná uvolnit nevyužitý potenciál růstu a odstranit překážky na jednotném trhu; vzhledem k tomu, že v návrzích, které předložila Komise, je v této souvislosti patrný určitý pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je stále zapotřebí vyvíjet další úsilí; vzhledem k tomu, že Komise by měla přednostně navázat na návrhy uvedené již v Aktu o jednotném trhu, zejména pokud jde o horizontální nástroj pro dohled nad trhem, transparentnost bankovních poplatků a jiné než finanční informace dodávané podniky;

AN.  vzhledem k tomu, že v Aktu o jednotném trhu II se pokračuje v tomto přístupu, jelikož tento akt označuje integrované sítě, mobilitu občanů a podniků, digitální ekonomiku, sociální podnikání a důvěru spotřebitelů za čtyři osy budoucího růstu; vzhledem k tomu, že významný přínos mohou v tomto ohledu mít legislativní návrhy na zajištění práva na disponování základním bankovním účtem, přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu(7) a usnadnění dlouhodobých investic do reálné ekonomiky; vzhledem k tomu, že Komise by při navrhování opatření a Parlament a Rada by při jejich projednávání měly podrobně posoudit každé ze zamýšlených opatření a jejich potenciál dosáhnout vysoce konkurenceschopné sociálně tržní ekonomiky a měly by usilovat o jejich rychlé přijetí;

AO.  vzhledem k tomu, že Akt o jednotném trhu by se měl zaměřovat také na socioekonomické problémy Unie a měl by usilovat o trh, který bude sloužit občanům;

AP.  vzhledem k tomu, že horizontální přístupy uplatňované v budoucnu by se měly zabývat dokončením jednotného digitálního trhu, aby občané mohli plně využívat digitální řešení a aby byla zajištěna konkurenceschopnost podniků v Unii;

Klíčové oblasti

AQ.  vzhledem k tomu, že Komise navrhuje zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že důslednější zaměření na omezený počet nástrojů a opatření je však nezbytné, aby bylo dosaženo viditelného zlepšení v uplatňování pravidel jednotného trhu; vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější klíčové oblasti z hlediska růstu patří jednotný digitální trh, odvětví služeb, energetika, veřejné zakázky, výzkum a inovace, ochrana spotřebitelů a posílení mobility občanů, především pracovníků a odborníků;

AR.  vzhledem k tomu, že přezkum těchto klíčových oblastí a nástrojů by mohl být proveden vždy jednou za rok, aby se v rozhodovacích procesech orgánů Unie náležitě odrazil a zohlednil aktuální vývoj v členských státech, zejména v oblastech, které jsou pro jednotný trh z hospodářského hlediska a – jak dokládají příslušná hodnocení – nejdůležitější; vzhledem k tomu, že metody pro určení odvětví, jež jsou pro zlepšení jednotného trhu klíčová, by měly být pravidelně přezkoumávány se zřetelem k cílům a perspektivám růstu;

AS.  vzhledem k tomu, že členské státy a orgány EU by se měly zaměřit na přijímání a rychlé provedení legislativních opatření spojených s klíčovými odvětvími, která mají zásadní význam pro růst a vznik pracovních míst, jak to zdůrazňuje Pakt pro růst a zaměstnanost;

AT.  vzhledem k tomu, že je třeba učinit další kroky směrem k regulaci finančních služeb, která by zajistila náležitou informovanost a ochranu spotřebitelů, umožnila transparentní hodnocení finančních produktů, zejména produktů spojených s riziky, a nabídla možnosti alternativního řešení sporů a způsobů, které by spotřebitelům zaručily náležité poskytování náhrad škod a výdajů;

AU.  vzhledem k tomu, že řádně fungující a zcela dokončený jednotný trh nemůže být efektivní bez jednotného, propojeného a efektivního evropského dopravního systému, který je zásadní pro hladký pohyb zboží, osob a služeb, což jsou zásadní a základní svobody jednotného trhu;

AV.  vzhledem k tomu, že jednotný evropský dopravní prostor by měl dokončením interoperabilních a udržitelných transevropských dopravních sítí a odstraněním všech zbývajících překážek mezi druhy a vnitrostátními systémy dopravy usnadnit pohyb občanů a zboží, snížit náklady a zvýšit udržitelnost evropské dopravy a současně podpořit vznik nadnárodních a multimodálních provozovatelů; vzhledem k tomu, že v procesu realizace jednotného evropského dopravního prostoru hrají ústřední roli železniční služby, námořní doprava, silniční nákladní doprava, iniciativa jednotné evropské nebe a jednotný výklad práv cestujících;

Jednotný trh pro všechny aktéry

AW.  vzhledem k tomu, že občané Unie, zejména studenti, odborní pracovníci a podnikatelé, a malé a střední podniky ve všech členských státech by měli být vyzváni, aby předkládali návrhy, jak nejlépe dosáhnout úplné realizace jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že všechny orgány by měly být vybídnuty, aby zahájily veřejné konzultace a dialog s občanskou společností, aby bylo zaručeno, že potřeby občanů, spotřebitelů a podniků budou odpovídajícím způsobem zohledněny a že navrhované politiky poskytují občanům přidanou hodnotu; vzhledem k tomu, že jsou potřebné nástroje vhodné k informování občanů o právu Unie;

AX.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by měl věnovat pozornost právům všech zúčastněných subjektů; vzhledem k tomu, že k obnově důvěry v jednotný trh je naprosto zásadní, aby do přípravy, přijímání, uplatňování a sledování opatření na podporu růstu a práv občanů na jednotném trhu byly ve větší míře a ve dřívější fázi zapojováni sociální partneři, občanská společnost a všechny ostatní zainteresované strany, a to i prostřednictvím internetu a internetové demokracie (e-democracy);

AY.  vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány samosprávy a jiné místní a regionální subjekty plní řadu povinností, na něž se vztahují právní předpisy Unie upravující jednotný trh, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, státní podpory, služeb obecného hospodářského zájmu a koncesí; vzhledem k tomu, že je nezbytné tyto politiky náležitě uplatňovat, mimo jiné za účelem snižování chybovosti, kterou trpí politika soudržnosti; vzhledem k tomu, že základním předpokladem pro dynamický a silný jednotný trh je poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb obyvatelům všech regionů Unie a že účinná správa jednotného trhu by tudíž měla zohledňovat zájmy místních i regionálních aktérů;

AZ.  vzhledem k tomu, že strategie jednotného trhu by měla posílit sociální blaho, sbližování úrovní a práva pracovníků, bránit sociálnímu dumpingu a zaručit spravedlivé pracovní podmínky pro všechny Evropany;

BA.  vzhledem k tomu, že by měla na vnitrostátní úrovni existovat jedna snadno přístupná služba první pomoci, na niž by se podniky a občané, včetně zdravotně postižených, mohli obracet, narazí-li na překážky, když chtějí využít práv a příležitostí, které jim jednotný trh nabízí; vzhledem k tomu, že mají-li z jednotného trhu těžit všichni občané, měla by se věnovat pozornost odstraňování překážek bránících přístupu v zástavbě a ve službách;

Evropský semestr

BB.  vzhledem k tomu, že evropský semestr poskytuje rámec pro koordinaci hospodářských politik a provádí analýzu rozpočtové a hospodářské situace v členských státech, avšak i přes mimořádný význam jednotného trhu pro ekonomiky všech členských států nezohledňuje jeho stav;

BC.  vzhledem k tomu, že jednotný trh může významně podpořit sociální soudržnost v Unii; vzhledem k tomu, že zlepšení rámce pro správu ekonomických záležitostí by mělo vycházet ze souboru provázaných a vzájemně soudržných politik, které podporují růst a zaměstnanost, a vzhledem k tomu, že k naplnění tohoto cíle je nutné jednotný trh plně rozvinout;

BD.  vzhledem k tomu, že Komise by měla dokončení jednotného trhu a praktické zavádění příslušných opatření kontrolovat v rámci ročního hodnocení evropského semestru a přihlížet při tom k ročnímu přezkumu správy a k mechanismům pro předkládání srovnávacích přehledů; vzhledem k tomu, že v rámci každoročního sledování by mělo být rovněž zhodnoceno, nakolik je jednotný trh pro spotřebitele a podniky přínosný, a upozorněno na překážky bránící jeho fungování;

BE.  vzhledem k tomu, že každé jarní zasedání Evropské rady by mělo být věnováno také posouzení stavu jednotného trhu, které by se opíralo o sledování tohoto trhu;

BF.  vzhledem k tomu, že je vhodné zaměřit se jednotlivě na každý členský stát a prohloubit spolupráci s vnitrostátními parlamenty s cílem zjistit nedostatky v provádění a uplatňování a věnovat se jim v doporučeních pro jednotlivé země;

BG.  vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 zahájila třetí cyklus evropského semestru a nyní poprvé zahrnuje výroční zprávu o stavu integrace jednotného trhu; vzhledem k tomu, že zaměření pozornosti na jednotný trh v rámci evropského semestru je nezbytné proto, aby se více využil jeho potenciál pro růst a zaměstnanost v Evropě a aby z něj měli občané a podniky skutečný přínos;

BH.  vzhledem k tomu, že výše uvedená zpráva o stavu integrace jednotného trhu za rok 2013 však neposkytuje žádné nové informace o situaci v členských státech ani nevyvozuje dostatečně propracované závěry ohledně konkrétního růstového potenciálu jednotného trhu; vzhledem k tomu, že výběr prioritních oblastí ve zprávě o integraci by měl být podepřen souhrnnými údaji;

BI.  vzhledem k tomu, že budoucí zprávy o stavu integrace jednotného trhu by tedy měly přinést přesnější informace o stávajících nedostatcích jednotného trhu a poskytnout konkrétnější doporučení ohledně možných nápravných opatření a očekávaných přínosů, aby členským státům umožnily smysluplně reagovat;

BJ.  vzhledem k tomu, že zpráva o stavu integrace jednotného trhu na rok 2013 zdůrazňuje především odvětví služeb a vyzývá mimo jiné k důslednému dodržování směrnice 2006/123/ES; vzhledem k tomu, že to je výzva oprávněná, nicméně přesvědčivá může být pouze tehdy, bude-li doplněna přísnými opatřeními na podporu řádného provedení, výkladu a plného uplatňování této směrnice;

BK.  vzhledem k tomu, že tato zpráva uvádí řadu priorit pro energetický a dopravní trh, a vzhledem k tomu, že v souvislosti s mnohými z těchto priorit je poukazováno na nedostatek vnitrostátních a evropských investic a konkurence v některých oblastech; vzhledem k tomu, že je nutné tyto trhy dále zkoumat a získat o nich fakticky podložené informace, aby se konkrétní opatření a výzvy určené členským státům opíraly o pádné argumenty; vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem řádného fungování jednotného trhu je integrovaná, interoperabilní a přístupná evropská dopravní infrastruktura, vytvoření vnitřního trhu s energií a současně zajištění silné konkurence a posílení ochrany spotřebitelů, stejně jako ambiciózní evropská průmyslová politika;

BL.  vzhledem k tomu, že za prioritní oblast je považována i digitální ekonomika; vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh vyžaduje aktuální a proveditelné mechanismy pro zajištění transparentnosti a ochrany spotřebitelů; vzhledem k tomu, že včasné a řádné provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů(8) je tedy jedním ze zásadních faktorů rozvoje digitální ekonomiky;

BM.  vzhledem k tomu, že občané Unie zatím v řadě oblastí plně nevyužili potenciálu jednotného trhu, zejména pokud jde o volný pohyb osob a pracovníků; vzhledem k tomu, že mobilita pracovníků v Evropě je stále příliš malá a je třeba přijmout důraznější opatření, aby byly odstraněny zbývající překážky a aby byla naplňována zásada rovného zacházení s pracujícími v rámci oblasti působnosti Smluv a v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy;

BN.  vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích(9) je základním nástrojem ke snížení obrovského dluhu orgánů veřejné správy vůči mnoha společnostem, zejména malým a středním podnikům, a vzhledem k tomu, že by měla být urychleně a řádně provedena v právních předpisech členských států, aby se snížil počet případů platební neschopnosti;

BO.  vzhledem k tomu, že je nutné uplatňovat inovativnější opatření na podporu jednotného trhu založeného na sociálně tržní ekonomice; vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 přinesla zajímavý návrh na zavedení režimu platební neschopnosti spotřebitelů, a vzhledem k tomu, že tento návrh je třeba dále prozkoumat, jelikož tento druh opatření může hrát významnou roli v ochraně spotřebitelů a prevenci možných systémových rizik pro finanční odvětví;

BP.  vzhledem k tomu, že je důležité vypracovat ambiciózní program pro spotřebitele, který by zahrnoval legislativní a programová opatření, za účelem posílení odpovědnosti průměrného spotřebitele a větší ochrany znevýhodněných spotřebitelů;

BQ.  vzhledem k tomu, že naplnění cílů strategie EU 2020, o něž musí evropský semestr usilovat, závisí na plném rozvoji potenciálu jednotného trhu, na nasazení Unie jako celku a na účinné spoluúčasti členských států;

BR.  vzhledem k tomu, že evropský semestr by měl být ještě systematičtěji propojen s právě probíhajícími iniciativami Unie a že by měl brát v potaz dokončování jednotného trhu, aby byla zaručena soudržnost hospodářské politiky Unie, zejména nezbytné sbližování zemí eurozóny a zemí mimo eurozónu;

BS.  vzhledem k tomu, že kvalita vnitrostátních reformních programů realizovaných v rámci evropského semestru se do značné míry liší, pokud jde o jejich podstatu, transparentnost, proveditelnost a úplnost, a že v zájmu dosažení cílů hospodářské integrace a dokončení jednotného trhu by měly být tyto programy důkladně přezkoumány, zdokonaleny a přepracovány tak, aby byly ambicióznější;

BT.  vzhledem k tomu, že členské státy by měly poskytovat co nejpodrobnější informace i o způsobech uplatňování a provádění pravidel v klíčových oblastech jednotného trhu;

BU.  vzhledem k nutnosti aplikovat na evropský semestr novou metodiku, která by spočívala v projednání priorit jednotného trhu současně s prioritami hospodářskými a rozpočtovými a v jejich propojení – a to i s prioritami v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti – do jednoho integrovaného koordinačního rámce;

BV.  vzhledem k tomu, že doporučení pro jednotlivé země by měla zohledňovat pokročilost a způsoby uplatňování právních předpisů regulujících jednotný trh, a to zejména pokud jde o klíčové oblasti a priority, jež jsou každoročně stanovovány;

BW.  vzhledem k tomu, že doporučení pro jednotlivé země by měla členským státům současně nabídnout praktičtější řešení zaměřená na lepší fungování jednotného trhu tak, aby se zvýšila vstřícnost veřejnosti a politické odhodlání k podpoře dokončení jednotného trhu;

BX.  vzhledem k tomu, že hodnocení stavu jednotného trhu by se mělo stát nedílnou součástí evropského semestru, přičemž vedle pilíře správy ekonomických záležitostí by měl být zaveden pilíř správy jednotného trhu; vzhledem k tomu, že návrh Komise vypracovávat výroční zprávu o integraci jednotného trhu, která rozšíří znalostní základnu, jež je podkladem pro doporučení pro jednotlivé země, by se mohl stát základem budoucího ročního cyklu jednotného trhu v rámci evropského semestru;

BY.  vzhledem k tomu, že do zavádění evropského semestru by měly být plně zapojeny vnitrostátní parlamenty a že při realizaci evropského semestru by neměly být dotčeny výsady Evropského parlamentu;

1.  žádá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh aktu zaměřeného na posílení správy jednotného trhu v souladu s podrobnými doporučeními uvedenými v příloze tohoto usnesení a aby jako možný právní základ zvážila všechna příslušná ustanovení SFEU upravující jednotný trh, včetně čl. 26 odst. 3 SFEU;

2.  potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se základními právy a zásadou subsidiarity;

3.  domnívá se, že finanční dopady požadovaného návrhu by měly být hrazeny ze stávajících rozpočtových prostředků;

o
o   o

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a k němu připojená podrobná doporučení Komisi, Radě, Evropské radě a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0211.
(2) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, p. 84.
(3) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, p. 51.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2012)0258.
(5) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, p. 9.
(6) Úř. věst. L 376, 27.12.06, s. 36.
(7) Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.
(8) Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.
(9) Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Doporučení č. 1: Vytvořit ucelený rámec pro správu jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Měl by být předložen návrh legislativního aktu zaměřeného na posílení správy jednotného trhu s cílem přispět k zajištění fungování jednotného trhu Unie a podpořit hospodářský růst v Evropě podporující začlenění. Tento návrh by se měl opírat o příslušná ustanovení SFEU upravující vnitřní trh. Komise by měla zvážit předložení návrhu i na základě čl. 26 odst. 3 SFEU.

  Uplatňovaný postup by měl zajistit odpovídající zapojení Evropského parlamentu do vytváření rámce pro správu jednotného trhu. Měl by také zajistit přijetí dalších opatření nezbytných k posílení správy jednotného trhu Evropským parlamentem a Radou, zejména opatření zaměřených na oblasti, v nichž byl vytvořen regulační rámec Unie řádným legislativním postupem podle článku 294 SFEU.

–  Aktem by neměl být dotčen stávající regulační rámec jednotného trhu ani pravidla, která mají být zavedena v jednotlivých oblastech. Neměly by jím být dotčeny ani výsady orgánů stanovené Smlouvami, zejména výsady Komise, ani povinnosti členských států, jež mají základ ve Smlouvách nebo vyplývají z acquis jednotného trhu.

–  Akt by měl doplnit regulační rámec jednotného trhu a usnadnit provádění, uplatňování a prosazování pravidel a svobod jednotného trhu.

–  Akt by měl zajistit přijetí obecných zásad Unie pro jednotný trh. Tyto obecné zásady by měly vymezit sledované cíle, prioritní oblasti činnosti a podmínky, jež je třeba zajistit, a měly by být doplněny pracovními metodami a postupy, jež bude třeba stanovit za účelem posílení správy jednotného trhu.

–  Měly by být vytvořeny postupy pro předkládání, posuzování a sledování národních akčních plánů a pro stanovení doporučení pro jednotlivé země týkajících se jednotného trhu.

–  Je třeba definovat doplňková opatření, jež jsou nezbytná ke zlepšení provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu.

–  Měl by být vyjasněn vztah mezi cyklem správy jednotného trhu a ročním politickým cyklem evropského semestru.

Doporučení č. 2: Stanovit cíle a prioritní oblasti činnosti Unie s cílem zlepšit fungování jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Aby bylo zajištěno, že jednotný trh skutečně přinese růst, vytvoří pracovní místa a posílí důvěru občanů a podniků, měly by být stanoveny obecné zásady Unie zaměřené na zlepšení fungování jednotného trhu. Tyto obecné zásady by měly zahrnovat:

   a) cíle a prioritní oblasti činnosti Unie a členských států,
   b) podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo dosaženo dalšího zlepšení správy jednotného trhu.

–  Měl by být stanoven omezený soubor cílů a priorit činnosti v oblastech, v nichž lepší fungování jednotného trhu může přinést nejvýznamnější zisky z hlediska růstu a zaměstnanosti v celé Unii.

–  Výběr cílů a prioritních oblastí činnosti by měl vycházet z těchto kritérií:

   a) Referenční srovnávání produkce pomocí vybraných klíčových kvantitativních ukazatelů, jež se vztahují ke vstupům produkce zboží a služeb, s cílem určit odvětví, která vykazují nejvíce nevyužitý potenciál pro vytváření růstu;
   b) Hospodářský význam – vyhodnocení toho, zda je dané odvětví z hospodářského hlediska dostatečně významné na to, aby mělo nezanedbatelný dopad na růst, budou-li odstraněny příčiny jeho nevyužitého potenciálu;
   c) Dynamické faktory – vyhodnocení toho, zda odvětví již zužitkovává svůj nevyužitý potenciál, a to na základě faktorů, jako je schopnost odvětví přispívat k růstu zaměstnanosti a možnost, že se přiblíží referenčním úrovním produktivity práce;
   d) Faktory jednotného trhu – vyhodnocení toho, zda existují důkazy o tom, že lepším fungováním jednotného trhu by mohl být zužitkován jeho nevyužitý potenciál;
   e) Faktory týkající se dalších prvků ochrany a zabezpečení spotřebitelů, pracovníků a občanů.

Doporučení č. 3: Stanovit, jaké podmínky je třeba zajistit pro zlepšení správy jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo dosaženo dalšího zlepšení správy jednotného trhu, by měly zahrnovat následující:

   a) Uplatňovat při vytváření a provádění pravidel jednotného trhu zásady inteligentní regulace, aby bylo zajištěno, že tato pravidla budou vytvořena, provedena a uplatňována tak, aby účinně fungovala pro ty, pro něž jsou určena;
   b) Snížit administrativní zátěž, zejména pokud jde o malé a střední podniky, na minimální úroveň;
   c) Jestliže podniky a občané musí uplatňovat určité postupy, umožnit jim činit tak rychle a elektronickými prostředky;
   d) Zajistit, aby se podniky a občané dostali k informacím a pomoci a v případě potřeby měli přístup k rychlým, účinným a finančně dostupným opravným prostředkům;
   e) Inteligentněji využívat informačních technologií k informování podniků a občanů, a umožnit jim tak využívat svých práv a příležitostí, a lépe propojovat iniciativy na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;
   f) Více využívat internetové nástroje, jako je například systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), při přeshraniční spolupráci správních orgánů;
   g) Dále rozvíjet jednotná kontaktní místa;
   h) Účinně využívat rychlé a efektivní mechanismy řešení problémů a nápravy, mimo jiné prostřednictvím jediné snadno přístupné služby první pomoci na vnitrostátní úrovni, na niž by se podniky a občané mohli obracet v případě, že narazí na problémy s využíváním práv a příležitostí, které jim jednotný trh nabízí.

Doporučení č. 4: Definovat doplňková opatření nezbytná ke zlepšení provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  V zájmu lepšího provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu by Komise měla:

   a) Poskytovat členským státům intenzivnější pomoc s prováděním směrnic, které dosud neprovedly ve vnitrostátním právu;
   b) Provádět systematické kontroly shody a přijmout podpůrná opatření k uvedení pravidel do praxe v jednotlivých členských státech;
   c) Provádět u právních předpisů, které jsou provedeny ve vnitrostátním právu a uplatňovány, hloubkový přezkum toho, jak jsou pravidla uplatňována a jak fungují v praxi, a to z praktického i z ekonomického hlediska;
   d) Posílit podávání ex-post zpráv o dodržování předpisů ze strany členských států a posouzení výkonnosti zaměřená na účinnost přijatých politických opatření;
   e) Organizovat vzájemná hodnocení členských států.

–  V zájmu lepšího provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu by členské státy měly:

   a) Předkládat Komisi návrhy prováděcích opatření, budou-li to ony nebo Komise pokládat za vhodné, za účelem zajištění předběžného posouzení řádného provádění ve vnitrostátním právu a v zájmu zajištění souladu a rychlého uplatňování;
   b) Pravidelně v rámci procesu provádění ve vnitrostátním právu a při uplatňování konzultovat se zainteresovanými stranami a občanskou společností včetně spotřebitelů, podniků a místních a regionálních orgánů;
   c) Zveřejnit na internetu vysvětlení, jakým způsobem pravidla provedly ve vnitrostátním právu a jak tato pravidla fungují v praxi.

Doporučení č. 5: Zajistit předkládání, posuzování a sledování národních akčních plánů

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Členské státy by měly vypracovat a předložit Komisi národní akční plány zaměřené na provádění cílů a prioritních oblastí činnosti Unie v zájmu lepšího fungování jednotného trhu. Tyto akční plány by měly obsahovat seznam podrobných opatření, která budou učiněna, a plán jejich realizace.

–  Národní akční plány by měly být vypracovány na základě konzultace s příslušnými zainteresovanými stranami zastupujícími ekonomické a sociální zájmy a také zájmy spotřebitelů.

–  Komise by měla ve spolupráci s poradním výborem pro vnitřní trh národní akční plány posoudit a předložit souhrnnou zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

–  Při posuzování národních akčních plánů by měla být zohledněna hodnotící zpráva o vnitřním trhu a zpráva o správě jednotného trhu.

–  Komise by měla sledovat pokrok dosažený při provádění národních akčních plánů. Za tímto účelem by členské státy měly Komisi poskytnout veškeré příslušné informace, jež budou považovány za nezbytné k posouzení dosaženého pokroku.

–  Předkládání a posuzování národních akčních plánů by mělo být vnímáno jako koordinované kroky, které jsou v integrovaném rámci součástí ročního cyklu, který stanovuje politické priority potřebné k úplné realizaci jednotného trhu, při zohlednění hospodářských, sociálních a environmentálních aspektů.

Doporučení č. 6: Zajistit vypracování jasných doporučení pro jednotlivé země týkajících se jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Na základě posouzení národních akčních plánů a za využití dalších příslušných nástrojů jednotného trhu by měla Rada, na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem, je-li to relevantní, formulovat v závislosti na prioritách činnosti politiky v oblastech, jež jsou považovány za klíčové, doporučení členským státům týkající se jednotného trhu zaměřená na zlepšení provádění, uplatňování a prosazování pravidel jednotného trhu.

–  Při vydávání doporučení členským státům by Rada měla v plném rozsahu využít nástrojů, které jí poskytuje SFEU.

–  Po vydání doporučení týkajícího se jednotného trhu by měl mít příslušný výbor Evropského parlamentu možnost pozvat zástupce dotčeného členského státu k výměně názorů a zástupci Komise by měli být pozváni k výměně názorů s parlamentem daného členského státu.

Doporučení č. 7: Definovat pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Aby bylo zajištěno, že jednotný trh bude mít pro občany, spotřebitele, pracovníky a podniky konkrétní přínos, měl by se využít roční cyklus evropského semestru jako platforma pro politické vedení, podávání zpráv a sledování pokroku členských států a Unie v dosahování cílů jednotného trhu a stanovení nápravných opatření.

–  Měl by být definován pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru.

–  Pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru by měl zahrnovat:

   a) Hodnotící zprávu o vnitřním trhu s podrobnými zprávami o provádění a uplatňování právních předpisů týkajících se jednotného trhu v jednotlivých zemích;
   b) Způsoby uplatňování právních předpisů regulujících jednotný trh, které podrobně uvedly členské státy, se zvláštním odkazem na klíčové oblasti a priority politik, jež jsou každoročně stanovovány;
   c) Návrhy priorit politiky na úrovni EU a vnitrostátní úrovni na nadcházející rok, které Komise předloží v rámci roční analýzy růstu a výroční zprávy o integraci jednotného trhu. Výroční zpráva by měla rovněž posoudit, jak jednotný trh funguje v praxi. Návrhy priorit politiky by měly vycházet ze zjištění hodnotící zprávy o vnitřním trhu a z dalších nástrojů na sledování jednotného trhu s cílem zabránit překrývání činností, formulovat účinná a jasná doporučení a zajistit soudržnost evropské hospodářské politiky;
   d) Formulaci prioritních činností politiky a cílů, jichž je třeba dosáhnout k překonání zbývajících překážek na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, ve formě obecných zásad pro jednotný trh;
   e) Národní akční plány, jež předloží členské státy a jež budou zaměřeny na provádění obecných zásad pro jednotný trh;
   f) Posouzení národních akčních plánů, jež provede Komise v úzké spolupráci s poradním výborem pro vnitřní trh a jež zohlední hodnotící zprávu o vnitřním trhu a výroční zprávu o správě jednotného trhu;
   g) Jasná doporučení týkající se jednotného trhu pro jednotlivé země, která na základě návrhu Komise přijmou Rada a Evropský parlament.

Doporučení č. 8: Posílit demokratickou odpovědnost a úlohu Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–  Evropský parlament by měl být zapojen do vytváření rámce pro správu jednotného trhu v souladu se Smlouvami. Měl by být také zapojen do přijímání dalších opatření nezbytných k posílení správy jednotného trhu, včetně opatření týkajících se cílů, priorit a plánovaných činností politiky Unie, nebo by s ním měla Rada přijímání těchto opatření alespoň konzultovat;

–  Před jarním zasedáním Evropské rady by měl Evropský parlament projednat roční analýzu růstu a hlasovat o pozměňovacích návrzích k výroční zprávě o integraci jednotného trhu, které budou předloženy Evropské radě;

–  Předseda Evropského parlamentu by měl na jarním zasedání Evropské rady předložit názory Evropského parlamentu na integraci jednotného trhu;

–  Rada a Komise by se měly zúčastnit meziparlamentních schůzí Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů, na nichž se bude projednávat integrace jednotného trhu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí