Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2260(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0019/2013

Predkladané texty :

A7-0019/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Hlasovanie :

PV 07/02/2013 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0054

Prijaté texty
PDF 443kWORD 48k
Štvrtok, 7. februára 2013 - Štrasburg
Správa jednotného trhu
P7_TA(2013)0054A7-0019/2013
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2013 s odporúčaniami pre Komisiu o správe jednotného trhu (2012/2260(INL))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 26 ods. 3 ZFEÚ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 s názvom Lepšia správa pre jednotný trh (COM(2012)0259),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Ročný prieskum rastu 2013 (COM(2012)0750) a správu Komisie s názvom Stav integrácie jednotného trhu 2013 – príspevok k ročnému prieskumu rastu na rok 2013 (COM(2012)0752),

–  so zreteľom na hodnotenie európskej pridanej hodnoty návrhu s názvom Lepšia správa pre jednotný trh, ktorý predstavuje príspevok v rámci postupu európskeho semestra, ktoré vypracovalo Oddelenie pre posudzovanie európskej pridanej hodnoty Európskeho parlamentu a bolo postúpené Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 7. februára 2013,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo: 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (COM(2010)0608),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 s názvom O implementácii smernice o službách – Partnerstvo pre nový rast v oblasti služieb 2012 – 2015 (COM(2012)0261),

–  so zreteľom na správu pre predsedu Európskej komisie, ktorú predložil Mario Monti 9. mája 2010, s názvom Nová stratégia pre jednotný trh – v službách európskeho hospodárstva a európskej spoločnosti,

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie z 28. marca 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144),

–  so zreteľom na správu predsedu Európskej rady z 26. júna 2012 s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii, predbežnú správu z 12. októbra 2012 a záverečnú správu z 5. decembra 2012 na túto tému,

–  so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 23 (september 2011) a uznesenie Parlamentu z 22. mája 2012(1) na túto tému,

–  so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 25 (október 2012),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2012 s názvom Aby jednotný trh plnil očakávania – výročná kontrola správy vecí verejných za rok 2011 (SWD(2012)0025),

–  so zreteľom na závery Rady pre konkurencieschopnosť z 30. – 31. mája 2012 o jednotnom digitálnom trhu a správe jednotného trhu,

–  so zreteľom na rokovania Rady pre konkurencieschopnosť z 10. októbra 2012 o Akte o jednotnom trhu,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 28. – 29. júna 2012,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 18. – 19. októbra 2012,

–  so zreteľom na príspevok a závery XLVIII. Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie z parlamentov Európskej únie (COSAC), ktorá sa konala 14. – 16. októbra 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o správe a partnerstve na jednotnom trhu(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 o Akte o jednotnom trhu: ďalšie kroky k rastu(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o efektívnejšom a spravodlivejšom obchodno-distribučnom trhu(5),

–  so zreteľom na články 42 a 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A7–0019/2013),

A.  keďže fungujúci a účinný jednotný trh založený na koncepcii vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva je potrebný viac ako kedykoľvek predtým na to, aby bolo možné podnietiť rast a konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné miesta, a tým oživiť európske hospodárstvo; keďže jednotný trh by mal pracovať pre tento cieľ tak, že poskytne konkrétnu odpoveď na krízu a zároveň zabezpečí bezpečnosť spotrebiteľov a posilní sociálnu súdržnosť;

B.  keďže jednotný trh zohráva nenahraditeľnú úlohu pri plnení cieľov stratégie Európa 2020 v záujme dosiahnutia inteligentného, trvalého a inkluzívneho rastu;

C.  keďže jednotný trh ani 20 rokov po jeho oficiálnom vytvorení nie je úplne dokončený, a to predovšetkým preto, že členské štáty úplne netransponovali alebo nevykonávajú približne 1 500 smerníc a asi 1 000 nariadení;

D.  keďže je naliehavo potrebné posilniť správu jednotného trhu a zlepšiť transpozíciu, zavádzanie a presadzovanie predpisov, ktorými sa riadi;

E.  keďže jednotný trh je potrebné dokončiť s maximálnym nasadením a čo najrýchlejšie, no súčasne zachovať potrebnú rovnováhu medzi jeho hospodárskym, sociálnym a ekologickým rozmerom;

F.  keďže jednotný trh nesmie byť oddelený od ostatných horizontálnych politík, ako sú ochrana spotrebiteľov a pracovníkov, sociálne práva, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj;

G.  keďže úplné dokončenie jednotného trhu je základom pre dokončenie procesu politickej a ekonomickej integrácie Únie a zaručuje potrebné väzby medzi všetkými členskými štátmi – tak členmi, ako aj nečlenmi eurozóny;

H.  keďže dobrá správa vnútorného trhu a ďalší rozvoj regiónov sa navzájom dopĺňajú, mohli by významne zlepšiť vyhliadky miestneho a regionálneho rastu a spoločne vytvoriť silnú Európu, ktorú charakterizuje súdržnosť a konkurencieschopnosť; keďže najmä Európska územná spolupráca vychádza z koncepcií podobných jednotnému trhu v tom, že podporuje cezhraničné interakcie a prináša vzájomný prospech z regionálnych a miestnych infraštruktúr, investícií a trhov; keďže jednotný trh by sa mohol ďalej posilniť odstraňovaním trhových nedostatkov, upevnením cezhraničnej územnej spolupráce a uľahčovaním aktivít, ako aj financovaním miestnych a regionálnych orgánov v rámci územných dohôd;

I.  keďže napriek politickým záväzkom prijatým na najvyššej úrovni a úsiliu Komisie a členských štátov sa priemerný deficit v transpozícii zvýšil z 0,7 % v roku 2009 na 1,2 % vo februári 2012 a po dosiahnutí určitého pokroku v posledných mesiacoch teraz dosiahol 0,9 %; keďže stále je potrebné vyvíjať väčšie úsilie, pretože deficit vedie k nedôvere voči Únii všeobecne, a najmä voči jednotnému trhu;

J.  keďže jednotný trh ako chrbtová kosť Únie a jeho dobré fungovanie ako základ a rámec pre hospodársku a sociálnu obnovu v Európe sú mimoriadne dôležité; keďže v tejto súvislosti je nevyhnutné dbať na sociálne práva v súlade so zákonmi a postupmi jednotlivých štátov, ktoré dodržiavajú právo Únie;

K.  keďže z hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov a kontroly štyroch slobôd v rámci integrácie jednotného trhu vyplýva, že narastajúca hospodárska súťaž, ktorá je výsledkom integračného procesu, je silným podnetom na to, aby sa európskym spotrebiteľom ponúkala širšia škála lacnejších a kvalitnejších produktov;

L.  keďže možné hospodárske zisky z plného a riadneho vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu(6) predstavujú potenciál rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v rozmedzí od 0,8 % do 2,6 %, čo by bolo možné dosiahnuť po piatich až desiatich rokoch od vykonávania tejto smernice;

M.  keďže podľa odhadov Komisie by Únia počas nasledujúcich desiatich rokov mohla získať ďalšie 4 % HDP tým, že bude stimulovať rýchly rozvoj jednotného trhu;

N.  keďže stratégia pre jednotný trh by mala byť koordinovaná a založená na pragmatickej, komplexnej a rozsiahlej dohode podporenej všetkými členskými štátmi a európskymi inštitúciami; keďže na úplné vykonávanie a presadzovanie smerníc a nariadení týkajúcich sa jednotného trhu a zvýšenie dôveryhodnosti jednotného trhu a dôvery v neho je aj naďalej potrebné silné vedenie zo strany európskych inštitúcií a jasná politická zodpovednosť členských štátov;

O.  keďže predseda Európskej rady vo svojej vyššie uvedenej správe z 26. júna 2012 zdôraznil význam plného súladu s jednotným trhom, ako aj otvorenosti a transparentnosti na ceste prehĺbenia hospodárskej a menovej únie; keďže predseda Európskej rady vo svojej záverečnej správe z 5. decembra 2012 poukázal na význam skorého dokončenia jednotného trhu, keďže poskytuje silný nástroj na podporu rastu;

P.  keďže sú naďalej potrebné konkrétne opatrenia na úrovni členských štátov aj Únie s cieľom plne uplatňovať voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v Európskej únii; keďže vytváranie nových podnikateľských príležitosti pre podniky, najmä pre malé a stredné, vrátane prísneho uplatňovania tzv. testu MSP v rámci posúdení vplyvu, ktoré vykonáva Komisia a Parlament, rýchly pokrok programu inteligentnej regulácie a prípadne regulácie prispôsobenej rôznym druhom podnikov bez ohrozenia všeobecných cieľov, ako sú ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, by taktiež mohli oživiť európske hospodárstvo;

Q.  keďže v súvislosti s jednotným trhom by sa mal uznať cenný prínos jednotných kontaktných miest, vrátane elektronických aj fyzických, pri znižovaní administratívnej záťaže a transakčných nákladov, zvyšovaní efektívnosti a zlepšovaní otvorenosti trhu, transparentnosti a hospodárskej súťaže, čo vedie k menším verejným výdavkom a lepším príležitostiam pre podniky vrátane MSP a mikropodnikov, pokiaľ ide o prístup na trh a zachovanie a tvorbu nových pracovných miest;

Lepšie právne predpisy

R.  keďže Komisia by sa pri príprave legislatívnych návrhov týkajúcich sa jednotného trhu mala zameriavať na väčšiu horizontálnu koordináciu a súdržnosť; keďže Komisia by mala uskutočniť dôkladné posúdenia vplyvu vrátane posúdení územného vplyvu, pričom by ešte pred prijatím legislatívnych návrhov uviedla presvedčujúce argumenty o potrebe právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu;

S.  keďže Komisia by si v súlade so zásadou subsidiarity a tam, kde je to vhodné, mala za prioritný právny nástroj na reguláciu jednotného trhu vyberať skôr nariadenia ako smernice, a to hlavne v prípadoch, keď nie je potrebná žiadna ďalšia diskrečná právomoc pri vykonávaní právnych predpisov Únie;

T.  keďže členské štáty a Komisia by mali zaviesť test jednotného trhu na úrovni jednotlivých štátov s cieľom posúdiť, či by nové právne predpisy na vnútroštátnej úrovni mohli mať negatívny vplyv na účinné fungovanie jednotného trhu; keďže Komisia by mala zvážiť reálnosť systému oznamovania návrhov zákonov jednotlivých štátov, ktorý sa môže negatívne prejaviť na fungovaní jednotného trhu, a teda nahradiť postup určený v smernici 98/34/ES, ktorým by sa mal vytvoriť horizontálny nástroj na posilnenie jej záväzného charakteru potom, ako Komisia predloží podrobné stanovisko k návrhu zákona, a zabezpečiť jej uplatňovanie v záujme nápravy neuspokojivého uplatňovania právnych predpisov Únie na miestnej úrovni;

U.  keďže je nevyhnutné, aby sa administratívna spolupráca medzi členskými štátmi uskutočňovala efektívnym, účinným a úsporným spôsobom tak, ako je to v prípade informačného systému o vnútornom trhu (IMI); keďže IMI by sa mal používať vždy, a to aj v iných oblastiach, v záujme posilnenia jeho funkčnosti a obmedzenia byrokracie, zlepšenia transparentnosti a umožnenia všetkým zainteresovaným stranám jednotného trhu plne využívať jeho výhody;

Lepšia transpozícia, vykonávanie a uplatňovanie

V.  keďže každý členský štát by mal transponovať každú smernicu jednotným spôsobom a spoločne prijímať všetky nové opatrenia týkajúce sa legislatívneho aktu Únie v plnej miere a zároveň s cieľom zabezpečiť, aby transpozícia daného aktu na vnútroštátnej úrovni odzrkadľovala kompromis dosiahnutý na úrovni Únie, keďže nesprávna a oneskorená transpozícia narúša hospodársku súťaž na jednotnom trhu a bráni občanom a podnikom plne využívať výhody jednotného trhu;

W.  keďže je potrebné dosiahnuť väčšiu transparentnosť vykonávania a jednotného uplatňovania práva Únie v členských štátoch; keďže tabuľky zhody sa stanú v rámci integrovaného jednotného trhu čoraz užitočnejším nástrojom na vyjadrenie transpozície predpisov Únie na úrovni členských štátov, a keďže Komisia by preto mala častejšie požadovať vypracovanie takýchto tabuliek;

Monitorovanie vykonávania

X.  keďže výmena skúseností a najlepších postupov medzi členskými štátmi má rozhodujúci význam pre pochopenie vnútroštátnych mechanizmov uplatňovania práva Únie a zostávajúcich prekážok vnútorného trhu; keďže členské štáty by si mali pred transpozíciou vymieňať informácie medzi sebou navzájom a s Komisiou s cieľom zaručiť správnu transpozíciu a zabrániť fragmentácii; keďže monitorovanie vykonávania právnych predpisov Únie je jedným z kľúčových právomocí Komisie a jej úradníkov; keďže Komisia by v záujme splnenia svojich záväzkov na pomoc členským štátom pri transpozícii a implementácii právnych predpisov Únie mohla iniciovať a koordinovať sieť štátnych zamestnancov poverených vykonávaním všetkých nových právnych predpisov Únie nad rámec siete SOLVIT, a poskytnúť tak platformu pre výmenu a partnerské preskúmanie v záujme úzkej spolupráce s členskými štátmi, a to s cieľom zlepšiť celkovú kvalitu vykonávania a vyriešiť problémy, ktoré vznikajú pri implementácii členskými štátmi; keďže s cieľom stimulovať lepší tok informácií a najlepších postupov by sa mala podporovať výmena štátnych zamestnancov poverených vykonávaním práva Únie medzi členskými štátmi;

Y.  keďže výlučne kvantitatívne štatistiky o vykonávaní právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu neumožňujú hodnotiť kvalitu vykonávania ani konkrétny vplyv špecifických kľúčových nástrojov na jednotný trh; keďže je preto potrebné politické a kvalitatívne hodnotenie vykonávania a pokroku jednotného trhu, najmä pokiaľ ide o hospodársky význam nových právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a uplatňovanie existujúcich právnych predpisov;

Z.  keďže v rámci takéhoto hodnotenia by sa malo rozlišovať medzi netransponovaním, ktoré je jasne identifikovateľným zlyhaním členského štátu, a možnosťou nesúladu, ktorá môže vyplývať z rôzneho výkladu a pochopenia práva Únie; keďže v zmluvách je ustanovené, že iba Súdny dvor Európskej únie môže s konečnou platnosťou a verejne konštatovať nesúlad vnútroštátneho práva s právom Únie; keďže preto žiadna iná inštitúcia nemôže skonštatovať takýto nesúlad; keďže Parlamentu by sa každoročne mal predkladať zoznam netransponovaných alebo nesprávne transponovaných právnych predpisov Únie v dotknutých členských štátoch;

AA.  keďže o formách podmienenosti v štrukturálnych fondoch spojených s transpozíciou smerníc o jednotnom trhu v členských štátoch sa stále rokuje v rámci legislatívneho procesu na prijatie nových nariadení; keďže takéto opatrenia by sa mali využívať len ako posledná možnosť, a verí, že využívanie finančnej podpory Únie ako prostriedku na vytváranie stimulov k včasnej transpozícii pravidiel o jednotnom trhu by malo byť riadne vyvážené;

Lepšie presadzovanie

AB.  keďže na zlepšenie správy jednotného trhu treba zaviesť politiku nulovej tolerancie vo vzťahu k členským štátom, ktoré dostatočne neuplatňujú pravidlá jednotného trhu;

AC.  keďže konania vo veci porušenia, ako sú ustanovené v článku 258 ZFEÚ a ako ich vykonáva Komisia, neumožňujú rýchle vyriešenie a nápravu nedostatkov vo vykonávaní a uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa jednotného trhu v členských štátoch;

AD.  keďže konanie vo veci porušenia právnych predpisov často odhalilo celý rad obmedzení týkajúcich sa schopnosti splniť očakávania jednotlivých spotrebiteľov a podnikov a keďže by bolo potrebné zaviesť na úrovni Únie jednotný nástroj nápravy, ktorý by bol rýchly a ekonomicky dostupný;

AE.  keďže členské štáty a Európska rada by preto v rámci budúcich revízií ZFEÚ mali pokračovať v ďalšom rozvíjaní konaní vo veci porušenia; keďže medzičasom by sa malo vyvíjať väčšie úsilie o prísnejšie využívanie postupov o porušení ustanovení práva Únie v oblasti jednotného trhu; keďže v tejto súvislosti by sa preto mali aktívnejšie uplatňovať rýchlejšie konania v rámci Komisie a v prípade potreby nárok na predbežné konania na Súdnom dvore v súlade s článkom 279 ZFEÚ; keďže niektoré právne akty Únie zabezpečujú predbežné opatrenia, ktoré môžu prijať súdy jednotlivých štátov na zabránenie hroziaceho porušenia predpisov, ako sú súdne príkazy; keďže to by mohlo súžiť ako vzor pre účinnejšie postupy a keďže využívanie takýchto predbežných opatrení by sa preto malo zvážiť vo všetkých relevantných oblastiach;

AF.  keďže využívanie projektu EU Pilot prinieslo pozitívne výsledky pri zabezpečovaní správneho uplatňovania práva Únie a poskytuje rýchlejšie riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú občania a podniky; keďže Komisia by preto mala podporovať využívanie projektu EU Pilot a ďalej zlepšovať jeho účinnosť, a to v záujme lepšieho rozpoznávania a nápravy porušenia predpisov v oblasti jednotného trhu bez toho, aby bolo nutné uchyľovať sa k časovo náročným konaniam vo veci porušenia predpisov;

AG.  keďže potenciál siete SOLVIT ako kľúčového nástroja na riešenie problémov na vnútroštátnej úrovni, a tým na zabezpečenie väčšieho súladu s právom Únie v oblasti jednotného trhu sa naďalej dostatočne nevyužíva; keďže treba podporovať konkrétne kroky na zlepenie viditeľnosti siete SOLVIT a intenzívnejšie informovanie európskych občanov o nej, aby sa v rámci bežného rozpočtu mohol lepšie využívať jej potenciál; keďže by sa malo vynakladať väčšie úsilie o lepšie začlenenie siete SOLVIT do škály asistentských služieb a nástrojov jej presadzovania, ktoré sú k dispozícii na úrovni jednotlivých štátov aj Únie; keďže v tomto zmysle je potrebné skvalitnenie, čo sa týka vhodnosti pre užívateľov a jasnosti informácií, ktoré poskytujú jednotné kontaktné miesta v členských štátoch;

AH.  keďže Komisia musí posilniť svoje opatrenia na zabezpečenie správneho vykonávania a presadzovania všetkých prijatých predpisov v členských štátoch, rýchlejšie reagovať na upozornenia a sťažnosti týkajúce sa nesprávneho vykonávania práva Únie a prijať potrebné opatrenia na odstránenie existujúcich nezrovnalostí;

AI.  keďže je potrebné, aby Komisia po uskutočnení politického hodnotenia dôsledne využívala všetky svoje právomoci a v plnej miere použila všetky mechanizmy sankcií, ktoré má k dispozícii;

AJ.  keďže programy EU sweeps, t. j. opatrenia na monitorovanie, ktoré koordinuje Komisia a ktoré zároveň v členských štátoch vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, sa ukázali ako užitočný nástroj, ktorý Komisii a členským štátom umožňuje prostredníctvom spoločných akcií monitorovať uplatňovanie existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu v členských štátoch; keďže nedávne koordinované kontroly (sweeps) odhalili nedostatočné dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa v bankovom sektore v celej Únii; keďže Komisia by preto mala členským štátom umožniť širšie používanie programov EU sweeps s cieľom uľahčiť dohľad najmä horšie vybaveným a menej pripraveným vnútroštátnym orgánom; keďže by sa mala zvážiť koordinácia opatrení EU sweeps aj v ostatných oblastiach a keďže EU sweeps by sa mali rozšíriť aj na produkty a služby offline;

Akty o jednotnom trhu

AK.  keďže Akty o jednotnom trhu sú súčasťou úsilia o posilnenie riadenia jednotného trhu zlepšením koordinácie predovšetkým vo fáze prípravy právnych predpisov;

AL.  keďže cyklický spôsob prezentácie Aktov o jednotnom trhu treba jednoznačne vnímať pozitívne, pretože umožňuje pravidelné stanovovanie priorít pre rozvoj jednotného trhu a pravidelné diskusie o týchto prioritách;

AM.  keďže Akt o jednotnom trhu I predstavoval dôležitú prierezovú stratégiu na nápravu závažných pretrvávajúcich nedostatkov jednotného trhu; keďže táto stratégia stanovila na horizontálnej úrovni konkrétne legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktoré dokážu uvoľniť nevyužitý potenciál rastu a odstrániť prekážky na jednotnom trhu; keďže v návrhoch predložených Komisiou badať v tomto zmysle určitý pokrok, ale naďalej je potrebné usilovať o ďalšie prezieravé a perspektívne kroky; keďže Komisia by mala prednostne nadviazať na návrhy uvedené už v Akte o jednotnom trhu, najmä pokiaľ ide o horizontálny nástroj pre dohľad nad trhom, transparentnosť bankových poplatkov a nefinančné informácie podnikov;

AN.  keďže Akt o jednotnom trhu II pokračuje v tomto prístupe tým, že ako štyri osy pre budúci rast identifikuje integrované siete, mobilitu občanov a podnikov, digitálne hospodárstvo a sociálne podnikanie spolu s dôverou spotrebiteľa; keďže legislatívne návrhy na zabezpečenie práva každého občana na prístup k základnému bankovému účtu, revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES o službách na vnútornom trhu z 13. novembra 2007(7) a umožnenie dlhodobých investícií v reálnom hospodárstve by mohli byť v tomto smere významným prínosom; keďže Komisia pri navrhovaní opatrení a Parlament a Rada pri ich prediskutovávaní by mali každé z nich dôkladne posúdiť a odhadnúť ich potenciál na dosiahnutie vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva a snažiť sa o ich rýchle prijatie;

AO.  keďže Akt o vnútornom trhu by mal tiež riešiť sociálno-ekonomické problémy Únie a mal by smerovať k trhu, ktorý bude slúžiť občanom;

AP.  keďže v rámci budúcich horizontálnych prístupov by sa malo zvážiť dokončenie jednotného digitálneho trhu s cieľom umožniť občanom plne využívať výhody digitálnych riešení a zabezpečiť konkurencieschopnosť podnikov v Únii;

Kľúčové oblasti

AQ.  keďže Komisia navrhuje zameriavať svoju činnosť na špecifické kľúčové oblasti a nástroje; keďže je však potrebné venovať väčšiu pozornosť obmedzenému počtu nástrojov a opatrení, aby bolo možné dosiahnuť skutočné zlepšenie uplatňovania predpisov týkajúcich sa jednotného trhu; keďže k najdôležitejším kľúčovým oblastiam pre rast patrí jednotný digitálny trh, odvetvie služieb, energetika, verejné obstarávanie, výskum a inovácie, ako aj ochrana spotrebiteľov a zvýšenie mobility občanov, najmä pracovníkov a odborníkov;

AR.  keďže takéto kľúčové oblasti a nástroje by sa mohli každoročne prehodnocovať s cieľom primerane zohľadniť v rozhodovacích procesoch inštitúcií Únie aktuálny vývoj v členských štátoch, a najmä v oblastiach, ktoré sú – podľa hodnotenia založeného na dôkazoch – pre jednotný trh hospodársky významné; keďže metódy na určenie sektorov, ktoré sú pre zlepšenie fungovania vnútorného trhu kľúčové, by sa mali pravidelne prehodnocovať a zohľadňovať pri tom ciele a perspektívy rastu;

AS.  keďže členské štáty a inštitúcie Únie by sa mali zamerať na prijímanie a rýchle vykonanie legislatívnych opatrení spojených s kľúčovými sektormi, ktoré majú zásadný význam pre rast a vznik pracovných miest, ako sa zdôrazňuje v Pakte pre rast a zamestnanosť;

AT.  keďže je potrebné urobiť ďalšie kroky smerom k regulácii finančných služieb, ktorá by zabezpečila náležitú informovanosť a ochranu spotrebiteľov, umožnila transparentné hodnotenie finančných produktov, najmä produktov spojených s rizikami, a ponúkla možnosti alternatívneho riešenia sporov, a ktoré by spotrebiteľom zaručilo efektívne poskytovanie náhrad škôd a výdavkov;

AU.  keďže riadne fungujúci a dokončený jednotný trh nemôže byť účinný bez jednotného, prepojeného a efektívneho európskeho dopravného systému nevyhnutného pre plynulý pohyb tovaru, osôb a služieb, ktoré sú hlavnými a základnými slobodami v rámci jednotného trhu;

AV.  keďže jednotný európsky dopravný priestor by mal prostredníctvom dokončenia interoperabilných a udržateľných transeurópskych dopravných sietí a odstránením všetkých zostávajúcich prekážok medzi druhmi dopravy a vnútroštátnymi systémami a súčasnou podporou vzniku nadnárodných a multimodálnych prevádzkovateľov uľahčiť pohyb občanov a prepravu tovaru, znížiť náklady a zvýšiť udržateľnosť európskej dopravy; keďže na dokončenie jednotného európskeho dopravného priestoru majú zásadný význam železničné služby, námorná doprava, cestná nákladná doprava a Jednotné európske nebo a jednotný výklad práv cestujúcich;

Jednotný trh pre všetkých aktérov

AW.  keďže občania Únie a predovšetkým študenti, odborníci a podnikatelia, najmä z malých a stredných podnikov, vo všetkých členských štátoch by mali byť vyzvaní, aby predkladali návrhy o tom, ako čo najlepšie zabezpečiť úplnú realizáciu jednotného trhu, a keďže všetky inštitúcie by mali byť nabádané k tomu, aby zaviedli postup verejných konzultácií a dialógu s občianskou spoločnosťou s cieľom zaručiť, aby potreby občanov, spotrebiteľov a podnikov boli náležite zohľadnené a aby navrhované politiky poskytovali všetkým subjektom pridanú hodnotu; keďže na priblíženie obsahu práva Únie občanom sú potrebné vhodné nástroje;

AX.  keďže jednotný trh by sa mal zameriavať na práva všetkých zúčastnených strán; keďže na to, aby sa sociálni partneri, občianska spoločnosť a všetky ostatné zainteresované strany intenzívnejšie a skôr zapájali do tvorby, prijímania, vykonávania a monitorovania opatrení na podporu rastu a občianskych práv na jednotnom trhu sú potrebné opatrenia založené aj na formách účasti prostredníctvom internetu elektronickej demokracie, je nevyhnutné obnoviť dôveru v jednotný trh;

AY.  keďže miestne a regionálne subjekty plnia prostredníctvom miestnych a regionálnych samospráv mnohé povinnosti, na ktoré sa vzťahujú zákony Únie o jednotnom trhu, najmä v oblasti verejného obstarávania, štátnej pomoci, služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a koncesií; keďže tieto opatrenia by sa mali riadne plniť okrem iného s cieľom znižovať chybovosť v politike súdržnosti; keďže poskytovanie kvalitných verejných služieb pre ľudí z každého regiónu Únie je základnou podmienkou dynamického a silného jednotného trhu a keďže účinné riadenie jednotného trhu by preto malo zohľadňovať záujmy miestnych a regionálnych subjektov;

AZ.  keďže stratégia jednotného trhu by mala posilniť sociálne blaho, zbližovanie a práva pracovníkov, predchádzať sociálnemu dampingu a zaručiť spravodlivé pracovné podmienky pre všetkých Európanov;

BA.  keďže existuje potreba jednotnej a ľahko prístupnej služby prvostupňovej pomoci na úrovni jednotlivých štátov, na ktorú sa môžu obrátiť podniky a občania vrátane ľudí s postihnutím, keď sa stretnú s problémami pri využívaní práv a možností jednotného trhu; keďže by sa mala venovať pozornosť odstraňovaniu prekážok v prístupe k vybudovanému prostrediu a službám tak, aby z jednotného trhu mohli mať prospech všetci občania;

Európsky semester

BB.  keďže európsky semester poskytuje rámec pre koordináciu hospodárskych politík a vyhodnocuje rozpočtovú a hospodársku situáciu v členských štátoch, ale nezohľadňuje stav jednotného trhu napriek jeho rozhodujúcemu významu pre ekonomiky všetkých členských štátov;

BC.  keďže jednotný trh môže zohrávať významnú úlohu pri podpore sociálnej súdržnosti v Únii; keďže zlepšenie rámca pre správu ekonomických záležitostí by malo vychádzať zo súboru navzájom prepojených a koherentných politík, ktoré by podporovali rast a zamestnanosť, a keďže na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné plne rozvinúť jednotný trh;

BD.  keďže Komisia by mala monitorovať dokončenie jednotného trhu a účinné uplatňovanie súvisiacich opatrení v rámci ročného hodnotenia európskeho semestra a prihliadať pri tom k výročnému preskúmaniu správy a mechanizmom na predkladanie porovnávacích prehľadov; keďže výročné monitorovanie musí zhodnotiť, aké výhody jednotný trh ponúka spotrebiteľom a podnikom, a poukázať na prekážky brániace jeho fungovaniu;

BE.  keďže každé jarné zasadnutie Európskej rady by malo byť venované aj posúdeniu stavu jednotného trhu, ktoré bude vychádzať z monitorovacieho procesu;

BF.  keďže s cieľom zistiť nedostatky v transpozícii, vo vykonávaní a v uplatňovaní a zaoberať sa nimi v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny by sa každý členský štát mal posudzovať osobitne prehĺbením spolupráce s národnými parlamentmi;

BG.  keďže v rámci ročného prieskumu rastu na rok 2013 sa spustil tretí cyklus európskeho semestra a súčasťou tohto prieskumu je teraz po prvýkrát aj výročná správa o stave integrácie jednotného trhu; keďže tento zvýšený dôraz na jednotný trh v kontexte európskeho semestra je potrebný na to, aby sa lepšie využil jeho potenciál týkajúci sa rastu a zamestnanosti v Európe a aby ho mohli občania a podniky naplno využívať;

BH.  keďže uvedená správa o stave integrácie jednotného trhu na rok 2013 však neprináša žiadne nové náhľady na stav v členských štátoch, ani neponúka dostatočne vypracované závery o konkrétnych možnostiach rastu, ktoré jednotný trh vytvára; keďže voľba prioritných oblastí v správe o integrácii by mala byť podložená kompletnými údajmi;

BI.  keďže v budúcich správach o stave integrácie jednotného trhu by sa preto mali jasnejšie uvádzať aktuálne nedostatky jednotného trhu a konkrétnejšie usmernenia týkajúce sa možných spôsobov nápravy a očakávaných výhod, aby mohli členské štáty zmysluplne reagovať;

BJ.  keďže v správe o stave integrácie jednotného trhu na rok 2013 sa zdôrazňuje najmä sektor služieb a uvádza sa okrem iného výzva, aby sa plne dodržiavala smernica 2006/123/ES; keďže ide o oprávnenú výzvu, ktorá však nemá žiadnu váhu, ak ju nebudú sprevádzať podporné a striktné opatrenia týkajúce sa správnej transpozície, výkladu a úplnej implementácie tejto smernice;

BK.  keďže v správe sa uvádza viacero priorít pre trhy s energetikou a dopravou a keďže mnohé z týchto priorít poukazujú na nedostatok investícií a konkurencie v niektorých oblastiach na vnútroštátnej a európskej úrovni; keďže pre tieto trhy je potrebný ďalší výskum a informácie vychádzajúce z dôkazov, z ktorého by vyplynuli pádne argumenty pre konkrétne opatrenia a výzvy členským štátom; keďže integrovaná, interoperabilná a dostupná európska dopravná infraštruktúra, vybudovanie vnútorného trhu s energiou so súčasným zabezpečením stabilnej hospodárskej súťaže a posilnením ochrany spotrebiteľov, ako aj ambiciózna európska priemyselná politika sú nevyhnutnými súčasťami pre zaručenie riadneho fungovania jednotného trhu;

BL.  keďže digitálne hospodárstvo sa tiež považuje za prioritnú oblasť; keďže jednotný digitálny trh si vyžaduje aktualizované a praktické mechanizmy zamerané na transparentnosť a ochranu spotrebiteľa; keďže včasná a správna transpozícia a vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov(8) je jedným zo základných faktorov rozvoja digitálneho hospodárstva;

BM.  keďže občania Únie zatiaľ plne nevyužili potenciál jednotného trhu v mnohých odvetviach, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb osôb a pracovníkov; keďže pracovná mobilita v rámci Európy je stále príliš nízka a je potrebné prijať prísnejšie opatrenia, aby sa odstránili zostávajúce prekážky a zaručil rovnaký prístup a rovnaké podmienky pre všetkých pracovníkov v rozsahu platnosti zmlúv a v súlade so zákonmi a postupmi jednotlivých štátov;

BN.  keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách(9) je základným nástrojom na zníženie obrovského dlhu verejných správ voči mnohým spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, a keďže jej transpozícia by mala prebehnúť rýchlo a správne, aby sa obmedzilo množstvo prípadov platobnej neschopnosti;

BO.  keďže je potrebné vykonať viaceré inovatívne kroky na podporu jednotného trhu vychádzajúce zo sociálneho trhového hospodárstva; keďže v rámci ročného prieskumu rastu na rok 2013 sa objavil zaujímavý návrh, aby sa zaviedol režim platobnej neschopnosti spotrebiteľov, a keďže návrh by sa mal bližšie preskúmať, pretože tento druh opatrení môže zohrávať kľúčovú úlohu pri ochrane spotrebiteľov a predchádzaní možným systémovým rizikám pre finančné odvetvie;

BP.  keďže je dôležité vypracovať ambiciózny program pre spotrebiteľov, ktorý by zahŕňal legislatívne a programové opatrenia zamerané na posilnenie zodpovednosti priemerného spotrebiteľa a na zvýšenú ochranu zraniteľných spotrebiteľov;

BQ.  keďže realizácia cieľov stratégie EÚ 2020, na ktorú musí európsky semester byť zameraný, závisí od plného rozvoja potenciálu jednotného trhu, nasadenia Únie ako celku a účinnej spoluúčasti členských štátov;

BR.  keďže európsky semester musí byť ešte systematickejšie previazaný s práve prebiehajúcimi iniciatívami Únie a keďže by mal brať do úvahy dokončenie jednotného trhu tak, aby mohol zaručiť súdržnosť hospodárskej politiky Únie, najmä nevyhnutné zbližovanie krajín v rámci aj mimo eurozóny;

BS.  keďže kvalita vnútroštátnych programov reformy v rámci európskeho semestra sa do značnej miery líši, pokiaľ ide o ich konkrétnosť, transparentnosť, uskutočniteľnosť a kompletnosť, a keďže v záujme dosiahnutia cieľov hospodárskej integrácie a dokončenia jednotného trhu by tieto programy mali byť lepšie hlbšie rozpracované, zdokonalené a dostatočne ambiciózne;

BT.  keďže členské štáty by mali poskytovať čo najpodrobnejšie informácie aj o spôsoboch uplatňovania a vykonávania právnych predpisov v kľúčových odvetviach jednotného trhu;

BU.  keďže je potrebné aplikovať na európsky semester novú metódu, ktorá by spočívala v prerokovaní priorít jednotného trhu súčasne s ekonomickými a rozpočtovými prioritami a v ich prepojení – a to aj s prioritami v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti – do jedného integrovaného koordinačného rámca;

BV.  keďže konkrétne odporúčania pre jednotlivé krajiny budú musieť zohľadňovať pokročilosť a spôsoby uplatňovania právnych predpisov v oblasti jednotného trhu, a to najmä pokiaľ ide o kľúčové odvetvia a každoročne stanovované priority;

BW.  keďže odporúčania pre jednotlivé krajiny by mali členským štátom zároveň ponúknuť praktickejšie riešenia na zlepšenie fungovania jednotného trhu tak, aby sa posilnila podpora verejnosti a vytvorili sa politické záväzky, ktoré povzbudia dokončenie jednotného trhu;

BX.  keďže hodnotenie stavu jednotného trhu by sa malo stať neodlučiteľnou súčasťou európskeho semestra, pričom by sa popri pilieri „správa ekonomických záležitostí“ vytváral pilier „správa jednotného trhu“; keďže návrh Komisie vypracúvať výročnú správu o integrácii jednotného trhu, ktorá dopĺňa odporúčania pre jednotlivé krajiny založené na dôkazoch, by mohol byť základom pre budúci ročný „cyklus jednotného trhu“ v rámci európskeho semestra;

BY.  keďže do zavedenia európskeho semestra musia byť plne zapojené národné parlamenty a keďže európsky semester musí prebiehať tak, aby neboli dotknuté výsady Európskeho parlamentu;

1.  žiada Komisiu, aby ako možný právny základ zvážila všetky príslušné ustanovenia ZFEÚ o vnútornom trhu vrátane článku 26 ods. 3 ZFEÚ a v nadväznosti na podrobné odporúčania uvedené v jej prílohe čo najskôr predložila návrh zameraný na posilnenie správy jednotného trhu;

2.  potvrdzuje, že tieto odporúčania sú v súlade so základnými právami a zásadou subsidiarity;

3.  sa domnieva, že finančné dôsledky vyžiadaného návrhu je potrebné pokryť z existujúcich rozpočtových prostriedkov;

o
o   o

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a podrobné odporúčania uvedené v prílohe Rade a Komisii a Európskej rade a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0211.
(2) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
(3) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0258.
(5) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 9.
(6) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
(7) Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
(9) Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1.


PRÍLOHA

PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Odporúčanie 1: Vypracovať koherentný rámec pre správu jednotného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na reguláciu týchto oblastí:

–  Návrh legislatívneho aktu zameraný na posilnenie správy jednotného trhu by mal byť predložený s cieľom prispieť k zabezpečeniu fungovania jednotného trhu Únie a podporovať inkluzívny hospodársky rast v Európe. Návrh by mal vychádzať z príslušných ustanovení ZFEÚ o vnútornom trhu. Komisia by mala taktiež zvážiť predloženie návrhu na základe článku 26 ods. 3 ZFEÚ.

–  Postup by mal zabezpečiť zodpovedajúce zapojenie Európskeho parlamentu do vypracovania rámca o správe jednotného trhu. Malo by sa okrem toho v ňom ustanoviť, že Európsky parlament a Rada prijmú ďalšie opatrenia potrebné na posilnenie správy jednotného trhu, najmä opatrenia zamerané na oblasti, v ktorých bol stanovený regulačný rámec Únie v súlade s riadnym legislatívnym postupom podľa článku 294 ZFEÚ.

–  Aktom by nemal byť dotknutý už zavedený regulačný rámec jednotného trhu ani predpisy, ktoré sa v rôznych odvetviach majú zaviesť. Nemali by ním byť dotknuté ani výsady inštitúcií, najmä Komisie, ktoré sú stanovené v zmluvách, ani povinnosti členských štátov vyplývajúce zo zmlúv alebo z acquis v oblasti jednotného trhu.

–  Akt by mal dopĺňať regulačný rámec jednotného trhu a uľahčovať transpozíciu, vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie predpisov a slobôd jednotného trhu.

–  Akt by mal ustanovovať prijatie usmernení Únie o jednotnom trhu. Tieto usmernenia by mali zahŕňať ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, priority opatrení a podmienky, ktoré treba zabezpečiť, a mali by ich dopĺňať pracovné metódy a postupy, ktoré sa stanovia s cieľom posilniť správu jednotného trhu.

–  Mali by sa vypracovať postupy predkladania, hodnotenia a monitorovania národných akčných plánov, ako aj postupy pre vypracovanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa jednotného trhu.

–  Mali by sa vymedziť doplnkové opatrenia, ktoré sú potrebné na zlepšenie vykonávania a presadzovania regulačného rámca jednotného trhu.

–  Mala by sa objasniť spojitosť medzi cyklom správy jednotného trhu a ročným politickým cyklom európskeho semestra.

Odporúčanie 2: Určiť ciele a priority opatrení Únie s cieľom zlepšiť fungovanie jednotného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na reguláciu týchto oblastí:

–  S cieľom zabezpečiť, aby jednotný trh účinne zabezpečoval rast, vytváral zamestnanosť a zvyšoval dôveru spotrebiteľov a podnikov, mali y sa vypracovať usmernenia Únie zamerané na zlepšenie fungovania jednotného trhu. Tieto usmernenia by mali zahŕňať:

   a) ciele a priority opatrení Únie a členských štátov;
   b) podmienky, ktoré treba zaviesť v záujme ďalšieho zlepšenia správy jednotného trhu.

–  Mal by sa určiť obmedzený súbor cieľov a priorít opatrení v oblastiach, v ktorých lepšie fungujúci jednotný trh pravdepodobne môže zabezpečiť najvýznamnejšie prínosy, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť v celej Únii.

–  Výber cieľov a priorít opatrení by mal vychádzať z týchto kritérií:

   a) referenčné porovnávanie výroby, v rámci ktorého sa využíva výber kľúčových kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré pokrývajú vstupy do výroby tovaru a služieb, s cieľom určiť odvetvia, ktoré vykazujú najvyšší nevyužitý potenciál na tvorbu rastu;
   b) hospodársky význam, v rámci ktorého sa analyzuje, či má odvetvie dostatočne veľký hospodársky význam na to, aby nezanedbateľne ovplyvnilo rast, ak sa budú riešiť základné príčiny nevyužitia jeho potenciálu;
   c) dynamické faktory, v rámci ktorých sa analyzuje, či odvetvie už rieši svoj nevyužitý potenciál, a to na základe faktorov, ako je napr. schopnosť odvetvia vytvárať rast zamestnanosti a jeho možná konvergencia s referenčnými úrovňami produktivity pracovnej sily;
   d) faktory jednotného trhu, v rámci ktorých sa analyzuje, či existujú dôkazy o tom, že zlepšenia jednotného trhu by mohli uvoľniť nevyužitý potenciál;
   e) faktory týkajúce sa dodatočných prvkov ochrany a poskytovania záruk spotrebiteľom, pracovníkom a občanom.

Odporúčanie 3: Určiť podmienky, ktoré sa musia zaručiť na zlepšenie správy jednotného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na reguláciu týchto oblastí:

–  Podmienky, ktoré treba zaviesť v záujme ďalšieho zlepšenia správy jednotného trhu, by mali zahŕňať:

   a) uplatňovanie zásad inteligentnej regulácie pri tvorbe a vykonávaní predpisov týkajúcich sa jednotného trhu s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto predpisy vytvárali, transponovali a vykonávali spôsobom, ktorý zaistí ich účinné fungovanie v prospech tých, pre ktorých sú určené;
   b) zníženie administratívnej záťaže, najmä pre malé a stredné podniky, na minimálnu úroveň;
   c) možnosť, aby podniky a občania mohli rýchlo elektronickými prostriedkami zabezpečiť súlad s príslušnými postupmi, ak to potrebujú;
   d) zabezpečenie toho, aby podniky a občania mohli nájsť informácie a pomoc a aby mali v prípade potreby prístup k rýchlej a ekonomicky dostupnej účinnej náprave;
   e) inteligentnejšie využívanie informačných technológií s cieľom informovať podniky a občanov, umožniť im využívať ich práva a príležitosti a lepšie prepojiť iniciatívy na úrovni členských štátov a Únie;
   f) rozšírenie využívania internetových nástrojov, ako napríklad informačného systému o vnútornom trhu (IMI), v rámci cezhraničnej spolupráce medzi jednotlivými administratívami;
   g) ďalší rozvoj jednotných kontaktných miest;
   h) účinné využívanie mechanizmov na rýchle a účinné riešenie problémov a mechanizmov nápravy, a to aj prostredníctvom vytvorenia jednotnej a ľahko prístupnej služby prvostupňovej pomoci na úrovni členských štátov, na ktorú sa môžu podniky a občania obrátiť, keď sa stretnú s problémami pri využívaní práv a možností jednotného trhu.

Odporúčanie 4: Vymedziť dodatočné opatrenia potrebné na zlepšenie vykonávania a presadzovania regulačného rámca jednotného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na reguláciu týchto oblastí:

–  S cieľom zlepšiť vykonávanie a presadzovanie regulačného rámca jednotného trhu by Komisia mala:

   a) posilniť svoju pomoc poskytovanú členským štátom pri transpozícii v prípade smerníc, ktoré ešte treba transponovať;
   b) vykonávať systematické kontroly súladu a prijímať podporné opatrenia na zabezpečenie praktického fungovania predpisov vo všetkých členských štátoch;
   c) v prípade právnych predpisov, ktoré sa transponovali alebo vykonávali, uskutočniť dôkladné posúdenia s cieľom zhodnotiť, ako sa predpisy vykonávajú a ako fungujú v praxi, a to z praktického aj hospodárskeho hľadiska;
   d) zlepšiť informovanie o vykonávaní ex post, ktoré sa zameriava na zabezpečenie súladu zo strany členských štátov, a svoje hodnotenia výkonnosti zamerané na efektívnosť prijatých politických opatrení;
   e) organizovať partnerské preskúmania s členskými štátmi.

–  S cieľom zlepšiť vykonávanie a presadzovanie regulačného rámca jednotného trhu by členské štáty mali:

   a) predkladať Komisii návrhy opatrení na transpozíciu, ak to členské štáty alebo Komisia považujú za vhodné, s cieľom zabezpečiť aj predbežné posúdenie správnej transpozície a zaistiť súlad a rýchle vykonávanie;
   b) viesť pravidelné konzultácie so zúčastnenými stranami a občianskou spoločnosťou vrátane spotrebiteľov, podnikov a miestnych a regionálnych orgánov počas postupu transpozície a počas vykonávania;
   c) poskytnúť vysvetlenie na internete v súvislosti s tým, ako sa transponovali predpisy a ako tieto predpisy fungujú v praxi.

Odporúčanie 5: Zabezpečiť predkladanie, hodnotenie a monitorovanie národných akčných plánov

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na reguláciu týchto oblastí:

–  Členské štáty by mali vypracúvať a Komisii predkladať národné akčné plány zamerané na vykonávanie cieľov a priorít opatrení Únie zameraných na zlepšenie fungovania jednotného trhu. Akčné plány by mali obsahovať podrobný zoznam opatrení, ktoré sa majú prijať, a plán ich vykonávania.

–  Národné akčné plány by sa mali vypracúvať v rámci konzultácií s príslušnými zúčastnenými stranami zastupujúcimi hospodárske a sociálne záujmy, ako aj záujmy spotrebiteľov.

–  Komisia by v spolupráci s Poradným výborom pre koordináciu v oblasti vnútorného trhu mala tieto národné akčné plány zhodnotiť a predložiť Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu.

–  Pri hodnotení národných akčných plánov by sa mala zohľadňovať hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu a správa týkajúca sa správy vnútorného trhu.

–  Komisia by mala monitorovať pokrok dosiahnutý pri vykonávaní národných akčných plánov. Na tento účel by členské štáty mali Komisii poskytnúť všetky príslušné údaje, ktoré sa považujú za potrebné na zhodnotenie dosiahnutého pokroku.

–  Predkladanie a posudzovanie národných akčných plánov treba považovať za koordinované kroky, ktoré sú súčasťou ročného cyklu integrovaného rámca, ktorý stanovuje politické priority potrebné na úplnú realizáciu jednotného trhu zohľadňujúceho ekonomický, sociálny a environmentálny rozmer.

Odporúčanie 6: Zabezpečiť vypracovanie jasných odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa jednotného trhu

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na reguláciu týchto oblastí:

–  Na základe hodnotení národných akčných plánov a pri využití ostatných relevantných nástrojov jednotného trhu by Rada tam, kde je to vhodné, mala na návrh Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom a na základe politických priorít stanovených pre zásahy v odvetviach, ktoré sú považované za kľúčové, vypracovať odporúčania pre členské štáty týkajúce sa jednotného trhu, ktorých cieľom je zlepšiť transpozíciu, vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu.

–  Rada by pri koncipovaní odporúčaní pre členské štáty mala v plnej miere využívať nástroje ustanovené v ZFEÚ.

–  V prípade, že sa vydá odporúčanie týkajúce sa jednotného trhu, príslušný výbor Európskeho parlamentu by mal mať možnosť pozvať zástupcov dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov, a zástupcom Komisie by malo byť umožnené, aby boli pozvaní na výmenu názorov s parlamentom tohto členského štátu.

Odporúčanie 7: Vymedziť pilier jednotného trhu v rámci európskeho semestra

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na reguláciu týchto oblastí:

–  S cieľom zabezpečiť, aby jednotný trh prinášal občanom, spotrebiteľom, pracovníkom a podnikom konkrétne výsledky, by sa mal ročný cyklus európskeho semestra použiť ako platforma pre politické vedenie, informovanie a monitorovanie týkajúce sa pokroku dosiahnutého členskými štátmi a Úniou pri plnení cieľov jednotného trhu a vymedzovaní nápravných opatrení.

–  V rámci európskeho semestra by sa mal vymedziť pilier jednotného trhu.

–  Pilier jednotného trhu v rámci európskeho semestra by mal zahŕňať:

   a) hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu vrátane podrobných správ za jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu;
   b) spôsoby uplatňovania právnych predpisov regulujúcich jednotný trh, ktoré jasne opísali členské štáty, a to najmä pokiaľ ide o kľúčové odvetvia a každoročne stanovované politické priority;
   c) návrhy Komisie týkajúce sa politických priorít pre nadchádzajúci rok na úrovni Únie aj členských štátov, predložené v rámci ročného prieskumu rastu a výročnej správy o integrácii jednotného trhu. Táto výročná správa by mala obsahovať aj posúdenie praktického fungovania jednotného trhu. Uvedené návrhy politických priorít by mali vychádzať zo zistení hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu a ďalších nástrojov na monitorovanie jednotného trhu, aby sa zamedzilo prekrývaniu činností a vypracovali účinné a jasné odporúčania a aby sa zaistila súdržnosť európskej hospodárskej politiky;
   d) vypracovanie politických priorít opatrení a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť na prekonanie zostávajúcich prekážok na úrovni Únie a členských štátov, a to formou usmernení pre jednotný trh;
   e) predloženie národných akčných plánov členskými štátmi zameraných na vykonávanie usmernení pre jednotný trh;
   f) hodnotenie národných akčných plánov vypracované Komisiou v úzkej spolupráci s Poradným výborom pre koordináciu v oblasti vnútorného trhu a pri zohľadnení hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu a výročnej správy týkajúcej sa správy vnútorného trhu;
   g) prijatie jasných odporúčaní pre členské štáty týkajúcich sa jednotného trhu Radou a Európskym parlamentom na základe návrhu Komisie.

Odporúčanie 8: Posilniť demokratickú zodpovednosť a úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny návrh, ktorý má byť predložený, by sa mal zamerať na reguláciu týchto oblastí:

–  Európsky parlament by mal byť v súlade so zmluvami zapojený do prípravy rámca pre správu jednotného trhu. Mal by byť tiež zapojený, a Rada by s ním mala minimálne konzultovať, do prijímania ostatných opatrení potrebných na posilnenie správy jednotného trhu, a to aj v súvislosti s cieľmi, prioritami a plánovanými politickými opatreniami Únie.

–  Pred jarným zasadnutím Európskej rady by Európsky parlament mal uskutočniť rozpravu o ročnom prieskume rastu a vykonať hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k výročnej správe o integrácii jednotného trhu predkladanej Európskej rade.

–  Predseda Európskeho parlamentu by mal na jarnom zasadnutí Európskej rady predstaviť názory Európskeho parlamentu na integráciu jednotného trhu.

–  Zástupcovia Rady a Komisie by sa mali zúčastňovať na medziparlamentných schôdzach Európskeho parlamentu a národných parlamentov, na ktorých sa vedie rozprava o integrácii jednotného trhu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia