Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2533(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0055/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/02/2013 - 5.6
CRE 07/02/2013 - 5.6

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0055

Přijaté texty
PDF 251kWORD 38k
Čtvrtek, 7. února 2013 - Štrasburk
22. zasedání Rady pro lidská práva OSN
P7_TA(2013)0055RC-B7-0055/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2013 o 22. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2013/2533(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a  úmluvy OSN o lidských právech a jejich opční protokoly,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000 a na rezoluce Valného shromáždění OSN na toto téma,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–  s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii a na akční plán EU pro lidská práva a demokracii, které byly přijaty na 3179. zasedání Rady pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 13. června 2012 týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Radě OSN pro lidská práva (UNHRC), včetně priorit, které Parlament v této souvislosti vyjádřil, s ohledem zejména na usnesení ze dne 16. února 2012 o postoji Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva(2),

–  s ohledem na zprávu delegace svého podvýboru pro lidská práva o její návštěvě 19. zasedání UNHCR a na zprávu společné delegace svého Výboru pro zahraniční věci, podvýboru pro lidská práva a podvýboru pro bezpečnost a obranu, která se zúčastnila 67. zasedání Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na svá usnesení o naléhavých otázkách týkajících se lidských práv,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2012 o přezkoumání strategie EU v oblasti lidských práv(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2011 a politice Evropské unie v této oblasti(4),

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na nadcházející zasedání UNHRC v roce 2013, zejména na 22. řádné zasedání, které se má konat ve dnech 25. února až 22. března 2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dodržování, podpora, ochrana a obecná povaha lidských práv tvoří součást etického a právního acquis Evropské unie a jeden ze základních kamenů evropské jednoty a celistvosti(5);

B.  vzhledem k tomu, že by úspěšné provádění nedávno revidované strategie EU v oblasti lidských práv mělo zvýšit důvěryhodnost EU v rámci UNHRC, jelikož se zvýší soudržnost mezi jejími vnitřními a vnějšími politikami;

C.  vzhledem k tomu, že by EU měla usilovat o to, aby se vyslovovala proti porušování lidských práv prostřednictvím jednotných společných postojů, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, a měla by v této souvislosti nadále upevňovat spolupráci a posilovat organizační opatření a koordinaci mezi členskými státy;

D.  vzhledem k tomu, že Rada Evropské unie přijala strategický rámec pro lidská práva a demokracii a akční plán pro jeho provedení s cílem dosáhnout účinnější, viditelnější a jednotnější politiky v této oblasti;

E.   vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce EU pro lidská práva, který působí pod vedením vysoké představiteky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, byl jmenován dne 25. července 2012 a jeho úlohou je zvyšovat účinnost a zlepšovat viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv a přispívat k provádění strategického rámce a akčního plánu pro lidská práva a demokracii;

F.   vzhledem k tomu, že delegace podvýboru pro lidská práva se zúčastní 22. zasedání UNHRC v Ženevě, jak tomu bylo i v minulých letech, kdy se konala zasedání UNHRC;

1.  bere na vědomí probíhající potvrzování priorit pro 22. zasedání Rady OSN pro lidská práva; vítá skutečnost, že se EU zabývá situací v Sýrii, Barmě/Myanmaru, Korejské lidově demokratické republice (KLDR) a Mali, ale i podporu, kterou EU vyjadřuje v souvislosti s prodloužením mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu; schvaluje rovněž, že se EU zabývá tematickými otázkami, jako je svoboda myšlení, náboženského vyznání či přesvědčení, zrušení trestu smrti, práva dítěte, podnikání a lidská práva, násilí páchané na ženách a práva lesbické, homosexuální, bisexuální a transsexuální komunity;

2.  vítá skutečnost, že na pořad jednání 22. řádného zasedání byly zařazeny panelové diskuse o začleňování lidských práv, negativních dopadech finanční a hospodářské krize a korupce na uplatňování lidských práv, připomenutí 20. výročí přijetí Vídeňské deklarace a akčního plánu, interaktivní diskuse, mimo jiné o právech osob se zdravotním postižením, a četné schůze na různá témata, jako je právo dětí na zajištění nejvyšší dosažitelné zdravotní úrovně; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby k těmto diskusím aktivně přispívaly a vyjadřovaly se jasně v tom smyslu, že lidská práva jsou univerzální, nedělitelná a vzájemně provázaná;

3.  vítá zprávy, které mají zvláštní zpravodajové předložit mimo jiné o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, Barmě/Myanmaru a na palestinských územích okupovaných od roku 1967, spolu s písemnou zprávou vysoké komisařky pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv v Mali, zejména v severní části země, o otázce bydlení jako součásti práva na přiměřenou životní úroveň, o právu na nediskriminaci v této souvislosti, o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení a o podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod v boji proti terorismu;

Činnost Rady OSN pro lidská práva

4.   bere na vědomí, že do Rady OSN pro lidská práva bylo v září 2012 zvoleno 18 nových členů, kteří se svého členství ujali dne 1. ledna 2013: Argentina, Brazílie, Pobřeží slonoviny, Estonsko, Etiopie, Gabon, Německo, Irsko, Japonsko, Kazachstán, Keňa, Černá Hora, Pákistán, Korejská republika, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké a Bolívarovská republika Venezuela; bere na vědomí, že členy Rady OSN pro lidská práva je nyní devět členských států EU;

5.   bere na vědomí zvolení nového předsedy Rady OSN pro lidská práva Remigiusze A. Henczela z Polska a čtyř místopředsedů pro rok 2013 – Šejcha Ahmada Uld Zahafa (Mauritánie), Iruthishamy Adamové (Maledivy), Luise Gallegose Chiribogy (Ekvádor) a Alexandra Fasela (Švýcarsko);

6.  zdůrazňuje, že volby do Rady OSN pro lidská práva musejí být založeny na soutěži, a vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby regionální skupiny organizovaly volby bez účasti více kandidátů; zdůrazňuje, že je důležité, aby se členství v Radě OSN pro lidská práva zakládalo na určitých standardech, pokud jde o závazky a chování v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že členové Rady OSN pro lidská práva jsou povinni řídit se v souvislosti s prosazováním a ochranou lidských práv těmi nejvyššími měřítky; znovu připomíná důležitost přísných a transparentních kritérií pro obnovení členství státům, jimž bylo členství pozastaveno;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že státní orgány Kazachstánu, který je nově zvoleným členem Rady OSN pro lidská práva, i přes výzvy vysoké komisařky OSN pro lidská práva a výzvy Evropského parlamentu stále odmítají, aby události v Žanaozenu vyšetřila nezávislá skupina mezinárodních odborníků;

8.  je i nadále znepokojen fenoménem „blokové politiky“ a jejím vlivem na důvěryhodnost Rady OSN pro lidská práva a účinnost její práce;

9.  vítá skutečnost, že Valné shromáždění OSN jmenovalo paní Navanethem Pillayovou do druhého funkčního období ve funkci vysoké komisařky pro lidská práva; opětovně vyjadřuje plnou podporu úřadu vysoké komisařky pro lidská práva a jeho nezávislosti a integritě;

10.  vyjadřuje své uznání vysoké komisařce pro lidská práva za její úsilí vynaložené v procesu posilování výborů ustanovených smlouvami a vítá její zprávu, kterou o této záležitosti zveřejnila dne 22. června 2012; znovu vyjadřuje podporu výborům zahrnujícím širokou škálu zúčastněných stran a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby občanská společnost byla do těchto procesů trvale zapojena; dále zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat a posílit nezávislost a účinnost těchto výborů; zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit dostatečné finanční prostředky na pokrytí zvyšující se pracovní zátěže těchto výborů; vyzývá EU, aby se ujala vedoucí úlohy při zajišťování účinného fungování systému výborů, a to i pokud jde o dostatečnou úroveň financování;

Země arabského jara

11.  co nejostřeji odsuzuje narůstající a svévolné násilí Asadova režimu vůči obyvatelům Sýrie, včetně používání těžkých zbraní a ostřelování obydlených oblastí, hromadných poprav a násilných zmizení; jednoznačně odsuzuje pokračující systematické porušování lidských práv ze strany tohoto režimu, jež lze považovat za zločiny proti lidskosti; vyjadřuje vážné znepokojení nad neustále se zhoršující situací civilního obyvatelstva; odsuzuje rovněž veškeré případy porušení lidských práv, jichž se dopouštějí opoziční skupiny a síly; vyzývá všechny ozbrojené strany, aby násilí v Sýrii okamžitě ukončily; opětovně vyzývá k okamžitému odstoupení Asadova režimu a k zahájení mírového procesu politické transformace; vyzývá všechny strany konfliktu, aby zajistily plný a bezpečný přechod mezinárodní humanitární pomoci přes hranice;

12.  vyjadřuje své znepokojení nad vlivem krize v Sýrii na bezpečnost a stabilitu regionu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zemím v tomto regionu poskytly pomoc v jejich úsilí zajistit uprchlíkům ze Sýrie humanitární pomoc;

13.  vítá skutečnost, že Rada OSN pro lidská práva věnuje neustálou pozornost katastrofálnímu stavu lidských práv a humanitární situaci v Sýrii, o čemž svědčí rezoluce o situaci v této zemi, jež byly přijaty na 19., 20. a 21. zasedání Rady OSN pro lidská práva a na zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva o Sýrii dne 1. června 2012; vyzývá ESVČ a členské státy, aby zajistily, že řešení situace v Sýrii bude v rámci OSN, a zejména v rámci UNHCR, přisuzována i nadále ta nevyšší priorita; znovu opakuje, že je nezbytné zajistit, aby příslušné osoby nesly odpovědnost za porušování právních předpisů v oblasti mezinárodních lidských práv a v oblasti humanitárního práva, k němuž v průběhu konfliktu došlo;

14.  vyjadřuje plnou podporu nezávislé vyšetřovací komisi pro Sýrii a prodloužení jejího mandátu Radou OSN pro lidská práva; zdůrazňuje význam toho, aby byly přípustné digitální důkazní materiály zločinů, násilí a porušení lidských práv; vítá jmenování nových členů Carly del Ponteové a Vitita Muntarbhorna a dále jmenování Paola Pinheira zvláštním zpravodajem pro Sýrii, který zahájí svoji činnost, jakmile skončí mandát vyšetřovací komise; vítá zprávu komise, v níž odhaluje krutosti, k nimž v Sýrii dochází;

15.  vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebylo dosaženo dohody o přijetí rezoluce v Radě bezpečnosti OSN o situaci v Sýrii, neboť to především brzdí schopnost vyvíjet účinný tlak na ukončení násilí v zemi; vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, aby měli na paměti vlastní odpovědnost vůči syrskému lidu; oceňuje diplomatické úsilí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členských států EU zapojit do této otázky Čínu a Rusko; vyzývá je, aby v tomto úsilí pokračovaly; všem členům OSN rovněž připomíná zásadu odpovědnosti za ochranu, s níž se ztotožňuje Valné shromáždění OSN;vyzývá všechny státy, aby se zasadily o to, aby se situací v Sýrii zabýval mezinárodní trestní soud (ICC), a vítá v této souvislosti iniciativu Švýcarska, v níž se usiluje o sepsání společného dopisu jménem 58 zemí, včetně 26 členských států EU; naléhavě žádá vysokou představitelku Unie, aby se osobně zapojila do budování velké mezinárodní koalice s plnou účastí všech členů, která by postoupení věci ICC podpořila;

16.  vítá závěrečnou písemnou zprávu nezávislé vyšetřovací komise pro Libyi, která byla předložena na 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva a která poukázala na porušování lidských práv, k němuž v této v zemi dochází; naléhavě žádá Radu OSN pro lidská práva, aby vyjádřila své znepokojení nad probíhajícím násilím, aby nadále monitorovala situaci a požádala vysokou komisařku, aby o situaci lidských práv v Libyi podala zprávu;

17.  vyzývá Spojené arabské emiráty, jako nově zvoleného člena Rady pro lidská práva a jednoho ze 14 států, jejichž situace v oblasti lidských práv má být přezkoumána na zasedání pracovní skupiny pro pravidelný přezkum, aby ukončily stávající zásahy proti poklidným obráncům lidských práv a politickým aktivistům a dostály svým závazkům dodržovat nejvyšší standardy při prosazování a ochraně lidských práv;

18.  vyjadřuje znepokojení nad situací obránců lidských práv a aktivistů politické opozice v Bahrajnu; opětovně vyzývá členské státy EU, aby v rámci 22. zasedání UNHRC usilovaly o přijetí rezoluce o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, která by měla obsahovat výzvu ke zřízení mezinárodního mechanismu, jenž by monitoroval provádění doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise;

19.  vítá rezoluci o technické pomoci a budování kapacit pro Jemen v oblasti lidských práv, kterou v říjnu 2012 vydala UNHRC, a zřízení kanceláře úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva v Jemenu; naléhavě vyzývá UNHRC, aby situaci v této zemi i nadále sledovala;

20.  vyjadřuje znepokojení nad pokračující politickou nestabilitou a opětovným vypuknutím násilí v Egyptě; plně podporuje přechod k demokratické společnosti založené na právním státě a ústavním rámci, který plně respektuje lidská práva a základní svobody, především svobodu vyjadřování, práva žen a respektování práv menšin; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby zahájily transparentní vyšetřování ve věci použití násilí vůči protestantům ze strany bezpečnostních sil a policie a aby zajistily určení odpovědnosti za porušení lidských práv; připomíná záporný postoj EU k trestu smrti a vyzývá v této souvislosti k přijetí moratoria na výkon trestu smrti v Egyptě, včetně případu 21 osob, které byly nedávno odsouzeny k trestu smrti v souvislosti s tragickými událostmi, k nimž došlo v minulém roce na fotbalovém stadionu v Port Said;

21.   vyjadřuje znepokojení nad pokračujícím porušování lidských práv na Západní Sahaře; vyzývá k ochraně základních práv obyvatel Západní Sahary, včetně svobody sdružování, svobody projevu a práva na demonstraci; požaduje propuštění všech sahrawských politických vězňů; vítá ustavení zvláštního vyslance pro Sahel a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby situace v oblasti lidských práv na Západní Sahaře byla monitorována na mezinárodní úrovni; podporuje spravedlivé a trvalé řešení konfliktu založené na právu sahrawského lidu na sebeurčení v souladu s příslušnými rezolucemi OSN;

Další záležitosti

22.  vítá rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva jmenovat zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku a bere na vědomí podporu napříč regiony pro rezoluci, jež tento mandát zřizuje, což svědčí o tom, že tíživou situaci v oblasti lidských práv v této zemi uznávají státy po celém světě;

23.  vítá prodloužení mandátů nezávislých odborníků v Pobřeží slonoviny, na Haiti a v Somálsku; naléhavě vyzývá orgány těchto zemí, aby se zmocněnci plně spolupracovaly;

24.  žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu;

25.  žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) o další rok; vítá skutečnost, že rezoluce o KLDR byla přijata na základě konsensu, což dokládá vysokou úroveň podpory pro tento mandát; naléhavě vyzývá vládu KLDR, aby s uvedeným zpravodajem plně spolupracovala a usnadnila jeho návštěvy v této zemi; naléhavě žádá Radu OSN pro lidská práva, aby zareagovala na výzvu vysoké komisařky pro lidská práva sestavit mezinárodní komisi pro vyšetřování závažných zločinů, k nimž v KLDR dochází již několik desetiletí;

26.  vítá rezoluci Rady OSN pro lidská práva o Barmě/Myanmaru a žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v této zemi; bere na vědomí kroky, jež barmská vláda činí od začátku roku 2011 ve snaze obnovit občanské svobody v zemi; vyjadřuje však své vážné znepokojení nad tím, že vojenské operace ve státě Kačjin a vzedmutí vlny násilí v komunitách státu Rakhin si vyžádaly těžké civilní oběti a že v souvislosti s touto situací došlo k úmrtím a zraněním, ničení majetku a vysídlování obyvatelstva; je přesvědčen, že za tuto situaci jsou zodpovědné především dlouhodobé diskriminační politiky vůči rakhinským a kačjinským obyvatelům; zdůrazňuje, že je třeba vynaložit větší úsilí s cílem vyřešit hlavní příčinu tohoto problému; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby urychlila provádění svého závazku ustavit v Myanmaru Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), a zdůrazňuje, že za současné situace je třeba zachovat průběžné sledování a podávání zpráv zvláštním zpravodajem;

27.  vítá rovněž rezoluci o Srí Lance, v níž je kladen důraz na usmíření a odpovědnost v této zemi; opakuje svou podporu doporučením, která předložil panel odborníků pro Srí Lanku generálního tajemníka OSN, včetně přísného dodržování nezávislosti soudnictví mimo jiné s cílem účinně stíhat zločiny minulé války;

28.  vítá rezoluci přijatou na 20. zasedání UNHCR, na jejímž základě se ustanovuje zvláštní zpravodaj pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji; konstatuje, že je to poprvé, co se UNHRC touto otázkou zabývá, a oceňuje v této záležitosti aktivní vedoucí úlohu afrických zem;

29.  vítá skutečnost, že UNHRC podrobně sleduje situaci v Mali, a oceňuje vedení, jež ukázaly africké státy, které na tuto otázku UNHRC upozornily; naléhavě žádá Radu OSN pro lidská práva, aby podporovala rychlé nasazení monitorovacích kapacit v Mali a požádala úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva, aby nadále podávala zprávy o situaci v zemi;

30.  vítá přijetí rezoluce o Demokratické republice Kongo, ale je nadále znepokojen situací v oblasti lidských práv v této zemi, zejména v provincii Severní Kivu na východě; důrazně odsuzuje útoky povstaleckých sil na východě země, zejména hnutí M23, na civilní obyvatelstvo včetně žen a dětí; důrazně odsuzuje systematické znásilňování, které je využíváno jako válečná zbraň; vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím využíváním dětí jako vojáků a vyzývá k jejich odzbrojení, rehabilitaci a opětovnému začlenění do společnosti; vítá úsilí vynaložené k nalezení mírového politického řešení krize členskými státy Mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer, Africké unie a OSN; opět vyzývá ke znovuustavení nezávislého odborníka OSN na situaci v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo v zájmu zajištění spolehlivého mechanismu zaměřeného na zlepšení situace, pokud jde o vážné a dlouhodobé porušování lidských práv v této zemi;

31.  vyjadřuje znepokojení nad situací ve Středoafrické republice, v níž ozbrojené skupiny napadly a obsadily několik měst na severovýchodě země; vítá dohody podepsané dne 11. ledna 2013 v Libreville, včetně dohody o příměří a politické dohody o vyřešení krize v této zemi; zdůrazňuje, že je třeba začít tyto dohody okamžitě provádět; vítá prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky EU ze dne 11. ledna 2013, v němž vyzývá všechny signatářské strany, aby tyto dohody dodržovaly; naléhavě vyzývá členské státy, aby toto téma přednesly na zasedání UNHRC, a otázka situace ve Středoafrické republice tak zůstala jedním z předních bodů mezinárodní agendy;

32.  vyjadřuje své znepokojení nad situací v Izraeli a Gaze po eskalaci konfliktu na konci roku 2012 a odsuzuje všechny akty násilí; opakuje svou výzvu k uvolnění blokády pásma Gazy při zohlednění opodstatněných obav Izraele o svou bezpečnost a žádá, aby byly provedeny kroky k rekonstrukci a hospodářské obnově pásma Gazy; vítá mezinárodní vyšetřovací misi týkající se izraelských osad na okupovaném palestinském území, která byla ustavena v průběhu 19. zasedání UNHRC, a očekává její zprávu během 22. zasedání UNHRC; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že Izrael pozastavil svou spolupráci s UNHRC a všeobecným pravidelným přezkumem; důrazně podporuje veškeré úsilí směřující k řešení v podobě dvou států;

33.  vítá skutečnost, že Valné shromáždění OSN přijalo dne 29. listopadu 2012 rezoluci, na jejímž základě byl Palestině přiznán status nečlenského pozorovatelského státu OSN; znovu opakuje, že toto úsilí podporuje; poznamenává, že EU podporuje plnohodnotné palestinské členství v OSN jakožto součást politického řešení izraelsko-palestinského konfliktu; znovu potvrzuje, že EU neuzná žádné změny hranic existujících před rokem 1967, a to ani pokud jde o Jeruzalém, kromě změn, na nichž se obě strany dohodnou;

34.  vítá význam, který UNHRC přikládá právu na bydlení, a vyzývá Unii a členské státy, aby podporovaly přístup k odpovídajícímu bydlení jako základní právo;

35.  odsuzuje nedávné masové popravy provedené v Íránu; opětovně potvrzuje svůj rozhodný postoj k trestu smrti ve všech případech a za všech okolností;

36.  odsuzuje popravy vykonané v Japonsku v roce 2012 po moratoriu na popravy vyhlášeného v průběhu roku 2011, šest poprav vykonaných na Tchaj-wanu v prosinci 2012 a pokračující vykonávání trestu smrti v Saúdské Arábii v roce 2012; považuje za velmi politováníhodné, že popravou odsouzeného v listopadu 2012 porušila Indie de facto moratorium na trest smrti, které dodržovala od roku 2004, a tím učinila krok zpátky, pokud jde o globální trend směrem ke zrušení trestu smrti; naléhavě vyzývá všechny země, v nichž stále platí trest smrti, aby jej zrušily nebo aby alespoň uplatňovaly moratorium na popravy;

37.  připomíná zásadní význam, který pro EU představuje boj proti mučení a jiným formám krutého zacházení; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby ukázaly společné odhodlání vymýtit hrůzy mučení a podporovat oběti, zejména prostřednictvím příspěvků do Dobrovolného fondu OSN pro oběti mučení a do zvláštního fondu zřízeného Opčním protokolem k Úmluvě proti mučení;

38.  s uspokojením bere na vědomí přijetí rezoluce Rady OSN pro lidská práva o svobodě náboženského vyznání a přesvědčení; zdůrazňuje důležitost, kterou EU přikládá této otázce; vyzývá členské státy, aby se nadále zabývaly tímto problémem, a očekává nové pokyny EU, které by měly být k dispozici začátkem letošního roku; vyjadřuje uznání práci, kterou doposud odvedl zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; zdůrazňuje význam obnovení tohoto mandátu během 22. zasedání UNHRC; zdůrazňuje, že je neustále třeba řádně řešit problém diskriminace náboženských menšin na celém světě; opakuje, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, včetně svobody změnit vyznání či přesvědčení či se jich vzdát, patří mezi základní lidská práva;

39.  vítá probíhající proces v návaznosti na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva o diskriminačních zákonech a postupech a násilných činech proti jednotlivcům na základě jejich sexuální orientace a genderové identity; vybízí k dalšímu pokračování v tomto směru, a to i prostřednictvím regionálních setkání, a k aktivní účasti členských států EU, Rady a ESVČ; v této souvislosti ostře odsuzuje vynášení trestu smrti, odnětí svobody nebo odsouzení za trestný čin z důvodu sexuální orientace v některých zemích, a vyzývá k okamžitému ukončení této praxe; vítá vedení generálního tajemníka OSN a vysoké komisařky pro lidská práva v této záležitosti jak v rámci UNHRC, tak mimo ní; považuje za politováníhodné neustálé pokusy o zpochybňování univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv, zvláště pak prostřednictvím rezoluce o tradičních hodnotách;

40.  bere na vědomí první výroční Fórum o podnikání a lidských právech konané ve dnech 4. až 6. prosince 2012 v Ženevě, na kterém se sešla celá řada zainteresovaných stran, které diskutovaly o obecných zásadách OSN v této oblasti; podporuje úvodní konzultace v rámci tohoto fóra věnované tomu, jak přimět vlády a podniky, aby přijaly rámce regulace, politiky a realizace boje proti porušování lidských práv v podnikání;

41.  vítá činnost otevřené mezivládní pracovní skupiny zabývající se soukromými poskytovateli vojenských a bezpečnostních služeb, jejímž úkolem je projednat možnost vypracování mezinárodního regulačního rámce; uvědomuje si, že na možnost vypracování právně závazného nástroje pro regulaci, sledování a dozorování činností soukromých poskytovatelů vojenských a bezpečnostních služeb je zaměřena vysoká pozornost, a k takovému právně závaznému regulačnímu rámci se staví kladně; trvá na tom, aby na tyto poskytovatele byla kladena vysoká zodpovědnost, a vyzývá ty z nich, kteří dosud nepodepsali kodex chování soukromých poskytovatelů bezpečnostních služeb (ICoC), aby tak učinili; se zájmem očekává předložení zprávy této pracovní skupiny; žádá prodloužení mandátu této pracovní skupiny;

42.  zdůrazňuje význam univerzální povahy všeobecného pravidelného přezkumu a znovu potvrzuje jeho význam pro plné pochopení situace v oblasti lidských práv na místě ve všech členských státech OSN;

43.  vítá zahájení druhého kola všeobecného pravidelného přezkumu a přijetí prvních výsledků, které tento přezkum přinesl; opakuje význam tohoto druhého kola, které se soustředí na provádění doporučení přijatých v prvním kole; znovu nicméně vyzývá k tomu, aby v dalších fázích všeobecného pravidelného přezkumu byla znovu zvážena doporučení, která státy nepřijaly v prvním kole;

44.  je přesvědčen, že provádění doporučení je klíčovým aspektem při realizaci potenciálu všeobecného pravidelného přezkumu; opakuje proto, že je důležité, aby Komise a členské státy EU poskytly státům, na něž se přezkum vztahuje, technickou podporu s cílem pomoci jim provést příslušná doporučení; vybízí dále státy, aby předkládaly zprávy o situaci v polovině období, které by pomohly zlepšit provádění;

45.  vyzývá členské státy EU účastnící se interaktivních dialogů všeobecného pravidelného přezkumu, aby předložily doporučení, která jsou podrobná a měřitelná, s cílem zlepšit kvalitu návazných opatření a provádění přijatých doporučení;

46.  doporučuje zahrnout doporučení všeobecného pravidelného přezkumu systematicky do dialogů a konzultací EU o lidských právech a do strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země s cílem zajistit, aby na výsledky všeobecného pravidelného přezkumu navazovaly konkrétní kroky; doporučuje také, aby se Parlament zmínil o těchto doporučeních i při návštěvách svých delegací ve třetích zemích;

47.  vítá kroky, které umožňují plnou účast v procesu všeobecného periodického přezkumu široké škále účastníků; v této souvislosti vítá změny seznamu řečníků, který dává možnost vystoupit všem státům, které tak v rámci všeobecného pravidelného přezkumu chtějí učinit; opakuje, že oceňuje výraznější úlohu, již nyní plní vnitrostátní orgány pro lidská práva v souladu s Pařížskými zásadami; vítá vyšší účast subjektů z oboru v důsledku zvýšeného využívání videokonferencí;

48.  je přesvědčen, že lze učinit více pro zapojení občanské společnosti do procesu všeobecného periodického přezkumu, včetně provádění jeho výsledků, a obecněji do činnosti UNHRC;

Zvláštní postupy

49.  znovu upozorňuje na klíčový význam zvláštních postupů pro důvěryhodnost a efektivitu činnosti UNHRC a její ústřední postavení v rámci mechanismů OSN v oblasti lidských práv; znovu vyjadřuje silnou podporu zvláštním postupům a zdůrazňuje zásadní význam nezávislosti těchto mandátů;

50.  naléhavě vyzývá státy, aby v rámci zvláštních postupů plně spolupracovaly, mimo jiné aby bezodkladně přijímaly osoby zmocněné k návštěvě země, reagovaly na jejich naléhavé výzvy a zjištěné případy porušování práv a aby zajistily řádné provádění doporučení, která zmocněnci vydali; naléhavě vyzývá členy UNHRC, aby šli v těchto záležitostech příkladem;

51.  oceňuje, že se EU v této věci zachovala příkladně a společně rozšířila stálé pozvání zmocněncům pro všechny zvláštní postupy OSN v oblasti lidských práv; vybízí k témuž všechny členské státy OSN;

52.  odsuzuje všechny formy represe proti osobám, které spolupracují se všeobecným periodickým přezkumem a zvláštními postupy; zdůrazňuje, že takové jednání poškozuje celý systém OSN v oblasti lidských práv; naléhavě vyzývá všechny státy, aby poskytly náležitou ochranu před tímto zastrašováním;

Zapojení EU

53.  co nejdůrazněji opakuje, že je důležité, aby se do mechanismů OSN v oblasti lidských práv, včetně UNHRC, aktivně zapojila EU; vybízí členské státy, aby se zapojily společnou podporou rezolucím, aktivní účastí v diskusích a interaktivních dialozích a vydáváním prohlášení; rozhodně podporuje rostoucí počet případů, kdy se EU obrací na iniciativy působící napříč regiony;

54.  zdůrazňuje, že práci, která probíhá v Ženevě v kontextu UNHRC, je třeba začlenit do příslušné vnitřní a vnější činnosti EU, včetně činnosti Parlamentu;

55.  zdůrazňuje význam zřízení funkce zvláštního zástupce EU pro lidská práva; vybízí zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby posílil účinnost, soudržnost a zviditelnění politiky EU v oblasti lidských práv v kontextu UNHRC a aby navázal úzkou spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva a se zvláštními postupy;

56.  vybízí místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby se zúčastnili setkání na vysoké úrovni v rámci UNHRC;

57.  znovu připomíná potenciální účinnost působení EU, pokud Unie a její členské státy uplatní svou společnou váhu; zdůrazňuje, že je třeba v tomto směru i nadále posilovat koordinaci a spolupráci mezi členskými státy s cílem dosáhnout společného postoje k otázkám lidských práv; znovu vyzývá k odvážnějšímu a ambicióznějšímu postupu a ke konkrétním závazkům namísto uchylování se k přijímání nejnižšího společného jmenovatele; v této souvislosti vybízí ESVČ, a zejména delegace EU v Ženevě a New Yorku, aby zlepšily její soudržnost pomocí včasných a věcných konzultací;

58.  zdůrazňuje význam ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením jako první příležitosti, při níž EU ratifikovala úmluvu OSN jakožto právní subjekt; vyzývá EU, aby podepsala a ratifikovala Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu;

59.  opakuje, že je důležité, aby členské státy EU usilovaly o naplnění nedělitelnosti a univerzální povahy lidských práv a aby v tomto ohledu podporovaly činnost UNHRC, zejména ratifikováním všech mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv, které tato rada vytvořila; znovu vyslovuje politování nad tím, že žádný z členských států EU neratifikoval Úmluvu o ochraně práv všech pracujících migrantů a členů jejich rodin; rovněž vyjadřuje politování nad tím, že několik členských států dosud nepřijalo nebo neratifikovalo Úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením nebo opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, a že pouze dva členské státy ratifikovaly opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech; znovu připomíná svoji výzvu všem členským státům, aby tyto úmluvy a protokoly ratifikovaly, a vybízí je, aby podepsaly a ratifikovaly nedávný opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se komunikačního systému, který byl dne 28. února 2012 otevřen ve švýcarské Ženevě k podpisu; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy včas předkládaly pravidelné zprávy monitorovacím subjektům OSN;

60.  opakuje, jak důležité je pro EU bránit nezávislost úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva a zajistit, aby tento úřad mohl plnit své úkoly nadále zcela nestranně; připomíná význam zajištění dostatečného financování, aby zůstaly otevřeny regionální kanceláře tohoto úřadu;

61.  konstatuje, že ochrana obhájců lidských práv je klíčovou prioritou v rámci politiky EU v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že represálie vůči obráncům lidských práv, kteří spolupracují v rámci mechanismů OSN pro lidská práva, a jejich zastrašování by mohly tento systém oslabit; oceňuje proto praktickou a finanční podporu vyčleněnou pro naléhavou ochranu a podporu obránců lidských práv v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR);

62.  vítá zřízení pracovní skupiny Rady pro lidská práva (COHOM) v roce 2012 v Bruselu; uznává úsilí COHOM o zlepšení přípravy a koordinace postojů EU na zasedání UNHRC, včetně pořádání zasedání COHOM v Ženevě; znovu připomíná své očekávání, že COHOM bude účinným nástrojem při řešení otázky konzistentnosti vnější a vnitřní politiky EU v oblasti lidských práv;

63.  očekává, že rozvoj strategií EU v oblasti lidských práv pro jednotlivé země bude náležitě koordinován s působením EU na fórech OSN; opakuje své doporučení, aby byl Evropský parlament vyrozuměn o strategiích EU v oblasti lidských práv pro jednotlivé země a aby tyty strategie byly tam, kde je to možné, zveřejněny s cílem zviditelnit závazky EU týkající se lidských práv ve třetích zemích a umožnit těm, kteří bojují za lidská práva, najít v těchto dokumentech podporu;

64.  zdůrazňuje význam toho, aby bylo v rámci UNHRC vyzdvihnuto znepokojující téma zmenšujícího se prostoru pro nevládní organizace v řadě zemí po celém světě; vybízí Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy EU, aby tuto otázku společně navrhly k projednání;

65.  ve světle nových zpráv o tom, že společnosti z EU mají svůj podíl viny na porušování lidských práv ve třetích zemích, žádá znovu místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby na toto téma upozornila; vyzývá Komisi, aby vypracovala ambicióznější politiku týkající se sociální odpovědnosti podniků; naléhavě žádá ESVČ, Komisi a členské státy, aby přijaly účinná opatření k zajištění odpovědnosti podniků za porušování lidských práv; v této souvislosti opakuje, že je důležité více sladit vnitřní a vnější politiky a plně dodržovat lidská práva v rámci vnitřních politik, aby se předešlo dvojím normám;

66.  pověřuje svou delegaci, aby na 22. zasedání UNHRC vyslovila obavy a postoje vyjádřené v tomto usnesení; vyzývá delegaci, aby o své návštěvě předložila zprávu podvýboru pro lidská práva; považuje za nezbytné, aby se pokračovalo v praxi vysílání delegace Parlamentu na příslušná zasedání UNHRC a Valného shromáždění OSN;

o
o   o

67.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 67. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a pracovní skupině EU-OSN zřízené Výborem pro zahraniční věci.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0250.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0058.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0504.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2012)0503.
(5) Článek 2, čl. 3 odst. 5 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii.

Právní upozornění - Ochrana soukromí