Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2533(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0055/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/02/2013 - 5.6
CRE 07/02/2013 - 5.6

Antagna texter :

P7_TA(2013)0055

Antagna texter
PDF 164kWORD 38k
Torsdagen den 7 februari 2013 - Strasbourg
Det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter
P7_TA(2013)0055RC-B7-0055/2013

Europaparlamentets resolution av den 7 februari 2013 om det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (2013/2533(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000, och till FN:s generalförsamlings resolutioner i ämnet,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den europeiska sociala stadgan och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, så som de antogs vid det 3 179:e mötet i rådet (utrikes frågor) den 25 juni 2012,

–  med beaktande av Europaparlamentets rekommendation av den 13 juni 2012 till rådet om EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter(1),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om människorättsrådet, inklusive parlamentets prioriteringar i detta sammanhang; med beaktande av i synnerhet sin resolution av den 16 februari 2012 om parlamentets ståndpunkt om det nittonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter(2),

–  med beaktande av rapporten från delegationen från underutskottet för mänskliga rättigheter, som deltog i människorättsrådets nittonde möte, och av rapporten från den gemensamma delegationen från utskottet för utrikesfrågor, underutskottet för mänskliga rättigheter och underutskottet för säkerhet och försvar, som deltog vid den sextiosjunde sessionen i FN:s generalförsamling,

–  med beaktande av sina brådskande resolutioner om människorättsfrågor,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2012 om översynen av EU:s strategi för mänskliga rättigheter(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2012 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2011 och Europeiska unionens politik på området(4),

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av de möten som FN:s råd för mänskliga rättigheter ska hålla under 2013, särskilt det tjugoandra ordinarie mötet som ska hållas den 25 februari–22 mars 2013,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Respekten för, liksom främjandet och försvaret av, att de mänskliga rättigheterna är universella och odelbara, är en del av Europeiska unionens etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten(5).

B.  Ett framgångsrikt genomförande av EU:s senaste översyn av sin strategi för mänskliga rättigheter skulle öka EU:s trovärdighet i människorättsrådet genom att göra den interna och den externa politiken mer samstämd.

C.  EU bör sträva efter att fördöma människorättsbrott i samfällda gemensamma ståndpunkter för att uppnå bästa möjliga resultat, och bör i detta sammanhang fortsätta att förbättra samarbetet och de organisatoriska arrangemangen och samordningen mellan medlemsstaterna på detta område.

D.  Europeiska unionens råd har antagit en strategisk ram för mänskliga rättigheter och demokrati samt en handlingsplan för att genomföra denna ram, i syfte att få till stånd en mer ändamålsenlig, synlig och enhetlig EU-politik på området.

E.  Den 25 juli 2012 utsågs en särskild EU-representant för mänskliga rättigheter, underställd vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Denna särskilda representant har till uppgift att göra EU:s människorättspolitik mer verkningsfull och synlig och bidra till genomförandet av den strategiska ramen och handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati.

F.  En delegation från Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter kommer att delta i människorättsrådets tjugoandra möte i Genève, så som har skett även under tidigare års möten.

1.  Europaparlamentet har tagit del av den pågående processen för att bekräfta EU:s prioriteringar inför människorättsrådets tjugoandra möte. Parlamentet välkomnar EU:s fokus på situationen i Syrien, Burma/Myanmar, Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) och Mali, liksom dess stöd för en förlängning av mandatet för den särskilde rapportören om människorättssituationen i Iran. Parlamentet ställer sig också bakom att tyngdpunkten lagts på temainriktade frågor som tanke-, religions- och trosfrihet, dödsstraffets avskaffande, barnets rättigheter, företag och mänskliga rättigheter, våld mot kvinnor samt hbti-personers rättigheter.

2.  Europaparlamentet gläder sig åt att dagordningen för det tjugoandra ordinarie mötet bland annat inbegriper paneldiskussioner om integrering av ett människorättsperspektiv och den finansiella och ekonomiska krisens samt korruptionens negativa följder för de mänskliga rättigheterna samt högtidlighållandet av tjugoårsdagen för antagandet av Wiendeklarationen och dess handlingsprogram, liksom interaktiva diskussioner om bland annat rättigheter för personer med funktionsnedsättning och omfattande möten om olika frågor, exempelvis barns rätt till bästa möjliga hälsa. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att aktivt bidra till dessa diskussioner och att göra det klart att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och avhängiga av varandra.

3.  Europaparlamentet välkomnar rapporterna som ska läggas fram av de särskilda rapportörerna om bland annat situationen i Iran, Burma/Myanmar och de palestinska områden som varit ockuperade sedan 1967, liksom en skriftlig rapport från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Mali, särskilt i landets norra delar, samt om bostäder som en del av rätten till en adekvat levnadsstandard och rätten till icke-diskriminering i detta sammanhang, tanke-, religions- och trosfrihet samt främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorism.

Arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

4.  Europaparlamentet uppmärksammar valet av 18 nya medlemmar till människorättsrådet i september 2012, vilka tillträdde den 1 januari 2013, nämligen Amerikas förenta stater, Argentina, Brasilien, Elfenbenskusten, Estland, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Irland, Japan, Kazakstan, Kenya, Montenegro, Pakistan, Republiken Korea, Sierra Leone, Tyskland och Venezuela. Parlamentet konstaterar att nio EU-länder nu är medlemmar av människorättsrådet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att det valts en ny ordförande för människorättsrådet, nämligen Remigiusz A. Henczel från Polen, och fyra vice ordförande för 2013, nämligen Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Mauretanien), Iruthisham Adam (Maldiverna), Luis Gallegos Chiriboga (Ecuador) och Alexandre Fasel (Schweiz).

6.  Europaparlamentet betonar att valen till människorättsrådet måste präglas av konkurrens och uttrycker sitt motstånd mot att regionala grupper anordnar skenval. Parlamentet upprepar än en gång vikten av det finns normer för vilka åtaganden medlemmarna av människorättsrådet måste göra och hur de måste agera på människorättsområdet. Parlamentet betonar att medlemmarna i människorättsrådet är skyldiga att upprätthålla högsta standard för främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet upprepar vikten av starka och tydliga kriterier för återupptagande av avstängda medlemmar.

7.  Europaparlamentet beklagar att myndigheterna i Kazakstan, som nyligen invaldes i människorättsrådet, hittills vägrat tillåta en internationell och oberoende undersökning av händelserna i Zhanaozen, trots att en sådan påyrkats av både FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och av Europaparlamentet.

8.  Europaparlamentet är fortsatt oroat över blockpolitiken och hur den påverkar människorättsrådets trovärdighet och förmåga till effektivitet.

9.  Europaparlamentet gläds åt att FN:s generalförsamling har utnämnt Navanethem Pillay till högkommissarie för de mänskliga rättigheterna för en andra mandatperiod, och uttrycker än en gång sitt starka stöd till kontoret för FN:s högkommissarie och för att det ska vara kraftfullt och oberoende.

10.  Europaparlamentet lovordar högkommissarien för de mänskliga rättigheterna för hennes arbete med att stärka fördragsorganen och välkomnar hennes rapport om denna fråga, som offentliggjordes den 22 juni 2012. Parlamentet framhåller att flera parter deltar i fördragsorganen och understryker att det civila samhället fortlöpande måste involveras i dessa processer. Parlamentet betonar dessutom att fördragsorganens oberoende och genomslagskraft måste bevaras och stärkas, och framhåller att de måste få tillräckliga anslag för att klara av sin växande arbetsbörda. Parlamentet uppmanar EU att gå i ledningen för att systemet med fördragsorgan ska fungera effektivt, också vad gäller tillräckliga anslag till dem.

Den arabiska vårens länder

11.  Europaparlamentet fördömer i de skarpaste ordalag det ökande och urskillningslösa våldet mot den syriska befolkningen från Assadregimens sida, inklusive användningen av tungt artilleri och granatattacker mot tätbefolkade områden, summariska avrättningar och påtvingade försvinnanden. Parlamentet fördömer otvetydigt de fortsatta systematiska människorättskränkningar som regimen har gjort sig skyldig till, vilka kan utgöra brott mot mänskligheten. Parlamentet uttrycker stor oro över att situationen för civilbefolkningen fortsätter att försämras. Parlamentet fördömer också de brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts av grupper och styrkor inom oppositionen. Parlamentet uppmanar samtliga väpnade aktörer att omedelbart upphöra med våldet i Syrien och upprepar sitt krav på att Assadregimen omedelbart ska avgå och på att en fredlig politisk övergång ska inledas, och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att garantera fullt och säkert gränsöverskridande tillträde för internationella humanitära biståndsinsatser.

12.  Europaparlamentet uttrycker oro över hur krisen i Syrien påverkar säkerheten och stabiliteten i regionen och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja länderna i regionen i deras arbete med att ge humanitär hjälp till flyktingar från Syrien.

13.  Europaparlamentet välkomnar att människorättsrådet fortsätter att uppmärksamma den allvarliga människorättssituationen och humanitära situationen i Syrien, såsom framgår av de resolutioner om situationen i landet som antogs vid människorättsrådets nittonde, tjugonde och tjugoförsta möten och vid människorättsrådets särskilda möte om Syrien den 1 juni 2012. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten och EU:s medlemsstater att se till att situationen i Syrien fortsätter att högprioriteras inom FN, framför allt i människorättsrådet. Parlamentet upprepar hur viktigt det är utkräva ansvar för de brott mot internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt som har begåtts under konflikten.

14.  Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd för den oberoende internationella undersökningskommissionen om Syrien och för människorättsrådets förlängning av dess mandat. Parlamentet betonar att digitala bevis på brott, våld och människorättskränkningar måste vara tillåtliga. Parlamentet ser positivt på att Carla del Ponte och Vitit Muntarbhorn utsetts till nya medlemmar och att Paolo Pinheiro utsetts till särskild rapportör om Syrien och kommer att inleda sitt arbete så snart som undersökningskommissionens mandat har löpt ut. Parlamentet välkomnar kommissionens rapport där det avslöjas vilka illdåd som begåtts i Syrien.

15.  Europaparlamentet beklagar att FN:s säkerhetsråd ännu inte har enats kring en resolution om situationen i Syrien och framför allt att detta lamslår förmågan att utöva verkningsfulla påtryckningar för att få slut på våldet i landet. Parlamentet uppmanar säkerhetsrådets medlemmar att erinra sig sitt ansvar gentemot det syriska folket. Parlamentet uttalar sitt beröm för de diplomatiska insatser som gjorts av vice ordföranden/unionens höga representant och av EU:s medlemsstater för att engagera Kina och Ryssland i denna fråga, och uppmanar dem att fortsätta dessa insatser. Parlamentet påminner alla FN:s medlemsstater om principen om skyldighet att skydda, vilken antagits av FN:s generalförsamling. Parlamentet uppmanar alla stater att verka för ett beslut i FN:s säkerhetsråd om att hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen och välkomnar det initiativ som tagits under schweizisk ledning om att på 58 länders vägnar, däribland 26 av EU:s medlemsstater, sammanställa en gemensam skrivelse om detta. Parlamentet uppmanar med kraft EU:s höga representant att personligen engagera sig i uppbyggnaden av en stor och inbegripande internationell koalition för att stödja ett sådant hänskjutande.

16.  Europaparlamentet välkomnar den oberoende undersökningskommissionens slutrapport om Libyen, som lades fram vid det nittonde mötet i människorättsrådet och som tog upp de människorättskränkningar som förövats i landet. Parlamentet uppmanar med kraft människorättsrådet att uttrycka sin oro över de pågående människorättskränkningarna, att fortsätta att övervaka situationen och begära att FN:s högkommissarie rapporterar om människorättssituationen i Libyen.

17.  Europaparlamentet uppmanar Förenade Arabemiraten att, som nyvald medlem i människorättsrådet och en av de fjorton stater vars resultat på området för mänskliga rättigheter utvärderas av arbetsgruppen för de allmänna återkommande utvärderingarna, upphöra med det pågående våldet mot fredliga människorättsförsvarare och politiska aktivister samt att infria sina löften om att upprätthålla högsta standard för främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna.

18.  Europaparlamentet uttrycker oro över situationen för människorättsförsvarare och politiska aktivister inom oppositionen i Bahrain. Parlamentet uppmanar än en gång EU:s medlemsstater att arbeta för att det vid det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter antas en resolution om människorättssituationen i Bahrain, vilken skulle omfatta inrättandet av en internationell mekanism för att övervaka genomförandet av rekommendationerna från den oberoende undersökningskommissionen om Bahrain, inbegripet de rekommendationer som avser människorättsförsvarare.

19.  Europaparlamentet välkomnar den resolution som antogs av människorättsrådet i oktober 2012 om tekniskt bistånd till och kapacitetsuppbyggnad i Jemen på området för mänskliga rättigheter och inrättandet av ett lokalkontor i Jemen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och uppmanar med kraft människorättsrådet att fortsätta att övervaka situationen i landet.

20.  Europaparlamentet är djupt oroat över den fortsatta politiska instabiliteten och det fortsatta våldet i Egypten och ger sitt fulla stöd till en övergång till ett demokratiskt samhälle som bygger på rättsstatsprincipen och ett konstitutionellt ramverk där de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna respekteras till fullo, i synnerhet yttrandefriheten, kvinnors rättigheter och respekt för minoriteter. De egyptiska myndigheterna uppmanas med kraft att inleda en öppen utredning om säkerhetsstyrkornas och polisens användning av våld mot demonstranter och att se till att ansvar utkrävs för människorättskränkningar. Parlamentet upprepar EU:s inställning till dödsstraffet och begär i detta sammanhang ett moratorium på dödsstraff i Egypten, inklusive i det fall där 21 personer nyligen dömdes till döden för den katastrof som inträffade i samband med en fotbollsmatch på Port Said-stadion förra året.

21.  Europaparlamentet uttrycker oro över de fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Västsahara. Parlamentet kräver att de grundläggande rättigheterna för befolkningen i Västsahara skyddas, däribland föreningsfriheten, yttrandefriheten och demonstrationsrätten. Parlamentet kräver att alla västsahariska politiska fångar ska friges. Parlamentet välkomnar inrättandet av ett särskilt sändebud för Sahel och betonar behovet av internationell övervakning av människorättsläget i Västsahara. Parlamentet stöder en rättvis och varaktig lösning av konflikten, som ska bygga på rätten till självbestämmande för det västsahariska folket, i enlighet med FN:s resolutioner.

Övriga länder

22.  Europaparlamentet välkomnar FN:s människorättsråds beslut att utse en särskild rapportör om människorättssituationen i Vitryssland, och uppmärksammar det tvärregionala stödet för resolutionen om inrättandet av detta mandat, vilket visar att den allvarliga människorättssituationen i landet har observerats av stater världen över.

23.  Europaparlamentet välkomnar förlängningen av mandaten för de oberoende sakkunniga om Elfenbenskusten, Haiti och Somalia. Myndigheterna i dessa länder uppmanas med kraft att samarbeta fullt ut med mandatinnehavarna.

24.  Europaparlamentet vill att mandatet för den särskilda rapportören om människorättssituationen i Iran förlängs.

25.  Europaparlamentet begär att mandatet för den särskilda rapportören om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea förlängs med ytterligare ett år och välkomnar att resolutionen om Demokratiska folkrepubliken Korea antogs enhälligt, vilket visar det starka stödet för detta uppdrag. Demokratiska folkrepubliken Koreas regering uppmanas med kraft att samarbeta fullt ut med rapportören och att underlätta dennes besök i landet. Parlamentet uppmanar med kraft människorättsrådet att vidta åtgärder på högkommissariens uppmaning för att inrätta en internationell undersökningskommission om de allvarliga brott som har ägt rum i landet under decennier.

26.  Europaparlamentet välkomnar människorättsrådets resolution om Burma/Myanmar samt efterlyser en förlängning av uppdraget för den särskilde rapportören om människorättssituationen i landet. Parlamentet noterar de åtgärder som den burmesiska regeringen vidtagit sedan början av 2011 för att återställa de medborgerliga fri- och rättigheterna i landet, men uttrycker djup oro över de svåra förluster som drabbat civilbefolkningen som ett resultat av militäroperationerna i delstaten Kashin, liksom över det ökande våldet mellan olika befolkningsgrupper i delstaten Rakhine, med den påföljden att människor dödats och sårats samt att egendom förstörts och lokalbefolkningen drivits på flykt. Parlamentet tror att den bakomliggande orsaken till detta är den hävdvunna politiken med diskriminering av rohingya- and kashinfolken. Det behövs större insatser för att man ska kunna lösa den bakomliggande orsaken till problemet. Parlamentet uppmanar med kraft Myanmars regering att i snabbare takt genomföra sitt åtagande om att inrätta ett lokalkontor för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och betonar att den särskilde rapportören, i den situation som råder i dag, bör fortsätta att övervaka läget och rapportera om det.

27.  Europaparlamentet välkomnar också resolutionen om Sri Lanka med fokus på försoning och ansvarsutkrävande i landet. Parlamentet upprepar sitt stöd till rekommendationerna från FN:s generalsekreterares expertpanel om Sri Lanka, inklusive ett strikt upprätthållande av rättsväsendets oberoende, bland annat för att effektivt kunna lagföra tidigare krigsförbrytelser.

28.  Europaparlamentet stöder den resolution som antogs vid det tjugonde mötet i människorättsrådet om inrättande av en särskild rapportör om människorättssituationen i Eritrea. Parlamentet noterar att detta är första gången som människorättsrådet behandlar frågan och lovordar det ledarskap som de afrikanska länderna har visat i denna fråga.

29.  Europaparlamentet välkomnar att människorättsrådet noga håller uppsikt över situationen i Mali, och lovordar det ledarskap som har visats av de afrikanska stater som uppmärksammat människorättsrådet på frågan. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att stödja ett snabbt inrättande av övervakningskapacitet i Mali och att begära att människorättsrådet fortsätter att rapportera om situationen i landet.

30.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av en resolution om Demokratiska republiken Kongo, men är fortsatt oroat över människorättssituationen i landet, framför allt i provinsen Nordkivu i landets östra del. Parlamentet fördömer skarpt rebellgruppernas, i synnerhet M23-rörelsens, attacker mot civilbefolkningen, däribland kvinnor och barn, i östra delen av landet och fördömer starkt att våldtäkter systematiskt används som ett vapen i krigföringen, samt uttrycker djup oro över det pågående utnyttjandet av barnsoldater. Parlamentet begär att dessa avväpnas, rehabiliteras och återintegreras i samhället. Parlamentet välkomnar det arbete som utförs av medlemsstaterna i den internationella konferensen för området kring de stora sjöarna samt av Afrikanska unionen och FN för att finna en fredlig politisk lösning på krisen. Parlamentet upprepar sitt krav på att FN åter tillsätter en oberoende sakkunnig för människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo, för att få en pålitlig mekanism med inriktning på att förbättra den sedan länge allvarligt oroväckande människorättssituation som råder där.

31.  Europaparlamentet uttrycker oro över situationen i Centralafrikanska republiken, där väpnade grupper angripit och ockuperat ett flertal städer i landets nordöstra del. Parlamentet välkomnar de avtal som undertecknades i Libreville den 11 januari 2013, bland dem eldupphöravtalet och det politiska avtalet om en lösning på krisen i landet. Parlamentet betonar att dessa avtal måste genomföras skyndsamt, och välkomnar uttalandet av den 11 januari 2013 från vice ordföranden/den höga representanten med en uppmaning till alla som undertecknat avtalen att följa dem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta upp denna fråga i FN:s råd för mänskliga rättigheter, så att situationen i Centralafrikanska republiken behåller sin plats högt uppe på den internationella dagordningen.

32.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över situationen i Israel och Gaza efter det att konflikten trappats upp mot slutet av 2012, och fördömer alla våldshandlingar. Parlamentet upprepar att det måste bli slut på blockaden av Gazaremsan, varvid man samtidigt måste ta hänsyn till Israels legitima säkerhetsintressen, och yrkar på att det vidtas åtgärder för återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning i Gazaremsan. Parlamentet välkomnar det internationella mandatet för undersökning av de israeliska bosättningarna i de ockuperade palestinska områdena, vilket tillsattes vid människorättsrådets nittonde möte, och ser fram emot dess rapport vid det tjugoandra mötet i människorättsrådet. Parlamentet uttrycker oro över att Israel har ställt in sitt samarbete med människorättsrådet och den allmänna återkommande utvärderingen. Parlamentet uppmuntrar starkt alla insatser för en tvåstatslösning.

33.  Europaparlamentet välkomnar att FN:s generalförsamling den 29 november 2012 antog en resolution där Palestina fick observatörsstatus som icke-medlem i FN. Parlamentet upprepar sitt stöd till denna strävan och konstaterar att EU uttryckt sitt stöd för att Palestina blir fullvärdig medlem av FN, såsom ett led i en politisk lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Parlamentet bekräftar åter att EU inte kommer att godkänna några ändringar av de gränser som gällde före 1967, inte heller vad beträffar Jerusalem, utöver sådana som parterna själva samtycker till.

34.  Europaparlamentet gläder sig åt att människorättsrådet lägger stor vikt vid rätten till bostad och uppmanar EU och medlemsstaterna att främja tillgång till adekvata bostäder som en grundläggande rättighet.

35.  Europaparlamentet fördömer de massavrättningar som nyligen genomförts i Iran, och uttalar än en gång sitt starka motstånd mot dödsstraffet i samtliga fall och oavsett omständigheterna.

36.  Europaparlamentet beklagar djupt de avrättningar som genomfördes i Japan under 2012, efter ett moratorium för denna praxis under 2011, liksom de sex avrättningar som genomfördes i Taiwan i december 2012 och den fortsatta tillämpningen av dödsstraffet i Saudiarabien under 2012. Parlamentet anser det djupt beklagligt att det de facto-moratorium för dödsstraffet som rått i Indien sedan 2004 bröts då en fånge avrättades i november 2012, något som också går emot den globala trenden i riktning mot ett avskaffande. Parlamentet vädjar till alla länder som fortfarande har kvar dödsstraffet att avskaffa det eller åtminstone införa ett moratorium för avrättningar.

37.  Europaparlamentet påminner om att EU lägger oerhört stor vikt vid kampen mot tortyr och annan misshandel. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att visa att de gemensamt förbundit sig att utrota det gissel som tortyren är och att stödja offren, framför allt genom att bidra till FN:s frivilliga fond för tortyroffer samt till den särskilda fond som inrättats genom det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr.

38.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att människorättsrådet antagit en resolution om religions- och trosfrihet, och betonar hur viktig EU anser att denna fråga är. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna till fortsatt arbete med detta och ser fram emot de nya EU-riktlinjer som väntas komma under början av innevarande år. Parlamentet lovordar det arbete som utförts av FN:s särskilde rapportör för religions- och trosfrihet och betonar vikten av att detta mandat förnyas vid människorättsrådets tjugoandra möte. Parlamentet betonar det fortsatta behovet att arbeta aktivt med att bekämpa diskriminering av religiösa minoriteter runtom i världen. Parlamentet upprepar att tanke-, samvets- och religionsfriheten – inklusive friheten att byta eller avsäga sig sin religion eller övertygelse – är en grundläggande mänsklig rättighet.

39.  Europaparlamentet välkomnar arbetet med att följa upp rapporten från högkommissarien för mänskliga rättigheter om diskriminerande lagar och praxis och våldshandlingar mot enskilda personer på grund av deras sexuella läggning och könsidentitet. Parlamentet uppmanar till fortsatt uppföljning, bland annat genom regionala möten och ett aktivt deltagande av EU:s medlemsstater, rådet och Europeiska utrikestjänsten. Parlamentet beklagar här oerhört djupt utdömandet av dödsstraff, fängelse eller brottmålsdomar på grund av sexuell läggning i vissa länder och kräver att detta omedelbart ska upphöra. Parlamentet välkomnar det ledarskap som generalsekreteraren och högkommissarien visat prov på i denna fråga, både inom och utanför människorättsrådet. Parlamentet beklagar att det för närvarande görs försök att urholka de mänskliga rättigheternas karaktär av att vara universella och odelbara, framför allt med en resolution om ”traditionella värden”.

40.  Europaparlamentet noterar det första årliga forumet för företag och mänskliga rättigheter, vilket hölls i Genève den 4–6 december 2012 och sammanförde en rad olika parter för att diskutera gemomförandet av FN:s riktlinjer på detta område. Parlamentet uttalar sitt stöd till att forumet inledningsvis hållit samråd om hur statsmakterna och företagen kan förmås att anta ramar för lagstiftning och reglering samt politik och genomförande, i syfte att motverka brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med företagsverksamhet.

41.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som gjorts av den öppna mellanstatliga arbetsgruppen för privata företag inom militär- och säkerhetsbranschen, med mandat att överväga om det skulle kunna utarbetas en internationell lagstiftningsram. Parlamentet är medvetet om den särskilda uppmärksamhet som ägnats åt att utarbeta rättsligt bindande instrument för reglering av samt tillsyn och uppsikt över den verksamhet som bedrivs av privata företag inom militär- och säkerhetsbranschen, och uttrycker sitt stöd för en sådan juridiskt bindande lagstiftningsram. Parlamentet understryker behovet av en stark mekanism för ansvarighet, och uppmanar de privata företag inom militär- och säkerhetsbranschen som ännu inte har undertecknat uppförandekoden för privata leverantörer av säkerhetstjänster att ansluta sig till den. Parlamentet ser fram emot presentationen av arbetsgruppens rapport och vill att mandatet för denna arbetsgrupp förlängs.

42.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av de allmänna återkommande utvärderingarnas allmänna karaktär, och betonar vikten av dem i syfte att fullt ut förstå situationen för de mänskliga rättigheterna på ort och ställe i alla FN-medlemsstater.

43.  Europaparlamentet välkomnar att den andra omgången av de allmänna återkommande utvärderingarna har inletts och att de första resultaten av denna omgång har antagits. Parlamentet upprepar vikten av att den andra omgången inriktas på genomförandet av de rekommendationer som godtagits vid den första omgången. Parlamentet begär dock återigen att de rekommendationer som inte accepterades av staterna under den första omgången tas upp till övervägande i den fortsatta processen med allmänna återkommande utvärderingar.

44.  Europaparlamentet anser att genomförandet är en nyckelaspekt för att förverkliga potentialen i processen med allmänna återkommande utvärderingar. Parlamentet upprepar därför vikten av att kommissionen och medlemsstaterna ger tekniskt bistånd för att hjälpa de stater som är föremål för utvärdering att genomföra rekommendationerna. Parlamentet uppmanar dessutom staterna att lägga fram halvtidsuppdateringar i syfte att bidra till ett stärkt genomförande.

45.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som deltar i interaktiva dialoger kring processen med allmänna återkommande utvärderingar att lägga fram rekommendationer som är specifika och mätbara, för att förbättra uppföljningen och genomförandet av de rekommendationer som godtagits.

46.  Europaparlamentet rekommenderar att rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna systematiskt inbegrips i EU:s dialoger och samråd om mänskliga rättigheter samt i EU:s landstrategier för mänskliga rättigheter, i syfte att säkerställa att resultaten från de allmänna återkommande utvärderingarna följs upp. På ett likartat sätt rekommenderas parlamentet att ta upp dessa rekommendationer under sina egna delegationsresor till tredjeländer.

47.  Europaparlamentet välkomnar åtgärder som gör det möjligt för en lång rad berörda parter att fullt ut delta i processen med de allmänna återkommande utvärderingarna. I detta sammanhang välkomnar parlamentet de förändringar i talarlistan som ger alla stater som så önskar möjlighet att yttra sig under processen med de allmänna återkommande utvärderingarna. Parlamentet upprepar sin uppskattning över den större roll som nationella människorättsinstitutioner har fått i överensstämmelse med Parisprinciperna, och välkomnar det större deltagandet från detta håll tack vare en ökad användning av videokonferenser.

48.  Europaparlamentet anser att mer kan göras för det civila samhällets medverkan i processen med de allmänna återkommande utvärderingarna, bland annat i genomförandet av resultaten från dem, och också, överlag, i det arbete som bedrivs av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

De särskilda förfarandena

49.  Europaparlamentet fastslår återigen att de särskilda förfarandena spelar en avgörande roll för trovärdigheten och effektiviteten i människorättsrådets arbete samt utgör kärnan för FN:s människorättssystem. Parlamentet upprepar sitt starka stöd för de särskilda förfarandena och betonar den grundläggande vikten av att dessa mandat är oberoende.

50.  Europaparlamentet uppmanar med kraft staterna att fullt ut samarbeta med de särskilda förfarandena, bland annat genom att utan dröjsmål ta emot besök av mandatinnehavare, att reagera på deras brådskande åtgärder och påståenden om kränkningar samt att säkerställa en korrekt uppföljning av mandatinnehavarnas rekommendationer. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsländerna i människorättsrådet att föregå med gott exempel i dessa frågor.

51.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder EU vidtagit för att gemensamt ge en stående inbjudan till FN:s alla särskilda förfaranden om mänskliga rättigheter och på det sättet föregå med gott exempel i denna fråga. Parlamentet uppmanar andra FN-medlemsstater att göra detta.

52.  Europaparlamentet fördömer alla former av repressalier mot personer som samarbetar med processen med de allmänna återkommande utvärderingarna och de särskilda förfarandena och betonar att sådant blir till förfång för hela FN-systemet för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft alla stater att erbjuda ett adekvat skydd mot sådana hot.

EU:s medverkan

53.  Europaparlamentet upprepar, i starkast möjliga ordalag, hur viktigt det är att EU aktivt medverkar i FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter, i synnerhet människorättsrådet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra detta genom att gemensamt stödja resolutioner och aktivt delta i diskussioner och interaktiva dialoger samt göra uttalanden. Parlamentet stöder starkt att EU alltmer använder sig av tvärregionala initiativ.

54.  Europaparlamentet betonar vikten av att det arbete som görs i Genève inom ramen för FN:s råd för mänskliga rättigheter inlemmas som en del av EU:s inrikes och utrikes verksamhet i hithörande frågor, också Europaparlamentets verksamhet.

55.  Europaparlamentet betonar vikten av inrättandet av befattningen som EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar den särskilde representanten att arbeta för att EU:s människorättspolitik ska bli mer effektiv, samstämd och synlig inom FN:s råd för mänskliga rättigheter och utveckla ett nära samarbete med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och de särskilda förfarandena.

56.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten och den särskilde representanten för mänskliga rättigheter att närvara vid människorättsrådets högnivåsegment.

57.  Europaparlamentet upprepar vilken genomslagskraft EU:s insatser skulle kunna få om unionen och medlemsstaterna gemensamt utnyttjar sin kollektiva tyngd. Parlamentet betonar vikten av fortsatt stärkt samordning och samarbete mellan medlemsstaterna i detta hänseende, i syfte att nå en samsyn i människorättsfrågor. Parlamentet efterlyser återigen ett djärvare, mer ambitiöst agerande och konkreta åtaganden i stället för att man bara nöjer sig med den minsta gemensamma nämnaren. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang Europeiska utrikestjänsten att, framför allt genom sina delegationer i Genève och New York, öka konsekvensen i sitt arbete med hjälp av omfattande samråd i god tid.

58.  Europaparlamentet betonar betydelsen av ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, vilket är det första tillfället då EU ratificerat en FN-konvention i egenskap av juridisk person. Parlamentet uppmanar EU att underteckna och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

59.  Europaparlamentet upprepar på nytt vikten av att EU:s medlemsstater verkar för de mänskliga rättigheternas odelbarhet och universalitet och stöder människorättsrådets arbete i detta hänseende, särskilt genom att ratificera alla de internationella människorättsinstrument som detta råd har inrättat. Parlamentet beklagar än en gång att ingen EU-medlemsstat har ratificerat konventionen om skydd av alla migrerande arbetstagares och deras familjemedlemmars rättigheter och att flera medlemsstater ännu inte har antagit och/eller ratificerat konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden eller det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt att endast två medlemsstater har ratificerat det fakultativa protokollet till Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till samtliga medlemsstater att ratificera dessa konventioner och protokoll, och uppmanar dem också att underteckna och ratificera det nya fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter angående ett kommunikationsförfarande, vilket öppnades för undertecknande i Genève den 28 februari 2012. Parlamentet betonar vikten av att EU:s medlemsstater i rätt tid sänder in sina regelbundet återkommande rapporter till FN:s övervakningsorgan.

60.  Europaparlamentet upprepar hur betydelsefullt det är för EU att försvara oberoendet för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och se till att kontoret kan fullgöra sina uppgifter på ett opartiskt sätt. Parlamentet påminner om att de regionala kontoren för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter behöver tillräcklig finansiering för att inte tvingas stänga.

61.  Europaparlamentet konstaterar att skyddet av människorättsförsvarare prioriteras högt inom EU:s människorättspolitik. Parlamentet framhåller att repressalier och hot mot människorättsförsvarare som samarbetar med FN:s människorättsmekanismer hotar att undergräva systemet. Parlamentet uppskattar därför det praktiska och ekonomiska stöd som avsatts inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter för att snabbt skydda och stödja människorättsförsvarare.

62.  Europaparlamentet ser positivt på att rådets i Bryssel baserade arbetsgrupp för mänskliga rättigheter (Cohom) inrättades 2012. Parlamentet ger sin erkänsla åt Cohoms arbete för att förbättra beredandet och samordningen av EU:s ståndpunkter för mötena i FN:s människorättsråd, inbegripet anordnandet av Cohoms möten i Genève. Parlamentet upprepar sina förväntningar på att Cohom kommer att bli mycket betydelsefullt för att säkerställa samstämdheten mellan EU:s externa och interna människorättspolitik.

63.  Europaparlamentet förväntar sig att utvecklingen av EU:s landstrategier för mänskliga rättigheter på tillbörligt sätt kommer att samordnas med EU:s arbete inom FN:s organ. Parlamentet upprepar sin rekommendation om att EU:s landstrategier för mänskliga rättigheter ska delges Europaparlamentet och offentliggöras när så ar möjligt,, för att EU:s engagemang för mänskliga rättigheter i tredjeländer ska synliggöras och för att de som kämpar för de mänskliga rättigheterna ska finna stöd i dessa dokument.

64.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att man i FN:s råd för mänskliga rättigheter tar upp den oroväckande frågan om att icke-statliga organisationer ges allt mindre utrymme i ett antal länder runtom i världen. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att vidta gemensamma insatser för att uppmärksamma denna fråga.

65.  Mot bakgrund av nya rapporter om att företag från EU varit inblandade i brott mot de mänskliga rättigheterna i tredjeländer uppmanar Europaparlamentet än en gång vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att uppmärksamma denna fråga. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en mer ambitiös politik för företagens sociala ansvar och uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att verkningsfullt agera för att företag som brutit mot de mänskliga rättigheterna ställs till svars. I detta sammanhang upprepar parlamentet vikten av större samstämdhet mellan den interna och den externa politiken och av fullständig respekt för mänskliga rättigheter i den interna politiken, så att dubbla måttstockar undviks.

66.  Europaparlamentet uppdrar åt sin delegation vid det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter att ta upp de frågor och ståndpunkter som uttrycks i denna resolution. Delegationen uppmanas att rapportera till underutskottet för mänskliga rättigheter angående sitt besök. Parlamentet anser det vara absolut nödvändigt att fortsätta med sin praxis att sända en delegation till relevanta möten i FN:s människorättsråd och FN:s generalförsamling.

o
o   o

67.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s sextiosjunde generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt den arbetsgrupp mellan EU och FN som inrättats av utskottet för utrikesfrågor.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0250.
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0058.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0504.
(4) Antagna texter, P7_TA(2012)0503.
(5) Artiklarna 2, 3.5 och 6 i fördraget om Europeiska unionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy