Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2864(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0053/2013

Predkladané texty :

B7-0053/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/02/2013 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0056

Prijaté texty
PDF 314kWORD 27k
Štvrtok, 7. februára 2013 - Štrasburg
Odborná justičná príprava – koordinátori súdov
P7_TA(2013)0056B7-0053/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2013 o odbornej justičnej príprave – koordinátori súdov (2012/2864(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 81 a 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa ustanovuje prijatie opatrení zameraných na zabezpečenie „podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov“ v rámci riadneho legislatívneho postupu,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 10. septembra 1991 o založení Akadémie európskeho práva(1), z 24. septembra 2002 o prijatí rozhodnutia Rady o zriadení Európskej siete odbornej justičnej prípravy(2), uznesenie z 9. júla 2008 o úlohe vnútroštátnych sudcov v európskom súdnom systéme(3), a odporúčanie zo 7. mája 2009 Rade o rozvoji oblasti trestného súdnictva v Európskej únii(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. apríla 2010 o akčnom pláne na implementáciu Štokholmského programu (COM(2010)0171),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov – Štokholmský program(5),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. septembra 2011 s názvom Budovanie dôvery v spravodlivosť v celej EÚ – nový rozmer európskej odbornej justičnej prípravy (COM(2011)0551),

–  so zreteľom na pilotný projekt odbornej justičnej prípravy, ktorý Európsky parlament navrhol v roku 2011,

–  so zreteľom na komparatívnu štúdiu o odbornej justičnej príprave v členských štátoch, ktorej vypracovaním Parlament poveril Akadémiu európskeho práva (ERA) v spolupráci s Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. júna 2010(7) a z 14. marca 2012(8) o odbornej justičnej príprave,

–  so zreteľom na skúsenosti Holandska s projektom Eurinfra a príslušnou sieťou koordinátorov súdov v oblasti európskeho práva, ktorého príklad začínajú nasledovať aj ostatné členské štáty, najmä Taliansko so svojím projektom European Gaius; Dánsko, Rumunsko a Bulharsko, pričom tento projekt sa skladá z troch pilierov: a) zlepšenie dostupnosti informačných zdrojov o európskom práve za využitia internetových technológií, b) zlepšenie poznatkov o európskom práve medzi sudcami a c) vytvorenie a prevádzka siete koordinátorov súdov v oblasti európskeho práva,

–  so zreteľom na obrovský pokrok dosiahnutý v oblasti informačných technológií, v rámci ktorých sa môže napríklad elektronické vzdelávanie v čoraz väčšej miere využívať ako flexibilný nástroj na dosiahnutie väčšieho počtu koncových používateľov, a to nezávisle od času a miesta, pričom pokročilé technológie – najmä sofistikované vyhľadávače – možno využiť na zhromažďovanie informácií s cieľom zlepšiť dostupnosť práva,

–  so zreteľom na otázku predloženú Komisii o odbornej justičnej príprave –koordinátoroch súdov (O-000186/2012 – B7-0112/2013),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pôvod našich právnych systémov je zložitý, takže podľa najnovších akademických prác (9) je rímske právo potrebné považovať skôr za multikultúrny projekt než za špecifický vývoj jednej kultúry a zvykové právo (bez ohľadu na jeho prétorskú sestru, rovnosť, a vplyv kanonického práva) môže byť vo väčšej miere známe ako “anglo-normanské„ právo; keďže právny štát je jednou vecou, ktorú máme spoločnú, a je jednou z hodnôt, ktoré európske právo dalo svetu; keďže je potrebné aby právnici i pracovníci v súdnictve zaujali k právu celostný prístup;

B.  keďže nie je možné ospravedlniť neznalosť európskeho práva zo strany vnútroštátnych sudcov, ktorí sú a musia byť európskymi sudcami, od ktorých sa požaduje, aby zohrávali zásadnú úlohu v situácii, v ktorej budeme potrebovať silnejšiu európsku dimenziu; keďže toto nebráni posilneniu európskej justičnej kultúry, v ktorej je rozmanitosť pozitívne vnímaná ako spoločná výhoda;

C.  keďže každý vnútroštátny súd je zároveň súdom práva EÚ;

D.  keďže nárast počtu členských štátov a rastúce zaťaženie Európskeho súdneho dvora znamená, že vnútroštátne súdy musia využiť každý prostriedok, ktorý majú k dispozícii, aby uľahčili účinný a rýchly prístup k spravodlivosti;

E.  keďže sú potrebné práve nákladovo efektívne prostriedky na zlepšenie odbornej prípravy sudcov a ich prístup k právu;

F.  keďže presadenie myšlienky koordinátorov vnútroštátnych súdov pre európske právo a ich vzájomné prepojenie na európskej úrovni by bolo nesmierne užitočné; keďže hlavnou úlohou prepojenej siete koordinátorov súdov by bolo umožniť sudcom obracať sa vo svojej každodennej práci na svojich partnerov v iných členských štátoch v takých otázkach, ako je výklad konkrétnych výrazov v uplatňovanom európskom právnom predpise (smernice alebo nariadenia), a to v bezpečnom digitálnom prostredí (prostredníctvom osobitne vytvoreného sociálneho média alebo prostredníctvom portálu elektronickej justície); keďže takéto „okruhy súdržnosti“ by prispeli k jednotnejšiemu uplatňovaniu práva EÚ, pričom by sa obmedzil počet prejudiciálnych otázok, no zároveň by sa neoslabovala úloha Súdneho dvora;

G.  keďže ako Parlament už uviedol, jedným zo spôsobov ako riešiť problémy (náklady, jazyková príprava, nákladová efektívnosť) je používať moderné technológie a financovať tvorbu tzv. „apps“ (počítačových aplikácií na použitie na osobných počítačoch, mobilných telefónoch, tabletoch, atď.);

H.  keďže začať by sa mohlo so všeobecnou časťou práva EÚ, pretože elektronické riadenie poznatkov umožňuje hĺbkový prístup k najaktuálnejším informáciám;

I.  keďže by bolo mrhaním energie a finančných prostriedkov, najmä v súčasnej dobe hospodárskych obmedzení, keby každý členský štát začal vyvíjať svoje vlastné technológie a svoje vlastné digitálne štruktúry dodávok digitálnych nástrojov;

J.  keďže sa musí zabrániť zdvojeniu úsilia a musí sa presadzovať opakované využívanie kvalitných projektov v oblasti odbornej prípravy; keďže tento prístup si žiada lepšiu vzájomnú prepojenosť členských štátov v oblasti riadenia poznatkov o práve EÚ;

K.  keďže konkrétne pri vypracúvaní vyhľadávačov určených na vyhľadávanie rozsudkov, stanovísk a právnych predpisov EÚ vo všeobecnosti by členské štáty mali zvážiť, či by ich technológia nebola prínosom aj pre súdnictvo ďalších členských štátoch, a v tom prípade by sa mohla spoločne zhromažďovať, koordinovať a rozvíjať;

L.  keďže by sa mal otvoriť projekt pre opakované využitie produktov odbornej prípravy napríklad prostredníctvom zaznamenávania a prekladu/dabingu/titulkovania prednášok na základe spolufinancovania;

M.  keďže toto všetko by sa malo združiť v hlavnom pláne riadenia poznatkov v oblasti súdnictva, a to prípadne za využitia portálu elektronickej justície;

N.  keďže spoločné európske kúpne právo poskytne po svojom prijatí riadny základ pre sieť koordinátorov súdov európskeho práva tým, že umožní vnútroštátnym sudcom dosiahnuť horizontálnu súdržnosť v oblastiach, v ktorých vznikla len obmedzená alebo žiadna judikatúra Súdneho dvora, pričom sa samozrejme zabráni zdvojeniu špecializovaných sietí v tejto oblasti;

O.  keďže v Európe a vo svete, kde právo a právnici budú musieť byť vo svojom prístupe k riadeniu poznatkov vynaliezavejší, musia byť hlavnými heslami snaha o poznanie iných systémov, otvorenosť názorov – v rátane názorov na využívanie nových technológií a metód – a dialóg;

P.  keďže toto môže mať pozitívny vplyv na to, ako verejnosť vníma Európsku úniu, pretože čím viac informácií založených na faktoch je voľne dostupných, tým menej dôveryhodne budú znieť mýty a klamlivé tvrdenia o samotnej Únii, jej práve a fungovaní a tým viac priestoru vznikne pre otvorenú debatu a politickú diskusiu(10);

Q.  keďže toto je len jedným z aspektov budovania európskej kultúry súdnictva, ale nie celý jeho rámec; keďže na univerzity a právnické fakulty je potrebné rozšíriť nové metódy odbornej prípravy a nové osnovy, ktoré kladú dôraz na jazykové vzdelávanie a presadzovanie štúdia komparatívneho práva a medzinárodného práva – ERASMUS (pre študentov práva a sudcov) bol len začiatok;

R.  keďže je najvyšší čas pokročiť ďalej, počnúc nekompromisnou diskusiou o odbornej právnej príprave pre sudcov a právnikov a o právnom vzdelaní v rámci fóra, do ktorého sa zapoja sudcovia, príslušné vnútroštátne orgány – vrátane súdnych rád a škôl odbornej justičnej prípravy – a Akadémia európskeho práva (ERA), Európska sieť odbornej justičnej prípravy, Európska sieť súdnych rád a Európsky právny inštitút;

1.  pripomína a znova potvrdzuje svoje uznesenie zo 17. júna 2010 a zo 14. marca 2012 o odbornej justičnej príprave;

2.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila zadávanie zákaziek v rámci pilotného projektu;

3.  vyzýva Komisiu, aby podporila a finančne zastrešila vnútroštátnych koordinátorov súdov európskeho práva a vznikajúce vzájomné prepojenie vnútroštátnych sietí koordinátorov súdov a zároveň podnecovala a presadzovala myšlienky uvedené v bodoch odôvodnení tohto uznesenia a v uzneseniach Parlamentu zo 17. júna 2010 a 14. marca 2012;

4.  upozorňuje na to, že rozvoj a využívanie elektronického vzdelávania a nových technológií, najmä vyhľadávačov, môže priniesť úžitok hospodárstvu, a najmä malým a stredným podnikom;

5.  nazdáva sa, že v rámci profesionálneho rozvoja právnikov by sa malo zdôrazniť, že sú potrebné spoločné normy profesionálnej etiky, že súdnictvo musí byť nezávislé a nestranné a že je potrebné, aby prístup k európskym predpisom rešpektoval rozmanitosť, pretože iba tak možno dosiahnuť skutočnú vzájomnú dôveru;

6.  poznamenáva, že právne systémy členských štátov aj napriek svojej rozmanitosti vychádzajú zo spoločných zásad a majú spoločné korene; pripomína, že ešte pred niekoľkými storočiami boli právnické profesie v Európe považované za jednotné teleso právnikov, ktorí sú schopní poskytovať poradenstvo, pripravovať právne dokumenty a poskytovať právne zastúpenie v ktorejkoľvek časti Európy; nazdáva sa, že politika odbornej právnickej prípravy Európskej únie by sa mala inšpirovať touto skutočnosťou, ktorá dokazuje, že plná mobilita právnikov sa dá uskutočniť;

7.  napokon navrhuje, aby Komisia usporiadala v lete 2013 fórum – akýsi „Messinský kongres pre budovanie európskej justičnej kultúry“ – na ktorej sa budú môcť stretnúť sudcovia na všetkých stupňoch služobného postavenia a diskutovať o aktuálnej oblasti alebo oblastiach, ktoré sú z hľadiska práva kontroverzné či zložité, tak, aby sa povzbudila diskusia, vybudovali kontakty, vytvorili komunikačné kanály a vzájomná dôvera a porozumenie; domnieva sa, že takéto fórum by mohlo tiež poskytnúť historickú príležitosť príslušným orgánom a odborníkom vrátane univerzít a profesijných organizácií, diskutovať o politike odbornej justičnej prípravy a budúcnosti právneho vzdelávania v Európe;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 267, 14.10.1991, s. 33.
(2) Ú. v. EÚ C 273 E, 14.11.2003, s. 99.
(3) Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 27.
(4) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 116.
(5) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
(6) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091
(7) Ú. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 130.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2012)0079.
(9) P.G. Monateri, Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the „Western Legal Tradition’, v 51. vydaní Hastings Law Journal, 2000, 479 et seq.; na http://www.jus.unitn.it/cardozo/users/pigi/blackgaius/bge.pdf
(10) V súvislosti s mýtami o zapojení EÚ do trestného práva pozri napríklad vynikajúcu prácu Opting out of EUR Criminal law: What is actually involved?, od Hinarejos, Spencer a Peers, pracovný dokument CELS, nová edícia, č. 1, http://www.cels.law.cam.ac.uk/publications/working_papers.php

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia