Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2286(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0016/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0016/2013

Συζήτηση :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0057

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 305kWORD 38k
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
P7_TA(2013)0057A7-0016/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2012/2286(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο αριθ. 5 περί του καταστατικού της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – ετήσια έκθεση 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, στα οποία προβλέπεται ειδικότερα αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισεκατομμύρια EUR,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της 29ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Προς μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Μέσα επιμερισμού του κινδύνου» (φάκελος συναπόφασης που εγκρίθηκε το περασμένο έτος), και ιδίως τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΑΑ, ιδιαίτερα σε συνάρτηση με το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ και της πιθανής επικάλυψης των καθηκόντων τους,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση σχετικά με την επέκταση της εμβέλειας της ΕΤΑΑ στην περιοχή της Μεσογείου,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (COM(2011)0659), η οποία δρομολογεί την πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (COM(2012)0511), καθώς και την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την αλληλεπίδρασή του με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (COM(2012)0512), που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης οκτωβρίου 2011 για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 633/2009/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 119 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0016/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός σφιχτών κρατικών προϋπολογισμών, υπερβολικού δημόσιου χρέους, καθώς και των συναφών διορθωτικών μέτρων που συχνά συμπιέζουν τη συνολική ζήτηση, με ανεπαρκώς ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκαλεί σε ορισμένες περιπτώσεις μια καθοδική οικονομική περιδίνηση σε επίπεδο ΕΕ, ασκώντας πίεση στις επενδύσεις, ιδίως προκειμένου περί ΜΜΕ, και επιδρώντας αρνητικά στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης και ότι της έχει ανατεθεί ο ρόλος της «τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στόχος της οποίας είναι συμβάλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης επιλέγοντας οικονομικώς υγιή έργα για πραγματοποίηση επενδύσεων από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μη κερδοσκοπικός τραπεζικός οργανισμός, η ΕΤΕπ συμπληρώνει επίσης το έργο των εμπορικών τραπεζών και το συνολικό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο αντιμετωπίζοντας ανεπάρκειες της αγοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κρίση χρέους, οικονομική κρίση και χρηματοπιστωτική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη πολλών κρατών μελών και έχει επιδεινώσει τις κοινωνικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν επαρκή απάντηση με μέτρα που θα αποσκοπούν στην αποκατάσταση υγιών οικονομιών και στη δημιουργία στέρεης βάσης για τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ έχει τη δυνατότητα, μέσω αυξημένης δανειοδότησης και συμμετοχής σε οικονομικώς βάσιμα επενδυτικά έργα, δεδομένης και της στενότητας των δημόσιων πόρων, να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και στην οικονομική ανάπτυξη όσων κρατών μελών αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικές δυσκολίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις της ΕΤΕπ εκτός των συνόρων της ΕΕ πραγματοποιούνται για τη στήριξη οικονομικώς βιώσιμων έργων που συνάδουν με τις πολιτικές εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε πλαίσιο χαλαρά ρυθμιζόμενων, αδιαφανών και μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, μεταξύ άλλων: i) εξετάζοντας τις δυνατότητες AML-CFT (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) των χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών που χρησιμοποιούνται για τις διαμεσολαβημένες χρηματοδοτήσεις της, ούτως ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς οι τελικοί αποδέκτες των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΤΕπ σύμφωνα με τις εφαρμοστέες οδηγίες AML-CFT της ΕΕ ή τους κανόνες της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης, κατά περίπτωση· και ii) παρακολουθώντας τις εκταμιεύσεις της ΕΤΕπ μέσω αυτών των περιοχών δικαιοδοσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, και ιδίως για την ευρωζώνη, νέα δέσμη κανόνων οικονομικής, φορολογικής και δημοσιονομικής εποπτείας και πειθαρχίας προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δέσμη κανόνων πρέπει να ενισχυθεί επειγόντως από μέτρα που προορίζονται για την τόνωση της οικονομίας, της βιομηχανίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της απασχόλησης, στόχος που προϋποθέτει την κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και της δανειοδοτικής ικανότητας και εμπειρογνωμοσύνης της ΕΤΕπ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ της ΕΤΕπ, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές υπό ελκυστικούς όρους χρηματοδότησης που να μπορούν να μεταφερθούν και στους τελικούς διαχειριστές έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επίσης οι επενδύσεις της να βρίσκονται σε αρμονία με τις πολιτικές της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δανειοδοτήσεις της ΕΤΕπ μειώθηκαν από 72 δισεκατομμύρια EUR το 2010 σε 61 δισεκατομμύρια EUR το 2011, διότι οι τεράστιες αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2009 και το 2010 ως απάντηση στο πρώτο κύμα της κρίσης είχαν ως συνέπεια την εξάντληση της κεφαλαιακής βάσης της·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση των διοικητών της ΕΤΕπ σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας κατά 10 δισεκατομμύρια EUR, η οποία αναμένεται να καταστήσει δυνατή την αύξηση της δανειοδοτικής της δραστηριότητας έως και κατά 60 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2013-2015 και την κινητοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους περίπου 180 δισεκατομμυρίων EUR· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω επενδύσεις, ακόμα και αν υπάρξει η προαναφερθείσα μόχλευση, θα ανέρχονται ετησίως στο 0,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η περαιτέρω αύξηση του εν λόγω κεφαλαίου θα ωφελούσε σε μεγάλο βαθμό την Ένωση ως προς την ανάγκη της για οικονομική ανάπτυξη·

2.  καλεί την ΕΤΕπ να προβεί σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των μέτρων που ελήφθησαν το 2009 και το 2010 για την αντιμετώπιση της κρίσης, και τα σχετικά συμπεράσματα να ληφθούν υπόψη κατά τον μελλοντικό καθορισμό προτεραιοτήτων στα επενδυτικά σχέδια για την αύξηση του κεφαλαίου·

3.  συνιστά στην ΕΤΕπ να εναρμονίσει τη νέα δανειοδοτική της ικανότητα με τις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, και να εστιάσει ειδικότερα σε τέσσερις τομείς (πρωτοβουλία της ΕΕ για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, πρωτοβουλία της ΕΕ για την καινοτομία και τις δεξιότητες, πρωτοβουλία της ΕΕ για την αποδοτική χρήση των πόρων και πρωτοβουλία της ΕΕ για τις στρατηγικές υποδομές), καλύπτοντας όλα τα κράτη μέλη αλλά εστιάζοντας κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, με ταυτόχρονη διατήρηση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων·

4.  ενθαρρύνει τη χρήση των επιστροφών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοπιστωτικών μέσων για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σύμφωνα με την εντολή δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ·

5.  υπενθυμίζει ότι η οργανωμένη συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ (Επιτροπή και ΕΤΕπ), με την εξασφάλιση επίσης της συμμετοχής και άλλων θεσμικών οργάνων, θα είναι πιθανότατα περισσότερο αποδοτική απ’ ό,τι ο οριζόντιος ανταγωνισμός·

6.  ζητεί έναν στρατηγικό προσανατολισμό των πόρων της ΕΤΕπ προς τις ειδικές ανάγκες κάθε κράτους μέλους στο πλαίσιο της εντολής της·

7.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινών πρωτοβουλιών της Επιτροπής και του ομίλου ΕΤΑΕ/ΕΤΕπ, όπως το πρόγραμμα JEREMIE, που χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία (επίσης τα προγράμματα ELENA και EPEC), με στόχο την παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών, όπως επίσης και μέσων σαν το PROGRESS και το JASMINE για την τροφοδότηση σχεδίων μικροχρηματοδότησης, ιδίως στις περιοχές εκείνες της ΕΕ όπου οι άνεργοι συναντούν εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας· ενθαρρύνει παράλληλα την Επιτροπή να διαθέσει στην ΕΤΕ/ΕΤΑΕ επαρκείς πόρους από τον προϋπολογισμό για τον εν λόγω σκοπό, με στόχο την αύξηση του αριθμού των έργων που χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω προγράμματα·

8.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να συμμορφωθεί οικειοθελώς η ΕΤΕπ προς τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις της Σύμβασης της Βασιλείας ΙΙ και προτείνει να ανταποκριθεί η ΕΤΕπ στις μελλοντικές υποχρεώσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς της·

9.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ , σαν τράπεζα που χρειάζεται να διατηρήσει την αξιολόγηση «ΑΑΑ», δεν πρέπει να εκτίθεται σε χρηματοδοτικές παρεμβάσεις που θα αφορούσαν κανονικά το τμήμα επενδύσεων ενός κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο είναι κάτι που δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

10.  υπενθυμίζει το επανειλημμένα εκφρασμένο από πολλών ετών αίτημά του σχετικά με την ανάγκη για προληπτική τραπεζική εποπτεία της ΕΤΕπ·

11.  προτείνει η εν λόγω ρυθμιστική εποπτεία να ασκείται:

   i) από την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 127 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ· ή
   ii) στο πλαίσιο της μελλοντικής τραπεζικής ένωσης, η οποία προβλέπεται από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2012(3)· ή
   iii) σε διαφορετική περίπτωση, και βάσει εκουσίου διαβήματος της ΕΤΕπ, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, με ή χωρίς τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων εθνικών εποπτικών αρχών, ή από ανεξάρτητο ελεγκτή·
  

εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή δεν έχει προτείνει καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τα σχετικά αιτήματα του Κοινοβουλίου, το πρώτο εκ των οποίων διατυπώθηκε το 2007·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να βεβαιώνει το Κοινοβούλιο ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ αναπτύσσονται στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού, ιδίως σε σχέση με τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα·

13.  επαναλαμβάνει την πρότασή του να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέλος της ΕΤΕπ·

14.  πιστεύει ότι, κατά την τρέχουσα περίοδο και για όσο χρονικό διάστημα τα επιτόκια για τις επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης, οι δράσεις της ΕΤΕπ αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕ να αντιμετωπίσει το εν λόγω πρόβλημα·

15.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη κοινών χρηματοδοτικών μέσων ΕΤΕπ/ΕΕ προϋποθέτει την έγκαιρη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει στην ΕΤΕπ να συνεχίσει να αξιολογεί τα διάφορα έργα με αξιοκρατικό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση των κεφαλαιακών πόρων της ΕΤΕπ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αποφυγής υπερβολικού διοικητικού φόρτου για τις διαχειριστικές αρχές, τους χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές και τους τελικούς δικαιούχους·

16.  συνιστά η εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων ΕΤΕπ/ΕΕ να βασίζεται στον εκ των προτέρων καθορισμό στόχων και κριτηρίων πολιτικής, σε συνδυασμό με τη χρήση ενός διαφανούς και αποδοτικού συστήματος εκ των υστέρων υποβολής εκθέσεων, με στόχο τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της ΕΤΕπ όσον αφορά την επιλογή των έργων και τη δέουσα επιμέλεια·

17.  επικροτεί την πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ομόλογα έργου και ζητεί να επέλθουν ταχύτερα βελτιώσεις στην πιλοτική φάση και να αξιολογηθούν άμεσα τα αποτελέσματά της, ούτως ώστε να ξεκινήσει η δεύτερη φάση των ομολόγων έργου· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να συμβάλλει σε ισόρροπη ανάπτυξη των βιομηχανιών και των υποδομών σε όλα τα κράτη μέλη, και όχι να καταλήγει να εντείνει τις διαφορές ανάμεσα στις περισσότερο και τις λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα/ χρηματοδότησης έργων στην ΕΕ·

18.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφοράς και της αδιαφάνειας στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις εκτός ΕΕ χώρες όπου αναπτύσσει δραστηριότητα, ιδίως συλλέγοντας σχετικές πληροφορίες για τους αποδέκτες και τους χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε δάνεια και στη σύνδεση των δανείων με την τοπική οικονομία, και δημοσιεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές εκταμιεύσεις, τον αριθμό και τα ονόματα των αποδεκτών των χρηματοδοτικών πόρων, κυρίως ΜΜΕ, και τις περιοχές και τομείς όπου κατευθύνονται οι χρηματοδοτήσεις· καλεί επιπλέον την ΕΤΕπ να ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο, όπως επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο στις 21 Δεκεμβρίου 2011 με την απόφασή του στην υπόθεσα ATAA, απαιτεί από την Ένωση να συμβάλλει στην απαρέγκλιτη τήρηση του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

19.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την παρεμπόδιση της προσφυγής σε εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα ή σε μη συνεργαζόμενες χώρες και εδάφη στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών της πράξεων· επικροτεί εν προκειμένω τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των χωρών που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα καλής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να δρομολογήσει διάλογο με την ΕΤΕπ προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα τήρηση των κριτηρίων αυτών κατά την επιλογή των έργων, των αποδεκτών και των μεσολαβητών· καλεί την ΕΤΕπ, έπειτα από μια πρόσφατη υπόθεση στον εξορυκτικό τομέα, να υποδείξει ποιες διαδικασίες και πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν για οποιεσδήποτε μελλοντικές περιπτώσεις τέτοιου είδους·

20.  υπενθυμίζει ότι η ελλιπής χρηματοδότηση αποτελεί έναν μόνο από τους δυνητικούς φραγμούς στις επενδύσεις και ότι η ανεπαρκής διοικητική ικανότητα και ικανότητα διαχείρισης έργων ενδέχεται να καθυστερούν συχνά την υλοποίηση επενδύσεων· ενθαρρύνει, συνεπώς, την ΕΤΕπ να επεκτείνει περαιτέρω το πεδίο παροχής των τεχνικών και χρηματοπιστωτικών της συμβουλών, να παροτρύνει τους τραπεζικούς εταίρους και άλλους χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές να αναπτύξουν υπηρεσίες παροχής τεχνικών και χρηματοπιστωτικών συμβουλών και να εξετάσει το ενδεχόμενο να εκδώσει μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών με βάση τις βέλτιστες πρακτικές·

21.  υπενθυμίζει ότι η ελλιπής χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, αποτελεί το κύριο πρόβλημα σε διάφορα κράτη μέλη· ζητεί την ενίσχυση των δράσεων της ΕΤΕπ με σκοπό τη στήριξη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών, διότι αυτό είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη· θεωρεί ότι οποιοδήποτε μέτρο σχεδιάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των ΜΜΕ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία βασικά χαρακτηριστικά: i) να διαθέτει επαρκές βάθος δικτύωσης· ii) να μεγιστοποιεί τη μετακύλιση προς τις ΜΜΕ του προτιμησιακού κόστους χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, και iii) να εναρμονίζεται πλήρως με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας και τους στόχους πολιτικής της ΕΕ·

22.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να εξακολουθήσει να αναπτύσσει μέσα επιμερισμού κινδύνου σε συνεργασία με την Επιτροπή, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα ανάληψης κινδύνων της ΕΕ και η δανειοδοτική ικανότητα της ΕΤΕπ·

23.  θεωρεί ότι οι εθνικοί δημόσιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν την ικανότητα να εξασφαλίσουν τη μετακύλιση προς τις ΜΜΕ του προτιμησιακού κόστους χρηματοδότησης της ΕΤΕπ· θεωρεί επομένως ότι η ΕΤΕπ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τα χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ μέσω των εθνικών δημόσιων οργανισμών που ανταποκρίνονται στις δανειοδοτικές απαιτήσεις της· καλωσορίζει τις δραστηριότητες της Λέσχης Μακροπρόθεσμων Επενδυτών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΤΕπ και τους κυριότερους εθνικούς δημόσιους οργανισμούς·

24.  ενθαρρύνει περαιτέρω την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να αναπτύξουν μια «θυρίδα» δανείων της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ, η οποία θα εξυπηρετεί τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, με στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δανείων της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ σε μικρότερους χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές (και μικρότερες ΜΜΕ) που δεν καλύπτονται επαρκώς επί του παρόντος, κυρίως λόγω του περιορισμένου πιστωτικού τους προφίλ·

25.  προκειμένου να διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα ευημερίας ενώ τα κράτη μέλη αναδιαρθρώνουν τη δημόσια χρηματοδότηση, ενθαρρύνει την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και τους νεαρούς επιχειρηματίες μέσω διάφορων πρωτοβουλιών, όπως τα ειδικώς προσαρμοσμένα δάνεια και τα καθεστώτα εγγύησης· επικροτεί ιδιαιτέρως τη δρομολόγηση μιας πρωτότυπης επενδυτικής πλατφόρμας για την παροχή χρηματοδοτικής πρόσβασης σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση τρεχόντων κοινωνικών ζητημάτων μέσω των επιχειρηματικών μοντέλων τους, και ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή και τους εκπροσώπους του κλάδου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα·

26.  καλεί την ΕΤΕπ να στηρίξει, μεταξύ άλλων, όσα κράτη μέλη έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, χρηματοδοτώντας βιώσιμες δραστηριότητες που προωθούν την απασχόληση και ωθούν την οικονομία σε μια αναπτυξιακή πορεία· υπενθυμίζει ότι η συνεργασία της ΕΤΕπ με τα διαρθρωτικά ταμεία στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι απαραίτητη ώστε να υλοποιηθούν αξιόπιστες και παραγωγικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και έργα υποδομών·

27.  επικροτεί το πλαίσιο της ΕΤΕπ όσον αφορά τα δάνεια διαρθρωτικών προγραμμάτων, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη συγχρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· παροτρύνει την ΕΤΕπ να διευρύνει την υποστήριξη αυτή, ούτως ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες επενδύσεις στα κράτη μέλη που πλήττονται σοβαρά από την οικονομική κρίση· επισημαίνει ωστόσο ότι το μέτρο αυτό πρέπει να παραμείνει χωριστό από τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και πρέπει σταδιακά να εξαλειφθεί με το πέρας της κρίσης·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο της ΕΤΕπ στον σχεδιασμό ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού που θα απευθύνεται αποκλειστικά στον πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και δημιουργικό τομέα, και φρονεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων·

29.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει, υπό συνθήκες ανεπάρκειας δημόσιων πόρων, να παρέχει τη χρηματοδοτική της στήριξη στον τομέα της υγείας και να συνδράμει, ειδικότερα, στην κατασκευή, την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό νοσοκομειακών υποδομών·

30.  στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΤΕπ για τη συνέχιση των επενδύσεων σε έργα έρευνας και καινοτομίας, ιδίως μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου και υπό το πρίσμα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με έμφαση την προώθηση των νέων τεχνολογιών στην αγορά, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πράσινες τεχνολογίες· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για τη γεφύρωση του χάσματος στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μεταξύ των διαφόρων οικονομιών της ΕΕ, δεδομένου ότι το εν λόγω χάσμα υπονομεύει μακροπρόθεσμα την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

31.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει, μαζί με την Επιτροπή, τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή μόχλευση των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ, την κινητοποίηση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων και την προώθηση μέσων επιμερισμού του κινδύνου για τη χρηματοδότηση επενδύσεων καίριας σημασίας για την ΕΕ, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τομείς όπως η γεωργία, η κλιματική δράση, η αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι διατηρήσιμοι τρόποι μεταφοράς, η καινοτομία, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η εκπαίδευση και η έρευνα και διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση στην οικονομική μεγέθυνση που βασίζεται στη γνώση και στη βιώσιμη ανάπτυξη για μια Ένωση εδραζόμενη στη διατηρήσιμη ανταγωνιστικότητα·

32.  όσον αφορά ειδικότερα την ενεργειακή απόδοση, επικροτεί τις αυξανόμενες δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον εν λόγω τομέα κατά τα τελευταία χρόνια και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ να συνεργαστούν με σκοπό την αξιοποίηση των συνεργειών και τη δρομολόγηση νέων κοινών πρωτοβουλιών, ιδίως με γνώμονα τις επενδυτικές ανάγκες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η προσφάτως εγκριθείσα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση· καλεί την ΕΤΕπ να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τον ιδιαίτερο ρόλο των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) κατά τη διαμόρφωση της νέας κοινής πρωτοβουλίας για την ενεργειακή απόδοση·

33.  επιδοκιμάζει την επανεξέταση της εντολής της ΕΤΕπ για την άσκηση δραστηριοτήτων εκτός των συνόρων της Ένωσης· τάσσεται υπέρ της έμφασης που αποδίδει η ΕΤΕπ στις επενδύσεις για τη μακροπρόθεσμη ευημερία και σταθερότητα της γειτονίας της ΕΕ, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου και στις χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για την ένταξή τους στην ΕΕ, μέσω της χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης στους τομείς της διασύνδεσης, της οικονομικής ανάπτυξης, της κλιματικής αλλαγής, των ευρωπαϊκών άμεσων ξένων επενδύσεων και των ΜΜΕ·

34.  συνιστά να διασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση της τράπεζας της ΕΕ σε επιχορηγήσεις της ΕΕ και να βελτιωθούν οι συνέργειες με τα μέσα της ΕΕ στο πλαίσιο της νέας εντολής, και ενθαρρύνει την περαιτέρω χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών κεφαλαίων και των μέσων επιμερισμού του κινδύνου για τις ΜΜΕ, καθώς και την εξέταση του ενδεχομένου χορήγησης μικροδανείων·

35.  επικροτεί τις περιφερειακές πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ, ιδίως στις περιοχές της Βαλτικής και του Δούναβη, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των σχετικών περιοχών· πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τη δυνατότητα διεύρυνσης της στήριξης ώστε να καλυφθούν και άλλες περιοχές της ΕΕ·

36.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της ΕΤΕπ στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία συντονισμού των τραπεζών «Βιέννη» (Πρωτοβουλία της Βιέννης), που αποσκοπεί να αποτρέψει μιαν ευρείας κλίμακας και ασυντόνιστη απόσυρση των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και από την περιοχή της Βαλτικής, καθώς και στο επικείμενο κοινό σχέδιο δράσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης·

37.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της για την πραγματοποίηση δανειοδοτήσεων εκτός ΕΕ και για την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες παγκόσμιες και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και με αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς των κρατών μελών, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και να επιτευχθεί αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων·

38.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής «Πλατφόρμας της ΕΕ για την εξωτερική συνεργασία και ανάπτυξη» που αναμένεται να προταθεί από την Επιτροπή, η ΕΤΕπ θα πρέπει να διαδραματίσει τον ειδικό ρόλο που της αναλογεί ως «τράπεζας της ΕΕ» και φυσικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), στηρίζοντας τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ υπό την αιγίδα της εν λόγω πλατφόρμας και προσφέροντας την τεχνική και χρηματοδοτική εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει·

39.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο συνδυασμού των μέσων πρέπει να μεγιστοποιηθεί η συγκέντρωση των ανεπαρκών δημοσιονομικών πόρων όχι μόνο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά και από άλλες πηγές, και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές και τα πρότυπα της ΕΕ·

40.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ, εφόσον είναι εφικτό, να αξιοποιεί πλήρως τις δυνητικές συνέργειες μέσω στενής συνεργασίας με την ΕΤΑΑ·

41.  λαμβάνοντας υπόψη την τωρινή κεφαλαιακή ασφυξία σε σχέση με την πράσινη οικονομία, επικροτεί τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που επιδιώκουν να υποστηρίξουν τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια περισσότερο έξυπνη, πράσινη και βιώσιμη οικονομία·

42.  καλεί την ΕΤΕπ να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Σύμβασης του Aarhus και τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δημιουργώντας ένα δημόσιο μητρώο εγγράφων, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους τελικούς αποδέκτες των συνολικών δανείων της ΕΤΕπ·

43.  υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ οφείλει να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τη διαφάνεια, τις δημόσιες συμβάσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0119.
(2) ΕΕ L 280 της 27.10.2011, σ. 1.
(3) COM(2012)0510.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου