Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2286(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0016/2013

Texte depuse :

A7-0016/2013

Dezbateri :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Voturi :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0057

Texte adoptate
PDF 232kWORD 32k
Joi, 7 februarie 2013 - Strasbourg
Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011
P7_TA(2013)0057A7-0016/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2013 referitoare la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2011 (2012/2286(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul anual pentru 2011 al Băncii Europene de Investiții (BEI),

–  având în vedere articolele 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Protocolul nr. 5 privind statutul BEI,

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2012 privind Raportul anual al Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru 2010(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 28 și 29 iunie 2012, în special previziunea de creștere a capitalului BEI cu 10 milioane EUR,

–  având în vedere concluziile Summit-ului European din 29 iunie 2012,

–  având în vedere raportul Președintelui Consiliului European din 26 iunie 2012 intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară”,

–  având în vedere raportul intitulat „Instrumente de partajare a riscurilor” (dosar de codecizie adoptat anul trecut), în special avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere majorarea capitalului BERD, în special în contextul relațiilor între BEI și BERD și al suprapunerii posibile,

–  având în vedere decizia de a extinde domeniul operațiunilor BERD la zona mediteraneeană,

–  având în vedere propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1639/2006/CE de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice (COM(2011)0659), care introduce faza pilot pentru inițiativa privind obligațiunile pentru finanțarea proiectelor Europa 2020,

–  având în vedere propunerea de Regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (COM(2012)0511) și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (COM(2012)0512), care urmăresc instituirea unei uniuni bancare europene,

–  având în vedere Decizia 1080/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi pentru proiecte din afara Uniunii și de abrogare a Deciziei nr. 633/2009/CE(2),

–  având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru control bugetar (A7-0016/2013),

A.  întrucât combinația de constrângeri bugetare din sectorul public, datorii suverane excesive și măsuri de corecție aferente, care penalizează adesea cererea agregată, și de instituții financiare reglementate în mod inadecvat creează în unele cazuri o spirală economică descendentă la nivelul UE, exercitând o presiune descendentă asupra investițiilor, în special pentru IMM-uri, și producând un impact negativ asupra creșterii economice, competitivității și creării de locuri de muncă în Uniune;

B.  întrucât BEI a fost înființată prin Tratatul de la Roma și are rolul de a fi „Banca Uniunii Europene”, având drept obiectiv facilitarea realizării priorităților Uniunii prin selecționarea de proiecte viabile din punct de vedere economic pentru investiții din partea UE; întrucât, în calitate de bancă fără scop lucrativ, completează și alte bănci comerciale și cadrul financiar general prin intervenții în caz de disfuncționalități ale pieței;

C.  întrucât criza economică și financiară a afectat grav dezvoltarea economică a multor state membre și a condus la deteriorarea rapidă a condițiilor sociale, dar a încurajat statele membre să răspundă în mod corespunzător prin măsuri menite să restabilească niște economii sănătoase și să pună baze solide pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă în viitor; întrucât, prin majorarea volumului împrumuturilor și prin participarea la proiecte de investiții fiabile din punct de vedere economic, având în vedere și insuficiența resurselor publice, BEI este capabilă să contribuie la coeziunea socială și la creșterea economică a statelor membre care se confruntă cu dificultăți financiare;

D.  întrucât operațiunile BEI în afara UE sunt efectuate cu scopul de a sprijini proiecte viabile din punct de vedere economic care sunt conforme cu politicile de acțiune externă ale Uniunii;

E.  întrucât BEI își desfășoară activitatea în cadrul unor jurisdicții slab reglementate, netransparente sau necooperante, inclusiv prin: (i) analiza capacității intermediarilor financiar în materie de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului folosite pentru împrumuturile intermediate, pentru ca aceștia să identifice în mod corespunzător beneficiarii finali ai fondurilor BEI în conformitate cu directivele UE în materie de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului sau cu standardele GAFI (Grupul de Acțiune Financiară Internațională), după caz; și (ii) monitorizarea plăților efectuate de BEI în cadrul respectivelor jurisdicții;

F.  întrucât în UE, în special în zona euro, a fost introdus un nou set de norme privind supravegherea și disciplina economică, fiscală și bugetară, cu scopul de a asigura sustenabilitatea datoriei publice;

G.  întrucât acest set de norme trebuie dublat de îndată de măsuri destinate să relanseze economia, industria, creșterea economică, competitivitatea, inovarea și ocuparea forței de muncă și care să impună mobilizarea bugetului UE, precum și a capacității de creditare și a expertizei BEI;

H.  întrucât este absolut necesar să se garanteze că BEI își menține ratingul de credit AAA, pentru a-și păstra accesul la piețele de capital din întreaga lume în condiții de finanțare atractive care pot fi transferate către promotorii de proiect finali; întrucât este nevoie, de asemenea, ca investițiile să fie în conformitate cu politicile UE, în special în ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forței de muncă;

I.  întrucât valoarea creditelor acordate de BEI a scăzut de la 72 miliarde EUR în 2010 la 61 miliarde EUR în 2011 deoarece majorările uriașe acordate în 2009 și în 2010 ca răspuns la primul val al crizei au avut drept rezultat epuizarea bazei sale de capital,

1.  salută decizia guvernatorilor BEI referitoare la majorarea capitalului băncii cu 10 miliarde EUR, ceea ce ar trebui să-i permită să crească acordarea de credite cu până la 60 de miliarde EUR pentru perioada 2013-2015 și să mobilizeze circa 180 de miliarde EUR de investiții în ansamblu; observă, totuși, că aceste investiții, chiar dacă sunt mobilizate așa cum se arată mai sus, ar reprezenta în fiecare an 0,5 % din PIB-ul UE; consideră, prin urmare, că o nouă majorare a acestui capital ar aduce beneficii importante Uniunii, având în vedere necesitatea unei creșteri economice în UE;

2.  invită BEI să efectueze o evaluare a eficacității și a durabilității măsurilor de combatere a crizei luate în 2009 și 2010, iar rezultatele acestui studiu ar trebui să contribuie la luarea deciziilor viitoare privind prioritățile din planurile de investiții legate de majorarea capitalului;

3.  recomandă ca noua capacitate de creditare să fie aliniată la prioritățile UE privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă și să vizeze, în special, patru domenii (inițiativa UE privind accesul IMM-urilor la finanțare, inițiativa UE pentru inovare și competențe, inițiativa UE privind utilizarea eficientă a resurselor și inițiativa UE privind infrastructurile strategice), vizând toate statele membre, dar axându-se în principal pe regiunile mai puțin dezvoltate, dar păstrând un portofoliu diversificat de investiții;

4.  încurajează utilizarea capitalului de risc și a restituirilor aferente instrumentelor financiare pentru noi investiții, în conformitate cu mandatul de creditare al BEI;

5.  reamintește faptul că o cooperare organizată între organismele UE (Comisia și BEI), centralizând și alte instituții, are șansele să fie mai eficientă decât concurența la același nivel;

6.  solicită o orientare strategică a resurselor BEI către nevoile specifice ale fiecărui stat membru în cadrul mandatului său;

7.  subliniază necesitatea unei mai bune utilizări a inițiativelor comune existente ale Comisiei și ale Grupului FEI/BEI, cum ar fi inițiativa JEREMIE pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în combinație cu fondurile structurale (și, de asemenea, ELENA sau EPEC), pentru a oferi servicii de consultanță tehnică și financiară, precum și instrumente cum ar fi PROGRESS și JASMINE pentru finanțarea proiectelor cu microfinanțare, îndeosebi în regiunile din UE în care șomerii se confruntă cu dificultăți enorme în găsirea unui loc de muncă; în paralel, încurajează Comisia Europeană să pună la dispoziția BEI/FEI resurse bugetare adecvate în acest scop pentru a crește numărul proiectelor finanțate prin aceste programe;

8.  reafirmă că este important ca BEI să se conformeze în mod voluntar la cerințele actuale Basel II în materie de fonduri proprii și sugerează ca această bancă să răspundă viitoarelor obligații Basel III, ținând cont de particularitățile activității sale;

9.  consideră că BEI, în calitate de bancă care trebuie să-și păstreze ratingul de credit AAA, nu trebuie să fie expusă la intervenții financiare care, în mod normal, țin de o secțiune dedicată investițiilor din bugetelor publice, secțiune care lipsește din bugetul UE;

10.  își reamintește cererea exprimată și reamintită timp de mai mulți ani privind necesitatea unui control bancar prudențial asupra BEI;

11.  propune ca acest control de reglementare:

   (i) să fie efectuat de BCE în temeiul articolului 127 alineatul (6) din TFUE sau
   (ii) să fie efectuat în cadrul viitoarei uniuni bancare prevăzute în Comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2012(3); sau
   (iii) în imposibilitatea primelor două opțiuni, să fie efectuată pe baza unui demers voluntar al BEI fie de către Autoritatea Bancară Europeană, cu sau fără participarea unuia sau mai multor organisme naționale de supraveghere, fie de către un auditor independent;
  

regretă faptul că Comisia nu a propus nicio acțiune în acest sens, în ciuda cererilor Parlamentului care datează încă din 2007;

12.  solicită Comisiei să prezinte Parlamentului asigurări că activitățile BEI respectă normele în materie de concurență, în special în ceea ce privește alte instituții de credit;

13.  își reamintește propunerea ca Uniunea Europeană să devină membră a BEI;

14.  consideră că, în perioada actuală și atât timp cât ratele dobânzilor pentru întreprinderi variază considerabil de la un stat membru al zonei euro la altul, acțiunile BEI au o importanță crescută în cadrul eforturilor UE de a soluționa această problemă;

15.  consideră că, pentru a dezvolta instrumente financiare comune BEI/UE, ar trebui implementat la timp un cadru adecvat pentru monitorizarea activităților BEI și pentru sporirea răspunderii democratice a acesteia, cu implicarea Parlamentului și a Consiliului; acest cadru ar trebui să permită BEI să evalueze în continuare proiectele pe baza meritelor proprii ale acestora, cu scopul de a garanta utilizarea sustenabilă și pe termen lung a resurselor de capital ale BEI, și să abordeze necesitatea de a evita sarcini administrative excesive pentru entitățile de gestionare, intermediarii financiari și beneficiarii finali;

16.  recomandă ca implementarea instrumentelor financiare BEI/UE să se bazeze pe obiective și criterii de politică ex ante, combinate cu un sistem de raportare ex post transparent și eficient care să păstreze independența BEI în ceea ce privește selecția proiectelor și diligența necesară;

17.  salută inițiativa privind obligațiunile pentru finanțarea proiectelor conținută în Strategia Europa 2020 și solicită o îmbunătățire mai rapidă a fazei-pilot și o evaluare promptă a realizărilor din cadrul acesteia, cu scopul de a începe cât mai curând faza a doua a emiterii de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte; consideră că această inițiativă ar trebui să contribuie la o dezvoltare echilibrată a industriilor și infrastructurilor din toate statele membre și să nu aibă ca rezultat amplificarea diferențelor dintre piețele PPP/de finanțare a proiectelor mai avansate și cele mai puțin avansate din UE;

18.  consideră că BEI ar trebui să contribuie la combaterea corupției și a lipsei de transparență în statele membre ale UE și în statele din afara UE în care desfășoară operațiuni, în special prin colectarea de informații relevante privind beneficiarii și intermediarii financiari, acordând o atenție deosebită accesibilității IMM-urilor la împrumuturi și legăturilor acestora cu economia locală și publicând informații despre valoarea totală a sumelor plătite, numărul și numele destinatarilor fondurilor în cauză, în special IMM-uri, precum și regiunile și sectoarele unde a fost alocate fondurilor; în plus, solicită BEI să acționeze în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Tratatul UE care, după cum a confirmat CEJ la 21 decembrie 2011 prin Hotărârea ATAA, prevede că Uniunea trebuie să contribuie la respectarea strictă a dreptului internațional, în special a principiilor din Carta ONU;

19.  încurajează BEI să își continue eforturile de a preveni recurgerea la centre financiare offshore sau la jurisdicții necooperante în cadrul operațiunilor sale de finanțare; în acest context, salută recomandarea Comisiei cu privire la criteriile care trebuie folosite pentru a identifica țările terțe care nu respectă standardele minime de bună guvernanță în materie fiscală; consideră că, pentru a garanta că aceste criterii sunt aplicate corespunzător la selectarea proiectelor, a beneficiarilor și a intermediarilor, Comisia ar trebui să se angajeze într-un dialog cu BEI; solicită BEI, în urma unui caz recent din sectorul minier, să indice procedurile și standardele care pot fi adoptate în orice viitoare cazuri de acest fel;

20.  reamintește faptul că lipsa finanțării este doar una dintre posibilele obstacole în calea investițiilor și că slaba capacitate administrativă și de gestionare a proiectelor poate întârzia în multe cazuri executarea investițiilor; prin urmare, încurajează BEI să își extindă și mai mult furnizarea de consultanță de ordin tehnic și financiar, să încurajeze partenerii bancari și alți intermediari financiari să dezvolte la rândul lor servicii de consultanță tehnică și financiară și să analizeze posibilitatea de a emite un set de orientări bazate pe cele mai bune practici;

21.  reamintește că lipsa de finanțare, în special pentru IMM-uri, reprezintă problema principală în mai multe state membre; solicită ca acțiunile BEI să fie consolidate astfel încât să sprijine finanțarea IMM-urilor, a antreprenoriatului și a exporturilor, factori esențiali pentru redresarea economică; consideră că orice măsură menită să îmbunătățească condițiile de finanțare a IMM-urilor ar trebui să aibă trei caracteristici principale: (i) un grad suficient de capilaritate a rețelei; (ii) maximizarea transferului costurilor preferențiale de finanțare ale BEI către IMM-uri; (iii) respectarea în totalitate a nevoilor specifice țării în cauză și a obiectivelor politicilor ale UE;

22.  încurajează BEI să continue dezvoltarea de instrumente de partajare a riscurilor în cooperare cu Comisia, pentru a optimiza capacitatea UE de gestionare a riscurilor și capacitatea de creditare a BEI;

23.  consideră că instituțiile financiare publice de la nivel național au capacitatea de a transfera IMM-urilor costurile de finanțare preferențiale ale BEI; prin urmare, sugerează ca BEI să continue să execute instrumente financiare pentru IMM-uri prin intermediul instituțiilor naționale publice dacă acestea respectă condițiile de creditare ale băncii; salută activitățile Clubului de investitori pe termen lung, care au scopul de a consolida cooperarea dintre BEI și instituțiile naționale publice cheie;

24.  în plus, încurajează Comisia și BEI să dezvolte în cadrul BEI o „fereastră” pentru credite destinate IMM-urilor care să deservească acești parteneri, cu scopul de a extinde împrumuturile acordate de BEI IMM-urilor și la intermediarii financiari mai mici (și la IMM-urile mai mici) care în prezent sunt insuficient deserviți, în special din cauza profilului lor de credit limitat;

25.  în vederea menținerii nivelurilor actuale de bunăstare în condițiile în care statele membre restructurează finanțarea publică, încurajează Grupul BEI și Comisia să susțină în continuare sectorul economiei sociale și antreprenoriatul în rândul tinerilor prin diferite inițiative cum ar fi împrumuturi și scheme de garantare adaptate; salută în special lansarea unei noi platforme de investiții care oferă acces la finanțare întreprinderilor sociale active în abordarea unor chestiuni sociale actuale prin intermediul modelelor lor de afaceri și încurajează BEI să conlucreze strâns cu Comisia și cu reprezentanții sectorului în cadrul inițiativei pentru antreprenoriatul social;

26.  invită BEI să acorde sprijin în special statelor membre care au fost afectate cel mai puternic de criză, finanțând activități viabile menite să promoveze ocuparea forței de muncă și să orienteze economia pe calea creșterii; reamintește că este necesară cooperarea dintre BEI și fondurile structurale din statele membre aflate în dificultate pentru a realiza investiții publice și private fiabile și productive și proiecte de infrastructură;

27.  salută cadrul BEI referitor la împrumuturile pentru programele structurale, care contribuie în mod semnificativ la partea de cofinanțare de la bugetele naționale în contextul fondurilor structurale ale UE; încurajează banca să extindă acest sprijin pentru a genera investițiile necesare în statele membre care sunt grav afectate de criza economică; subliniază, cu toate acestea, că această măsură ar trebui să continue să fie separată de programele de fonduri structurale și ar trebui eliminată treptat odată cu sfârșitul crizei;

28.  salută rolul BEI în conceperea unui mecanism financiar dedicat pentru sectorul cultural, educațional și creativ și consideră că aceasta ar trebui să elaboreze în continuare inițiative în sprijinul acțiunilor culturale și educaționale;

29.  încurajează BEI, în contextul resurselor publice limitate, să își continue sprijinul financiar în favoarea sectorului medical și să ajute, în special, la construcția, înlocuirea și modernizarea infrastructurilor spitalicești;

30.  sprijină eforturile BEI de a continua investițiile în proiecte de cercetare și inovare, în special prin Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor și din perspectiva programului Orizont 2020, punând accentul pe lansarea pe piață a noilor tehnologii, ținând seama și de tehnologiile ecologice; invită BEI să întreprindă acțiuni în vederea eliminării decalajului existent între diferitele economii din UE în ceea ce privește cercetarea și inovarea, deoarece acest decalaj pune în pericol pe termen lung buna funcționare a pieței unice;

31.  încurajează BEI să își continue eforturile, împreună cu Comisia, pentru a dezvolta instrumente financiare inovatoare cu scopul de a mobiliza resursele bugetare limitate ale UE în cel mai eficient mod, mobilizând surse de finanțare privată și promovând instrumente de partajare a riscurilor pentru finanțarea unor investiții cheie pentru UE, ținând seama, printre altele, de domenii ca agricultura, combaterea schimbărilor climatice, eficiența energetică și a resurselor, sursele regenerabile de energie, modurile de transport durabile, inovarea, rețelele transeuropene, educația și cercetarea, facilitând astfel tranziția spre o creștere economică bazată pe cunoaștere și spre dezvoltare durabilă pentru o Uniune bazată pe competitivitate durabilă;

32.  în cazul specific al eficienței energetice, salută activitatea tot mai intensă a BEI din ultimii ani în acest sector și încurajează Comisia și BEI să coopereze în vederea exploatării de sinergii și în vederea lansării unor noi inițiative comune, în special având în vedere nevoile de investiții și oportunitățile create de Directiva privind eficiența energetică adoptată recent; invită BEI să ia în considerare, printre altele, rolul specific al SSE (societăți de servicii energetice) în definirea noii inițiative comune privind eficiența energetică;

33.  salută revizuirea mandatului BEI pentru operațiuni în afara Uniunii; sprijină faptul că BEI se concentrează pe investiții în prosperitatea și stabilitatea pe termen lung a vecinătății UE, în special în zona mediteraneeană și în țările care se pregătesc să adere la UE, prin acordarea de sprijin financiar în domenii precum interconectarea, creșterea economică, schimbările climatice, investițiile străine directe europene și IMM-urile;

34.  recomandă să se ia măsuri pentru a se asigura un acces mai bun al BEI la subvențiile Uniunii și pentru a se spori sinergiile cu instrumentele UE în cadrul noului mandat și încurajează promovarea unei utilizări mai intense a instrumentelor financiare inovatoare în afara UE, inclusiv a instrumentelor ce vizează capitalul propriu și partajarea riscurilor pentru IMM-uri, și prevederea unor posibilități pentru acordarea de finanțare sub formă de microcredite;

35.  salută inițiativele regionale ale băncii, în special din regiunea Mării Baltice și regiunea Dunării, care au scopul de a îmbunătăți durabilitatea de ansamblu și competitivitatea acestor regiuni; consideră că aceste inițiative reprezintă cele mai bune practici în ceea ce privește posibilitatea de a extinde sprijinul acordat celorlalte regiuni din UE;

36.  salută participarea băncii la inițiativa europeană „Viena” de coordonare în domeniul bancar (EBCI), care vizează prevenirea retragerii necoordonate și la scară largă a grupurilor bancare transfrontaliere din Europa Centrală și de Est și regiunea Baltică, precum și participarea la planul comun de acțiune al instituțiilor financiare internaționale destinat susținerii redresării și creșterii economice anunțat în favoarea statelor membre din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est și a statelor candidate;

37.  încurajează BEI să-și îmbunătățească în continuare operațiunile sale de creditare în afara UE și să își intensifice cooperarea cu alte bănci de dezvoltare regionale și mondiale, precum și cu agențiile de finanțare a dezvoltării ale statelor membre pentru a reduce costurile și pentru a obține o utilizare mai eficientă a resurselor;

38.  consideră că, în cadrul viitoarei Platforme a UE pentru cooperare externă și dezvoltare care urmează să fie propusă de Comisie, BEI ar trebui să joace un rol special în calitate de „Bancă a UE” și de partener firesc al CE/SEAE, în ceea ce privește sprijinirea obiectivelor de politică externă ale UE în contextul platformei și furnizarea de expertiză tehnico-financiară;

39.  reamintește că, în contextul mecanismelor combinate, este important să se maximizeze punerea în comun a resurselor bugetare limitate nu numai din bugetul UE, ci și din alte surse, și să se asigure respectarea politicilor și a standardelor UE;

40.  încurajează BEI să utilizeze din plin, atunci când este posibil, sinergiile potențiale prin cooperarea strânsă cu BERD;

41.  având în vedere insuficiența actuală a capitalului pentru investiții ecologice, salută activitățile BEI care au scopul de a susține tranziția Europei către o economie mai inteligentă, mai ecologică și mai durabilă;

42.  invită BEI să respecte prevederile Convenției de la Aarhus și dispozițiile regulamentelor (CE) nr. 1367/2006 și (CE) nr. 1049/2001, creând un registru public de documente necesar pentru a garanta dreptul de acces la documente, inclusiv în ceea ce privește beneficiarii finali ai împrumuturilor globale acordate de BEI;

43.  reamintește că BEI are responsabilitatea de a garanta, printre altele, respectarea acquis-ului european privind drepturile mediu, de muncă și drepturile sociale, precum și transparența, achizițiile publice și drepturile omului;

44.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0119.
(2) JO L 280, 27.10.2011, p. 1.
(3) COM(2012)0510.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate