Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2286(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0016/2013

Predkladané texty :

A7-0016/2013

Rozpravy :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0057

Prijaté texty
PDF 242kWORD 34k
Štvrtok, 7. februára 2013 - Štrasburg
Európska investičná banka – výročná správa za rok 2011
P7_TA(2013)0057A7-0016/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2013 o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (2012/2286(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2011,

–  so zreteľom na články 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 a 309 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a protokol č. 5 o štatúte EIB,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2012 o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2010(1),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 28. a 29. júna 2012, v ktorých sa predpokladá najmä zvýšenie kapitálu EIB o 10 miliárd EUR,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. júna 2012,

–  so zreteľom na správu predsedu Európskej rady z 26. júna 2012 s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii,

–  so zreteľom na správu o nástrojoch s rozdelením rizika (dokument prijatý minulý rok v rámci spolurozhodovacieho postupu), a najmä na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na zvýšenie kapitálu Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), najmä v súvislosti s otázkou vzťahov medzi EIB a EBOR a prípadným prekrývaním ich činností,

–  so zreteľom na rozhodnutie o rozšírení rozsahu pôsobnosti EBOR na oblasť Stredozemia,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (COM(2011)0659), ktorými sa zavádza pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (COM(2012)0511), a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č. .../..., ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (COM(2012)0512), ktorého cieľom je zriadenie Európskej bankovej únie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2011/EÚ z 25. októbra 2011, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Únie a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 633/2009/ES(2),

–  so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0016/2013),

A.  keďže obmedzené verejné rozpočty, nadmerné štátne dlhy a súvisiace nápravné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu celkového dopytu, v kombinácii s neprimeranou reguláciou finančných inštitúcií v niektorých prípadoch vyvolávajú hospodársky pokles na úrovni EÚ a vyvíjajú tlak na znižovanie investícií, najmä pre MSP, a negatívne ovplyvňujú rast a konkurencieschopnosť a vytváranie pracovných miest v EÚ;

B.  keďže EIB bola zriadená na základe Rímskej zmluvy a zastáva úlohu európskej bankovej únie, ktorej cieľom je napomáhať realizáciu priorít Únie prostredníctvom výberu hospodársky efektívnych projektov, do ktorých môže EÚ investovať; keďže ako nezisková banka tiež dopĺňa komerčné banky a celkový finančný rámec tým, že rieši zlyhania trhu;

C.  keďže súčasná dlhová, hospodárska a finančná kríza vážne narušila hospodársky rozvoj mnohých členských štátov, zhoršila sociálne podmienky, a tiež podnietila členské štáty k tomu, aby primerane reagovali opatreniami zameranými na hospodársku obnovu a vytvorenie pevného základu pre budúci rast a zamestnanosť; keďže prostredníctvom zvýšeného poskytovania úverov a účasti na ekonomicky spoľahlivých investičných projektoch má EIB aj vzhľadom na nedostatok verejných zdrojov schopnosť prispieť k sociálnej súdržnosti a hospodárskemu rastu tých členských štátov, ktoré majú finančné problémy,

D.  keďže cieľom operácií EIB vykonávaných mimo EÚ je podporiť ekonomicky životaschopné projekty, ktoré sú v súlade politikami pre vonkajšiu činnosť Únie;

E.  keďže EIB vyvíja úsilie v podmienkach slabo regulovaných, netransparentných či nespolupracujúcich jurisdikcií, a to i): preverenie spôsobilostí finančných sprostredkovateľov pre boj proti prianiu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, na ktorých sa obracia za účelom poskytnutia sprostredkovaných úverov, aby boli presne určení koneční príjemcovia prostriedkov z EIB v súlade s platnými smernicami EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, prípadne s normami Finančnej akčnej skupiny (FATF), a ii): monitorovanie súm vyplácaných z EIB prostredníctvom týchto jurisdikcií;

F.  keďže s cieľom zabezpečiť udržateľnosť verejného dlhu sa v EÚ a najmä v eurozóne zaviedol nový súbor pravidiel ekonomického, fiškálneho a rozpočtového dohľadu a disciplíny;

G.  keďže tento súbor pravidiel musí byť urýchlene doplnený o opatrenia určené na posilnenie hospodárstva, priemyslu, rastu, konkurencieschopnosti, inovácií a zamestnanosti, čo si vyžaduje mobilizáciu rozpočtu EÚ, ako aj úverovej kapacity a odborných znalostí EIB;

H.  keďže je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby si EIB udržala svoj úverový rating AAA, a tým si zachovala prístup k svetovým kapitálovým trhom za výhodných finančných podmienok, ktoré bude môcť následne poskytovať konečným navrhovateľom projektov; keďže je tiež potrebné, aby boli jej investície v súlade s politikami EÚ, s osobitným zreteľom na rast a zamestnanosť;

I.  keďže objem úverov EIB sa znížil zo 72 miliárd EUR v roku 2010 na 61 miliárd EUR v roku 2011, pretože výrazné zvýšenie objemu úverov v rokoch 2009 a 2010 v reakcii na prvú vlnu krízy spôsobilo vyčerpanie jej vlastného kapitálu;

1.  víta rozhodnutie guvernérov EIB týkajúce sa zvýšenia kapitálu banky o 10 miliárd EUR, ktoré by jej malo umožniť zvýšiť v období 2013 – 2015 objem úverov až o 60 miliárd EUR a mobilizovať celkové investície vo výške 180 miliárd EUR; konštatuje však, že tieto investície by aj v prípade, že by boli zvýšené, ako sa uvádza vyššie, predstavovali ročne 0,5 % HDP EÚ; domnieva sa preto, že ďalšie zvýšenie tohto kapitálu by výrazne prospelo Únii vzhľadom na jej potrebu hospodárskeho rastu;

2.  vyzýva EIB, aby vyhodnotila účinnosť a udržateľnosť krízových opatrení z rokov 2009 a 2010, ktorých zistenia by mali podporovať budúce rozhodnutie o prioritách zvyšovania kapitálu v investičných plánoch;

3.  navrhuje, aby sa nová úverová kapacita využívala v súlade s prioritami EÚ v oblasti vytvárania rastu a pracovných miest a aby sa zameriavala predovšetkým na štyri oblasti (iniciatívu za prístup MSP v EÚ k financiám, iniciatívu EÚ v oblasti inovácií a zručností, iniciatívu EÚ týkajúcu sa efektívneho využívania zdrojov a iniciatívu týkajúcu sa strategickej infraštruktúry) a aby sa týkala všetkých členských štátov, ale zameriavala sa na menej rozvinuté regióny, pričom zachová diverzifikované investičné portfólio;

4.  podporuje využívanie rizikového kapitálu a finančných nástrojov pre nové investície, ktoré sú v súlade s mandátom EIB na poskytovanie úverov;

5.  pripomína, že organizovaná spolupráca medzi orgánmi EÚ (Komisiou a EIB), do ktorej sú zapojené aj iné inštitúcie, je pravdepodobne účinnejšia než ich vzájomná konkurencia;

6.  žiada, aby EIB v rámci svojho mandátu strategicky zameriavala svoje zdroje na špecifické potreby každého členského štátu;

7.  zdôrazňuje, že na financovanie malých a stredných podnikov je potrebné viac využívať súčasné spoločné iniciatívy Komisie a skupiny EIF/EIB, ako je JEREMIE, a kombinovať ich so štrukturálnymi fondami (tiež ELENA alebo EPEC) s cieľom ponúknuť služby technického a finančného poradenstva a nástroje ako PROGRESS a JASMINE na poskytnutie prostriedkov na mikrofinancovanie projektov, najmä v tých regiónoch EÚ, kde je z dôvodu vysokej nezamestnanosti mimoriadne náročné nájsť si prácu; rovnako nabáda Komisiu, aby na tieto účely poskytla EIB/EIF primerané rozpočtové prostriedky s cieľom zvýšiť počet projektov financovaných z týchto programov;

8.  opätovne potvrdzuje, že je dôležité, aby EIB dobrovoľne dodržiavala súčasné kapitálové požiadavky podľa noriem Bazilej II, a navrhuje, aby plnila budúce záväzky vyplývajúce z noriem Bazilej III a mala na pamäti špecifický charakter svojich činností;

9.  domnieva sa, že EIB ako banka, ktorá si musí udržať rating AAA, by nemala byť vystavená finančným intervenciám, na ktoré zvyčajne vzťahuje investičný oddiel verejného rozpočtu, ktorý neexistuje v rozpočte Európskej únie;

10.  pripomína svoju žiadosť týkajúcu sa potreby prudenciálneho bankového dohľadu EIB, ktorá je opakovane vyjadrovaná už niekoľko rokov;

11.  navrhuje, aby uvedený regulačný dohľad:

vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia v tomto smere nenavrhla žiadne kroky napriek opakovanej výzve Parlamentu, ktorú prvýkrát vyjadril v roku 2007;

   i) vykonávala ECB na základe článku 127 ods. 6 ZFEÚ; alebo
   ii) bol vykonávaný v rámci budúcej bankovej únie, ktorá je predmetom oznámenia Komisie z 12. septembra 2012(3); alebo
   iii) alebo aby ho v prípade, že by ho nevykonávala ECB ani banková únia, vykonával na základe dobrovoľného prístupu EIB Európsky orgán pre bankovníctvo za účasti alebo bez účasti národných orgánov dohľadu alebo nezávislý audítor;

12.  žiada, aby Komisia poskytla Parlamentu uistenie o tom, že EIB pri vykonávaní svojich činností dodržiava pravidlá hospodárskej súťaže, najmä pokiaľ ide o iné úverové inštitúcie;

13.  pripomína svoj návrh, aby sa Európska únia stala členom EIB;

14.  domnieva sa, že v súčasnom období, a kým sa úrokové sadzby pre podniky v jednotlivých členských štátoch eurozóny výrazne líšia, sú opatrenia EIB čoraz dôležitejšie v súvislosti s úsilím EÚ o riešenie tohto problému;

15.  domnieva sa, že v záujme rozvoja spoločných finančných nástrojov EIB a EÚ by sa mal včas zaviesť vhodný rámec na monitorovanie činností EIB a na zvýšenie jej demokratickej zodpovednosti zapojením Parlamentu a Rady; tento rámec by mal umožniť EIB naďalej hodnotiť projekty na základe ich prínosov, aby sa zabezpečilo dlhodobé a udržateľné využívanie kapitálových zdrojov EIB, a venovať pozornosť potrebe zabrániť nadmernej administratívnej záťaži riadiacich subjektov, finančných sprostredkovateľov a konečných príjemcov;

16.  navrhuje, aby sa uplatňovanie finančných nástrojov EIB/EÚ zakladalo na politických cieľoch a kritériách ex ante v kombinácii s transparentným a účinným systémom podávania správ ex ante, ktorý zachová nezávislosť EIB, pokiaľ ide o výber projektov a hĺbkovú analýzu;

17.  víta iniciatívu dlhopisov na projekty v rámci stratégie EÚ 2020 a vyzýva na rýchlejšiu realizáciu pilotnej fázy a rýchle vyhodnotenie jej výsledkov, aby sa mohla začať druhá fáza dlhopisov na projekty; domnieva sa, že táto iniciatíva by mala prispieť k vyváženému rozvoju priemyslu a infraštruktúry vo všetkých členských štátoch a nemala by priniesť väčšie rozdiely medzi najviac a najmenej rozvinutými trhmi EÚ v oblasti financovania verejno-súkromných partnerstiev a financovania projektov;

18.  je presvedčený, že EIB by mala prispievať k boju proti korupcii a nedostatočnej transparentnosti v členských štátoch EÚ a tretích krajinách, v ktorých pôsobí, a to najmä zhromažďovaním podstatných informácií o príjemcoch a finančných sprostredkovateľoch, pričom by mala venovať pozornosť najmä dostupnosti úverov pre malé a stredné podniky a ich väzbám na miestne hospodárstvo a zverejňovať informácie o celkovej výške vyplatených súm, počet a mená príjemcov týchto prostriedkov, najmä ak ide o malé a stredné podniky, a tiež regióny a odvetvia, do ktorých boli pridelené; vyzýva tiež EIB, aby konala v súlade s čl. 6 ods. 5 Zmluvy o EÚ, ktorý – ako potvrdil Európsky súdny dvor 21. decembra 2011 vo svojom rozsudku vo veci ATAA – vyžaduje, aby Únia prispievala k prísnemu dodržiavaniu medzinárodného práva, a najmä zásad Charty OSN;

19.  vyzýva EIB, aby sa naďalej usilovala vyhýbať sa pri financovaní svojich operácií využívaniu daňových rajov alebo jurisdikcií, ktoré nespolupracujú; v tejto súvislosti víta odporúčania Komisie týkajúce sa kritérií, ktoré sa majú uplatňovať pri určovaní tretích zemí, ktoré nespĺňajú minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach; domnieva sa, že by sa Komisia mala zapojiť do dialógu s EIB s cieľom zaistiť, aby tieto kritériá boli pri výbere projektov, príjemcov a sprostredkovateľov riadne uplatňované; na základe nedávneho prípadu v ťažobnom priemysle vyzýva EIB, aby určila, ktoré postupy a normy môžu byť v budúcnosti v takýchto prípadoch prijaté;

20.  pripomína, že financie sú iba jednou z možných prekážok investovania a že slabá administratívna kapacita a kapacita na riadenie projektu môže často spôsobiť oneskorenie investovania; preto vyzýva EIB, aby poskytovala viac technických a finančných rád, vyzvala bankových partnerov a iných finančných sprostredkovateľov, aby rozvinuli technické a finančné poradenské služby a zvážila vydanie súboru usmernení na základe najlepších postupov;

21.  pripomína, že nedostatok finančných prostriedkov, najmä pre MSP, je hlavným problémom vo viacerých členských štátoch; vyzýva na posilnenie opatrení EIB v záujme podpory financovania MSP, podnikania a vývozu, čo je kľúč k oživeniu hospodárstva; domnieva sa, že každé opatrenie zamerané na zlepšenie finančných podmienok pre MSP by malo obsahovať tri hlavné znaky, ktorými sú: i) dostatočná kapilarita siete; ii) maximalizácia prenosu prednostných finančných nákladov EIB na MSP, iii) úplné zosúladenie s osobitnými potrebami krajiny a cieľmi politiky EÚ;

22.  vyzýva EIB, aby v spolupráci s Komisiou pokračovala v rozvoji nástrojov na rozdelenie rizika s cieľom optimalizovať schopnosti EÚ niesť riziko a úverovú kapacitu EIB;

23.  domnieva sa, že vnútroštátne verejné finančné inštitúcie majú kapacitu na zaistenie prenosu prednostných finančných nákladov EIB na malé a stredné podniky; navrhuje preto, aby EIB pokračovala v uplatňovaní finančných nástrojov pre malé a stredné podniky prostredníctvom vnútroštátnych verejných finančných inštitúcií, pokiaľ spĺňajú jej požiadavky na poskytnutie úveru; víta činnosti Klubu dlhodobých investorov, ktorých cieľom je rozšíriť spoluprácu medzi EIB a kľúčovými vnútroštátnymi verejnými inštitúciami;

24.  okrem toho nabáda Komisiu a EIB, aby vytvorili rámec EIB na poskytovanie úverov malým a stredným podnikom, ktorý by slúžil týmto partnerom, s cieľom rozšíriť rozsah úverov EIB pre malé a stredné podniky na menších finančných sprostredkovateľov (a menšie malé a stredné podniky), ktorým sa v súčasnosti neposkytujú úvery v dostatočnej miere najmä vzhľadom na ich obmedzený úverový profil;

25.  v záujme udržania súčasnej životnej úrovne v dobe, keď členské štáty vykonávajú reštrukturalizáciu verejných financií, nabáda skupinu EIB a Komisiu, aby pokračovali v podpore odvetvia sociálnej ekonomiky a mladých podnikateľov pomocou rôznych iniciatív, ako sú prispôsobené úvery a systémy záruk; víta najmä zavedenie novej investičnej platformy poskytujúcej prístup k financiám pre sociálne podniky, ktoré sú aktívne pri riešení aktuálnych sociálnych otázok prostredníctvom svojich podnikateľských modelov, a vyzýva EIB, aby úzko spolupracovala s Komisiou a zástupcami sektora v rámci iniciatívy pre sociálne podnikanie;

26.  vyzýva EIB, aby okrem iného podporovala tie členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté krízou, a to financovaním realizovateľných činností zameraných na podporu zamestnanosti a oživenie hospodárstva na ceste rastu; pripomína, že na realizáciu udržateľných a produktívnych verejných a súkromných investícií a projektov v oblasti infraštruktúry je nevyhnutná spolupráca medzi EIB a štrukturálnymi fondmi v členských štátoch, ktoré majú ťažkosti;

27.  víta rámec EIB pre úvery v rámci štrukturálnych programov, ktorý významne prispeje k spolufinancovanému podielu v národných rozpočtoch v súvislosti so štrukturálnymi fondmi EÚ; nabáda banku, aby rozšírila túto podporu s cieľom vytvoriť nevyhnutné investície v tých členských štátoch, ktoré vážne zasiahla hospodárska kríza; poukazuje však na to, že toto opatrenie by malo ostať oddelené od programov štrukturálnych fondov a malo by sa postupne zrušiť, keď sa skončí kríza;

28.  víta úlohu EIB pri napomáhaní rozvoja finančného nástroja určeného pre sektor kultúry, vzdelávania a tvorivej činnosti a domnieva sa, že EIB by mala aj naďalej rozvíjať iniciatívy na podporu kultúrnych a vzdelávacích činností;

29.  vyzýva EIB, aby vzhľadom na obmedzené verejné zdroje naďalej finančne podporovala odvetvie zdravotníctva a aby predovšetkým poskytovala pomoc pri výstavbe, nahrádzaní a modernizácií nemocničných infraštruktúr;

30.  podporuje úsilie EIB o pokračovanie v investovaní do výskumných a inovačných projektov, najmä prostredníctvom nástrojov s rozdelením rizika a v súvislosti s programom Horizont 2020, so zameraním na uvádzanie nových technológií na trh, pričom sa prihliada aj na ekologické technológie; vyzýva EIB, aby pokračovala v činnostiach zameraných na preklenutie rozdielov medzi výskumom a inováciami v ekonomikách štátov EÚ, keďže z dlhodobého hľadiska bránia riadnemu fungovaniu jednotného trhu;

31.  vyzýva EIB, aby spoločne s Komisiou pokračovala vo svojom úsilí o rozvoj inovatívnych finančných nástrojov s cieľom čo najúčinnejšieho využitia obmedzených rozpočtových zdrojov EÚ, mobilizácie súkromných finančných zdrojov a podpory nástrojov založených na zdieľaní rizika na financovanie kľúčových investícií EÚ, a zohľadnila pritom okrem iného aj oblasti ako poľnohospodárstvo, opatrenia v oblasti klímy, oblasť energetickej účinnosti, účinnosti zdrojov, obnoviteľných zdrojov, udržateľných spôsobov dopravy, inovácií, transeurópskych sietí, vzdelávania a výskumu a oblasti, ktoré by napomohli Únii v prechode k rastu založenému na znalostiach, udržateľnom rozvoji a konkurencieschopnosti;

32.  s osobitným zreteľom na energetickú účinnosť víta narastajúcu aktivitu EIB v tomto odvetví počas niekoľkých uplynulých rokov a nabáda Európsku komisiu a EIB, aby spolupracovali pri využívaní synergií a zavádzaní nových spoločných iniciatív, najmä vzhľadom na investičné potreby a príležitosti vytvorené nedávno prijatou smernicou o energetickej účinnosti; vyzýva EIB, aby zohľadnila okrem iného osobitnú úlohu spoločností poskytujúcich energetické služby (ESCO) pri vymedzovaní novej spoločnej iniciatívy v oblasti energetickej účinnosti;

33.  víta revíziu mandátu EIB na operácie mimo Únie; podporuje zameranie EIB na investovanie do dlhodobej prosperity a stability susedných krajín EÚ, najmä do oblasti Stredozemia a krajín, ktoré sa pripravujú na členstvo v EÚ, prostredníctvom finančnej podpory v oblasti prepojenia, rastu, zmeny klímy, európskych zahraničných priamych investícií a MSP;

34.  odporúča kroky na zabezpečenie lepšieho prístupu banky EÚ ku grantom Únie a zlepšenie súčinnosti s nástrojmi EÚ v rámci nového mandátu, a vyzýva na podporu intenzívnejšieho využívania inovatívnych finančných nástrojov mimo EÚ, vrátane kapitálových nástrojov a nástrojov na rozdelenie rizika pre MSP, a na poskytnutie možnosti financovania prostredníctvom mikroúverov;

35.  víta regionálne iniciatívy banky, najmä v baltskom a dunajskom regióne, ktorých cieľom je zlepšenie celkovej udržateľnosti a konkurencieschopnosti príslušných oblastí; považuje tieto iniciatívy za najlepší postup z hľadiska možnosti rozšíriť podporu pre ďalšie regióny v EÚ;

36.  víta zapojenie banky do „Viedenskej“ iniciatívy európskej bankovej koordinácie, ktorej cieľom je zabrániť rozsiahlemu a nekoordinovanému stiahnutiu cezhraničných bankových skupín zo strednej a z východnej Európy a z regiónu Baltského mora, ako aj do ohláseného Spoločného akčného plánu medzinárodných finančných inštitúcií pre obnovu a rast členských štátov zo strednej, z východnej a juhovýchodnej Európy a kandidátskych krajín;

37.  nabáda EIB, aby ešte zvýšila snahy o uskutočňovanie svojich úverových operácií mimo EÚ a zintenzívnila spoluprácu s ďalšími rozvojovými bankami pôsobiacimi na celosvetovej a regionálnej úrovni, ako aj s agentúrami členských štátov pre financovanie rozvoja s cieľom znížiť náklady a dosiahnuť efektívnejšie využívanie zdrojov;

38.  v súvislosti s budúcou platformou EÚ pre vonkajšiu spoluprácu a rozvoj, ktorú má navrhnúť Komisia, sa domnieva, že EIB by mala zohrávať osobitnú úlohu ako „banka EÚ“ a prirodzený partner Európskej komisie/ESVČ podporovaním cieľov vonkajšej politiky EÚ v rámci tejto platformy a poskytovaním svojich technických a finančných odborných znalostí;

39.  pripomína, že v súvislosti s kombinovanými nástrojmi je dôležité čo najviac spoločne využívať obmedzené rozpočtové zdroje nielen z rozpočtu EÚ, ale aj z ostatných zdrojov a zabezpečiť súlad s politikami a normami EÚ;

40.  nabáda EIB, aby tam, kde je to možné, v plnej miere využívala prípadnú súčinnosť prostredníctvom úzkej spolupráce s EBOR;

41.  so zreteľom na súčasný nedostatok kapitálu pre ekologické hospodárstvo víta činnosti EIB zamerané na podporu prechodu Európy na inteligentnejšie, ekologickejšie a udržateľnejšie hospodárstvo;

42.  vyzýva EIB, aby dodržiavala ustanovenia Aarhuského dohovoru a nariadeniach (ES) č. 1367/2006 a (ES) č. 1049/2001 tým, že vytvorí verejný register dokumentov, keďže je potrebné zaistiť práva na prístup k dokumentom, a to aj pokiaľ ide o konečných príjemcov globálnych úverov EIB;

43.  pripomína, že povinnosťou EIB je okrem iného, dodržať európsky acquis v oblasti životného prostredia, pracovných a sociálnych práv, transparentnosti, verejného obstarávania a ľudských práv;

44.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej investičnej banke a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0119.
(2) Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2011, s. 1.
(3) COM(2012)0510.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia