Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2536(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0057/2013

Forhandlinger :

PV 07/02/2013 - 10.2
CRE 07/02/2013 - 10.2

Afstemninger :

PV 07/02/2013 - 11.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0059

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 28k
Torsdag den 7. februar 2013 - Strasbourg
Zimbabwe: tilbageholdelse af menneskerettighedsaktivister
P7_TA(2013)0059RC-B7-0057/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 7. februar 2013 om tilbageholdelse af menneskerettighedsaktivister i Zimbabwe (2013/2536(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Zimbabwe, senest af 17. januar 2013(1),

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev underskrevet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Zimbabwe af 23. juli 2012 og til Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/124/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe,

–  der henviser til EU-erklæringen af 15. februar 2011 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om Zimbabwe,

–  der henviser til udtalelserne fra EU-delegationen til Republikken Zimbabwe af 17. august 2012 og af 12. november 2012 om den senere tids tilfælde af chikane mod menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til udtalelserne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder (UNHCHR) af 24. maj 2012 og 29. maj 2012,

–  der henviser til udtalelserne fra talsmanden for Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) af 18. januar 2013 om de seneste angreb på menneskerettighedsforkæmpere forud for valget,

–  der henviser til FN's årtusindeerklæring af 8. september 2000, som opstillede 2015-målene,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder af juni 1981, som Zimbabwe har ratificeret,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse af januar 2007, som Zimbabwe har ratificeret,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra december1948,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra december 1998,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at der er sket en markant stigning i tilfælde af intimidering, vilkårlige anholdelser, juridisk chikane og forsvindinger af menneskerettighedsaktivister og politiske modstandere af Robert Mugabes Zanu-PF i en periode, der nu ses som optakten til valget, og at angrebene har været rettet mod mange medlemmer af MDC, adskillige parlamentsmedlemmer fra MDC og centrale medlemmer af MDC's ledelse, f.eks. energiminister Elton Mangoma, med-indenrigsminister Theresa Makone og den afsatte formand for parlamentet i Zimbabwe, Lovemore Moyo;

B.  der henviser til, at Okay Machisa, national administrerende direktør i Zimbabwes menneskerettighedsorganisation (ZimRights) og formand for Crisis in Zimbabwe Coalition, blev anholdt den 14. januar 2013;

C.  der henviser til, at Okay Machisa blev tiltalt for »offentliggørelse af falske påstande«, »falskneri« og »bedrageri« og dermed overtrædelse af straffelovens § 31, 136 og 137 (Criminal Law (Codification and Reform) Act), idet han angiveligt forsøgte at bedrage registreringskontoret ved at forfalske og fremstille forfalskninger af vælgerregistreringscertifikater;

D.  der henviser til, at han blev løsladt mod kaution af landsretten på grundlag af urimelige betingelser;

E.  der henviser til, at andre medlemmer af ZimRights, Leo Chamahwinya, leder af uddannelsesprogrammer, og Dorcas Shereni, formand for Highfields lokalafdeling, også er blevet udsat for vilkårlige tilbageholdelser og juridisk chikane og fortsat tilbageholdes indtil den 4. februar 2013 efter afgørelse af 21. januar 2013 fra Magistrate Court;

F.  der henviser til, at anholdelsen og fængslingen af Machisa, Chamahwinya og Shereni efterfulgte en politirazzia i ZimRights' kontorer den 13. december 2012;

G.  der henviser til, at disse anholdelser skete blot få uger efter, at ZimRights fordømte tendensen til stigende brutalitet fra politiets side i hele Zimbabwe, og opfordrede til hurtig handling fra de kompetente myndigheders side for at håndtere disse krænkelser af menneskerettighederne;

H.  der finder det alarmerende, at politiet den 5. november 2012 gennemførte en razzia mod kontoret for Zimbabwes Counselling Services Unit, en registreret medicinsk klinik, der giver lægebehandling og rådgivning til ofre for organiseret kriminalitet og tortur, og fængslede tre medlemmer af personalet uden formel tiltale;

I.  der henviser til, at forsamlings-, forenings- og udtryksfrihed er centrale komponenter i ethvert demokrati, navnlig i forbindelse med afslutningen af forfatningsprocessen og forberedelserne til demokratiske valg;

J.  der henviser til, at der blandt de zimbabwiske ngo'er, der blev udsat for politirazzia i 2012, kan nævnes Zimbabwes menneskerettighedsorganisation (ZimRights), Counselling Services Unit, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Election Resource Centre og sammenslutningen af bøsser og lesbiske i Zibabwe (GALZ);

K.  der henviser til, at en koalitionsregering blev dannet i 2009 efter en magtdelingsaftale i september mellem ZANU-PF og MDC i et forsøg på at løse den politiske hårdknude og sætte en stopper for de menneskerettighedskrænkelser, der fulgte parlaments- og præsidentvalgene i 2008;

L.  der henviser til, at den nationale samlingsregering (GNU) gennem dens globale politiske aftale påtog sig at udarbejde en ny forfatning, respektere menneskerettighederne og friheden til at udøve politisk aktivitet samt at genoplive økonomien; men at den, samtidig med at den kræver, at EU standser sine restriktive foranstaltninger, ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til den globale politiske aftale, har kæmpet for at tilføre landet stabilitet, men ikke har været i stand til at bane vejen for en demokratisk overgang gennem troværdige valg på grund af bevidst obstruktion fra Zanu-PF's side;

M.  der henviser til, at en effektiv menneskerettighedskommission ville være et vigtigt skridt i gennemførelsen af den globale politiske aftale og den vedtagne køreplan for fredelige og troværdige valg;

N.  der henviser til, at bestemmelserne om god regeringsførelse, politiske hvervs gennemsigtighed og menneskerettighederne, jf. Cotonouaftalens artikel 11b, 96 og 97, skal overholdes;

O.  der henviser til, at det økonomiske opsving i landet stadig er skrøbeligt, og at visse regeringspolitikker udgør en trussel mod de fremtidige økonomiske forbindelser mellem Unionen og Zimbabwe;

1.  fordømmer den fortsatte krænkelse af menneskerettighederne, herunder politisk intimidering, chikane og vilkårlige anholdelser af menneskerettighedsaktivister;

2.  opfordrer myndighederne i Zimbabwe til at løslade alle de menneskerettighedsforkæmpere, der tilbageholdes for at udøve menneskeretsaktiviteter, standse juridisk chikane og foretage en tilbundsgående undersøgelse af de krænkelser, som menneskerettighedsforkæmpere oplever;

3.  opfordrer myndighederne i Zimbabwe til omgående og betingelsesløst at løslade Dorcas Shereni og Leo Chamahwinya;

4.  opfordrer myndighederne i Zimbabwe til under alle omstændigheder at garantere Okay Machisas og Leo Chamahwinyas, Dorcas Sherenis og Faith Mamutses fysiske og psykiske integritet;

5.  opfordrer Zimbabwe til at overholde FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling i 1998, særlig artikel 1, hvori det hedder, at enhver har ret til alene eller sammen med andre at fremme og stræbe efter beskyttelse og virkeliggørelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på nationalt og internationalt plan;

6.  minder om, at Zimbabwe i henhold til den globale politiske aftale forpligtede sig til at sikre, at såvel landets lovgivning som dets procedurer og praksisser er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsprincipper og love;

7.  opfordrer GNU til at foretage ændringer i undertrykkende love, såsom loven om adgang til oplysninger og beskyttelse af privatlivets fred, loven om offentlig orden og sikkerhed samt straffeloven (Criminal Law (Codification and Reform) Act), inden der afholdes almindelige valg, eftersom disse love er blevet brugt til alvorlige indskrænkninger af de grundlæggende rettigheder;

8.  er bekymret over, at der hidtil ikke er foretaget nogen ændringer af Zimbabwes retssystem, der i vid udstrækning anses for at være yderst partisk over for Zanu-PF;

9.  støtter i denne valgsammenhæng, som det kræves i ændringen af valgloven, der for nylig blev bekendtgjort, aktiv deltagelse af menneskerettighedskommissionen, der på uafhængig og gennemsigtig vis bør beskæftige sig med presserende menneskerettighedsspørgsmål og forventes at behandle menneskerettighedsklager, rådgive om menneskerettighedsfremmende lovgivning og fremme og beskytte menneskerettighederne generelt;

10.  noterer sig nedsættelsen af Zimbabwes menneskerettighedskommission, men er bekymret over, at den ikke har fået tildelt tilstrækkelig kapacitet til at kunne handle uafhængigt og opfylde sine mål vedrørende de presserende menneskerettighedsspørgsmål, som landet er konfronteret med;

11.  opfordrer Zimbabwes regering til at tage sådanne skridt - herunder genindførelse af retsstatsprincipper, demokrati og respekt for menneskerettighederne og, i særdeleshed, gennemførelse af en fredelig og troværdig forfatningsmæssig folkeafstemning og valgforberedelser, der opfylder anerkendte internationale standarder - som er nødvendige for at gøre det muligt at suspendere de målrettede foranstaltninger;

12.  opfordrer i denne forbindelse indtrængende Southern African Development Community (SADC) til at deltage mere aktivt; mener, at denne regionale organisation har en vigtig rolle at spille som garant for GPA, idet der bl.a. insisteres på gennemførelse af aftalen og navnlig artikel 13 heri for at sikre en neutral optræden fra politiets og de øvrige sikkerhedsstyrkers side;

13.  opfordrer SADC til at bedømme menneskerettighedssituationen og SADC's principper og retningslinjer for demokratiske valg forud for tilrettelæggelsen af de kommende valg i Zimbabwe;

14.  opfordrer til på et tidligt stade at udsende tilstrækkeligt mange internationale observatører, navnlig fra SADC og Det Panafrikanske Parlament; mener, at disse bør opholde sig på stedet både før og efter valget for at forhindre vold og intimidering; opfordrer i denne forbindelse til samarbejde med menneskerettighedskommissionen;

15.  støtter de målrettede foranstaltninger, der i øjeblikket er på plads fra EU’s side, og som er en reaktion på den politiske situation og menneskerettighedssituationen i Zimbabwe og omfatter årlige afgørelser, der gør det muligt for EU konstant at overvåge fremtrædende personer i Zimbabwes regering; opfordrer indtrængende GNU til at tage sådanne skridt, som er nødvendige for at gøre det muligt til sin tid at suspendere de målrettede foranstaltninger;

16.  opfordrer EU’s delegation i Harare til fortsat at tilbyde sin hjælp til Zimbabwes nationale samlingsregering for at forbedre menneskerettighedssituationen med henblik på fredelige og troværdige valg i tråd med de standarder, som EU ville forvente af enhver af sine handelspartnere;

17.  beklager manglen på en streng menneskerettighedsklausul i den økonomiske partnerskabsaftale, der er indgået med fire lande i det østlige og sydlige Afrika (ESA-lande), herunder Zimbabwe; gentager sit krav om, at handelsaftaler indgået af EU skal indeholde bindende menneskerettighedsklausuler, som der ikke kan forhandles om; opfordrer Europa-Kommissionen til at prioritere dette i de fortløbende forhandlinger om en fuld økonomisk partnerskabsaftale med ESA-landene;

18.  understreger, at suspensionen af EU’s udviklingssamarbejde (i henhold til Cotonouaftalens artikel 96) bør opretholdes under de givne omstændigheder, men at EU forbliver engageret i sin støtte til den lokale befolkning;

19.  opfordrer Verdensbanken og Zimbabwe til at respektere internationale domstolsafgørelser;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU-Udenrigstjenesten, Zimbabwes regering og parlament, regeringerne i SADC, Verdensbanken, generalsekretæren for Commonwealth og Det Panafrikanske Parlament.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0024.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik