Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0300(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0036/2013

Внесени текстове :

A7-0036/2013

Разисквания :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Гласувания :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0061

Приети текстове
PDF 282kWORD 26k
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург
Трансевропейската енергийна инфраструктура ***I
P7_TA(2013)0061A7-0036/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2011)0658),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0371/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 19 юли 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, както и комисията по регионално развитие (A7-0036/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 125.
(2) ОВ C 277, 13.9.2012 г., стр. 137.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (EО) № 714/2009 и (EО) № 715/2009
P7_TC1-COD(2011)0300

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 347/2013)

Правна информация - Политика за поверителност