Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0300(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0036/2013

Ingivna texter :

A7-0036/2013

Debatter :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Omröstningar :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0061

Antagna texter
PDF 196kWORD 26k
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg
Riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer ***I
P7_TA(2013)0061A7-0036/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0658),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0371/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 februari 2012(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 19 juli 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 december 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism och utskottet för regional utveckling (A7-0036/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 143, 22.5.2012, s.125.
(2) EUT C 277, 13.9.2012, s. 137.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009
P7_TC1-COD(2011)0300

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 347/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy