Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2264(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0022/2013

Predkladané texty :

A7-0022/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2013 - 8.2
CRE 12/03/2013 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0062

Prijaté texty
PDF 304kWORD 29k
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg
Osobitná správa európskeho ombudsmana (letisko Viedeň )
P7_TA(2013)0062A7-0022/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 o osobitnej správe európskeho ombudsmana k otázke sťažnosti 2591/2010/GG voči Európskej komisii (letisko Viedeň ) (2012/2264(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho ombudsmana pre Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1), a najmä na jeho článok 3 ods. 7,

–  so zreteľom na článok 205 ods. 2 prvú vetu rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A7-0022/2013),

A.  keďže článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie oprávňuje európskeho ombudsmana prijímať od každého občana Únie sťažnosti, ktoré sa týkajú prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií alebo orgánov Únie;

B.  keďže sťažnosti občanov EÚ tvoria dôležitý zdroj informácií o možnom porušovaní právnych predpisov EÚ;

C.  keďže článok 41 Charty základných práv Európskej únie stanovuje, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“;

D.  keďže ani zmluvy, ani štatút ombudsmana nevymedzujú prípady nesprávneho úradného postupu, ostáva táto úloha európskemu ombudsmanovi a je predmetom výkladovej právomoci Súdneho dvoru; keďže ombudsman vo svojej prvej výročnej správe predstavil neúplný zoznam správania, ktoré predstavuje prípady nesprávneho úradného postupu;

E.  keďže po následnej výzve Parlamentu na určenie presného a jasného vymedzenia prípadov nesprávneho úradného postupu európsky ombudsman uviedol vo svojej výročnej správe za rok 1997, že „nesprávny úradný postup nastáva vtedy, keď verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade s pravidlami alebo zásadami, ktoré sú pre ňu záväzné“;

F.  keďže toto vymedzenie bolo doplnené vyhlásením v tom zmysle, že keď sa skúma, či inštitúcia alebo orgán Spoločenstva konali v súlade s pravidlami a zásadami, ktoré sú pre ne záväzné, jeho prvoradou úlohou je zistiť, či konali v súlade so zákonom;

G.  keďže ombudsman monitoruje aj uplatňovanie kódexov dobrého administratívneho správania, ktoré sa inštitúcie zaviazali dodržiavať a ktoré vyjadrujú všeobecné zásady administratívneho práva vrátane prvkov zásady služby, ako aj Charty základných práv Európskej únie, ktorá sa v plnej miere uplatňuje na všetky časti vlastnej správy EÚ;

H.  keďže ombudsman, ktorý za 16 a pol roka predložil 18 osobitných správ, doteraz konal veľmi kooperatívne a zodpovedne, keď takéto správy pre Európsky parlament používal len ako krajný politický nástroj, čím preukazoval všeobecný zmysel pre konsenzuálne riešenia;

I.  keďže táto osobitná správa sa týka spôsobu, akým Komisia riešila sťažnosť, ktorú v roku 2006 podalo 27 občianskych iniciatív bojujúcich proti tomu, čo vnímali ako negatívne dôsledky rozšírenia letiska Viedeň;

J.  keďže v článku 2 smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie(2) sa uvádza, že „členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby [...] projekty, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie [...] sa stali predmetom žiadosti o povolenie a hodnotenie s ohľadom na ich účinky“;

K.  keďže Komisia zhrnula, že práce na rozšírení letiska boli zrealizované bez povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie, a 21. marca 2007 zaslala Rakúsku formálnu výzvu, lebo nevykonalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie; keďže Rakúsko vo svojej odpovedi zo 7. mája 2007 nedokázalo vyvrátiť fakt, že predmetné infraštruktúrne opatrenia viedli a stále vedú k výraznému zvýšeniu leteckej dopravy a obťažovaniu spôsobenému leteckou dopravou nad Viedňou, t. j. že tieto opatrenia mali výrazný vplyv na životné prostredie;

L.  keďže so zreteľom na fakt, že práce boli buď ukončené alebo tesne pred ukončením, Komisia namiesto podania žaloby proti Rakúsku na Súdnom dvore Európskej únie uprednostnila hľadanie dohody s rakúskymi orgánmi, čím by sa táto situácia čo najlepšie napravila; keďže Komisia súhlasila s rakúskymi orgánmi, aby vykonali posudzovanie vplyvov na životné prostredie ex post, aby sa okrem iného určilo, aké zmierňujúce opatrenia by boli potrebné na zníženie vplyvov hluku na obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti letiska;

M.  keďže ombudsman akceptoval tento postup Komisie; keďže predkladateľ sťažnosti bol nespokojný s tým, akým spôsobom bolo vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie ex post, a kritizoval najmä fakt, že nemal prístup k súdnej náprave, ako to určuje smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a že orgán zodpovedný za posudzovanie vplyvov na životné prostredie, t. j. rakúske ministerstvo dopravy, bol tým istým orgánom, ktorý predtým udelil povolenie na príslušné práce, a preto sa dostal do konfliktu záujmov;

N.  keďže ombudsman po prešetrení zastával názor, že nemohol vyvodiť konečný záver, že Komisia zabezpečila, aby sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie ex post vykonalo riadne; keďže prípad napriek tomu uzavrel vzhľadom na to, že z jeho strany neboli potrebné žiadne ďalšie opatrenia, pretože proces pokračoval a Komisia uviedla, že konanie o porušení právnych predpisov uzavrie iba v tom prípade, keď bude spokojná s tým, že rakúske orgány podnikli nevyhnutné kroky;

O.  keďže v novembri 2010 sa sťažovatelia opäť obrátili na ombudsmana a začalo sa druhé vyšetrovanie, v priebehu ktorého ombudsman nahliadol do spisu Komisie; keďže ombudsman sa domnieval, že spis nepreukázal, že sa o námietkach, ktoré vzniesli sťažovatelia počas obdobia posudzovania vplyvov na životné prostredie ex post, diskutovalo s rakúskymi orgánmi, ani že rozhodnutie ombudsmana v prípade prvej sťažnosti podnietilo ďalšiu korešpondenciu okrem správ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z Rakúska;

P.  keďže tento stav priviedol ombudsmana k záveru, že Komisia nebrala do úvahy jeho zistenia z prvého vyšetrovania, najmä nebola jednotná v odpovediach ombudsmanovi v súvislosti s možnosťou právnej nápravy proti posudzovaniu vplyvov na životné prostredie ex post, a že netrvala na vymenovaní iného subjektu, ktorý by vykonal posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ako ministerstvo dopravy, ktoré predmetné práce schválilo;

Q.  keďže ombudsman predložil Komisii návrh odporúčania, v ktorom naliehal, aby „prehodnotila svoj prístup k riešeniu sťažností týkajúcich sa porušovania predpisov na letisku Viedeň a zaoberala sa nedostatkami, na ktoré poukázal ombudsman“, a upozornil, že to znamená, „že Komisia by v ďalších krokoch ohľadom konania o nesplnení si povinnosti mala brať ohľad na povinnosť vnútroštátnych orgánov zabezpečiť, aby (i) sťažovatelia mali prístup k postupu preskúmania a (ii) boli prijaté kroky na riešenie jasného konfliktu záujmov pri uplatňovaní smernice 85/337/EHS“;

R.  keďže Komisia v odpovedi ombudsmanovi argumentovala v prvom rade tým, že predniesla otázku právnej nápravy rakúskym orgánom, ale akceptovala ich názor, že by vznikli problémy v súvislosti s vnútroštátnymi právnymi predpismi o súdnom konaní, a upozornila, že rakúske orgány sa zaviazali zabezpečiť, aby sa pri posudzovaní vplyvov novej tretej pristávacej dráhy na životné prostredie, voči ktorej by bolo možné uplatniť úplné súdne preskúmanie, bral plný ohľad na kumulatívne vplyvy predchádzajúcich prác, v prípade ktorých sa posudzovanie vplyvov uskutočnilo až ex post;

S.  keďže Komisia v súvislosti s druhým prípadom údajného nesprávneho úradného postupu tvrdila, že smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nestanovila žiadne ustanovenia týkajúce sa rozdelenia právomocí v rámci postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý sa má vykonať v členských štátoch; keďže v súlade so zásadou subsidiarity sú členské štáty zodpovedné za organizáciu svojej vlastnej správy, a teda v plnej miere rozhodujú o tom, ktorý orgán by mal byť zodpovedný za postupy súvisiace so smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a keďže je všeobecnou zásadou administratívneho práva všetkých členských štátov, že orgán, ktorý prijal protizákonné rozhodnutie, ktoré sa stalo predmetom správneho konania o opravnom prostriedku alebo rozhodnutia súdu, je zodpovedný za nápravu tejto situácie;

T.  keďže návrh odporúčania preto nebol úspešný a ombudsman sa domnieval, že tento prípad je príkladom situácie, keď Komisia vo vzťahu k jasnému porušeniu práva EÚ neprijala vhodné nápravné opatrenia, keďže nezabezpečila, aby sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie ex post vykonalo nestranným spôsobom, a náležite sa neriadila odporúčaním ombudsmana týkajúcim sa prístupu k právnym opravným prostriedkom voči tomuto posudzovaniu;

U.  keďže ombudsman sa preto domnieval, že je potrebné na túto záležitosť upozorniť Parlament;

V.  keďže Komisia prijala 26. októbra 2012 návrh na revíziu smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; keďže Výbor pre právne veci predložil legislatívnu iniciatívnu správu, v ktorej žiadal o všeobecný právny predpis o administratívnych postupoch pre vlastnú správu EÚ;

Odporúčanie ombudsmana

1.  víta osobitnú správu ombudsmana, ktorá zdôrazňuje dôležité otázky vzťahujúce sa na problémy týkajúce sa uplatňovania smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a konania o nesplnení si povinnosti;

2.  pripomína, že k nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď verejný orgán nekoná v súlade s pravidlom alebo zásadou, ktoré sú preň záväzné;

3.  konštatuje, že údajný nesprávny úradný postup, ktorý sa týka spôsobu, ktorým Komisia viedla konanie o nesplnení povinnosti voči Rakúsku, konkrétne toho, že nezabezpečila, aby orgán, ktorý vydal povolenie na práce bez požadovaného posúdenia vplyvov na životné prostredie, bol zodpovedný za posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post a aby mal sťažovateľ prístup k právnym opravným prostriedkom voči tomuto posúdeniu;

4.  zdôrazňuje, že táto osobitná správa sa nezaoberá otázkou, či rakúske orgány konali chybne, ale otázkou, či Komisia zlyhala vo svojich povinnostiach, keď vyšetrovala a riešila sťažnosť, ktorá jej bola doručená, a v rámci svojej odpovede na žiadosti a odporúčania ombudsmana vyplývajúce z jeho prvého vyšetrovania tohto prípadu;

5.  zdieľa ombudsmanove znepokojenie nad možným negatívnym vplyvom konfliktu záujmov na uskutočnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie a súhlasí, že treba hľadať spôsoby na riešenie tejto situácie, a zároveň rozumie obavám Komisie v súvislosti s prekročením jej kompetencií, ak by žiadala od rakúskych orgánov, aby vymenovali iný subjekt, ktorý by bol zodpovedný za vykonanie posudzovania ex post;

6.  radí príslušným orgánom v členských štátoch, aby dbali na možné konflikty záujmov už v rámci súčasnej právnej úpravy a aby sa v tomto ohľade pripravili na prípadné zmeny práva EÚ; zdôrazňuje úlohu národných ombudsmanov ako dôležitých mediátorov, ktorí pomáhajú občanom podnikať kroky proti možným konfliktom záujmov a všeobecne proti prípadom nesprávneho úradného postupu v administratívach členských štátov;

7.  v súvislosti s druhým tvrdením ombudsmana sa domnieva, že čestné, aktívne a úplné zahrnutie miestneho obyvateľstva do uplatňovania smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je úplne zásadné, a preto verí, že otvorené a transparentné postupy mediácie by sa mali častejšie uplatňovať pred začatím projektov, ktoré môžu mať veľký vplyv na miestne životné prostredie a ľudské zdravie; v tomto kontexte uznáva verejnú mediáciu, ktorá predchádzala posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v súvislosti s výstavbou tretej štartovacej a pristávacej dráhy na letisku Viedeň, v rámci ktorej bol posúdený aj celkový vplyv – napríklad rušivý hluk – rozširovaní, ktoré sú príčinou konania vo veci porušenia zmluvy a v prípade ktorých je možné uplatniť úplný postup preskúmania;

8.  súhlasí s ombudsmanom, že vedenie a aktualizovanie jasných záznamov tvorí súčasť dobrej správy, pretože umožňuje napríklad európskemu ombudsmanovi overiť, či sa náležite prihliadalo na jeho odporúčania;

9.  domnieva sa, že je takisto správne – ako relevantný aspekt dobrej administratívnej praxe – udržiavať náležitú, jasnú a dôslednú korešpondenciu so sťažovateľmi počas konaní vo veci porušenia právnych predpisov a s ombudsmanom počas jeho vyšetrovania;

10.  víta vyhlásenie Komisie, že v obidvoch prípadoch, t. j. v písomných záznamoch aj v podrobnej korešpondencii, zamýšľa zlepšiť svoje postupy, aby sa vyhla problémom v komunikácii, s ktorými sa stretla v danom prípade;

11.  zdôrazňuje, že ani Komisia, ani rakúske orgány neporušili pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie ex post, ktoré bolo založené na postupe sui generis dohodnutom ad hoc, žiadne existujúce európske právne predpisy; poukazuje však na to, že keďže právo EÚ neposkytuje pre takýto postup žiadny právny základ, treba ho považovať za výnimočný a za následok predchádzajúceho nedodržania smernice, ktoré nemožno napraviť;

12.  nazdáva sa, že počas rokovaní s rakúskymi orgánmi mohla Komisia vyvinúť väčšie úsilie v otázke dostupnosti súdneho preskúmania, a to vzhľadom na transpozíciu príslušných ustanovení (článok 10a) do rakúskeho práva v roku 2005, a takisto v otázke konfliktu záujmov v rámci príslušného rakúskeho ministerstva, berúc do úvahy hlavnú zásadu judikatúry EÚ, že netreba sledovať len znenie zákona, ale treba brať do úvahy aj účel a zmysel legislatívy;

Prípad letiska Viedeň, revízia smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a nariadenie o dobrej správe

13.  domnieva sa, že okolnosti, ktoré podnietili otvorenie konania Komisie o porušení právnych predpisov a následne sťažnosť európskemu ombudsmanovi, vyvolali v tom čase vážne otázky týkajúce sa vykonávania smernice 85/337/EHS členským štátom, v tomto prípade Rakúskom; víta skutočnosť, že pri revízii rakúskeho federálneho zákona v roku 2009, ktorým sa vykonáva smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sa okrem iného patrične zohľadnili zistenia tohto konania o porušení právnych predpisov, čím sa rakúske právne predpisy v tomto ohľade dostali do súladu s právom EÚ;

14.  pripomína, že v minulých rokoch sa Výboru pre petície dostalo do pozornosti niekoľko prípadov, keď členské štáty údajne umožnili schválenie a realizáciu projektov bez požadovaného posudzovania vplyvov na životné prostredie;

15.  vyjadruje presvedčenie, že v prípadoch, keď pri projektoch s veľkou pravdepodobnosťou dochádza k porušovaniu základných požiadaviek smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, by dotknutá verejnosť mala mať k dispozícii účinné právne nástroje, aby mohla žiadať od príslušného orgánu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie okamžité vysvetlenie týkajúce sa súladu projektov s pravidlami EÚ, aby sa tak zabránilo nezvratným environmentálnym škodám pri realizácii takýchto projektov;

16.  konštatuje, že koncepcia posudzovania vplyvov na životné prostredie ex post sa v súčasnej smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nenachádza a že tento nástroj dohodla Komisia v snahe riešiť vzniknutú situáciu de facto, keď už boli udelené povolenia a vykonané práce;

17.  zdôrazňuje, že prípad letiska Viedeň poukazuje na slabé stránky súčasnej smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a to napríklad ako riešiť projekty, ktoré sú prakticky nezvratné, pretože už boli vykonané, a v prípade ktorých možno už došlo k poškodeniu životného prostredia, a problém konfliktu záujmov v rámci zodpovedných orgánov, ako je to údajne aj v aktuálnom prípade;

18.  odkazuje na výročnú správu Výboru pre petície za rok 2011, ktorá zdôraznila potrebu zabezpečiť objektivitu a nestrannosť v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie; pripomína Komisii, že bola vyzvaná, aby zabezpečila posilnenie smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie stanovením jasnejších parametrov nezávislosti odborných štúdií, spoločných prahových úrovní v EÚ, maximálneho časového rámca postupu vrátane účinnej verejnej konzultácie, požiadavky na odôvodnenie rozhodnutí, povinného posudzovania prijateľných alternatív a mechanizmov kontroly kvality;

19.  víta návrh Komisie na revíziu smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v záujme jej posilnenia; vyjadruje odhodlanie plne sa zapojiť spolu s Komisiou a Radou do tohto postupu, aby sa zabezpečilo, že táto dôležitá smernica bude slúžiť svojmu účelu stále účinnejším a objektívnejším spôsobom(3);

20.  konštatuje, že súčasná smernica neobsahuje požiadavky vzťahujúce sa na objektívnosť a nestrannosť orgánov, ktoré sú zodpovedné za schválenie, a nestanovuje žiadne takéto požiadavky pre orgány, ktoré vykonávajú posudzovanie vplyvov na životné prostredie; konštatuje, že smernica neobsahuje žiadne ustanovenia o tom, ako postupovať v prípade, že projekt už bol realizovaný alebo bude čoskoro ukončený, ani o tom, ako by dotknutá verejnosť mohla prostredníctvom jasného a nebyrokratického postupu získať od príslušného orgánu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie okamžité vysvetlenie týkajúce sa súladu takých projektov, pri ktorých môže s veľkou pravdepodobnosťou dochádzať k nedodržaniu základných ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s pravidlami EÚ; domnieva sa preto, že revízia smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dobrou príležitosťou na zavedenie takýchto požiadaviek a ustanovení;

21.  nazdáva sa, že tento prípad tiež ukazuje, že okrem opatrení na posilnenie ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sú potrebné jasnejšie postupy pri konaní o nesplnení si povinností, najmä pomocou prijatia všeobecného predpisu o administratívnych postupoch pre správu EÚ, čo posilní pozíciu sťažovateľa; nazdáva sa, že takýto predpis by bol vhodným spôsobom, ako jasne stanoviť povinnosti orgánov pri komunikácii so sťažovateľmi v rámci konania vo veci porušenia právnych predpisov alebo so subjektmi zastupujúcimi európskych občanov, ako je Výbor pre petície či ombudsman, napríklad zavedením povinnosti čo najrýchlejšej reagovať na odporúčania ombudsmana s cieľom vyhnúť sa nesprávnej interpretácii, ako to bolo v tomto prípade;

o
o   o

22.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, európskej sieti ombudsmanov a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Smernica Rady z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (85/337/EHS) (v znení zmien a doplnení).
(3) COM(2012)0628.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia