Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0372(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0191/2012

Внесени текстове :

A7-0191/2012

Разисквания :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Гласувания :

PV 12/03/2013 - 8.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0064

Приети текстове
PDF 282kWORD 36k
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург
Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата ***I
P7_TA(2013)0064A7-0191/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0789),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0433/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 19 юли 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 21 декември 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0191/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ, С 181, 21.6.2012 г., стр. 169.
(2) ОВ, С 277, 13.9.2012 г., стр. 51.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО
P7_TC1-COD(2011)0372

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 525/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност