Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0372(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0191/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0191/2012

Debates :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Balsojumi :

PV 12/03/2013 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0064

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 28k
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - Strasbūra
Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām ***I
P7_TA(2013)0064A7-0191/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Eiropas Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0789),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0433/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 19. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā 2012. gada 21. decembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A7-0191/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 181, 21.6.2012., 169. lpp.
(2) OV C 277, 13.9.2012., 51. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu
P7_TC1-COD(2011)0372

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 525/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika