Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0372(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0191/2012

Ingivna texter :

A7-0191/2012

Debatter :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Omröstningar :

PV 12/03/2013 - 8.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0064

Antagna texter
PDF 196kWORD 27k
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg
Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen ***I
P7_TA(2013)0064A7-0191/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0789),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0433/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 28 mars 2012(1),

–  med beaktande yttrandet från Regionkommittén av den 19 juli 2012(2)

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 december 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0191/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 181, 21.6.2012, s. 169.
(2) EUT C 277, 13.9.2012, s. 51


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG
P7_TC1-COD(2011)0372

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 525/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy