Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0374(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0236/2012

Внесени текстове :

A7-0236/2012

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 5
CRE 12/03/2013 - 5

Гласувания :

PV 12/03/2013 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0065

Приети текстове
PDF 279kWORD 27k
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург
Онлайн решаване на потребителски спорове***I
P7_TA(2013)0065A7-0236/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0794),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0453/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, внесено в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Кралство Нидерландия, в което се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 28.3.2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 декември 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A7-0236/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 181, 21.6.2012, стр. 99.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители)
P7_TC1-COD(2011)0374

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 524/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност